instrumenty finansowe w perspektywie 2014 2020 aktualny stan post p w n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020 aktualny stan postępów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020 aktualny stan postępów - PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on

Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020 aktualny stan postępów. Negocjacje w ramach trilogu nad ostateczną wersją Rozporządzenia Ogólnego (CPR) na lata 2014 – 2020, w tym rozdziału IV – Instrumenty Finansowe (planowane zakończenie jesień 2013 r.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020 aktualny stan postępów' - armani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Negocjacje w ramach trilogu nad ostateczną wersją Rozporządzenia Ogólnego (CPR) na lata 2014 – 2020, w tym rozdziału IV – Instrumenty Finansowe (planowane zakończenie jesień 2013 r.)

W czerwcu 2013 r. KE przedstawiła wstępne założenia aktów implementacyjnych i delegowanych w zakresie IF

Ocena ex-ante – inwentaryzacja badań w tym zakresie w ramach wszystkich programów operacyjnych, w kontekście spełnienia wymogu art. 32 CPR

Toczą się prace nad ujęciem tematyki IF w ustawie o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności w latach 2014-2020.

IF w perspektywie 2014-2020 – stan prac

slide3
W większości zapisów prawnych (art. 32 do 40 oraz definicje) – osiągnięte porozumienie.

Brak ostatecznego porozumienia m.in. w zakresie:

- możliwości przeprowadzenia audytu na poziomie ostatecznego odbiorcy (art. 43.3-4)

- wydatkowania środków po okresie kwalifikowalności w przypadku instrumentów kapitałowych dla przedsiębiorców (art. 36.2bis)

Inne drobne poprawki legislacyjne

IF w Rozporządzeniu ogólnym (CPR)

slide4
Szerszy zasięg IF: może obejmować wszystkie cele tematyczne i cele osi priorytetowych w programach operacyjnych, finansowanych ze wszystkich funduszy unijnych (ERDF, ESF, Cohesion Fund, EAFRD, EMFF)

Więcej opcji implementacyjnych dla instytucji zarządzających

możliwość wniesienia wkładu z programu operacyjnego do IF na poziomie krajowym lub regionalnym (under shared management)

- instrumenty tailor-made (dopasowane do indywidualnych potrzeb PCz.)

- instrumenty „off-the-shelf (wystadaryzowane przez KE „gotowe do użycia”)

możliwość wniesienia wkładu do instrumentu finansowego na pozimie UE (central management)

możliwość bezpośredniego wdrażania przez IZ: tylko pożyczki i poręczenia

IF nowe rozwiązania w CPR

slide5
Wymóg przeprowadzenia oceny ex-ante przed utworzeniem lub wniesieniem wkładu z programu operacyjnego do IF

Możliwość szerszego łączenia instrumentów finansowych z innymi formami wsparcia (IF i dotacje, deklaracje KE, ale jak w praktyce?)

Możliwość zwiększenia poziomu współfinansowania UE

- 100% jeżeli wkład wniesiony do IF na poziomie UE

- o 10% więcej jeżeli w ramach programu operacyjnego finansowanego z ERDF, ESF, CF wydzielona osobna oś w całości wdrażana poprzez IF (wątpliwa korzyść)

IF nowe rozwiązania w CPR

slide6
Transzowanie wkładu z programu operacyjnego uzależnione przy wnioskowaniu o kolejne transze do UE od zrealizowania określonego poziomu inwestycji na rzecz ostatecznego odbiorcy (25/60/85) – zbyt restrykcyjne, obawa przed utratą płynności przez IF?

Obowiązek wykorzystywania środków wniesionych do IF przez co najmniej 8 lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności (czyli do 2030 r.)

Możliwość wydatkowania środków po okresie kwalifikowalności w przypadku equity-based instruments

Raportowanie postępów we wdrażaniu IF (poziom IZ oraz KE)

IF nowe rozwiązania w CPR

slide7
1. Pożyczki dla MŚP (Loans for SMEs)

2. Poręczenia dla MŚP (Guarantee for SMEs)

3. Venture Capital dla MŚP i start-upów (Venture Capital for SMEs and sturt-up companies)

4. Pożyczki dla efektywności eneregtycznej i odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkalnictwa (Renovation Fund)

5. Pożyczki dla zwrónoważonego rozwoju obszarów miejskich (Urban Development Fund): do potwierdzenia przez KE czy uda się wystandaryzować

Może jeszcze: mikrokredyty w ramach ESF

Akty implemetacyjne

„off-the-shelf instruments”

slide8
Wkład UE do IF może być wniesiony z różnych programów operacyjnych lub w ramach różnych osi priorytetowych (oddzielne rachunki bankowe)

Wkład krajowy może zostać wniesiony na każdym poziomie: funduszu funduszy, pośrednika finansowego, ostatecznego odbiorcy.

W przypadku wniesienia wkładu na poziomie ostatecznego odbiorcy:

- potwierdzenie w stosownej umowie,

- potwierdzenie w stosownej dokumentacji księgowej,

- podlega weryfikacji przez podmiot wdrażający IF (w tym fundusz funduszy).

Wycofanie wkładu z IF:

- warunki przewidziane w umowie o dofinansowanie,

- jeżeli nie został on zrefundowany przez KE na podstawie wniosku o płatność lub jeśli deklaracja wydatków zostanie następnie skorygowana w celu wycofania środków lub zastąpienia ich innymi wydatkami

Akty implementacyjne

Warunki przekazania i zarządzania środkami

slide9
Powiązanie kosztów zarządzania z efektywnością IF

Dwa poziomy kosztów:

1. podstawowe wynagrodzenie (base remuneration): procentowe pułapy, różne w zależności od rodzaju produktów ofertowanych przez IF, uwzględniające ich specyfikę, zdecydowanie niższe niż dla obecnej perspektywy

2. wynagrodzenie oparte na wynikach (performance-based renumeration): procentowe pułapy, różne w zależności od rodzaju produktów ofertowanych przez IF, uwzględniające ich specyfikę

Możliwość przekroczenia tych pułapów – na zasadach analogicznych jak w bieżącej perspektywie

Akty implementacyjne

Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie

slide10
Możliwość poniesienia kosztów zarządzania po okresie kwalifikowalności w przypadku instrumentów equity

Metodologia liczenia kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie – wymóg ujęcia w umowie o finansowaniu

Obowiązki informacyjne,

Komitet Monitorujący informowany o:

- metodologii liczenia kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie w umowach o finansowanie,

- faktycznie poniesionych kosztach zarządzania w danym okresie sprawozdawczym

Jednak – na obecnym etapie brak liczbowych/procentowych szczegółów odnośnie kosztów zarządzania (mają zostać przedstawione wkrótce)

KE jednoznacznie wyklucza możliwość ryczałtowego rozliczania kosztów zarządzania

Akty implementacyjne

Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie

slide11
Ograniczenie na poziomie 10% projektu w przypadku IF otrzymującego wsparcie ze środków ERDF, CF i EAFRD

Jednak w przypadku IF dedykowanych wpieraniu inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich – wyjątek: limit 10% liczony na poziomie całkowitych wydatków kwalifikowalnych beneficjenta udzielającego bezpośredniego wsparcia dla ostatecznych odbiorów, a zatem możliwość przekroczenia limitu 10% na poziomie inwestycji.

Akty delegowane

Zakup gruntów i nieruchomości

slide12
Szeroki zestaw kryteriów jakie spełnić mają podmioty, którym powierzone zostaną zadania implementacyjne w zakresie IF

Kryteria selekcji, m.in.:

- kwalifikowalność podmiotu na podstawie prawa UE i prawa krajowego,

- wiarygodność ekonomiczna i finansowa,

- odpowiednia struktura organizacyjna i sposób zarządzania,

- efektywny system kontroli wewnętrznej i system księgowy,

- zgoda na podleganie audytowi ze strony PCz., KE i ETO

Akty delegowane

Kryteria selekcji i wyboru podmiotów

slide13
Kryteria wyboru, m.in.:

- dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych,

- wiarygodne kryteria selekcji pośredników finansowych/ostatecznych odbiorców,

- koszty zarządzania i opłat za zarządzanie,

- zdolność podmiotu do pozyskania dodatkowych środków na finansowanie inwestycji, poza środkami pochodzącymi z programu operacyjnego,

- unikanie występowania konfliktu interesów

Akty delegowane

Kryteria selekcji i wyboru podmiotów

slide14
Podmioty które będą wdrażać instrumenty finansowe powinny w czasie trwania całego cyklu inwestycyjnego, m.in.:

- zarządzać środkami programów operacyjnych zgodnie z najlepszymi praktykami, respektując zasadę należytego zarządzania finansami (sound financial management)

- respektować odpowiednie przepisy prawa UE i prawa krajowego (w szczególności pomocy publicznej, zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, informacji i promocji)

- działać zgodnie z zasadami profesjonalnego menadżera i w dobrej wierze,

- dokonywać transparentnego wyboru ostatecznych odbiorców, obiektywnie uzasadnionego, z uwzględnieniem potencjalnej wiarygodności ekonomicznej ostatecznego odbiorcy lub projektu

Akty delegowane

Odpowiedzialność i obowiązki podmiotów

slide15
KE nadal dąży do rozszerzenia możliwości przeprowadzenia audytu na poziomie ostatecznego odbiorcy w innych przypadkach niż podejrzenie oszustwa (zapis w kompromisowej wersji CPR), m.in. w przypadku, gdy brak jest wiarygodnych dokumentów na poziomie beneficjenta lub gdy istnieje uzasadniona obawa, że nie przedstawiają one faktycznie udzielnego wsparcia

Jednak obowiązki w zakresie zapewnienia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu nałożone są na beneficjenta

Akty delegowane

Audyt i kontrola

slide16
KE ma nadzieję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. uda jej się uruchomić, przy współpracy z EBI/EFI Technical Assistance Platform for financial instruments (TAP)

TAC ona dostarczać PCz. wiedzy i ekspertyzy na każdym poziomie tworzenia, wdrażania i zamykania instrumentu finansowego

Wsparcie w postaci pomocy techniczej ma się składać z dwóch filarów:

1. Pomocy horyzontalnej i ponadregionalnej: koszty jej funkcjonowania będzie ponosić KE

2. Pomocy na poziomie PCz. (poza zakresem TAC): koszty po stronie PCz.

Wątpliwości: występowanie konfliktu interesów (EBI/EFI jako doradca i ekspert oraz podmiot wdrażający instrument finansowy)

Platforma Pomocy Technicznej dla instrumentów finansowych (KE i EBI/EFI)

slide17
Inwentaryzacja badań ewaluacyjnych w ramach programów operacyjnych w zakresie spełnienia wymogu oceny ex-ante w kontekście instrumentów finansowych, art. 32 CPR

Ocena ex-ante może być przeprowadzona etapami.

Jednocześnie KE i EBI/EFI pracują nad wytycznymi w zakresie przeprowadzenie oceny ex-ante w kontekście art. 32 (m.in. określenie metodologii badania)

Wytyczne mają się ukazać do końca 2013 r. – czy nie za późno i na ile wiążące?

Ocena ex ante: art. 32 CPR

slide18
Ponadto, dwie istotne kwestie, które pojawiły się w toku dyskusji z KE nad oceną ex-ante w kontekście instrumentów finansowych.

KE oczekuje, iż:

- w przypadku poręczeń/gwarancji ocena ex-ante wskazywać będzie odpowiedni/właściwy poziom ryzyka strat, który może podlegać aktualizacji stosownie do zmian rynkowych,

- jeżeli w kolejnej perspektywie wspierane będą instrumenty finansowe, które otrzymały wsparcie UE w latach 2007-2013 to z oceny ex-ante powinno wynikać, iż środki UE zostaną przeznaczone na „dodatkowe działania” tych instrumentów (addictional activities) (wsparcie dla IF w latach 2014-2020 nie może zastępować wsparcia z lat 2007-2013: KE oczekuje, że środki z bieżącego okresu będą dalej przeznaczane na inwestycje w ostatecznych odbiorców po 2015 r.)

Ocena ex ante: art. 32 CPR

slide19
W MRR trwają prace nad ustawą o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności w latach 2014-2020.

Osobny rozdział poświęcony będzie instrumentom finansowych (ostateczna treść zależeć będzie od aktów UE oraz konsultacji krajowych)

Planowany zakres regulacji:

- kwestie zapewnienia wkładu z programu operacyjnego,

- wybór podmiotów wdrażających instrumenty finansowe,

- koordynacji wdrażania instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych,

- warunki przekazania i wycofania wkładu,

- status środków,

- kwestie związane z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- inne

Instrumenty finansowe

w ustawie wdrożeniowej na lata 2014-2020