instrumenty finansowe l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instrumenty finansowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instrumenty finansowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Instrumenty finansowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Uploaded on

Instrumenty finansowe. ROBERT MERTON: Istotą teorii finansów jest analiza zachowania się podmiotów przy alokacji i wykorzystaniu swoich zasobów, zarówno w przestrzeni jak i w czasie, w niepewnym otoczeniu . Teoria rynku finansowego (financial market theory ). Komponenty: Matematyka finansowa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instrumenty finansowe' - lynde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ROBERT MERTON:

Istotą teorii finansów jest analiza zachowania się podmiotów przy alokacji i wykorzystaniu swoich zasobów, zarówno w przestrzeni jak i w czasie, w niepewnym otoczeniu

teoria rynku finansowego financial market theory
Teoria rynku finansowego(financial market theory)

Komponenty:

Matematyka finansowa

Ekonometria finansowa

Wycena instrumentów finansowych

Analiza ryzyka

Analiza finansowych szeregów czasowych

Teoria inwestycji finansowych

Finanse behawioralne

matematyka finansowa
Matematyka finansowa

Konstrukcja abstrakcyjnych modeli modeli, posiadających interpretację na gruncie finansów

wycena instrument w finansowych
Wycena instrumentów finansowych

- Ustalenie sprawiedliwej wartości (fair value) instrumentu finansowego, która może być ceną kupna i sprzedaży instrumentu dla uczestników rynku, dysponujących pełną informacją, w warunkach rynku zrównoważonego (na ogół - bez możliwości arbitrażu)

analiza ryzyka
Analiza ryzyka

Charakteryzacja źródeł ryzyka

Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka

Konstrukcja miar ryzyka, miar wrażliwości

Modele abstrakcyjne, modele empiryczne

Ewaluacja ryzyka

Zarządzanie ryzykiem, strategie osłonowe (hedgingowe)

analiza finansowych szereg w czasowych cele
Analiza finansowych szeregów czasowych / cele

wykrywanie natury zjawiska (np. zmiany cen surowców) reprezentowanego przez sekwencję obserwacji

formalny opis, identyfikacja elementów szeregu czasowego

prognozowanie przyszłych wartości szeregu czasowego

(ASC opiera się na założeniu, że kolejne wartości w zbiorze danych reprezentują kolejne pomiary wykonane w równych odstępach czasu)

teoria inwestycji finansowych
Teoria inwestycji finansowych
 • Inwestycje w aktywa pozbawione ryzyka
 • Inwestycje w aktywa obarczone ryzykiem
  • akcje
  • instrumenty pochodne
 • Teorie portfelowe
 • Strategie zabezpieczające
instrumenty finansowe financial instruments

Instrumenty finansowe (financial instruments)

Instrument finansowy - pewna forma pieniądza lub kontraktu między stronami, regulującego wzajemne zobowiązania oraz płatności

literatura
Literatura

Jajuga K., Jajuga T. „Inwestycje”

Luenberger D.G. „Teoria inwestycji finansowych”

Hull J. „Kontrakty terminowe i opcje”

Sopoćko A. „Instrumenty finansowe”

Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”

instrument finansowy
Instrument finansowy

Wartość instrumentu finansowego wynika z obietnic jakie są zawarte między umawiającymi się stronami

(Instrumenty finansowe mają formę umowy sporządzonej na papierze lub są zapisami komputerowymi w odpowiednich bazach danych)

cele wprowadzenia instrument w finansowych
Cele wprowadzeniainstrumentów finansowych
 • łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie finansami
 • szybsze rozliczenia
 • pozbawienie transakcji charakteru gotówkowego
papier warto ciowy
Papier wartościowy

Przykłady IF: bony skarbowe, obligacje, depozyty, renty, kontrakty terminowe.

Jeżeli dla danego IF istnieje rozwinięty rynek, na którym może być swobodnie wymieniany, to taki instrument staje się papierem wartościowym (security)

i nstrumenty o charakterze wierzycielskim instrumenty d u ne
Instrumenty o charakterzewierzycielskim / instrumenty dłużne
 • depozyty bankowe
 • obligacje
 • bony skarbowe
 • renty finansowe
 • kredyty hipoteczne
 • listy zastawne
 • weksle, czeki
instrumenty o charakterze w asno ciowym udzia u w maj tku
Instrumenty o charakterze własnościowym(udziału w majątku)
 • akcje
 • prawa do akcji
 • certyfikaty inwestycyjne
 • świadectwa udziałowe
instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne
 • kontrakty forwards
 • kontrakty futures
 • kontrakty wymiany - swapy
 • opcje
 • warranty
i nstrumenty o charakterze wierzycielskim depozyty bankowe
Instrumenty o charakterze wierzycielskim / depozyty bankowe

Rachunek a vista (DEMAND DEPOSIT)

Lokaty terminowe (TIME DEPOSIT ACCOUNT)

Certyfikat depozytowy (CERTIFICATE OF DEPOSIT) - jeżeli mogą być wymieniane na rynku, mają charakter papierów wartościowych

i nstrumenty o charakterze wierzycielskim
Instrumenty o charakterze wierzycielskim

Obligacja (treasurybond) – papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Obligacje możemy podzielić ze względu na:

 • Rodzaj emitenta
 • Okres do wykupu
 • Wartość nominalna i oprocentowanie obligacji
 • Opcje dodatkowe
 • Poziom ryzyka inwestycyjnego
obligacje rodzaj emitenta
Obligacje/ rodzaj emitenta
 • Obligacje emitowane przez Skarb Państwa, korporacje (mogą być wtedy dopuszczane do obrotu giełdowego)
 • Obligacje emitowane gminy lub miasta (obligacje komunalne lub obligacje municypalne).

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Skarb Państwa - emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.

dlaczego warto kupowa obligacje skarbowe
Dlaczego warto kupować obligacje skarbowe?
 • pewność lokaty w przypadku obligacji skarbowych
 • możliwość wycofania się z inwestycji w dowolnym momencie (sprzedaż na giełdzie bez utraty oprocentowania)
 • możliwość stałego śledzenia wartości swoich inwestycji
 • możliwość uzyskiwania kredytów pod zastaw obligacji
obligacje okres do wykupu
Obligacje/ okres do wykupu
 • Okres do wykupu to liczba lat, w których emitent zobowiązuje się wywiązywać z obowiązków, jakie nakłada na niego obligacja. Data wykupu oznacza termin, kiedy dług przestanie istnieć, gdyż emitent wykupi obligację.
 • Obligacje z terminem spłaty:
  • od 1-5 lat - nazywa się obligacjami krótkoterminowymi,
  • od 5-12 - nazywa się obligacjami średnioterminowymi,
  • powyżej 12 lat - nazywa się obligacjami długoterminowymi.
obligacje warto nominalna i oprocentowanie
Obligacje/ wartość nominalna i oprocentowanie

Obligacje można dzielić na kuponowe(couponbonds) i zerokuponowe(zero-couponbonds). Obligacje zerokuponowe są zwykle emitowane z dyskontem. Obligacje kuponowe wiążą się z okresową płatnością kuponu, którego wysokość jest zwykle zależna od ratingu emitenta. Oprocentowanie obligacji może być stałe bądź zmienne. Zwykle wysokość kuponu obligacji o zmiennym oprocentowaniu przedstawiana jest w formie "stopa bazowa + x%", Możliwe jest także oprocentowanie uzależnione od stopy inflacji (takie obligacje emituje polski Skarb Państwa).

obligacje opcje dodatkowe
Obligacje / Opcje dodatkowe
 • Wiele emisji obligacji zawiera klauzulę, która daje inwestorowi i/lub emitentowi prawo do podjęcia określonych działań. Najczęściej stosowana jest opcja przedterminowego wykupu na żądanie emitenta (callfeature), która daje emitentowi prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązań.
 • Obligacje zamienne (convertiblebond) Obligacje zamienne - rodzaj obligacji dające jej posiadaczowi możliwość do zamiany ich na akcje firmy emitującej.
 • Obligacja wymienna (exchangablebonds) Obligacja wymienna - papier wartościowy umożliwiający posiadaczowi obligacji ich wymianę na określoną liczbę akcji zwykłych przedsiębiorstwa innego niż emitent.
obligacje poziom ryzyka inwestycyjnego
Obligacje / poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Poziom ryzyka inwestycyjnego mierzony jest jakością kredytową (rating)
 • Rating - niezależna ocena ryzyka kredytowego dokonywana przez wyspecjalizowane agencje ratingowe takie jak Moody's, Standard&Poor's oraz Fitch Ratings w stosunku do podmiotu zaciągającego dług.
 • Rating ocenia jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej emitenta oraz warunków panujących na rynku.
 • Badaniu wiarygodności finansowej podlegają emisje obligacji, krótkoterminowe papiery dłużne, podmioty zaciągające zobowiązania na rynku finansowym oraz rządy państw.
bony skarbowe
Bony skarbowe

Bony skarbowe (treasurybills) - są krótkoterminowymi papierami na okaziciela emitowanymi przez Skarb Państwa. Zazwyczaj emitowane są bony o terminach wykupu 13, 26 i 52 tygodnie i sprzedawane na przetargach. Nominał jednego bonu wynosi 10 000 zł. Nabywcami bonów są przede wszystkim firmy - krajowe i zagraniczne, często banki. Bony skarbowe są sprzedawane z dyskontem, czyli poniżej wartości nominalnej, gdyż są nieoprocentowane. Pełną kwotę nominalną otrzymuje się w momencie wykupu bonu skarbowego. Ceny bonów są odzwierciedleniem przewidywanego przez rynek pieniężny poziomu inflacji, dlatego mogą być one miarodajnym odniesieniem dla określania oprocentowania innych instrumentów finansowych, np. obligacji.

renty finansowe
Renty finansowe

Renta finansowa jest umową, na mocy której jej posiadacz otrzymuje okresowe świadczenie pieniężne, zgodnie z przyjętym harmonogramem

RF – na ogół – nie są papierami wartościowymi, ze względu na brak możliwości wymiany na rynku

RF mogą być traktowane jak instrumenty przynoszące stały dochód np. obligacje

kredyty hipoteczne mortgages
Kredyty hipoteczne (mortgages)

Przyszły właściciel nieruchomości sprzedaje hipotekę swego domu aby uzyskać gotówkę niezbędną do nabycia nieruchomości, zobowiązując się do dokonywania okresowych płatności na rzecz posiadacza hipoteki

Sytuacja przyszłego właściciela nieruchomości zaciągającego KH przypomina pozycję emitenta obligacji (przyjmuje pewną kwotę, później wypłaca regularnie kupony i na koniec - nominał)

kredyty hipoteczne mortgages28
Kredyty hipoteczne (mortgages)

Kredyty hipoteczne nie są papierami wartościowymi, jednakże hipoteki są łączone w pakiety, pod które instytucje finansowe emitują nowe instrumenty, tzw. instrumenty zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities)

zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe
Zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe

Wartość obecna przyszłych przepływów pieniężnych (PV – presentvalue)

Wartość przyszła regularnych płatności (FV – futurevalue)

Pojęcia związane ze stopą zwrotu

Mierniki efektywności inwestycji finansowych (NPV, IRR, ERR)

Wartość obecna renty

Równanie bankierów

zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe30
Zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe

Wycena bonów skarbowych

Stopa rentowności bonu skarbowego

Wycena obligacji

Stopa dochodu z obligacji (YTM – Yield To Maturity)

Wypukłość obligacji (wpływ stopy dochodu na cenę obligacji)

Pomiar ryzyka stopy procentowej (duration)

instrumenty o charakterze w asno ciowym
Instrumenty o charakterze własnościowym

Akcje - najważniejszy element rynku kapitałowego. Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym udział w kapitale akcyjnym spółki, stanowiącym jednocześnie uosobienie praw i obowiązków jej posiadacza - akcjonariusza.

akcje instrumenty o charakterze w asno ciowym
Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym

klasyczne dokumenty akcyjne (papiery) zawierały

 • nazwę firmy i siedzibę spółki
 • nazwę sądu, w którym spółka jest zarejestrowana
 • datę zarejestrowania spółki i emisji akcji
 • wartości nominalnej akcji
 • liczby akcji, numeru serii, rodzaju danej akcji oraz uprawnień szczególnych akcji
 • przy akcjach imiennych - wysokości dokonanej wpłaty
 • ograniczeń co do przeniesienia własności akcji
 • oznaczenia przepisów statutu o związanych z akcją obowiązkach co do świadczeń na rzecz spółki
akcje instrumenty o charakterze w asno ciowym33
Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym

charakterystyki akcji

 • wartość nominalna - wartość kapitału akcyjnego spółki przypadająca na jedną akcję
 • wartość emisyjna - cena po jakiej akcja jest sprzedana przez emitenta jej pierwszemu właścicielowi
 • wartość księgowa - wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję
 • wartość rynkowa - cena akcji na rynku (powstaje w wyniku spotkania się popytu z podażą)
akcje instrumenty o charakterze w asno ciowym34
Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym

PRAWA AKCJONARIUSZA

 • Prawo do udziału w zyskach spółki, czyli prawo do dywidendy.

Zysk netto spółki dzieli się na zysk zatrzymany (przeznaczony na dalszy rozwój) i zysk do podziału czyli dywidendę. Wszyscy akcjonariusze, którzy w dniu ustalenia prawa do dywidendy posiadają akcje uzyskują prawo do dywidendy.

 • Prawo do zakupu akcji nowej emisji, czyli prawo poboru. Z prawa poboru może skorzystać akcjonariusz, który w dniu ustalenia prawa poboru posiada akcje spółki emitującej nowe akcje. Posiadacz prawa poboru może je sprzedać lub skorzystać z nich i dokonać zakupu akcji nowej emisji.
 • Prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zapewnia ono akcjonariuszowi możliwość wpływania na losy spółki w drodze kształtowania liczebności, składu i kompetencji jej władz, a także poprzez wyznaczanie struktury podziału zysku przedsiębiorstwa.
 • Prawo do udziału w masie upadłościowej spółki (w razie bankructwa)
akcje instrumenty o charakterze w asno ciowym35
Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym

TYPY AKCJI

 • akcje uprzywilejowane
 • akcje zwykłe

Uprzywilejowanie może dotyczyć

 • liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • wielkości lub kolejności wypłacania dywidendy
 • podziału majątku spółki w przypadku likwidacji
akcje instrumenty o charakterze w asno ciowym36
Akcje / Instrumenty o charakterze własnościowym

Etapy wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji spółki w publicznej ofercie

 • sporządzenie prospektu emisyjnego
 • uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie do publicznego obrotu
 • zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację tych papierów wartościowych
 • upowszechnienie wymaganych informacji dotyczących emitenta i oferty
zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe wycena akcji
Zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe / wycena akcji

Wycena akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discountedcashflow)

Analiza podstawowych wskaźników (EPS, BV)

Wycena metodami analizy fundamentalnej

zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe38
Zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe

Podstawowe parametry akcji

Modele zmienności akcji

Miary ryzyka inwestowania w akcje

Pojęcie portfela akcji

Parametry portfela akcji

Portfel akcji z możliwością krótkiej sprzedaży

Zagadnienia optymalizacyjne portfela akcji

Charakterystyka portfela mieszanego (akcji oraz aktywów pozbawionych ryzyka)

tw rca metody dcf
Twórca metody DCF

1938 – John B. Williams „Thetheory of investment value”

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych w wycenie akcji

analiza portfelowa
Analiza portfelowa

Badanie parametrów portfelowych, określanie kryteriów doboru akcji, optymalizacja portfela

H. Markowitz, „Portfolioselection” 1952

J. Tobin – „Liquiditypreference as behaviortowardsrisk” 1958

F. Modigliani, M. Miller „Thecost of capital, corporation finance and thetheory of investment” 1958

W. Sharpe „Capital assetpricing model” 1964

J. Lintner „Security prices, risk and maximalgainsfromdiversifications” 1965

analiza portfelowa41
Analiza portfelowa

Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe - nagroda Nobla (1990) za pionierskie prace w dziedzinie ekonomii finansowej

nagrody nobla analiza rynk w finansowych
Nagrody Nobla – analiza rynków finansowych

1981 James Tobin

Relacje między rynkami finansowymi a decyzjami w zakresie wydatków, bezrobociem, produkcją i cenami

1985 Franco Modigliani

Pionierska analiza oszczędności i rynków finansowych