ha 6 semester koncernregnskab l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HA 6. semester koncernregnskab PowerPoint Presentation
Download Presentation
HA 6. semester koncernregnskab

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

HA 6. semester koncernregnskab - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

HA 6. semester koncernregnskab. Morten Jarlund, Deloitte Aalborg. Lektion 7-9 tirsdag den 3/3-2009. Undervisningsmål i dag. I skal have en forståelse for konsolideringsprocessen I skal kunne udarbejde et koncernregnskab – herunder foretage eliminering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HA 6. semester koncernregnskab' - washington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ha 6 semester koncernregnskab

HA 6. semester koncernregnskab

 • Morten Jarlund, Deloitte Aalborg

Lektion 7-9 tirsdag den 3/3-2009

undervisningsm l i dag
Undervisningsmål i dag
 • I skal have en forståelse for konsolideringsprocessen
 • I skal kunne udarbejde et koncernregnskab – herunder foretage eliminering
 • i resultatopgørelse og balance af de mest almindeligt forekomne koncern-
 • interne transaktioner
 • I skal forstå, hvordan systemet med udskudt skat fungerer (repetition)
 • samt kunne overføre dette på koncernregnskabet
opsummering fra sidste gang
Opsummering fra sidste gang
 • 3 koncernopfattelser – grundsyn på, hvad der sker, når to eller flere selvstændige virksomheder bliver til én virksomhed og en koncern dannes
  • Der sker en reel overtagelse ved koncerndannelsen
  • Der sker en sammenlægning ved koncerndannelsen
  • Der skabes en helt ny enhed ved koncerndannelsen
 • Regnskabsklasse C eller D skal anvendes i koncernregnskabet, selv om moderselskabet isoleret set selv er en klasse B-virksomhed
 • Associerede virksomheder i koncernregnskabet
  • Én-linie konsolidering (Indre værdis metode)
  • Pro-rata konsolidering
konsolideringsprocessen
Konsolideringsprocessen

Klargøring af materiale til konsolidering

Eliminering af interne lån/mellemregninger og renter

Eliminering af internt udbytte (hvis bogført som gæld i D)

Regulering for oprindelig købsomvurdering og følger heraf

Regulering for forskellig anvendt regnskabspraksis (Ej i PFMs bog)

Eliminering af internt handlede omsætningsvarer og avancer herpå

Eliminering af internt handlede anlægsaktiver og avance herpå

Eliminering af internt handlede ydelser og avancer herpå (Ej i PFMs bog)

Regulering af udskudt skat (følgevirkning af elimineringer mv.)

Udskillelse af minoritetsandele

Indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herpå

Eliminering af off-balance-sheet poster (Ej i PFMs bog)

klarg ring af materiale til konsolidering
Klargøring af materiale til konsolidering
 • Overvejelser inden konsoliderings-procedure påbegyndes:
 • Sikre sig at dattervirksomhedens regnskab er tilstrækkeligt
 • aktuelt
 • 2) Undersøge om de konsoliderede regnskaber anvender samme
 • regnskabspraksis
 • Afstemme M’s og D’s regnskaber
 • Nulstilling af kapitalinteresser og indtægter heraf i M’s regnskab
klarg ring af materiale til konsolidering6

31/12

30/9

31/10

30/11

31/8

x

Klargøring af materiale til konsolidering

Ad 1) Sikre sig at dattervirksomhedens regnskab er tilstrækkeligt

aktuelt

ÅRL §116.2: D’s regnskab, der danner grundlag for konsoli-

deringen, skal have en balancedag, som ligger indenfor de

seneste 3 mdr. forud for modervirksomhedens balancedag.

Ellers nyt regnsk. for D

F.eks. M’s balance dag: 31/12

klarg ring af materiale til konsolidering7
Klargøring af materiale til konsolidering
 • Ad 2) Undersøge om de konsoliderede regnskaber anvender samme
 • regnskabspraksis
 • ÅRL §119: I koncernregnskabet anvendes så vidt muligt de
 • samme metoder for indregning og måling som i M’s regnskab.
 • I praksis er det ikke altid muligt. Udenlandske datterselskaber kan være underlagt regnskabslovgivning, der er uforenelig med moderselskabets regnskabspraksis.
 • Ensartede metoder ellers
   • nyt regnskab for D eller
   • regulering for forskellig regnskabspraksis i henhold til konsolideringsprocessens trin 4 og 5
klarg ring af materiale til konsolidering8
Klargøring af materiale til konsolidering
 • Ad 3) Afstemme M’s og D’s regnskaber
 • F.eks. skal interne tilgodehavender hos ét af selskaberne
 • modsvares af en tilsvarende forpligtelse hos det andet
 • Forklaringer på uoverensstemmelser:
  • en af virksomhederne har ikke tilskrevet interne renter
  • svømmende varer og betalinger
  • manglende eller forkert valutakursregulering
 • Følger ikke af paragraf-henvisning i ÅRL, men af forholdets
 • natur
klarg ring af materiale til konsolidering9
Klargøring af materiale til konsolidering

Ad 4) Nulstilling af kapitalinteresser og indtægter heraf i M’s regnskab

Vi ved at posten kapitalinteresser i D repræsenterer en dobbelt-

regning (M’s andel af D’s aktiver og forpligtelser = nettoaktiver).

Vi kan derfor ligeså godt starte med at eliminere posten – også fordi

posten først kan måles efter equity-metoden, når konsolideringen er

foretaget. For at M’s balance stemmer reduceres M’s egenkapital med samme beløb.

Normalt reduceres D’s egenkapital. Det spiller dog ingen rolle, da egenkapitalen i M og D senere sammenlægges. Det er blot for at M’s balance skal stemme.

klarg ring af materiale til konsolidering10
Klargøring af materiale til konsolidering

Ad 4) Nulstilling af kapitalinteresser og indtægter heraf i M’s regnskab (fortsat)

Vi har dermed allerede udført en del af arbejdet i eliminerings-metoden (past-equity). Det, vi mangler, er at indregne D’s aktiver og forpligtelser til deres (rest-)omvurderede værdier samt indregne eventuel goodwill.

Tilsvarende nulstilles indtægter fra kapitalinteresser i resultatopgørelsen.

eliminering af interne l n mellem regninger og renter heraf
Eliminering af interne lån/mellem-regninger og renter heraf

En koncern kan ikke have gæld til eller tilgodehavender hos sig selv.

Se eksemplet i figur 12 og 13 i PFMs bog

Husk at eliminere sambeskatningsbidrag og renter herpå, hvis de er bogført særskilt i resultatopgørelse og balance for de sambeskattede selskaber.

eliminering af interne l n mellem regninger og renter heraf12
Eliminering af interne lån/mellem-regninger og renter heraf

Eksempel – Eliminering af sambeskatningsbidrag og renter herpå

eliminering af interne l n mellem regninger og renter heraf13
Eliminering af interne lån/mellem-regninger og renter heraf

Eksempel – Eliminering af sambeskatningsbidrag og renter herpå

eliminering af internt udbytte
Eliminering af internt udbytte
 • Ledelsen foreslår fordeling af årets resultat: henlæggelse til
 • EK eller udlodning. Generalforsamlingen beslutter.
 • Der er ingen skyldigt udbytte (forpligtelse) på balancedagen
 • H: ÅRL §31: ledelsens forslag til beslutning om anvendelse

af resultat skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen

og som en særlig post i egenkapitalen under ”overført

overskud eller underskud”

 • U: ÅRL 48: Uanset definitionen på forpligtelser kan virksomheden

indregne ledelsens forslag til udbytte som en forpligtelse

under posten ”forslag til udbytte for regnskabsåret”

 • Der kan optræde en gæld hos D, som ej er opført som tilgode-

havende hos M. Løsning: Tilbageførsel til D’s egenkapital.

 • Se eksemplet i figur 14 i PFMs bog
regulering for oprindelig k bsomvurdering og f lger heraf
Regulering for oprindelig købsomvurdering og følger heraf

Kun regulering for opkøbte datterselskaber, hvor overtagelsesmetoden har været anvendt.

Købsomvurderingen i forbindelse med opgørelse af koncerngoodwill skal indledningsvist genetableres og der skal reguleres for følgevirkningerne heraf.

Datterselskabets regnskab skal med andre ord reguleres så, det svarer til, at de købsomvurderede værdier har været anvendt i datterselskabets regnskab lige siden.

Eksempel (se også eksemplet u/afskrivninger i figur 15 i PFMs bog):

Overtagelsesdag: Ejendom opvurderet med 200 t.kr.

1. statusdag efter: Regulering for 200 t.kr. minus 1 års afskrivning

2. statusdag efter: Regulering for 200 t.kr. minus 2 års afskrivninger

Osv.

regulering af forskellig anvendt regnskabspraksis
Regulering af forskellig anvendt regnskabspraksis
 • Der skal reguleres for alle forskelle til koncernens regnskabspraksis i:
 • - opkøbte datterselskaber, hvor forskellen er opstået efter købet
 • - øvrige datterselskaber
 • - moderselskabet (dog sjældent)
 • Datterselskaber - eksempler:
  • Goodwill
  • D = Ingen afskrivning
  • K = Afskrivninger
  • Ejendom udlejet til koncernselskaber
  • D = Investeringsejendom - måling til dagsværdi
  • K = Domicilejendom – måling til historisk kostpris
  • Lager
  • D = Uden IPO-tillæg / gennemsnitsprincippet
  • K = Med IPO-tillæg / FIFO-princippet
regulering af forskellig anvendt regnskabspraksis17
Regulering af forskellig anvendt regnskabspraksis
 • Moderselskabet – sjældent i praksis – eksempler:
  • Goodwill
  • M = Afskrivning (ÅRL)
  • K = Ingen afskrivning (IFRS)
  • Ejendom udlejet til koncernselskaber
  • M = Investeringsejendom - måling til dagsværdi
  • (ÅRL§38: hovedaktivitet skal i så fald være udlejning
  • af investeringsejendomme – kan det være tilfældet ?)
  • K = Domicilejendom – måling til historisk kostpris
eliminering af internt handlede oms tningsvarer og avancer herp
Eliminering af internt handlede omsætningsvarer og avancer herpå

Elimineringer

Omsætning i salgsselskab er varekøb i købsselskab

Intern avance på lageret, hvis akkumuleret køb ikke er solgt ved årets udgang. Koncernen har ikke tjent denne avance og den skal tilbageføres.

Omklassifikationer af varelageret

Købende selskab

råvarelager omklassificeres til halvfabrikata

Sælgende selskab

færdigvarer omklassificeres til halvfabrikata

Se eksempler i figur 16-18 i PFMs bog

eliminering af internt handlede oms tningsvarer og avancer herp19
Eliminering af internt handlede omsætningsvarer og avancer herpå

Problemstillinger i praksis

Intern avance kan ikke altid opgøres nøjagtigt. Kræver at enkelttransaktionerne bag ultimolageret i købende selskab kan spores nøjagtigt til sælgende selskab. Ofte må der laves

kvalificerede skøn over avancerne.

Omklassifikationer af varelageret (foretages ofte ikke)

eliminering af internt handlede anl gsaktiver og avancer herp
Eliminering af internt handlede anlægsaktiver og avancer herpå

Elimineringer

Salgssum i salgsselskab er anlægstilgang i købsselskab

Intern avance på anlægsaktiv, hvis det ikke er solgt eller

fuldt af-/nedskrevet ved årets udgang. Koncernen har ikke

tjent denne avance og den skal tilbageføres.

Eliminering af intern avance på egenfremstillede aktiver

Artsopdelt resultatopgørelse

- Salgssum elimineres på nettoomsætning

- Kostpris ”elimineres” på arbejde udført for egen regning og opført under aktiver

Funktionsopdelt resultatopgørels

- Salgssum elimineres på nettoomsætning

- Kostpris elimineres på produktionsomkostninger

Se eksemplerne i figur 19-21 i PFMs bog

eliminering af internt handlede anl gsaktiver og avancer herp21
Eliminering af internt handlede anlægsaktiver og avancer herpå
 • M har solgt maskine til D i regnskabsåret:
 • Salgspris: 125
 • Kostpris: 75
 • Fortjeneste reguleres hos M: 50
 • D har modtaget maskine til værdien 125 og er begyndt at
 • afskrive lineært over 5 år => afskrivninger 125/5 = 25 i indeværende år, som også svarer til akkumulerede afskrivninger (det er 1. år)
 • Bogført værdi = 100
 • Hvis der var handlet uden avance:
 • Afskrivninger = 75/5 = 15 og
 • Bogført værdi = 60

Avance der skal reguleres = 40

eliminering af internt handlede ydelser og avancer herp
Eliminering af internt handlede ydelser og avancer herpå

Elimineringer

Management fee

Intern husleje

Intern personaleudleje

Typisk ingen elimineringer i balancen, men kan dog forekomme, hvis interne lejeomkostninger for personale fx er bogført på lager eller igangværende arbejder

regulering af udskudt skat f lgevirkning af elimineringer mv
Regulering af udskudt skat (følgevirkning af elimineringer mv.)

Aktuel skat

En koncern er ikke selvstændig beskatningsenhed i Danmark, og har således ikke en selvstændig skattepligtig indkomst.

Elimineringer af interne avancer, omvurderinger mv. i koncern-regnskabet påvirker desuden ikke enkeltselskabernes skattepligtige indkomst.

Koncernens aktuelle skat er derfor upåvirket af elimineringer mv.

De danske sambeskatningsregler betyder dog, at aktuel skat i enkeltselskabernes regnskaber faktisk allerede er opgjort ud fra en vis form for skattekonsolidering.

regulering af udskudt skat f lgevirkning af elimineringer mv24
Regulering af udskudt skat (følgevirkning af elimineringer mv.)

Udskudt skat

Korrektionerne for skat i koncernregnskabet er rene følgevirkninger af, at vi regulerer årsregnskabets (koncernregnskabets) værdier og resultat uden at dette har nogen indvirkning på skatteregnskabets værdier og resultat.

Koncernens udskudte skat skal derfor reguleres som følge af alle elimineringer og omvurderinger, bortset fra indarbejdelse af koncerngoodwill (RV 14.29).

Dette gøres nemmest ved (som i bogen) at se alle skatte-

påvirkende korrektioner under ét og beregne udskudt skat på

én gang.

Det kan man dog ikke i praksis, hvis skatteprocenterne for enkeltselskaberne er forskellige, så må hver transaktion ses for sig.

regulering af udskudt skat f lgevirkning af elimineringer mv25
Regulering af udskudt skat (følgevirkning af elimineringer mv.)

Udskudt skat (fortsat)

Den samlede nettoeffekt af de skattepåvirkende korrektioner

kan aflæses af posteringerne på henholdsvis egenkapital og årets resultat

– bortset fra posteringen, hvor D’s udbyttegæld blev omposteret til

D’s egenkapital

Forklaring: udbytter fra D til M er ikke skattepligtige uanset om de

står opført som gæld eller EK

Se også eksemplerne i figur 22 og 23 i PFMs bog.

udskillelse af minoritetsandele
Udskillelse af minoritetsandele

Minoriteters ejerandel af datterselskabernes bidrag til koncernresultat og koncernegenkapital udskilles og præsenteres i særskilte poster

Hvis koncernens regnskabspraksis for foreslået udbytte er at det skal indregnes som en forpligtelse, så må udbyttegæld til minoriteter omklassificeres fra egenkapital før minoritetsandelen udskilles (sjældent i praksis)

Se eksemplerne i figur 24 og 25 i PFMs bog

indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herp
Indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herpå

Kostprisen for koncerngoodwill er opgjort på overtagelsesdagen. Der sker ingen genberegning på efterfølgende balancedage (dog særlige regler om efterfølgende regulering i visse tilfælde).

Med lineære afskrivninger ligger de årlige afskrivninger også fast på overtagelsesdagen.

Efterfølgende nedskrivninger kan dog forekomme.

Behovet for nedskrivninger testes, hvis indikation på værdifald (nedskrivningstest / impairment-test).

indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herp28
Indarbejdelse af koncerngoodwill og afskrivninger herpå

På efterfølgende balancedage skal koncerngoodwillen blot indregnes til kostpris minus akkumulerede af- og nedskrivninger under aktiver (som immaterielt anlægsaktiv).

Modposten er egenkapitalen, fordi vi i forbindelse med klargøring til konsolideringen teknisk har nulstillet kapitalinteresser (inkl. koncerngoodwill) i moderselskabets regnskab over egenkapitalen.

Nu fører vi blot koncerngoodwillbeløbet frem igen.

Årets af- og nedskrivninger på koncerngoodwill indregnes under afskrivninger i resultatopgørelsen.

Modposten er årets resultat med samme begrundelse som ovenfor vedrørende egenkapitalen.

Se eksemplerne i figur 26 og 27 i PFMs bog.

eliminering af off balance sheet poster
Eliminering af off-balance-sheet poster
 • Elimineringer – eksempler:
  • Noteoplysninger om interne sikkerhedsstillelser
  • Noteoplysninger om interne lejeforpligtelser
  • Noteoplysninger om nærtstående parter
udskudt skat repetition
Udskudt skat - repetition

Regelgrundlag

ÅRL §47

RV 14

IAS 12

udskudt skat den balanceorienterede g ldsmetode
Udskudt skat:Den balanceorienterede gældsmetode

RV14 = IAS12 bygger på balanceorienteret gældsmetode

Gældsmetode fordi udskudt skat skal beregnes ud fra den

skatteprocent, som forventes at gælde, når de midlertidige

forskelle forventes udlignet (bedste bud er ofte gældende sats)

Balanceorienteret fordi udskudt skat beregnes med udgangs-

punkt i balanceværdierne

indregning af udskudte skatteforpligtelser og aktiver
Indregning af udskudte skatteforpligtelser og -aktiver

Udskudt skatteforpligtelse /-aktiv = Midlertidig forskel x skattesats

Midlertidig forskel = Regnskabsmæssig værdi

- Skattemæssig værdi

Visse midlertidige forskelle undtages jfr. IAS12.15/RV14.29

(herunder koncerngoodwill)

Særlig vurdering/omhu ved udskudte skatteaktiver

regnskabsm ssig v rdi
Regnskabsmæssig værdi

Regnskabsmæssig værdi = den værdi, hvormed et aktiv henholdsvis

en forpligtelse er indregnet i årsregnskabet (eller koncernregnskabet)

skattem ssig v rdi
Skattemæssig værdi

Skattemæssig værdi = den værdi, der er knyttet til et aktiv henholdsvis en forpligtelse ved opgørelse af skattepligtig indkomst

For et aktiv = det beløb, som kan fratrækkes i skatteregnskabet, når

virksomheden opnår skattepligtige økonomiske fordele fra aktivet.

Hvis de økonomiske fordele fra aktivet ikke er skattepligtige

sættes skattemæssige værdi = bogført værdi (=> ingen udskudt skat)

For en forpligtelse = samme tankegang som ved aktiver.

skattepligtige contra fradrags berettigede midlertidige forskelle
Skattepligtige contra fradrags-berettigede midlertidige forskelle

Skattepligtig midlertidig forskel (S): vil påvirke opgørelsen af den

skattepligtige indkomst med et positivt beløb når den udlignes.

= den fremtidige skattepligtige indkomst vil være højere end

den regnskabsmæssige resultatpåvirkning

Fx: Regnskabsmæssig værdi af aktiv højere end skattemæssig værdi

~ man vil kunne trække mere fra i årsregnskabet end i skatteregnskabet

Regnskabsmæssig værdi af forpligtelse lavere end skattemæssig værdi

skattepligtige contra fradrags berettigede midlertidige forskelle36
Skattepligtige contra fradrags-berettigede midlertidige forskelle

Fradragsberettiget midlertidig forskel (F): vil påvirke opgørelsen af

den skattepligtige indkomst med et negativt beløb når den udlignes

= den fremtidige skattepligtige indkomst vil være lavere end

den regnskabsmæssige resultatpåvirkning

Fx: Regnskabsmæssig værdi af aktiv lavere end skattemæssige værdi

Regnskabsmæssig værdi af forpligtelse højere end skattemæssig værdi

visse midlertidige forskelle undtages
Visse midlertidige forskelle undtages

IAS12.15/RV 14.29:

H: der skal indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle

U1: midlertidige forskelle på ikke-skattemæssig afskrivnings-/

fradragsberettiget goodwill/badwill

U2: midlertidige forskelle, der er opstået på tidspunktet for

indregningen af et aktiv eller en forpligtelse som led i en

transaktion, der ikke er et led i en virksomhedsovertagelse, og

på transaktionstidspunktet ikke har effekt på hverken det

regnskabsmæssige resultat før skat eller den skattepligtig

indkomst

skat begreber og sammenh nge
Skat: begreber og sammenhænge

(1) Årets aktuelle skat = skat af årets skattepligtig indkomst

+ (2) Årets udskudte skat

(ændringer i udskudt skat fra primo til ultimo

excl. tilkøb/frasalg af virksomheder)

Skat af EK-bevægelser

(den andel som vedrører

posteringer direkte på EK)

Udskudt skat af årets resultat

(den andel, der ikke vedrører

posteringer direkte på EK)

= Skatteomkostning

= Årets skat = (1)+(2)

skat begreber og sammenh nge39
Skat: begreber og sammenhænge

Aktuel skat

+ ændring i udskudt skat, der ikke vedrører posteringer direkte på EK

= ”Skat af årets resultat” i resultatopgørelsen (RV14.8)

(”Skatteomkostning” IAS12.5)

skat case selvstudie
Skat – case - selvstudie

Case: Skat i årsregnskabet (SKATTEEKSEMPLER_CASE.pdf)

Vejledende løsning (SKATTEEKSEMPLER_CASE_BALANCESKEMAER.pdf)