instrumenty pochodne n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INSTRUMENTY POCHODNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

INSTRUMENTY POCHODNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

INSTRUMENTY POCHODNE. Instrumenty pochodne / definicja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSTRUMENTY POCHODNE' - gordon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instrumenty pochodne definicja
Instrumenty pochodne /definicja
 • Instrument pochodny – umowa o przeprowadzeniu w przyszłości pewnej transakcji. Przedmiotem transakcji mogą być towary lub produkty finansowe, których cena uzależniona jest od wybranych indeksów giełdowych, kursów walut, stóp procentowych, itp.
 • Termin wykonaniatransakcji oraz cena transakcji są ustalone w momencie jej zawierania.
 • Wynik finansowytransakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego
instrumenty pochodne elementy sk adowe
Instrumenty pochodne Elementy składowe
 • Rodzaj transakcji (kupno / sprzedaż, wymiana płatności, wymiana walut, udzielenie/ pobranie kredytu)
 • Instrument bazowy (towar, akcja, kurs walutowy, indeks giełdowy, stopa procentowa, inny instrument pochodny)
 • Termin wygaśnięcia kontraktu (dzień, przedział czasowy)
 • Obowiązki i prawa stron
 • Sposób rozliczenia i realizacji kontraktu
kontrakty forward
Kontrakty forward

Kontraktem terminowym typu forward jest umowa między dwoma podmiotami, dotycząca dostawy określonej ilości towaru(waloru) w ustalonejchwili w przyszłości po ustalonej cenie (jedna strona zobowiązuje się do sprzedania towaru zaś druga do kupienia)

typowe instrumenty bazowe dla kontrakt w forward
Typowe instrumenty bazowe dla kontraktów forward
 • Metale
 • Surowce energetyczne
 • Stopy procentowe
 • Kursy wymiany walut
elementy kontraktu forward
Elementy kontraktu forward
 • Cena jednostkowa
 • Ilość towaru
 • Parametry jakościowe
 • Miejsce dostawy
 • Data rozliczenia
 • Klauzule dodatkowe
  • Możliwość zbycia kontraktu
  • Dochodzenie roszczeń w przypadku niedotrzymania umowy
po co zawierane s kontrakty
Po co zawierane są kontrakty ?
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem
  • wzrostu cen surowców (kontrakty towarowe)
  • spadku cen surowców (kontrakty towarowe)
 • Zabezpieczenie przed wahaniami kursów walutowych (kontrakty na kursy walutowe)
 • Zabezpieczenie przed wzrostem kosztu kredytu (kontrakty na stopę procentową)
 • Osiągnięcie zysku
 • Osłona innych inwestycji
kto zawiera kontrakty lub handluje kontraktami
Kto zawiera kontrakty lub handluje kontraktami ?
 • Producenci metali bądź surowców energetycznych
 • Odbiorcy metali lub surowców
 • Importerzy , eksporterzy
 • Inwestorzy
 • Spekulanci
 • Arbitrażysci
charakterystyka kontrakt w forward
Charakterystyka kontraktów forward
 • Obrótpozagiełdowy (brak wartości giełdowej)
 • Warunki negocjowane między stronami kontraktu
 • Brak standaryzacji
 • Ceny nie są podawane do publicznej wiadomości
 • Strony kontraktu znają się nawzajem
 • Brak ograniczeń czasowych na handel kontraktami
 • Możliwe trudności w zamknięciu pozycji
 • Dostawa fizyczna towaru będącego przedmiotem kontraktu
 • Symetryczne ryzykoniewywiązania się z kontraktu drugiej strony
dwie strony kontraktu forward
Dwie strony kontraktu forward

Każdy inwestor może otworzyć jedną z dwóch pozycji odpowiadających dwóm stronom w kontrakcie, w zależności od roli, jaką mają w umowie

 • Pozycję długą („nabycie kontraktu” – w konsekwencji kupno towaru będącego przedmiotem transakcji)
 • Pozycję krótką („wystawienie kontraktu” - w konsekwencji sprzedaż towaru będącego przedmiotem transakcji)
kontrakty futures
Kontrakty futures

Kontraktem typu futures jest umowa między dwoma podmiotami dotycząca dostawy określonej ilości towaru lub określonych aktywów w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie.

Kontrakt ma szczegółową specyfikację i jest przedmiotem obrotu giełdowego.

futures towarowe instrumenty bazowe
Futures / towarowe instrumenty bazowe
 • Metale szlachetne i strategiczne
 • Surowce energetyczne: ropa naftowa, paliwa, gaz
 • Rośliny oleiste: ziarna, nasiona, włókna
 • Artykuły spożywcze: cukier kawa, kakao
futures finansowe instrumenty bazowe
Futures / finansowe instrumenty bazowe
 • Stopy procentowe
 • Kursy wymiany walut
 • Ceny obligacji
 • Ceny akcji
 • Indeksy giełdowe
futures standaryzacja kontrakt w towarowych
Futures/ Standaryzacja kontraktów towarowych
 • Ustalony standard jakości
 • Ustalona ilość towaru przypadająca na jeden kontrakt
 • Określenie daty i miejsca dostawy

(jedyna rzecz pozostająca do ustalenia to cena kontraktu ale ona ustalana jest na parkiecie giełdowym)

Kontrakty forwards i futures na towary mają wiele podobieństw, różnice występują w możliwościach obrotu kontraktami, warunkach dostaw a przede wszystkim w metodach rozliczania i dystrybucji ryzyka inwestycyjnego

futures charakterystyka kontrakt w
Futures / Charakterystyka kontraktów
 • Obrót giełdowy (istnieje cena giełdowa kontraktu)
 • Standaryzowane i publicznie znane specyfikacje kontraktów
 • Znane ceny(kursy) kontraktów
 • Uczestnicy rynku są anonimowi
 • Określonegodziny obrotu
 • Pozycje łatwe do zamknięcia
 • Brak konieczności dostawyfizycznej towaru
 • Odkażdej strony pobierany jestdepozyt zabezpieczającyprzez instytucję rozliczającą kontrakt
 • Bieżąca kompensacja zobowiązań i należności będąca konsekwencją wahań cen kontraktu
 • Każda ze stron jest zabezpieczona przed ryzykiem niedotrzymania kontraktu przez drugą stronę
rozliczenie kontraktu futures na towar m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
Rozliczenie kontraktu futures na towar(M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)
rozliczenie kontraktu futures faza 1 2 m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
Rozliczenie kontraktu futures, faza 1, 2(M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)
rozliczenie kontraktu futures faza 3 4 m ferlak instrumenty pochodne wprowadzenie
Rozliczenie kontraktu futures, faza 3,4 (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)
rozliczenie kontraktu futures
Rozliczenie kontraktu futures
 • W przypadku kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego, mimo że kupno lub sprzedaż kontraktu oznacza zobowiązanie do dostawy lub odbioru instrumentu bazowego
dwie strony kontraktu futures
Dwie strony kontraktu futures
 • Każdy inwestor może otworzyć jedną z dwóch pozycji na kontrakcie
    • Pozycję długą (kupić kontrakt)
    • Pozycję krótką (sprzedać kontrakt)

Pozycję można

 • Utrzymać do dnia wygaśnięcia (po czym następuje rozliczenie )
 • Wycofać się z rynku, zamykając pozycję (sprzedać jeśli kupił, kupić jeśli wcześniej sprzedał)
rozliczenie kontraktu futures na indeks gie dowy wig 20
Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20
 • Kurs kontraktu na WIG20 oscyluje wokół poziomu indeksu WIG20
 • Załóżmy, że Inwestor zajmuje dziś pozycję długą na kontrakcie zaś kurs zamknięcia z poprzedniej sesji wyniósł 2500 pt.
 • Wartość kontraktu to: kurs kontraktu*10 zł = 25 000 zł .
 • Inwestor wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości 5,00 % wartości kontraktu z poprzedniego zamknięcia, czyli 1250 zł.
 • Jeżeli kurs kontraktu wzrośnie o 2% czyli wyniesie 2550, to zysk kwotowy inwestora wyniesie tyle, ile wynosi wzrost wartości kontraktu, czyli 2550*10 zł - 25000 zł = 500 zł.
 • Zysk procentowy wyniesie (500/1250)*100% = 40%
 • (20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu)
 • Do poprzedniego stanu depozytu dopisana jest kwota 500 zł.
 • Nowa wartość depozytu wynosi 1750 zł, co stanowi 6,86% nowej wartości kontraktu – 25 500 zł. Depozyt może być zredukowany do kwoty równej 5% nowej wartości kontraktu. Inwestor może wyprowadzić kwotę 475 zł.
rozliczenie kontraktu futures na indeks gie dowy wig 201
Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20
 • Jeżeli kurs kontraktu spadnie o 2% o poziomu 2450, to kwota straty inwestora wyniesie tyle, ile wynosi utrata wartości kontraktu, czyli
 • 25 000 zł - 2450*10 zł = 500 zł.
 • Strata procentowa wyniesie (500 / 1250)*100% = 40%
 • ( 20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu )
 • Od poprzedniego stanu depozytu odjęta jest kwota 500 zł,
 • Nowa wartość depozytu wynosi 750 zł, co stanowi 3,06% nowej wartości kontraktu (24 500 zł).
 • Depozyt musi być uzupełniony do kwoty stanowiącej 5% nowej wartości kontraktu, czyli do kwoty 1225 zł. Należy dopłacić 475 zł.

Uwaga 1. Wartość kontraktu zmienia się w ujęciu procentowym tak jak kurs kontraktu

Uwaga 2. Zyski i straty inwestora zajmującego krótką pozycję są odwrotne do zajmującego pozycję długą

slide23

Zakładamy dzienne 2% spadki kursu kontraktu po dwóch dniach posiadacz długiej pozycji traci [(1200,50 - 940,50) –1250] / 1250 = -79,20% po trzech dniach -117,62 % po 10 dniach - 365,85 %

rodzaje ryzyka inwestowania w kontrakty terminowe
Rodzaje ryzyka inwestowania w kontrakty terminowe
 • Ryzyko rynkowe – zmiany kursów potęgowane są przez efekt dźwigni finansowej (małe wahania kursów powodują duże procentowe zmiany wartości kontraktów)
 • Ryzyko płynności – niska aktywność innych graczy może utrudniać zamknięcie pozycji, zwłaszcza kontraktów o odległym terminie wygaśnięcia
 • Ryzyko makroekonomiczne – dotyczy kontraktów na waluty i wiąże się z wpływem polityki monetarnej na kształtowanie się kursów wymiany walut
futures uczestnicy rynku
Futures / Uczestnicy rynku
 • Producenci i odbiorcy metali, surowców energetycznych, roślin oleistych, artykułów spożywczych
 • Importerzy, eksporterzy
 • Inwestorzy, zabezpieczający swoje pozycje na rynku kasowym

- zajęcie równej co do wartości lecz przeciwnej w stosunku do pozycji na rynku kasowym (poz. długa na rynku kasowym (akcje) + krótka pozycja na kontrakcie na indeks)

 • Spekulanci (wykorzystanie lewara finansowego)

Zajęcie długiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym wzroście jego ceny

Zajęcie krótkiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym spadku jego ceny

 • Arbitrażyści

Kupno i sprzedaż kontraktów wykorzystujące różnice cenowe między poszczególnymi rynkami lub giełdami

futures zabezpieczenie kr tkie
Futures / ZABEZPIECZENIE KRÓTKIE
 • Rynek kasowy:

Inwestor posiada pakiet akcji z indeksu WIG 20

 • Rynek terminowy:

Inwestor zajmuje krótką pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością posiadanych akcji

Rezultat

w przypadku wzrostów cen akcji - zyski na rynku kasowym, straty podobnej wielkości na kontraktach

W przypadku spadków cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach

futures zabezpieczenie d ugie
Futures / ZABEZPIECZENIE DŁUGIE
 • Rynek kasowy:

Inwestor sprzedał pakiet akcji z WIG 20

 • Rynek terminowy:

Inwestor zajmuje długą pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością sprzedanych akcji

Rezultat

w przypadku wzrostów cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach

W przypadku spadków cen akcji - zyski na rynku kasowym mają podobną wielkość jak straty na kontraktach

opcje definicja
OPCJE / DEFINICJA
 • Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego) po z góry ustalonej cenie i w ciągu umówionego okresu lub w wyznaczonym terminie.
 • Opcja jest to umowa dająca jej posiadaczowi prawo do wykonania określonej czynności w określonym momencie lub przedziale czasu.
cel zawierania opcji
CEL ZAWIERANIA OPCJI
 • Zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentu bazowego
 • Spekulacji na spadku lub wzroście instrumentu bazowego
 • Arbitrażu między rynkiem instrumentów pochodnych a rynkiem instrumentów bazowych
instrumenty bazowe dla opcji
INSTRUMENTY BAZOWE DLA OPCJI
 • Stopy procentowe

opcje na kontrakty FRA (forward rates agreement)

 • Waluty

opcje na kursy walutowe

opcje na walutowe kontrakty futures

 • Akcje

opcje na poszczególne akcje

opcje na kontrakty futures na indeksy akcji

 • Towary

opcje na towary

opcje na towarowe kontrakty futures

europejska opcja kupna na akcje call
EUROPEJSKA OPCJA KUPNA NA AKCJE (CALL)
 • Prawo (bez obowiązku) do zakupu akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym momencie w przyszłości zwanym datą wykonania
 • Opcja posiada swoją wartość. Premia jest to cena, którą musimy zapłacić za nabycie opcji.
 • Przykład : akcja PKN kosztuje 40,50 zł. Europejska opcja kupna z ceną wykonania 41 zł wygasająca 23 marca 2011 roku daje jej nabywcy prawo kupienia jednej akcji PKN za 41 zł w dniu 23 marca 2011 roku. (W praktyce opcje nabywa się w ustalonych pakietach pozwalających kupić większe ilości akcji)
opcje ameryka skie
OPCJE AMERYKAŃSKIE

OPCJA KUPNA

 • Prawo (bez obowiązku) kupna akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, do określonego momentu w przyszłości

OPCJA SPRZEDAŻY

 • Prawo (bez obowiązku) sprzedaży akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, do określonego momentu w przyszłości
europejska opcja sprzeda y na akcje put option
EUROPEJSKA OPCJA SPRZEDAŻY NA AKCJE (put option)
 • Prawo (bez obowiązku) sprzedaży akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym momencie w przyszłości zwanym datą wykonania
strona kupuj ca strona wystawiaj ca
STRONA KUPUJĄCA, STRONA WYSTAWIAJĄCA
 • KAŻDY INWESTOR MOŻE BYĆ
    • NABYWCĄ OPCJI (KUPUJĄCYM)
    • WYSTAWCĄ OPCJI (SPRZEDAJACYM)
 • (dotyczy to obu rodzajów opcji : kupna, sprzedaży)
 • o nabywcy mówimy że : ZAJĄŁ DŁUGĄ POZYCJĘ NA OPCJI
 • o wystawcy mówimy że : ZAJĄŁ KRÓTKĄ POZYCJĘ NA OPCJI
funkcja wyp aty europejsk a opcj a kupna
Funkcja wypłaty / europejskaopcja kupna

Definicja

Funkcję zdefiniowaną wzorem

nazywamy funkcją wypłaty dla posiadacza opcji kupna.

K - cena wykonania

ST – cena instrumentu bazowego w terminie wykonania

funkcja wyp aty europejsk a opcj a sprzeda y
Funkcja wypłaty / europejskaopcja sprzedaży

Funkcję zdefiniowaną wzorem

nazywamy funkcją wypłaty dla posiadacza opcji sprzedaży.

zagadnienia
Zagadnienia
 • Inwestowanie w opcje. Zyskowność portfela akcyjno-opcyjnego
 • Strategie opcyjne
 • Strategie osłonowe z użyciem opcji
 • Miary wrażliwości w wycenie opcji
 • Wycena opcji w modelu ciągłym (wzór Blacka-Sholesa)
wycena opcji
Wycena opcji

J.C. Cox, S.A. Ross, M. Rubinstein

Wycena opcji europejskiej w modelu dyskretnym

Fischer Black, Myron Sholes, Robert Merton (1973)

Wycena opcji europejskiej w modelu ciągłym

Fischer Black, Myron Sholes

Nagroda Nobla 1997- za nową metodę wyceny instrumentów pochodnych

ad