6 9 2550
Download
1 / 23

วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2550 ที่โรงแรมนานไห่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

นโยบายส่งเสริมการผลิตเกษตรสินค้าแบบมีสัญญา หรือ Contract Farming ใน สปป. ลาว สำหรับ การประชุมสัมมนาในหัวข้อ “ การพัฒนาความร่วมมือลาว-ไทย ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโล จิ สติกส์ บนเส้นทาง EWEC ”. วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2550 ที่โรงแรมนานไห่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2550 ที่โรงแรมนานไห่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว' - mari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6 9 2550

นโยบายส่งเสริมการผลิตเกษตรสินค้าแบบมีสัญญา หรือ Contract Farming ในสปป.ลาวสำหรับการประชุมสัมมนาในหัวข้อ“การพัฒนาความร่วมมือลาว-ไทย ด้านการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์บนเส้นทาง EWEC”

วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2550ที่โรงแรมนานไห่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว


I. ความเป็นมาและสภาพการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายContract Farmingในสปป.ลาวII.ประเมินผลและถอดถอนบทเรียนIII.นโยบายและแผนพัฒนาส่งเสริมโครงการContractFarming ในสปป.ลาว IV.การสนับสนุนของรัฐบาล


Contrract farming cf
ความเป็นมาของนโยบาย Contrract Farming (CF)

1. แนวทางนโยบายของพรรค-รัฐ

 • กฎหมาย (การค้ำประกันสัญญา ธุรกิจ อุตสาหกรรมปรุงแต่ง การส่งเสริมการลงทุนและอื่นๆ )

 • ปีงบประมาณ 2546-2547 สปป.ลาว เข้าร่วมยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS

 • กรอบความร่วมมือACMECSประกอบด้วย 7 สาขา

 • กรอบการร่วมมือลาว-ไทย รวม 8 สาขาด้านเศรษฐกิจ (กสิกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน พลังงานไฟฟ้า ท่องเที่ยว สาธารณสุข ทรัพยากรมนุษย์/ศึกษา และการเชื่อมโยงคมนาคม)

 • โครงการCFลาว-ไทยเป็นนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร ในกรอบความร่วมมือ ACMECS ได้กำหนดเป้าหมายพืชไร่ 10ชนิด และพืชพลังงาน (อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์ม)

  Z


สภาพการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสภาพการจัดตั้งปฏิบัตินโยบาย

Contract Farming ในสปป.ลาว


ความหมายและหลักการของ CF

 • เกษตรกรได้รับคำมั่นสัญญาจากคู่สัญญาให้ปลูกพืชที่คู่สัญญาต้องการในพื้นที่ที่จัดหาไว้

 • หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วจะต้องส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญา

 • จะต้องมีการตกลงราคาผลผลิตที่จะส่งมอบก่อนการดำเนินการ

 • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคู่สัญญา (Contractor) จะต้องจัดหาปัจจัย การผลิตให้กับเกษตรกร


 • ทดลองส่งเสริมพืช 13 รายการในแขวงจำปาสัก

 • ส่งเสริมความร่วมมือการปลูกข้าวโพดในแขวงคำม่วน

 • ร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ในการทดลองปลูกข้าวโพดฤดูแล้ง

  ในพื้นที่ชลประทานเพื่อป้อนสู่โรงงานอาหารสัตว์ท่าง่อนในนครหลวง

  เวียงจันทน์ และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในแขวงไชยะบุรี อุดมไชย และ

  แขวงอื่นๆ

 • ร่วมมือและส่งเสริมบริษัทลาวอินโดไชน่า ในการส่งเสริมให้ประชาชนปลูก

  มันสำปะหลังเพื่อป้อนโรงงานผลิตแป้งในนครหลวงเวียงจันทน์ให้บรรลุ

  เป้าหมาย


ส่งออก รายการในแขวงจำปาสัก

นักลงทุน/ ร่วมทุน

 • ปัจจัยการผลิต

 • ค่าผลผลิต

 • Commission.

Technology

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ แขวง/หมู่บ้าน/บุคคล

ผลผลิต

เกษตรกร

 • ปัจจัยการผลิต

 • ค่าผลผลิต

ประเมินผลและถอดถอนบทเรียน


 • ระดับการศึกษาของเกษตรกรยังต่ำระดับการศึกษาของเกษตรกรยังต่ำ

 • ยังมีระบบคนกลาง

 • รูปแบบของสัญญายังไม่รัดกุม

 • มีการค้ำประกันตลาด แต่ไม่มีการค้ำประกันราคา

 • สรุปผลแล้วยังไม่ได้เป็นระบบ CFที่ชัดเจน

 • เป็นการริเริ่มกระบวนการผลิตเป็นสินค้าพื้นฐาน

 • ภาครัฐบาลควรเข้ามาควบคุมเรื่องราคา เพื่อรับประกันบทบาทของ CF


สภาพปัญหายุ่งยากที่พบเห็นสภาพปัญหายุ่งยากที่พบเห็น

ก. จากเกษตรกร:

1. บริษัทที่รับซื้อไม่น่าเชื่อถือและไม่รับซื้อผลผลิตทั้งหมด

2. ไม่มีการตรวจสอบบริษัทรับซื้อ

3. มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานของผลผลิตไว้สูงมาก

4. การฝึกอบรมยังไม่พอเพียง


ข. จากภาคบริษัทผู้รับซื้อ

 • ไม่สามารถเชื่อถือเกษตรกรผู้ผลิตได้ เพราะมักลักลอบขายผลผลิตในราคาสูงกว่าที่ตกลงไว้

 • คุณภาพผลผลิตยังต่ำและเกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตกสิกรรม

 • เกษตรกรปลูกพืชไปตามปฏิทิน(ฤดูกาล)ของตัวเอง

 • คุณภาพเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านยังไม่ดี

 • ต้นทุนในการขนส่งสินค้าข้ามแดนสูง

 • ผู้ประกอบการลาวไม่สามารถขนส่งสินค้าไปจีนและเวียดนาม

 • ต้องการยกระดับด่านชายแดนเป็นด่านสากล


แนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบ CFในสปป.ลาว

ส่งออก

นักลงทุนไทยร่วมทุนกับ นักลงทุนลาว/รัฐบาล แขวงที่เกี่ยวข้อง

 • สิทธิประโยชน์

 • ระบบอำนวยความสะดวก

 • เทคโนโลยี

 • ปัจจัยการผลิต

รัฐบาลลาว – ไทย รูปแบบคณะกรรมการร่วม

เกษตรกร

 • เทคโนโลยี

 • ฝึกอบรมการเกษตร

 • มาตรการประกันราคา


 • การเริ่มต้นโครงการ CF ควรส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนลาวและไทย เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ผลิต หรืออาจเป็นภาครัฐในท้องถิ่นเข้าร่วมลงทุน จะสามารถตัดคนกลางออกจากระบบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

  1. เป็นระบบที่ประหยัดและสื่อสารรวดเร็วและถูกต้อง

  2. คู่สัญญาสามารถฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกรโดยตรง

  3. คู่สัญญาและเกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีคนกลาง (โดยคนกลางจะ

  เป็นผู้ร่วมลงทุน)

 • ภาครัฐบาลลาว-ไทย ต้องเป็นฝ่ายอำนวยความสะดวก สนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์กับทังสองฝ่ายเพื่อให้สามารถช่วยตัวเองได้ พร้อมทั้งแสวงหามาตรการค้ำประกันราคารับซื้อผลผลิต (กรณีที่คู่สัญญาไม่มีการค้ำประกันราคารับซื้อ) โดยอาจใช้มาตรการด้านโควตา เพื่อรักษาระดับความต้องการ/ การตอบสนอง

 • ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบ ขึ้นอยู่กับผลได้รับทั้งทางด้านราคาและปริมาณรับซื้อ


แนวทางนโยบายและแผนพัฒนา CFในสปป.ลาว

 • จุดประสงค์

 • สร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยและเกษตรกรลาวขยายการผลิตทางด้านกสิกรรมและการค้า

 • สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรลาว

 • สร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศ


2. แนวทางนโยบาย

 • จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือลาว-ไทย เพื่อทำหน้าที่เจรจาแสวงหา

  ข้อตกลงและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน

 • สร้างแผนความร่วมมือโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับระเบียบการและ การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน

 • ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาล

  ในด้านการผลิต การตลาด แหล่งทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ CF

  ประสบผลสำเร็จ


3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่ดึงดูดให้นักลงทุนไทยและเกษตรกรลาว ร่วมมือในการสร้างระบบการส่งเสริม CF ด้านแหล่งทุน ข้อมูลข่าวสาร การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

 • สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตกสิกรรม การบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจการผลิตกสิกรรมแบบมีสัญญาและเกษตรกรลาว

 • เร่งรัดการเจรจาปัญหาด้านกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตลาดสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าแบบ CFในลาว


4. แผนพัฒนาระบบ CFลาว-ไทย

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการลงทุน

- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการผลิตกสิกรรมลาว-ไทย

- พัฒนาระบบการนำเข้า-ส่งออกของสินค้าเกษตรให้มีความคล่องตัว

- ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน

- พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากแหล่งการผลิตใน สปป.ลาว ไปยังชายแดน

ลาว-ไทย

- จัดตั้งโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตรลาว-ไทย


สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ

- จัดตั้งโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ

- จัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกสิกรรม โดยเฉพาะพืชที่มีโอกาสต่อความต้องการของตลาด

- ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งสหกรณ์การผลิตกสิกรรม


เร่งรัดการเจรจาด้านกฎระเบียบและกฎหมายเร่งรัดการเจรจาด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- จัดตั้งโครงการพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมCF

-ดำเนินการเจรจากฎระเบียบที่เร่งด่วนสำหรับการดำเนินการใช้และจำเป็นต่อการลงทุนในปัจจุบัน


(4) เร่งรัดการเจรจาด้านกฎระเบียบและกฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

- จัดตั้งโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ

- จัดตั้งโครงการรักษาระดับราคาสินค้ากสิกรรม เช่น การกำหนดเขต/พื้นที่การผลิตพืชแต่ละชนิด


การสนับสนุนของภาครัฐบาลการสนับสนุนของภาครัฐบาล

- ได้แต่งตั้งคณะแนะนำรวมระดับส่วนกลาง ซึ่งมาจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ โดยมีกองเลขา กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ประจำการและประสานงาน อาจจะจัดตั้งคณะแนะนำ CF ระดับแขวงและขระดับเมือง

 • ได้ให้การส่งเสริม ร่วมมือ และสนับสนุนการลงทุนในลักษณะ CF ดังที่ได้กล่าวมาข้างบน

 • กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กรมส่งเสริมการผลิตและการค้า ประสานงานร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ได้ติดตาม ผลักดันส่งเสริม และประเมินผลประจำปี เพื่อส่งเสริมการตลาดและการเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมธนาคาร

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐของทั้งสองประเทศ ลาว-ไทย ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลไก นโยบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ลงทุน CFเพื่อบรรจุเข้าใน MOU สำหรับเสนอต่อการประชุมระดับผู้นำใน ACMECS ครั้งที่ 3 ในเวียดนาม


Thank youการสนับสนุนของภาครัฐบาล


Q & Aการสนับสนุนของภาครัฐบาล


ขอบคุณการสนับสนุนของภาครัฐบาล

Thank you


ad