Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MZDY PowerPoint Presentation

MZDY

182 Views Download Presentation
Download Presentation

MZDY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MZDY Legislatívne zmeny v roku 2012 a pre rok 2013 COMPEKO, 2013

 2. Kam ideme ... • Aký bol výhľad na roky 2012, 2013, ... • Jednotný výber daní, poistného, ciel, .....projekt UNITAS • Miesto daní a poistného malo byť: • jedno daňovo-odvodové priznanie • jedna odvodová suma • jeden kontaktný orgán • Superhrubá mzda • Žiadne špeciálne odpočítateľné položky • Prehľadný jednoduchý systém štátnych sociálnych dávok • Poistenie v nezamestnanosti malo byť výhradne osobnou vecou každého zamestnanca • Jednoduchšia agenda pre občana, podnikateľa, živnostníka, ... • Mala sa zaviesť superhrubá mzda • Mal prísť koniec sveta, času ... 21.12.2012 o 21:12

 3. Zákony a predpisy Ktoré sú dôležité pre koniec roka 2012 a začiatok 2013 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ... • Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde • Zákon č.311/2001 Z.z. – Zákonník práce • Nariadenie vlády 326/2012 – ustanovenie minimálnej mzdy • Opatrenie MPSVR 181/2012– úprava súm životného minima

 4. Zákon o minimálnej mzde

 5. Zákon 663 o minimálnej mzde Platný od 1.2.2008 • Minimálna mzda pre rok 2011 bola ustanovená nariadením vlády 408/2010: • MINMZDAH : platná 201101-201112 .............. 1,822 € • MINMZDAM : platná 201101-201112 .............. 317,00 € • Minimálna mzda pre rok 2012 bola ustanovená nariadením vlády 343/2011: • MINMZDAH : platná 201201-201212 .............. 1,880 € • MINMZDAM : platná 201201-201212 .............. 327,20 € • Minimálna mzda pre rok 2013 je ustanovená nariadením vlády 326/2012: • MINMZDAH : platná 201301-201312 .............. 1,941 € • MINMZDAM : platná 201301-201312 ..............337,70 €

 6. Zákon o zdravotnom poistení

 7. Zákon 580 o zdravotnom poistení ... malá rekapitulácia • Odvod zamestnanca: 4% (2%) z vymeriavacieho základu • Odvod zamestnávateľa: 10% (5%) za každého zamestnanca samostatne • Z dohôd sa ZP platí podľa nových pravidiel • Maximum (60*PMM) pre zamestnanca i organizáciu • Od roku 2011 nie je stanovené minimum pre odvod preddavku • PRIEMNHM : platná 201201-201212 .............. 769,00 € • PRIEMNHM : platná 201301-201312 .............. 786,00 € • PRIEMNHR : platná 201201-201212 .............. 9228,00 € • PRIEMNHR : platná 201301-201312 .............. 9432,00 €

 8. Zákon 580 o zdravotnom poistení Dividendy V roku 2013 sa zavádza nová odvodová povinnosť z príjmu z dividend formou zrážkového preddavku. • Sadzba je 14% • Maximum je 120-násobok priemernej mesačnej mzdy • Odvodovú a oznamovaciu povinnosť má platiteľ: • Oznámenie: do 8 dní po vyplatení (forma nie je známa) • Odvod preddavku: 8.dňa nasledujúceho mesiaca • Týka sa iba subjektov so sídlom na území SR • Týka sa iba dividend zo zisku z účtovného obdobia, ktoré začalo po 31.12.2012

 9. Dohody V roku 2013 sa zavádza nová odvodová povinnosť z príjmu z dohôd okrem: brigádnickej práce študenta dohôd starobných dôchodcov dohôd invalidných dôchodcov a invalidných výsluhových dôchodcov dohôd výsluhových dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku Dohodár, ktorého sa týka odvodová povinnosť, sa považuje za zamestnanca a platia preňho rovnaké sadzby poistného ako pre riadnych zamestnancov. Pre účely zdravotného poistenia sa nelíšia dohody s pravidelným a nepravidelným príjmom. Zákon 580 o zdravotnom poistení

 10. Dohody Prihlasovanie a odhlasovanie ÚDZS – vestník 16/2012 Opatrenie 3/4/2009 Nový kód 2D Priebežné prihlasovanie / odhlasovanie na dní, v ktorých dohodár pracuje / nepracuje Lehota na prihlásenie dohodára : Prihlasovanie a odhlasovanie pri súbehu RPP a dohody: ZP sa nepozerá na každý PV ako na samostatného človeka, ale berie človeka „celistvo“, t.j. pri súbehu RPP a dohody sa dohoda neprihlasuje ani neodhlasuje a VZ sa počíta z úhrnu všetkých príjmov (vrátane dohody, ak vznikla povinnosť platiť poistné na VZP). Zákon 580 o zdravotnom poistení

 11. Ročné zúčtovanie poistného V roku 2013 za rok 2012 opäť vykonajú zdravotné poisťovne. Zamestnávatelia majú povinnosť poskytnúť im na to údaje. Termíny pre rok 2013, 28.2.2013 – poskytnutie údajov podľa opatrenia ÚDZP 30.9.2013 – vykonanie RZZP (poisťovne) Nedoplatok treba uhradiť do 45 dní Námietku je možné podať do 15 dní Preplatok – do 45 po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky Vyhláška na vykonanie RZZP za rok 2012 ešte neexistuje. Zákon 580 o zdravotnom poistení

 12. Zákon o sociálnom poistení

 13. Zákon 461 o sociálnom poistení Vybrané konštanty: VSEOVZM : platný 200907-201006 .............. 723,03 € VSEOVZM : platný 201007-201112 .............. 744,50 € VSEOVZM : platný 201201-201212 .............. 769,00 € VSEOVZM : platný 201301-201312 .............. 786,00 € VSEOVZR : platný 200907-201006 .............. 8 676,36 € VSEOVZR : platný 201007-201112 .............. 8 934,00 € VSEOVZR : platný 201201-201212 .............. 9 228,00 € VSEOVZR : platný 201301-201312 .............. 9 432,00 € Maximum pre VZ všetkých fondov (okrem ÚP) je 3930,00

 14. Zákon 461 o sociálnom poistení Úrazové poistenie: Zákonom 521/2011 sa §293by ustanovuje s platnosťou od 1.1.2012 do 31.12.2013 platenie úrazového poistenia v sadzbe 0,8% . To znamená, že ani v roku 2013 sa sadzba úrazového poistenia nebude zvyšovať ani znižovať o čiastky vyplývajúce inak zo zákona (§134), ale zostane v hodnote 0,8% .

 15. Zákon 461 o sociálnom poistení Dohody: • Postavenie dohody takmer na roveň riadneho pracovného vzťahu • Odvod poistného takmer ako z riadneho pracovného vzťahu • Špeciálny postup pre dohody s nepravidelným príjmom • Špeciálna úprava pre brigádnickú prácu študentov • Komplikovaný systém prihlasovania a odhlasovania • Nové typy „zamestnanca“ (poistného vzťahu) pre SP • Nová forma RLFO • Nové postupy pre výpočet odvodov samostatne aj v súbehu • Dôsledky na výpočet dôchodku, komplikácie počas MD a RD, ....

 16. Zákon 461 o sociálnom poistení Typy pracovných / poistných vzťahov:

 17. Zákon 461 o sociálnom poistení Odvádzanie poistného z dohôd: 1-študent s výnimkou do 18.r a max 66 €, študent do 26.r a max 155 € 2-študent s výnimkou do 18.r a nad 66 €, do 26.r a nad 155 € alebo bez výnimky 3-DoVP, DoPČ, PP,NP – poberateľ star.d., pob.inv.d. alebo výsl.d. a dovŕšil DV 4-DoVP, DoPČ, PP,NP – poberateľ inv.d. s poklesom 40-70% 5-DoVP, DoPČ, PP, NP – poberateľ inv.d. s poklesom viac ako 70% 6-DoVP,DoPČ PP – zamestnanec, nezamestnaný, výsl.d. do dovŕšenia DV 7-DoVP,DoPČ NP – zamestnanec, nezamestnaný, výsl.d. do dovŕšenia DV 8-DoVP, DoPČ PP – predčasný starobný dôchodca 9-DoVP, DoPČ NP – predčasný starobný dôchodca

 18. Zákon 461 o sociálnom poistení Tabuľka platenia poistného z dohôd v roku 2013: • *1) starobný dôchodca, invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca v dôchodkovom veku a invalidný výsluhový dôchodca • *2) poistné sa platí zo sumy presahujúcej limitnú hodnotu podľa veku študenta • *3) Poistné na IP sa neplatí, ak zamestnanec • má priznaný starobný dôchodok • má priznaný predčasný starobný dôchodok • je poberateľ výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku • *4) Poistné na PvN sa neplatí, ak zamestnanec • má priznaný starobný dôchodok • má priznaný predčasný starobný dôchodok • je poberateľ ID (40%-100%) v dôchodkovom veku • je poberateľ ID nad 70%

 19. Zákon 461 o sociálnom poistení Predčasný starobný dôchodca: Ak v roku 2012 pracoval na dohodu a bude pokračovať ... Môže pokračovať v práci do 28.2.2013 (je však potrebné „doprihlásiť“ ho na platenie do všetkých fondov ako „pokračujúcu dohodu“ do 31.1.2013) Ak bol dôchodok priznaný pred 31.12.2012, do 28.2.2013 nedovŕšil dôchodkový vek a pokračuje po 1.3.2013 v práci na dohodu (akúkoľvek), stráca nárok na výplatu predčasného dôchodku.

 20. Zákon 461 o sociálnom poistení Vykazovanie a platenie poistného: Dohody s pravidelným príjmom Poistné sa vypočíta v mesiaci príjmu z dosiahnutého príjmu Vykáže sa na MV (červenom) spolu s poistným k riadnym PV Platí sa k lehote na podanie MV (nezmenené) Dohody s nepravidelným príjmom Poistné sa vypočíta v mesiaci, v ktorom dohoda končí z príjmu za celú dobu trvania dohody Vykáže sa na VPP (zelenom) Platí sa k lehote podania VPP – 8. deň mesiaca nasledujúceho po vyplatení

 21. Zákon 461 o sociálnom poistení RLFO, prihlasovanie a odhlasovanie: Pokračujúce dohody Doprihlásenie do 31.1.2013 Nové dohody Prihláška pred začatím výkonu práce Odhláška – nasl.deň po ukončení PV Brigádnická práca študenta (PP) Prihláška pred začatím výkonu práce – rozdielna na základe uplatnenia výnimky Doprihlasovanie a doodhlasovanie z dôchodkového poistenia na základe podpísania / nepodpísania uplatnenia výnimky v jednotlivých mesiacoch Doprihlasovanie a doodhlasovanie z dôchodkového poistenia na základe dosiahnutého príjmu v jednotlivých mesiacoch

 22. Zákon 461 o sociálnom poistení Nový RLFO:

 23. Zákon 461 o sociálnom poistení Študenti:prihlásenie nie Výnimka áno Prihláška G (ZECD3) Prihláška I (ZECD4) Stav v reg: G Stav v reg: I

 24. Zákon 461 o sociálnom poistení Študenti:doprihlásenie / doodhlásenie na základe výnimky G Stav v reg: I áno nie Výnimka áno nie Výnimka Nič Nič Prihláška (ZECDDPP) Odhláška (ZECDDPP) Stav v reg: G Stav v reg: I

 25. Zákon 461 o sociálnom poistení Študenti s výnimkou:doprihlásenie / doodhlásenie na základe príjmu G Stav v reg: I áno nie Do limitu áno nie Do limitu Nič Nič Prihláška (ZECDDPP) Odhláška (ZECDDPP) Stav v reg: G Stav v reg: I

 26. Zákon 461 o sociálnom poistení Nepravidelné príjmy: • Príjem po ukončení PV (bývalého zamestnanca) • Nepravidelný príjem zamestnanca • Vyplatený príjem sa rozpočíta takto: • Príjem po ukončení PV (bývalého zamestnanca) • Na všetky mesiace trvania PV v poslednom kalendárnom roku jeho trvania • Rozpočet sa urobí vo všetkých poistných fondoch, do ktorých sa bývalému zamestnancovi zrážalo sociálne poistenie • Nepravidelný príjem zamestnanca • Na všetky mesiace od januára až do zúčtovacieho obdobia danej odmeny okrem mesiacov, v ktorých bolo odvedené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu • Rozpočet sa nevykoná do NP a PvN

 27. Zákon 461 o sociálnom poistení Nepravidelné príjmy: • Za obdobie, v ktorom sú tieto príjmyVYPLATENÉ ZÚČTOVANÉ, sa vyhotoví Výkaz poistného a príspevkov(VPP) • Výkaz má vlastný identifikátor, ktorý sa použije ako SS pri platbe tohto poistného • Rozpočítavanie sa robí dozadu najviac po január 2011

 28. Sociálna poisťovňa Elektronická podateľňa

 29. Sociálna poisťovňa Elektronická podateľňa

 30. Sociálna poisťovňa Elektronická podateľňa

 31. Poistné fondy Vymeriavacie základy: • Číselné hodnoty pre minimá a maximá jednotlivých fondov v € sú:

 32. Poistné fondy Zaokrúhľovanie:

 33. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

 34. Zákon 462 o náhrade príjmu ... Rozhodujúce obdobie na výpočet DVZ: • Dôležité je, koľko dní trvalo aktuálne nemocenské poistenie predvznikom DPN • 90 dní a viac: • Určuje sa podľa §54 ods. 1,2,9,10 zákona 461/2003, t.j. • Ak trvalo celý minulý rok, tak RO je minulý rok • Ak trvalo časť minulého roka, tak RO je príslušná časť minulého roka • Ak vzniklo v aktuálnom roku, tak RO je od vzniku po koniec predchádzajúceho mesiaca • Menej ako 90 dní: • Od vzniku aktuálneho nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho vzniku DPN • Ak zamestnanec vôbec nemá rozhodujúce obdobie: • ???

 35. Zákon o dani z príjmov

 36. Zákon 595 o dani z príjmov Výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka Od tejto sumy sa odráta výška starobného dôchodku Suma životného minima k 1.1.2012 je 189,83 €

 37. Výpočet nezdaniteľnej časti na manželského partnera Veľmi zjednodušená verzia ZD = základ dane daňovníka Vpmp = vlastný príjem manželského partnera Zákon 595 o dani z príjmov Táto suma sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov v spoločnej domácnosti

 38. Zákon 595 o dani z príjmov Výpočet preddavku na daň: • Zdaniteľné príjmy sa znížia o: • Nezdaniteľnú časť na pracovníka v sume311,32€ • Povinné poistné (SP, ZP) • Zdaniteľná mzda do výšky 2 866,81 sa zdaní sadzbou 19% • Zdaniteľná mzda nad túto hranicu sa zdaní sadzbou 25% (iba čiastka presahujúca sumu 2866,81) • Započíta sa daňový bonus (21,03 €) • Po rokoch sa teda opäť zavádza tabuľková progresívna daň

 39. Zákon 595 o dani z príjmov Zrážková daň - honoráre: • Príjem z honorárov sa zníži iba o zrazený príspevok do LF (2%) a zrážkovo sa zdaní sadzbou 19% - nie je možné uplatniť paušálne výdavky • Ak sa platiteľ a autor vopred písomne dohodnú, zrážková daň sa neuplatní a platiteľ iba zrazí 2% do LF a zvyšok vyplatí autorovi. • Ten si príjem zahrnie do daňového priznania • Platiteľ má povinnosť takúto dohodu oznámiť správcovi dane do 15. dňa po skončení roka, v ktorom bola dohoda uzatvorená.

 40. Zákon 595 o dani z príjmov Hlásenie ... Tlačivo pre hlásenie za rok 2012 je oproti roku 2011 zmenené a je k dispozícii od polovice januára 2013. Lehota na podanie je do 30.4.2013 Prehľad ... Nové tlačivo prehľadu pre rok 2013 vrátane novej štruktúry XML súboru je k dispozícii od polovice januára 2013. V programe je zabudované od polovice januára 2013. Možnosť overenia správnosti na portáli DRSR alebo v eDane zatiaľ nie je. Podáva sa mesačne ! do konca nasledujúceho mesiaca

 41. Zákon 595 o dani z príjmov Ročné zúčtovanie dane: • Iba na základe písomnej žiadosti zamestnanca podanej do 15.2.2013 • Vykoná sa do 2.4.2013 • Pokuta za nevykonanie ! • Vysporiada sa vo výplate za apríl 2013 v máji 2013 • Zrazenie nedoplatku aj do 3.32 vrátane: • Ak sa uplatňuje bonus alebo 2%

 42. Zákon 595 o dani z príjmov Ročné zúčtovanie dane: • Vzor tlačív na RZD je vo Finančnom spravodajcovi 10/2012 a v oznámení MF SR na internetovej stránke www.finance.gov.sk

 43. Zákon 595 o dani z príjmov Potvrdenie o príjmoch za rok 2012 v € • Na základe žiadosti do 5.2.2013 • Po 15.2.2013 automaticky všetkým, ktorí nepožiadali o RZD, vystavíme potvrdenie a doručíme! • Obsahuje údaj o príjme z dohôd • Obsahuje rozdelenie zákonného poistného na SP a ZP • Má viac riadkov na údaje o bonuse • Neobsahuje už údaje o • Príspevkoch na DDS, ŽP, ... • Sumách zdanených zrážkovou daňou

 44. Vzor potvrdenia o príjmoch za rok 2011

 45. Vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.Požiadať treba do 15.2.2012

 46. Vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň2.strana

 47. Vzor ročného zúčtovania preddavkov na daň

 48. Zákon 595 o dani z príjmov Poukázanie 2% zaplatenej dane (podľa §50 ZDP) • Za rok 2012 • okruh prijímateľov zverejňuje v zmysle zákona Notárska komora Slovenskej republiky (stav k 31.12.2012) • Minimálna suma je • FO: 3,32€ • PO: 8,30 € pre jedného prijímateľa • Je potrebné ho podať na záväznom tlačive (zelené alebo ČB)

 49. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o tlači a distribúcii Finančného spravodajcu aktualizované dňa: 20. 12. 2012 MF SR oznamuje, že od 1. januára 2013 bude Finančný spravodajca – publikačný orgán ministerstva iba v elektronickom formáte. Za obsah publikovaných príspevkov vo Finančnom spravodajcovi, ktoré tlačia a vydávajú iné subjekty, ministerstvo financií nezodpovedá.

 50. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení vzoru ... v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Číslo: MF/28670/2011-72 a MF/29092/2011-72 21. 12 2011 Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje: II. Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať od uverejnenia tohto oznámenia nové navrhované tlačivá: „Potvrdenie o príjmoch ... Za rok 2011 “. Potvrdenie o príjmoch, ktoré zamestnávateľ vydal zamestnancovi v lehote do nadobudnutia účinnosti tohto oznámenia a v ktorom nebolo v osobitnom riadku uvedené poistné na sociálne poistenie (zabezpečenie), sa za zdaňovacie obdobie roku 2011 akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia. „Potvrdenie o príjmoch ... Za rok 2012 “. „Vyhlásenie o poukázaní sumy do 2% ... „ „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania ... „ „Ročné zúčtovanie preddavkov ...“ „Potvrdenie o zaplatení dane ...“ Ing. Adrián Belánik, v. r.generálny riaditeľsekcie daňovej a colnej Referent: Ing.V.Mezeiová tel:02/59 58 34 75