instrumenty finansowe w horizon 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instrumenty finansowe w Horizon 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instrumenty finansowe w Horizon 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Instrumenty finansowe w Horizon 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Instrumenty finansowe w Horizon 2020. Częstochowa, 06.05.2014. Agnieszka Wyżgolik. Budżet Horyzont 2020 na lata 2014-2020 (78,6 mld euro). Największy jak do tej pory program finansowania badań i innowacji w Europie. Doskonała baza naukowa 24,4 mld € European Research Council (ERC)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instrumenty finansowe w Horizon 2020' - conlan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instrumenty finansowe w horizon 2020

Instrumenty finansowe w Horizon 2020

Częstochowa, 06.05.2014

Agnieszka Wyżgolik

slide2

Budżet Horyzont 2020 na lata 2014-2020(78,6 mld euro)

Największy jak do tej pory program finansowania badań i innowacji w Europie

slide3

Doskonała baza naukowa

 • 24,4 mld €
 • EuropeanResearchCouncil (ERC)
 • Infrastruktury badawcze
 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Akcje Marie Skłodowska-Curie
 • Wiodąca pozycja w przemyśle
 • 17 mld €
 • Technologie wspomagające i przemysłowe ,
 • Wsparcie innowacji w MŚP,
 • Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne
 • Wyzwania społeczne
 • 29,7 mld €
 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna
 • Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
 • Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport
 • Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami
 • Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa

EIT

JRC

Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

EURATOM

2014-2018

Partnerstwa

Art.185

Partnerstwa

Art.187

slide4

Typy dotacji w ramach Horyzont 2020

 • Granty Bezpośredni wkład finansowy w formie dotacji w celu sfinansowania działań
 • Nagrody Wkład finansowy jako nagrody w konkursie
 • Zamówienia publiczne Dostawa usług, realizacji robót lub świadczenia usług w zamian za opłatę,
 • Instrumenty finansowe Inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, kredyty; gwarancje, inne instrumenty podziału ryzyka
slide5

Schematy finansowania (1)

 • Projekty badawczo-innowacyjne – Research & Innovation Action (R&IA)

Działania zmierzające do ustanowienia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowej technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Mogą obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój technologii i integracji, testowania i sprawdzania poprawności na prototypie na małą skalę w laboratorium lub symulowanym środowisku.

 • Projekty innowacyjne –Innovation action (IA)

Polegające głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania mogą obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

 • Akcje wspierające i koordynujące - Coordination & supportactions (CA , SA)

Działania towarzyszące, takie jak standaryzacja, rozpowszechnianie, podnoszenia świadomości i komunikacja, tworzenie sieci, koordynacja lub usługi

wsparcia, dialogu politycznego i wzajemna wymiana doświadczeń i badań.

projekty badawczo innowacyjne
Projekty badawczo-innowacyjne
 • Finansowanie dla wszystkich beneficjentów: 100%
 • Minimum 3 uczestników z trzech różnych krajów UE/AC w konsorcjum
 • Główne działania: B+R
 • Typy: od małych do dużych (small, medium, large) – zadefiniowano w Programie Pracy

Projekty z 7.PR:

 • Integrated projects (IP) , Collaborative action (CA)
 • Focused projects (STREP)
projekty innowacyjne
Projekty innowacyjne

Finansowanie

 • Dla jednostek o charakterze niezarobkowym (non-profit): 100%
 • Dla jednostek działających dla zysku: 70%
 • Min 3 uczestników z trzech różnych krajów UE/AC w konsorcjum
 • Główne działania: działania innowacyjne bliskie rynkowi (close to market)
 • Typy: od małych do dużych (small, medium, large) – zadefiniowano w Programie Pracy

Projekty z 7.PR i CIP:

 • Integrated projects (IP) , Collaborative action (CA) – z mocnym komponentem działań demonstracyjnych
 • Focused projects (STREP)– z mocnym komponentem działań demonstracyjnych
projekty wspieraj ce
Projekty wspierające
 • Finansowanie dla wszystkich beneficjentów: 100%
 • Min 1uczestnik w konsorcjum
 • Główne działania: akcje wspierające i koordynujące

Projekty z 7.PR:

 • SupportActions –akcje wspierające
 • CoordinationActions – akcje koordynujące
 • Networks of Excellence –sieci doskonałości
slide11

Schematy finansowania (2)

Nowość

Wiodąca pozycja w przemyśle- Innowacje w MŚP –Instrument MŚP- 0,54 mld €

Instrument dla MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym, które:

 • Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym,
 • Chcą realizować ryzykowne ale potencjalnie zyskowne innowacyjne pomysły.

Projekt może zgłosić nawet pojedyncza firma, która będzie miała możliwość (jeżeli ma potrzebę ) podzlecania badań - Turningresearchintoresults

Cele projektów:

 • Radykalne zmiany w produktach, procesach, usługach, marketingu itp.
 • Wprowadzenie firmy na nowe rynki, promocja wzrostu, wysoki zwrot z inwestycji.
slide12

Definicja MŚP

 • Czy organizacja jest przedsiębiorstwem tzn. czy jest zaangażowana w działalność gospodarczą?
 • Czy zatrudnia mniej niż 250 osób? AnnualWork Unit
 • Czy roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR?

Lub

Czy suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR?

 • Czy organizacja jest niezależna? ( nie ma żadnych przedsiębiorstw partnerskich ani związanych – więcej niż 25% kapitału lub prawa głosu w innym przedsiębiorstwie)

TAK

NIE

na którekolwiek z pytań

NIE

JESTEM MŚP

TAK

TAK

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

TAK

JESTEM MŚP

slide13

Instrument MŚP

Faza I

Koncepcja i studium wykonalności

ok. 6 miesięcy, ryczałt 50 000€, studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp. Rezultat : wstępny biznes plan do fazy II;

Wniosek do fazy I

Wniosek

Faza II

Badania i działania demonstracyjne

– projekt innowacyjny, TRL 6 i wyżej (wyjątek Zdrowie), 12- 24 miesięcy, 0,5-2,5 mln EUR dofinansowania, działania: prototyp, pilotaż, skalowanie. Rezultat: biznes plan do przedstawienia inwestorom

Wniosek bezpośrednio do fazy II

Faza III

Komercjalizacja

wsparcie bezgotówkowe + ułatwiony dostęp do finansowania ryzyka, szkolenia, networking, mentoring EEN, dostęp do mechanizmów kredytowych i inwestycyjnych

slide14

Instrument MŚP – faza 1

 • -nie traktuj limitu stron jako celu - pisz zwięźle – eksperci nie lubią czytania niepotrzebnie długich wniosków
 • -TRL minimum 6
 • -2 miesiące na ocenę, 1 miesiąc na podpisanie umowy grantowej
 • Wnioski ocenia minimum 2 ekspertów
 • Próg: minimum 4/5 pkt za każde kryterium oceny, ogólnie min. 13/15
 • Spodziewany wskaźnik sukcesu: 10-15%
 • Zaliczka 40%
 • +Mentoring i consulting oferowany przez EEN do fazy I - 7 osobo/dni
slide15

Instrument MŚP – faza 2

-nacisk na IPR, przekonywujące działania umożliwiające komercjalizację;

-projekty powinny zawierać pierwszy plan wejścia na rynek;

-Próg: minimum 4/5 pkt za każde kryterium oceny, ogólnie min. 12/15

-kolejność: Impact, Excellence, Implementation

-można podać do 3 nazwisk ewaluatorów wykluczonych z oceny (konkurencja)

-4 miesiące na ocenę, 2 miesiąc na podpisanie umowy grantowej

-Spodziewany współczynnik sukcesu: 50-70%

 • +Mentoring i consulting oferowany przez EEN do fazy II – 7 osobo/dni
slide16

Instrument MŚP – faza 2

Dla podwykonawstwa obowiązuje zasada: 'best value for money‘ i ta część jest oceniana osobno(możliwe będzie nadanie większego priorytetu bezpieczeństwadla prac podwykonawczych, które są częścią wniosku). Obowiązuje tylko dla podwykonawstwa opisanego w wystarczających szczegółach.

 • Jeżeli znasz podwykonawcę, załącz kluczowe informacje (nazwę podwykonawcy, cenę i usługę) z zadaniami, które będą podzlecone i wyjaśnieniem kryteriów wyboru i ceny
 • Jeżeli nie znasz podwykonawcy, we wniosku uwzględnij zadania do wykonania, szacunkowy budżet i procedurę wyboru
slide17

Honorowa deklaracja MŚP

-jedno MŚP może aplikować/ realizować jednocześnie 1 projekt

slide18

Instrument MŚP – faza 3

 • Dwa rodzaje finansowania zwrotnego EBC na etapie komercjalizacji:
 • instrument kredytowy (debtfacility –loanguarantee fund) - w ramach którego będą dostępne pożyczki i gwarancje,
 • instrument kapitałowy (equity/venture capital facility) - w ramach którego dostępne będą środki dla MSP we wczesnym ich  stadium powstawania oraz na dalszy rozwój/wzrost.
 • http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
 • Inwestycje w R&I obarczone znaczącym ryzykiem technologicznym lub ryzykiem związanym z zastosowaniem rynkowym. Przeznaczone dla przedsiębiorstw będących w szybkiej fazie wzrostu (notujące w ciągu ostatnich 3 lat wzrost zatrudnienia o 20 pp.). MŚP i smallmid-caps odznaczające się potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu - katalog kryteriów

Przeznaczenie

 • Wydatki na innowacje w ostatnim zestawieniu bilansowym wynoszą min. 20% wysokości kredytu; Min. 90% instrumentu przeznaczone jest w biznes planie na okres 2 lat na wydatki w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacji lub inwestycje .
slide19

Innowacje w MŚP

Konkurs 1

Call: H2020-SMEInst-2014-2015

Subcall: H2020-SMEInst-1-2014

Tematy FAZA 1:

 • Space-SME-2014-1: SME Instrument
 • ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)
 • NMP-25-2014-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 • PHC-12-2014-1: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
 • SFS-08-2014-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
 • BG-12-2014-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
 • SIE-01-2014-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
 • IT-1-2014-1: Small business innovation research for Transport
 • SC5-20-2014-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials
 • DRS-17-2014-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures”
 • BIOTEC-5a-2014-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability

Industrial Leadership

Call Dedicated SME Instrument Phase 1 2014

H2020-SMEInst-1-2014

Termin składania wniosków: 17-12-2014

Daty pośrednie: 2014-06-18 ; 2014-09-24

slide20

Innowacje w MŚP

Konkurs 2

Call: H2020-SMEInst-2014-2015

Subcall: H2020-SMEInst-2-2014

Tematy FAZA 2:

 • SC5-20-2014: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials
 • Space-SME-2014-2: SME Instrument
 • SFS-08-2014: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
 • BG-12-2014: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
 • ICT-37-2014: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)
 • SIE-01-2014: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
 • IT-1-2014: Small business innovation research for Transport
 • NMP-25-2014: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 • DRS-17-2014: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures”
 • PHC-12-2014: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
 • BIOTEC-5a-2014: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability

Industrial Leadership

Call Dedicated SME Instrument Phase 2 2014

H2020-SMEInst-2-2014

Termin składania wniosków: 17-12-2014

Daty pośrednie: 2014-10-09

slide21

Schematy finansowania (4)

Fast track to innovation (F2I) –schemat dla firm, szybkie przejście od pomysłu do rynku, uruchomienie 2015

 • każda prawna jednostka, konsorcja max 5 uczestników
 • akcje innowacyjne IA(close-to-market)
 • Tematy LEIT i Wyzwania Społeczne (bottom-up)
 • Grant do €3 mln
 • Open call trzy cut-off-dates/rok
 • Impact najważniejszym kryterium
 • Time–to-grant: 6 miesięcy

Model B: Spin-out z sektora publicznego

-Pomysł powstaje w jednostce publicznej (na uniwersytecie), następnie powstaje firma, która będzie rozwijać produkt. Konsorcjum kieruje organizacja pierwotna (uniwersytet) przy współpracy międzynarodowej

–Dystrybucja dofinansowania:

~40% spin-out i inne firmy

~60% nauka i sektor nieprzemysłowy

Model A: Rozwój produktu/usługi kierowany przez przemysł

-Pomysł powstaje w firmie, która kieruje konsorcjum i we współpracy międzynarodowej rozwija produkt

–Dystrybucja dofinansowania:

~60% przemysł

~40% nauka i sektor nieprzemysłowy

slide22

Schematy finansowania (5)

 • InducementPrizes–

nagrody motywacyjne

ICT - ok. 0,5 mln euro na rozwój zaproponowanego rozwiązania

technologicznego, ogłoszenie w formie konkursu

Ogłoszenie 3 kwartał 2014

Implementation details for the Inducement prizes are still

under preparation

 • RecognitionPrizes –

nagrody za osiągnięcia (jak nagroda Nobla)

Prize - Innovation SOFT EURATOM dedline 2014-04-16

Scope: There are no specific categories for this prize. The participant(s) is free to submit an application concerning any physics or technology innovation that has been or is being developed in the European fusion research programme and that has a market potential or has been taken up (or recognised) by industry to be further developed for the market. The Jury evaluating submissions will consist of a group of independent experts appointed by the Commission knowledgeable in innovative processes and technology transfer from business and academia. The Jury will submit to the Commission the selected 1st, 2nd and 3rd placed winners who will receive 15,000, 10,000 and 5,000 Euros respectively. The winners will be announced at the SOFT conference in September 2014.

slide23

Schematy finansowania (6)

 • Granty ERC Europejskiej Rady Badań

Projekty badawcze finansowanie w 100%. Grant dla zespołu badawczego.

 • Granty Marie Skłodowska-Curie

Stypendia indywidulane, tworzenie sieci, programy wspólnych doktoratów, wymiany personelu – stawki ryczałtowe, zależenie od typu akcji.

slide24
Nowość

Schematy finansowania (7)

 • Pre-CommercialProcurement (PCP)

umożliwia sektorowi publicznemu, jako klientowi wymagającemu technologicznie, wspieranie badań i rozwoju przełomowych rozwiązań, które mogą przynieść radykalną poprawę jakości i efektywności w tematyce interesu publicznego. Wkład UE jest proporcjonalny wkład do całości inwestycji dokonanej przez beneficjentów w działaniu. KE zwraca maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych w celu realizacji kwalifikujących się działań.

 • Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)

Wspiera szybkie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które dotyczą wyzwań związanych z interesem publicznym. Celem jest umożliwienie grupom zamawiających (buyers group) z różnych krajów podziału ryzyka związanego z wczesnym wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i przezwyciężenie fragmentaryzacji popytu na innowacyjne rozwiązania w Europie. Każde działanie PPI skupia na jednej konkretnej niezaspokojonej potrzebie nabywców i wymaga innowacyjnych rozwiązań, które są w znacznym stopniu podobne w różnych krajach i dlatego proponuje się wspólne ich nabycie. Wkład UE jest proporcjonalny wkład do całości inwestycji dokonanej przez beneficjentów. KE zwraca ona maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych w celu realizacji kwalifikujących się działań.

slide25

• PCP do kierowania rozwojem rozwiązań wobec konkretnych potrzeb sektora publicznego, przy jednoczesnym porównywaniu / walidacji rozwiązania alternatywnego podejścia od różnych dostawców . W ramach PCP kilka niezależnych podmiotów opracowuje koncepcje i prototypy innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać ważny społeczny problem. Rezultaty prac podlegają kilkuetapowej selekcji, w rezultacie której wyłonione zostaje rozwiązanie najlepiej spełniające potrzebę zamawiającego• PPI do uruchomienia klienta / pierwszego użytkownika/ pierwszego kupującego innowacyjnych rozwiązań komercyjnych nowych na rynku

zamówienia na "innowacyjne" rozwiązanie (nie R&D w celu jego opracowania), tylko skomercjalizowanie na dużą skalę.

Źródło: LievBos, DG CONNECT

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Kontakt:

Tel. 32 2371998

E-mail: rpk@polsl.pl

www.rpk.polsl.pl