Tvorba mzdy
Download
1 / 18

Tvorba mzdy - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Tvorba mzdy. Mzdový systém podniku. Každý z nich sa či už priamo alebo nepriamo premieta do štruktúry individuálnej mzdy, prostredníctvom konkrétneho nástroja mzdového systému podniku. Mzdový systém podniku predstavuje súbor určitých nástrojov a pravidiel, ktoré podnik používa ako

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tvorba mzdy' - ziven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tvorba mzdy
Tvorba mzdy

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Mzdov syst m podniku
Mzdový systém podniku

Každý z nich sa či už priamo alebo nepriamo

premieta do štruktúry individuálnej mzdy,

prostredníctvom konkrétneho nástroja mzdového

systému podniku.

Mzdový systém podniku predstavuje súbor určitých

nástrojov a pravidiel, ktoré podnik používa ako

základ pre motivovanie a peňažné odmeňovanie

zamestnancov. Jeho základné zložky a štruktúru

zachytáva následný obrázok.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

schéma

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Mzdov syst m podniku1
Mzdový systém podniku

Pri tvorbe a uplatňovaní mzdového systému v oblasti

odmeňovania musí podnik okrem vlastných cieľov

a podnikových špecifík či vplyvu mzdovotvorných

faktorov, rešpektovať aj určité legislatívne normy

(právny základ), ktoré upravujú resp. súvisia

s oblasťou odmeňovania.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Mzdov syst m podniku2
Mzdový systém podniku

Ide predovšetkým o:

 • Zákon o mzde,

 • Zákon o plate,

 • Zákon o Všeobecnej zdravotnej poisťovni a odvodoch do fondu zamestnanosti,

 • Zákonník práce,

 • ale aj dohody so sociálnymi partnermi - (generálna dohoda a kolektívne zmluvy).

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Faktory
Faktory

Produktivita práce by mala rásť rýchlejšie ako úroveň priemerných

miezd.

Medzi základné faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň produktivity

práce, patria:

 • prácnosť produkcie – vzťah medzi prácnosťou a produktivitou je nepriamo úmerný, t.j. ak prácnosť klesá, produktivita stúpa. Prácnosť produkcie je možné znižovať predovšetkým zavádzaním modernejších technológií, automatizáciou a mechanizáciou práce,

 • zmena sortimentu výroby, a to orientáciou na výrobky, ktoré nesú menší podiel živej práce,

 • dokonalé využitie pracovného času, ktoré je možné dosiahnuť napr. predlžovaním účasti ľudí vo výrobnom procese v medziach pracovného času, znižovaním absencií, chorobnosti, úrazovosti, ale aj zdokonaľovaním organizácie práce, čím sa odstránia prestoje a iné časové straty, znižovaním nepodarkovostí a pod.,

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Faktory1
Faktory

 • zlepšovanie kvalitatívnej štruktúry pracovníkov zvyšovanie ich kvalifikácie, znižovanie fluktuácie pracovníkov, zavedenie vhodnej motivácie pracovníkov, či zlepšovanie pracovných podmienok,

 • zlepšovanie funkčnej štruktúry investičného majetku, používanie dokonalejšej techniky a technológie umožňuje dosiahnuť rast produktivity práce,

 • zlepšovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky využitia materiálu, a to odhaľovanie rezerv v hospodárení so surovinami a materiálom, pretože úroveň ich využitia podstatne ovplyvňuje celkovú hospodárnosť a kvalitu produkcie,

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

 • 7. zvyšovanie kvality vyrábanej produkcie

 • a zabezpečenie jej uplatnenia na trhu, ktoré

 • predstavujú faktory ovplyvňujúce hodnotu celkového

 • výkonu podniku,

 • prístup vlastníkov a kvalita manažérov, ktorí majú možnosť uvedené faktory(t.j. podnikové procesy, výber, vzdelávanie a motiváciu pracovníkov, realizáciu podnikovej produkcie na trhu a pod.) výrazne ovplyvňovať pozitívnym smerom.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

Produktivita práce

Mzda ako cena práce je súčasťou podnikových

nákladov.

Každý podnik pozorne sleduje účinnosť

vynakladania toho nákladu, skúma ako je práca

účinná.

Produktivita práce je účinnosť práce.

Keďže mzda je vlastne vyjadrenie istého

podnikového nákladu, malo by platiť, že

produktivita práce by mala rásť rýchlejšie ako

náklady na pracovnú silu.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

Produktivitu práce možno merať:

priamou metódou:

w = Q/T

Q – objem výroby

T – množstvo práce vynaložené na objem výroby v časových jednotkách

alebo

w = Q/P

P – počet výrobných robotníkov

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

nepriamou metódou:

t = T/Q

t.j. prácnosťou – množstvom práce

vynaloženej na jednotku objemu výkonu.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

Objem výroby môžeme merať v:

naturálnych jednotkách– litre, kusy, kg a pod.

Nevýhodou je, že nevieme cez ne jednoznačne určiť aký je

podiel daného podniku na hotových výrobkoch a aký ostatných

podnikov, ktoré sa na ich výrobe podieľali.

pracovných jednotkách– normohodiny, ktoré vyjadrujú, koľko

práce pri zhotovení výrobku vynaložil daný podnik.

Normohodiny umožňujú vyjadriť podiel novej práce

stelesnenej do výrobku v danom podniku a možno ich sčítať aj

za rôznorodé výrobky

hodnotových jednotkách– najčastejšie sa používajú výnosy.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

Ukazovatele produktivity práce delíme na:

 • syntetické – slúžia na vyjadrenie celkovej úrovne

  a vývoja produktiviry práce; vyjadrujú vzťahy medzi

  objemom výroby a objemom živej práce;

 • analytické – charakterizujú produktivitu podľa

  zvoleného hľadiska, napr. využitia investičného

  majetku, plnenia výkonových noriem.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

Príklad syntetického rozkladu produktivity práce:

Q/P = Q/IM . IM/P

Q/IM = účinnosť využitia investičného majetku, (u)

IM/P ´vybavenosť robotníka investičným majetkom, (v)

Dôležité je aby bola dodržaná nerovnosť:

IQ/P > IQ/M > IM/P

Index rastu produktivity práce má byť väčší ako index rastu účinnosti

investičného majetku a tento väčší ako index rastu vybavenosti

pracovníkov investičným majetkom.

Ak by toto neplatilo, znamenalo by to, že podnik je prekapitalizovaný

investičným majetkom i že sa jeho majetok využíva nedostatočne.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

Základné faktory rastu produktivity práce:

 • prácnosť produkcie – ak rastie, potom produktivita práce klesá,

 • orientácia výrobného programu na výrobky s nižším podielom živej práce,

 • využívania pracovného času, znižovanie prestojov, absencií, chorobnosti atď,

 • zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry pracovníkov,

 • zvyšovanie funkčnej kvality investičného majetku a jeho lepšie kvantitatívne i kvalitatívne využitie.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

Článok 1 nadväzuje na článok 35 Ústavy SR, ktorý zakotvuje právo občana SR na prácu a slobodnú voľbu povolania. V praxi to znamená, že každý občan tohto štátu má právo hľadať si vhodnú prácu aj prostredníctvom štátom zriadených inštitúcií. Slobodná voľba povolania v praxi znamená právo každého rozhodnúť sa, či sa bude „živiť prácou“, slobodne si vybrať prácu i zamestnávateľa. Túto zásadu nemôžeme chápať ako povinnosť prijať konkrétneho zamestnanca, ktorý si ho vybral, nesmie sa však dopustiť pri jeho odmietnutí žiadnej formy diskriminácie.Čl. 1 hovorí o zákaze priamej i nepriamej diskriminácie.Pojem „nepriama diskriminácia“ zahŕňa v sebe situácie, keď zdanlivo neutrálny pokyn zamestnávateľa, ktorý sa na prvý pohľad týka rovnako všetkých zamestnancov môže svojou podstatou diskriminovať určitú skupinu zamestnancov (napr. spoločné sociálne zariadenia pre mužov a ženy, stanovenie rovnakých kritérií na oblečenie zamestnancov bez ohľadu na vek, fyzické dispozície a pod.).

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

 • článok 2 zakotvuje dve zásady: zakotvuje

 • zásada zmluvnosti – súhlasného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa znamená, že pracovný pomer podľa tohto zákona vzniká len pracovnou zmluvou, štát prostredníctvom zákonov zasahuje do tohto vzťahu len minimálne, ak je to nevyhnutné na ochranu zamestnanca,

 • 2. druhá zásada zdôrazňuje uplatňovanie dobrých mravov v pracovnoprávnych vzťahoch. Tento pojem nie je v legislatíve upravený, ide o nepísané pravidlá morálky akceptované demokratickou spoločnosťou. Výkon práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov nemôže byť na škodu iného zamestnanca (ide o rôzne formy šikany, ponižovania, zneužívania dôverných informácií a pod.).

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU


Tvorba mzdy

 • Zamestnanci majú právo zakotvuje

 • na mzdu za vykonanú prácu,

 • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • na odpočinok a zotavenie po práci.

 • Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.

 • Ide o garanciu základných práv zamestnanca, o tie najcitlivejšie oblasti

 • odmenu za vykonanú prácu,

 • právo na odpočinok,

 • právo na bezpečnú prácu,

 • vzdelávanie zamestnancov.

 • Ide tu o zdôraznenie ochrany „toho slabšieho“ v zmluvnom vzťahu a v konečnom dôsledku zvyšuje náklady na pracovnú silu.

PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU