Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MZDY PowerPoint Presentation

MZDY

192 Views Download Presentation
Download Presentation

MZDY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MZDY Legislatívne zmeny v roku 2013 a pre rok 2014 COMPEKO, 2014

 2. Kam ideme ... • Aký bol výhľad na roky 2012, 2013, ... • Jednotný výber daní, poistného, ciel, .....projekt UNITAS • Miesto daní a poistného malo byť: • jedno daňovo-odvodové priznanie • jedna odvodová suma • jeden kontaktný orgán • Superhrubá mzda • Žiadne špeciálne odpočítateľné položky • Prehľadný jednoduchý systém štátnych sociálnych dávok • Poistenie v nezamestnanosti malo byť výhradne osobnou vecou každého zamestnanca • Jednoduchšia agenda pre občana, podnikateľa, živnostníka, ... • Mala sa zaviesť superhrubá mzda • Mal prísť koniec sveta, času ... 21.12.2012 o 21:12

 3. Zákony a predpisy Ktoré sú dôležité pre koniec roka 2013 a začiatok 2014 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ... • Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde • Zákon č.311/2001 Z.z. – Zákonník práce • Opatrenie MPSVR 103/2013 – suma všeo.VZ za rok 2012 • Opatrenie MPSVR 186/2013– úprava súm životného minima • Opatrenie MPSVR 328/2013 – limity pre DoBPŠ • Nariadenie vlády 321/2013 – ustanovenie minimálnej mzdy

 4. Čo nás najviac potrápilo Dohody Brigádnická práca študentov Prihlasovanie / odhlasovanie dohodárov do ZP Zamestnanci s odvodovou úľavou Elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou Nový portál Finančnej správy

 5. Zákon o minimálnej mzde

 6. Zákon 663 o minimálnej mzde Platný od 1.2.2008 • Minimálna mzda pre rok 2012 bola ustanovená nariadením vlády 343/2011: • MINMZDAH : platná 201201-201212 .............. 1,880 € • MINMZDAM : platná 201201-201212 .............. 327,20 € • Minimálna mzda pre rok 2013 je ustanovená nariadením vlády 326/2012: • MINMZDAH : platná 201301-201312 .............. 1,941 € • MINMZDAM : platná 201301-201312 .............. 337,70 € • Minimálna mzda pre rok 2014 bola ustanovená nariadením vlády 321/2013: • MINMZDAH : platná 201401-201412 .............. 2,023 € • MINMZDAM : platná 201401-201412 ..............352,00 €

 7. Zákon o zdravotnom poistení

 8. Zákon 580 o zdravotnom poistení ... malá rekapitulácia • Odvod zamestnanca: 4% (2%) z vymeriavacieho základu • Odvod zamestnávateľa: 10% (5%) za každého zamestnanca samostatne • Z dohôd sa ZP platí podľa nových pravidiel • Od roku 2011 nie je stanovené minimum pre odvod preddavku • PRIEMNHM : platná 201201-201212 .............. 769,00 € • PRIEMNHM : platná 201301-201312 .............. 786,00 € • PRIEMNHM : platná 201401-201412 .............. 805,00 € • PRIEMNHR : platná 201201-201212 .............. 9228,00 € • PRIEMNHR : platná 201301-201312 .............. 9432,00 € • PRIEMNHR : platná 201401-201412 .............. 9 660,00 €

 9. Zákon 580 o zdravotnom poistení Dividendy V roku 2013 sa zavádza nová odvodová povinnosť z príjmu z dividend formou zrážkového preddavku. • Sadzba je 14% • Maximum je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy • Odvodovú a oznamovaciu povinnosť má platiteľ: • Oznámenie: do 8 dní po vyplatení – nový formulár • Odvod preddavku: 8.dňa nasledujúceho mesiaca • Týka sa iba subjektov so sídlom na území SR • Týka sa iba dividend zo zisku z účtovného obdobia, ktoré začalo po 31.12.2012 • Príjemcovi sa suma zahrnie do RZZP automaticky – nemusí nič oznamovať

 10. Dohody V roku 2013 sa zavádza nová odvodová povinnosť z príjmu z dohôd okrem: brigádnickej práce študenta dohôd starobných dôchodcov dohôd invalidných dôchodcov a invalidných výsluhových dôchodcov dohôd výsluhových dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku Dohodár, ktorého sa týka odvodová povinnosť, sa považuje za zamestnanca a platia preňho rovnaké sadzby poistného ako pre riadnych zamestnancov. Pre účely zdravotného poistenia sa nelíšia dohody s pravidelným a nepravidelným príjmom. Zákon 580 o zdravotnom poistení

 11. Dohody Prihlasovanie a odhlasovanie ÚDZS – vestník 16/2012 Opatrenie 3/4/2009 Nový kód 2D Ak má stanovený pravidelný 5-dňový režim, prihlasuje a odhlasuje sa pri vzniku a zániku dohody. Inak sa prihlasuje iba na dni, v ktorých dohodár pracuje Lehota na prihlásenie dohodára : pred podaním mes. výkazu Prihlasovanie a odhlasovanie pri súbehu RPP a dohody: ZP sa nepozerá na každý PV ako na samostatného človeka, ale berie človeka „celistvo“, t.j. pri súbehu RPP a dohody sa dohoda neprihlasuje ani neodhlasuje a VZ sa počíta z úhrnu všetkých príjmov (vrátane dohody, ak vznikla povinnosť platiť poistné na VZP). Zákon 580 o zdravotnom poistení

 12. Zamestnanci s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaní) Podmienky pracovný pomer bol uzatvorený s „dlhodobo nezamestnaným“ (12 mesiacov) mesačný príjem nie je vyšší ako 67% priemernej mesačnej mzdy ZP neeviduje pohľadávku voči zamestnávateľovi zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohto zamestnanca úľavu na poistnom je možné využiť najviac 12 mesiacov Úľava znamená ... Prihlásenie: 1W + 2 Odhlásenie: 1W, 1W + 2 Vykazovanie: špeciálna sadzba 0 Ak sa v niektorom mesiaci podmienky porušia, už sa úľava neobnovuje. Zákon 580 o zdravotnom poistení

 13. Ročné zúčtovanie poistného V roku 2014 za rok 2013 opäť vykonajú zdravotné poisťovne. Zamestnávatelia už NEMAJÚ povinnosť poskytnúť im na to údaje. Termíny pre rok 2014, 30.9.2014 – vykonanie RZZP (poisťovne) Nedoplatok treba uhradiť do 45 dní Námietku je možné podať do 15 dní Preplatok – do 45 po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky Zákon 580 o zdravotnom poistení

 14. Zákon o sociálnom poistení

 15. Zákon 461 o sociálnom poistení Vybrané konštanty: VSEOVZM : platný 201201-201212 .............. 769,00 € VSEOVZM : platný 201301-201312 .............. 786,00 € VSEOVZM : platný 201401-201412 .............. 805,00 € VSEOVZR : platný 201201-201212 .............. 9 228,00 € VSEOVZR : platný 201301-201312 .............. 9 432,00 € VSEOVZR : platný 201401-201412 .............. 9 660,00 € Maximum pre VZ všetkých fondov (okrem ÚP) je 4025,00

 16. Zákon 461 o sociálnom poistení Úrazové poistenie: Zákonom 521/2011 sa §293by ustanovuje s platnosťou od 1.1.2012 do 31.12.2013 platenie úrazového poistenia v sadzbe 0,8% . • Zákon 338/2013 v prechodných ustanoveniach v §293cy stanovuje s platnosťou od 1.1.2014 do 31.12.2017 platenie ÚP vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu, pričom ustanovenia §134 o zvýšení a znížení sa nepoužijú. To znamená, že ani v roku 2014 sa sadzba úrazového poistenia nebude zvyšovať ani znižovať o čiastky vyplývajúce inak zo zákona (§134), ale zostane v hodnote 0,8% .

 17. Zákon 461 o sociálnom poistení Dohody: • Postavenie dohody takmer na roveň riadneho pracovného vzťahu • Odvod poistného takmer ako z riadneho pracovného vzťahu • Špeciálny postup pre dohody s nepravidelným príjmom • Špeciálna úprava pre brigádnickú prácu študentov • Komplikovaný systém prihlasovania a odhlasovania • Nové typy „zamestnanca“ (poistného vzťahu) pre SP • Nová forma RLFO • Nové postupy pre výpočet odvodov samostatne aj v súbehu • Dôsledky na výpočet dôchodku, komplikácie počas MD a RD, ....

 18. Zákon 461 o sociálnom poistení Zamestnanci s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaní) Podmienky • pracovný pomer bol uzatvorený s „dlhodobo nezamestnaným“ (12 mesiacov) • mesačný príjem nie je vyšší ako 67% priemernej mesačnej mzdy • SP neeviduje pohľadávku voči zamestnávateľovi • zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohto zamestnanca • úľavu na poistnom je možné využiť najviac 12 mesiacov • Úľava znamená ... Iba ÚP a GP • Prihlásenie: Nový kód N, ZECDN, 14 • Doplatok po skončení tohto pracovného vzťahu • Vykazovanie: kód N, ZECD,14 alebo Q, ZECDNSDP,17 • Ak sa v niektorom mesiaci podmienky porušia, už sa úľava neobnovuje.

 19. Zákon 461 o sociálnom poistení Konatelia a štatutári s účasťou na majetku aspoň 50% • Neplatí sa za nich GP • Zamestnávateľ má povinnosť toto oznámiť: • Nový zamestnanec – v prihláške • Zamestnanec z roka 2013 – oznámenie cez RLFO do 31.1.2014 • Každá zmena: do 8 dní od zmeny

 20. Typy pracovných / poistných vzťahov:

 21. Zákon 461 o sociálnom poistení Odvádzanie poistného z dohôd: 1-študent s výnimkou do 18.r a max 66 €, študent do 26.r a max 155 € 2-študent s výnimkou do 18.r a nad 66 €, do 26.r a nad 155 € alebo bez výnimky 3-DoVP, DoPČ, PP,NP – poberateľ star.d., pob.inv.d. alebo výsl.d. a dovŕšil DV 4-DoVP, DoPČ, PP,NP – poberateľ inv.d. s poklesom 40-70% 5-DoVP, DoPČ, PP, NP – poberateľ inv.d. s poklesom viac ako 70% 6-DoVP,DoPČ PP – zamestnanec, nezamestnaný, výsl.d. do dovŕšenia DV 7-DoVP,DoPČ NP – zamestnanec, nezamestnaný, výsl.d. do dovŕšenia DV 8-DoVP, DoPČ PP – predčasný starobný dôchodca 9-DoVP, DoPČ NP – predčasný starobný dôchodca

 22. Zákon 461 o sociálnom poistení Tabuľka platenia poistného z dohôd v roku 2014: • *1) starobný dôchodca, invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca v dôchodkovom veku a invalidný výsluhový dôchodca • *2) poistné sa platí zo sumy presahujúcej limitnú hodnotu podľa veku študenta • *3) Poistné na IP sa neplatí, ak zamestnanec • má priznaný starobný dôchodok • má priznaný predčasný starobný dôchodok • je poberateľ výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku • *4) Poistné na PvN sa neplatí, ak zamestnanec • má priznaný starobný dôchodok • má priznaný predčasný starobný dôchodok • je poberateľ ID (40%-100%) v dôchodkovom veku • je poberateľ ID nad 70%

 23. Zákon 461 o sociálnom poistení Vykazovanie a platenie poistného: Dohody s pravidelným príjmom Poistné sa vypočíta v mesiaci príjmu z dosiahnutého príjmu Vykáže sa na MV (červenom) spolu s poistným k riadnym PV Platí sa k lehote na podanie MV (nezmenené) Dohody s nepravidelným príjmom Poistné sa vypočíta v mesiaci, v ktorom dohoda končí, z príjmu za celú dobu trvania dohody Vykáže sa na VPP (zelenom) Platí sa k lehote podania VPP – 8. deň mesiaca nasledujúceho po vyplatení

 24. Zákon 461 o sociálnom poistení RLFO, prihlasovanie a odhlasovanie: Pokračujúce dohody uzatvorené pred 1.1.213 V roku 2014 by sa nemali vyskytnúť Nové dohody Prihláška pred začatím výkonu práce Odhláška – nasl.deň po ukončení PV Brigádnická práca študenta (PP) Prihláška pred začatím výkonu práce – rozdielna na základe uplatnenia výnimky Doprihlasovanie a doodhlasovanie z dôchodkového poistenia na základe podpísania / nepodpísania uplatnenia výnimky v jednotlivých mesiacoch Doprihlasovanie a doodhlasovanie z dôchodkového poistenia na základe dosiahnutého príjmu v jednotlivých mesiacoch

 25. Zákon 461 o sociálnom poistení Študenti:prihlásenie nie Výnimka áno Prihláška G (ZECD3) Prihláška I (ZECD4) Stav v reg: G Stav v reg: I

 26. Zákon 461 o sociálnom poistení Študenti:doprihlásenie / doodhlásenie na základe výnimky G Stav v reg: I áno nie Výnimka áno nie Výnimka Nič Nič Prihláška (ZECDDPP) Odhláška (ZECDDPP) Stav v reg: G Stav v reg: I

 27. Zákon 461 o sociálnom poistení Študenti s výnimkou:doprihlásenie / doodhlásenie na základe príjmu G Stav v reg: I áno nie Do limitu áno nie Do limitu Nič Nič Prihláška (ZECDDPP) Odhláška (ZECDDPP) Stav v reg: G Stav v reg: I

 28. Zákon 461 o sociálnom poistení Nepravidelné príjmy: • Príjem po ukončení PV (bývalého zamestnanca) • Nepravidelný príjem zamestnanca • Vyplatený príjem sa rozpočíta takto: • Príjem po ukončení PV (bývalého zamestnanca) • Na všetky mesiace trvania PV v poslednom kalendárnom roku jeho trvania • Rozpočet sa urobí vo všetkých poistných fondoch, do ktorých sa bývalému zamestnancovi zrážalo sociálne poistenie • Nepravidelný príjem zamestnanca • Na všetky mesiace od januára až do zúčtovacieho obdobia danej odmeny okrem mesiacov, v ktorých bolo odvedené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu • Rozpočet sa nevykoná do NP a PvN

 29. Zákon 461 o sociálnom poistení Nepravidelné príjmy: • Za obdobie, v ktorom sú tieto príjmyVYPLATENÉ ZÚČTOVANÉ, sa vyhotoví Výkaz poistného a príspevkov(VPP) • Výkaz má vlastný identifikátor, ktorý sa použije ako SS pri platbe tohto poistného • Rozpočítavanie sa robí dozadu najviac po január 2011

 30. Sociálna poisťovňa Elektronická podateľňa

 31. Sociálna poisťovňa Elektronická podateľňa

 32. Sociálna poisťovňa Elektronická podateľňa

 33. Poistné fondy Vymeriavacie základy: • Číselné hodnoty pre minimá a maximá jednotlivých fondov v € sú:

 34. Poistné fondy Zaokrúhľovanie:

 35. Zákon o dani z príjmov

 36. Zákon 595 o dani z príjmov Výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka Od tejto sumy sa odráta výška starobného dôchodku Suma životného minima k 1.1.2013 je 194,58 €

 37. Výpočet nezdaniteľnej časti na manželského partnera Veľmi zjednodušená verzia ZD = základ dane daňovníka Vpmp = vlastný príjem manželského partnera Zákon 595 o dani z príjmov Táto suma sa upraví podľa počtu mesiacov spolužitia manželov v spoločnej domácnosti

 38. Zákon 595 o dani z príjmov Výpočet preddavku na daň: • Zdaniteľné príjmy sa znížia o: • Nezdaniteľnú časť na pracovníka v sume316,94€ • Povinné poistné (SP, ZP) • Zdaniteľná mzda do výšky 2 918,53 sa zdaní sadzbou 19% • Zdaniteľná mzda nad túto hranicu sa zdaní sadzbou 25% (iba čiastka presahujúca sumu 2918,53) • Započíta sa daňový bonus (21,41 €) • Po rokoch sa teda opäť zavádza tabuľková progresívna daň

 39. Zákon 595 o dani z príjmov Použitie automobilu na súkromné účely: • Výška nepeňažného príjmu v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa na súkromné účely sa počíta inak: • v 1. roku zaradenia do užívania je to 1% zo vstupnej ceny • v ďalších 7 kalendárnych rokoch je to 1% zo vstupnej ceny zníženej každý rok o 12,5% • Každé technické zhodnotenie zvyšuje pre tento účel pôvodnú vstupnú cenu. • Prvýkrát sa táto metóda použije za január 2014 • Presné znenie: zákon 595/2003 Z.z. §5 ods.3

 40. Zrážková daň - honoráre: Príjem z honorárov sa zníži iba o zrazený príspevok do LF (2%) a zrážkovo sa zdaní sadzbou 19% - nie je možné uplatniť paušálne výdavky Ak sa platiteľ a autor vopred písomne dohodnú, zrážková daň sa neuplatní a platiteľ iba zrazí 2% do LF a zvyšok vyplatí autorovi. Ten si príjem zahrnie do daňového priznania Platiteľ má povinnosť takúto dohodu oznámiť správcovi dane do 15. dňa po skončení roka, v ktorom bola dohoda uzatvorená. Zákon 595 o dani z príjmov

 41. Zákon 595 o dani z príjmov Hlásenie ... Tlačivo pre hlásenie za rok 2013 je oproti roku 2012 mierne zmenené a je v listinnej forme k dispozícii od 15.1.2014 Lehota na podanie je do 30.4.2014 Prehľad ... Tlačivo prehľadu pre rok 2014 nie je zmenené, a preto sa naďalej bude používať tlačivo prehľadu od 2013/01 Podáva sa mesačne ! do konca nasledujúceho mesiaca

 42. Zákon 595 o dani z príjmov Ročné zúčtovanie dane: • Iba na základe písomnej žiadosti zamestnanca podanej do 17.2.2014 • Vykoná sa do 31.3.2014, treba ho odovzdať do 30.4.2014 • Pokuta za nevykonanie ! • Vysporiada sa vo výplate za apríl 2014 v máji 2014 • Zrazenie nedoplatku aj do 5.00 vrátane: • Ak sa uplatňuje postup podľa §50 ... 2% (3%)

 43. Zákon 595 o dani z príjmov Ročné zúčtovanie dane: • Vzor tlačív na RZD je vo Finančnom spravodajcovi 12/2013 a na novom portáli finančnej správy www.financnasprava.sk v sekcii Daňové a colné tlačivá Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR.

 44. Zákon 595 o dani z príjmov Potvrdenie o príjmoch za rok 2013 v € • Na základe žiadosti do 5.2.2014 (vystaviť do 10.2.) • Do 10.3.2014 automaticky všetkým, ktorí nepožiadali o RZD, vystavíme potvrdenie a doručíme! • Obsahuje údaj o príjme z dohôd • Obsahuje rozdelenie zákonného poistného na SP a ZP • Obsahuje údaj o dobrovoľnom príspevku na SDS • Neobsahuje už údaje o • Príspevkoch na DDS, ŽP, ... • Sumách zdanených zrážkovou daňou

 45. Vzor potvrdenia o príjmoch za rok 2013

 46. Vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.Požiadať treba do 17.2.2014

 47. Vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň2.strana

 48. Vzor ročného zúčtovania preddavkov na daň

 49. Zákon 595 o dani z príjmov Poukázanie 2% zaplatenej dane (podľa §50 ZDP) • Za rok 2013 • okruh prijímateľov zverejňuje v zmysle zákona Notárska komora Slovenskej republiky (stav k 31.12.2013) • Minimálna suma je • FO: 3,00€ • PO: 8,00 € pre jedného prijímateľa • Je potrebné ho podať na odporúčanom alebo obsahovo zhodnom tlačive (zelené alebo ČB)

 50. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o tlači a distribúcii Finančného spravodajcu aktualizované dňa: 20. 12. 2012 MF SR oznamuje, že od 1. januára 2013 bude Finančný spravodajca – publikačný orgán ministerstva iba v elektronickom formáte. Za obsah publikovaných príspevkov vo Finančnom spravodajcovi, ktoré tlačia a vydávajú iné subjekty, ministerstvo financií nezodpovedá.