pasientjournalen hvem skal eie den n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den? - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Elektronisk pasientjournal. Anders Grimsmo, 04.04.00. Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?. Operasjonalisering av spørsmålet blir ”et skritt tilbake og to fremover”:. Hvem eier dagens pasientjournal? Hva blir fremtidens journalsystem?. Elektronisk pasientjournal.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?' - lydia-mccoy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pasientjournalen hvem skal eie den

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?

Operasjonalisering av spørsmålet blir ”et skritt tilbake og to fremover”:

 • Hvem eier dagens pasientjournal?
 • Hva blir fremtidens journalsystem?
styrende regelverk

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

Styrende regelverk
 • Lov om helsepersonell (erstattet Lov om leger)
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om behandling av personopplysninger
 • Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Lov om spesialisthelsetjenesten med mer
 • Lov om helsetjenesten i kommunene
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Lov om arkiv
 • Forskrift om pasientjournal (21. Desember 2000)
helsepersonelloven kapittel 8 dokumentasjonsplikt i
Helsepersonelloven kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (I)

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

§ 39.Plikt til å føre journal

Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

pasientrettighetsloven kapittel 5 rett til journalinnsyn
Pasientrettighetsloven Kapittel 5. Rett til journalinnsyn

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

§ 5-1.Rett til innsyn i journal

       Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.

       Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær.

helsepersonelloven kapittel 8 dokumentasjonsplikt ii
Helsepersonelloven Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (II)

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

§ 39.Plikt til å føre journal (forts.) - journalansvarlig

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.

helsepersonelloven kapittel 5 taushetsplikt og opplysningsrett
Helsepersonelloven Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

§ 21.Hovedregel om taushetsplikt

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

helsepersonelloven 23 begrensninger i taushetsplikten
Helsepersonelloven § 23. Begrensninger i taushetsplikten

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for:

1. at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene,

2. at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold,

3. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt,

4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller

5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.

helsepersonelloven 25 samarbeidende personell
Helsepersonelloven § 25.Samarbeidende personell

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

§ 25.Opplysninger til samarbeidende personell

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.

Taushetsplikt etter § 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon.

eiendomsretten til pasientjournalen

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

Eiendomsretten til pasientjournalen

= summen av rettsbeskyttede råderettigheter

opsjoner i pasientjournalen

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

”Opsjoner” i pasientjournalen
 • Pasienten
 • Pårørende
 • Helsepersonell (27 typer)
 • Fastlege
 • Behandlingsansvarlig lege
 • Pasientansvarlig lege
 • Journalansvarlig lege
 • Informasjonsansvarlig lege
 • Helseinstitusjoner (virksomheter)
 • Medisinsk faglig rådgiver
 • Databehandlingsansvarlig
 • med rett til opplysninger
 • Tilsynsmyndigheter
 • Nødetater
 • Sosial-, barneverntjenesten
 • Smittevernlege
 • meldeplikt
 • Fødsler, dødsfall
 • Helseregistre
 • Personskader
forskrift om pasientjournal

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

Forskrift om pasientjournal

§ 5.(Oppretting og organisering av journal)

Det skal opprettes en journal for hver pasient. Det skal som hovedregel anvendes en samlet journal for den enkelte pasient selv om helsehjelp ytes av flere innen virksomheten.

fremtidens pasientjournal

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

Fremtidens pasientjournal

Noen utviklingstrekk:

 • Fullstendig elektronisk
 • Bortsatt
 • Felles
 • Virtuell
klient server l sning
Klient – server løsning

Elektronisk pasientjournal

Anders Grimsmo, 04.04.00

Driftssentere i Telenor

 • Serverfarm
 • Proaktiv overvåking og drift
 • Applikasjonsdrift
 • Helpdesk og brukerstøtte

@ Telenor

Telenor Login

Application Hosting Services