kongsvinger kommune n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Omstilling 2013 – presentasjon formannskapet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Omstilling 2013 – presentasjon formannskapet - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

KONGSVINGER KOMMUNE. Omstilling 2013 – presentasjon formannskapet. Bakgrunn - hvorfor omstilling?. Overforbruk – behov for reduksjon av driftutgifter For dårlig resultatoppnåelse Manglende samhandling Uklare roller og ansvar Manglende standardisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omstilling 2013 – presentasjon formannskapet' - long


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakgrunn hvorfor omstilling
Bakgrunn - hvorfor omstilling?
 • Overforbruk – behov for reduksjon av driftutgifter
 • For dårlig resultatoppnåelse
 • Manglende samhandling
 • Uklare roller og ansvar
 • Manglende standardisering
 • Utydelige mål overordnet og i forhold til den enkelte bruker
slide3

Prosjektfaser

 • Identifisere mål
 • Organisering av arbeidet
 • Prosjektplan og tidslinjer
 • Rapporteringsstruktur
 • Kartlegging av nå-situasjon
 • Velge fokusområder
 • Fastslå tjenestenivå og kvalitet
 • Identifisere forbedringsområder,
 • effekt og alternative tiltak
 • Detaljert gjennomgang i
 • områder og enheter
 • Fortløpende rapportering
 • Beslutte ”ny modell”
 • Utforme plan og struktur for
 • gjennomføring
 • Sikre forankring og eierskap i
 • alle ledd
 • Gjennomføring
slide5

Prosjektfaser

Planlegging

Våren 2012

Utredning

Høsten 2012

Implementering

2013 2014

to typer prosjekter
To typer prosjekter

Innsparingsprosjekt

Utviklingsprosjekt

status generell
Status – generell

Mange prosjekter / prosesser er godt i gang

Enkelte prosjekter er ikke i gang:

Behov for ytterligere avklaringer (mandat, organisering mv)

Prosjektleders kapasitet

Enkelte prosjekter er satt på vent (prioritert ned)

prioriterte prosjekter i 2013 jfr implementeringsplan
Prioriterte prosjekter i 2013 (jfr implementeringsplan)

Felles forvaltningsteam

Folkehelse

Rus / psykiatri – forebygging

Ledelse i skole

Ledelse i barnehage

Styringssystem oppvekst

Samhandling og tverrfaglig systemrettet jobbing

Praksisendring HO

Velferdsteknologi

Frivillighet

Oppsøkende team / boligteam

Hvordan bruke kommunens eiendomsmasse?

Stab/støtte

Digitalisering av arbeidsprosesser

Nedbemanning

LEAN

felles forvaltningsteam
Felles forvaltningsteam

Mål: Etablere en helhetlig, uavhengig og robust forvaltning knyttet til helse/omsorg, oppvekst og bolig

Status:

Forvaltning, servicetorg og dokumentsenter er slått sammen

Tildeling av kommunale boliger er overtatt

Koordinerende enhet er definert inn i forvaltningsteam

Igangsetting av innsatsteam er startet opp

Foreløpig avklaring av oppgaver ift oppvekst er gjort

Problemstillinger:

Få rekruttert inn kompetanse knyttet til oppvekst

Få teamet i drift i felles lokaler

Relasjonsbygging i forhold til organisasjonen

folkehelse
Folkehelse

Mål: Kartlegge / få oversikt over aktivitet/tiltak i kommunen relatert til folkehelsearbeidet og på bakgrunn av denne kartleggingen, kommunehelseprofilen og levekårskartleggingen foreslå områder det skal utarbeides tiltaksplaner for.

Status:

Oppstart senest 01.06 (utsatt pga arbeid med arbeid med Samhandlingsreformen)

Problemstillinger:

Hvordan få folkehelse til å bli noe som det fokuseres på i hele organisasjonen?

Hva slags tiltak planer skal i gangsettes for å oppnå reel forbedring av folkehelsen i Kongsvinger?

ledelse i skole
Ledelse i skole

Mål: Finne en / flere ledelsesmodell(er) som bidrar til optimalt læringsmiljø og effektiv ledelse.

Status:

Teamledermodell testes ut på Holt fra og med mars. Informasjon om ledelse av skoler rundt om i landet innhentes. Skal evalueres opp mot ledelsemodell på øvrige skoler

Problemstillinger:

Hvordan evaluere ledelsesmodellene på Holt, Tråstad og Vennersberg slik at vi får reel innsikt?

Er det mulig å etablere enhetlig praksis med utgangspunkt i enhetlig innsikt?

Klarer vi å definere / implementere ledelsesprinsipper og krav / forventninger til ledelse som gir effekter på læringsresultatene?

Spiller ledelsesstrukturer noen rolle for resultatet?

ledelse i barnehage
Ledelse i barnehage

Mål: Finne en / flere ledelsesmodell(er) som bidrar til optimalt læringsmiljø og effektiv ledelse.

Status:

Har jobbet mye med å avdekke forskjeller mellom ledelse (på ulike nivå) i de ulike barnehagene. Beskriver og vurderer ulike ledelsesmodeller.

Problemstillinger:

Hvilken modell gir bidrar til optimalt læringsmiljø og effektiv ledelse?

Er det mulig å etablere enhetlig praksis med utgangspunkt i enhetlig modell?

Hvordan se sammenheng mellom dette prosjektet og delprosjektet ”Oppvekstsenter”

styringssystem oppvekst
Styringssystem oppvekst

Mål: Etablere et styrings- og ledelsessystem som gir en helhetlig styringslinje (fra kommunestyret til klasserommet) og en styringssløyfe (mål, plan, gjennomføring og evaluering) sikrer at vi gjennomfører tiltak som gir effekt

Status:

Prosjektet nærmer seg avslutningsfasen.

Problemstillinger:

Hvordan får til et styringssystem som bidrar til en sammenheng mellom overordnede mål og lokale prosesser?

Hvordan sikre god integrering mellom overordnet styringssystem og lokale prosesser ute på enhetene?

Hvordan få et system som bidrar til evaluering, analyse og prioritering?

samhandling og tverrfaglig systemrettet jobbing
Samhandling og tverrfaglig systemrettet jobbing

Mål: Å realisere en tverrfaglig systemrettet og systemisk praksis blant oppveksttjenestene i Kongsvinger

Status:

Prosessen er i gang. Gjennomføres tenketaker med barnehagene og skolene. Mål: utfordre eksisterende praksis og redefinere tankesettet

Problemstillinger:

Hvordan skape et nødvendig fellesskap?

Hvordan etablere en praksis der oppvekst løser utfordringer / problemer sammen – med brukeren (ikke spiller pingpong)?

Hvordan sikrer vi en praksis som virker? Hvordan kvitter vi oss med praksis som ikke fungerer?

rus psykiatri forebygging og familieperspektiv
Rus / psykiatri – forebygging og familieperspektiv

Mål: Etablere en sømløs og samordnet tjenesteutøvelse i forhold til rusforebygging og sammensatte tjenester med familieperspektiv

Status:

Arenaer på tvers: Familieforum, dialog med politiet overordnet og operativt, boligsosialt forum

Bygger ned grenser / deler kompetanse mellom enheter som jobber med sammensatte problemstillinger

Mitt valg: Hele oppvekst

SLT-koordinator i 100% stilling

Problemstillinger:

Etablere en praksis der hjelpeapparatet løses utfordringer / problemer sammen – med brukeren (ikke spille pingpong)

Avklare hvilke rusforebyggende tiltak skal vi gjennomføre – hva, hvor og hvordan?

hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering

Mål: Etablere en praksis som fanger opp behov og avklare brukerens ressurser på et tidligst mulig tidspunkt og som tildeler og utføre samordnende tjenester som kan hindre, utsette og forkorte hjelpebehov

Status:

Prosjektet er godt i gang. Gjennomført opplæring av 100 ansatte, innsatsteam etablert, ny praksis i forhold til nye saker.

Problemstillinger:

Hvordan går vi fra tankemodell til endret praksis?

Hvordan merker vi at praksis er endret?

Kompetanseutvikling gjennom vurdering for læring (etablering av forståelse av roller, oppgaveutførelse og ansvar)

velferdsteknologi
Velferdsteknologi

Mål: Gjennomføre en pilot for å avdekke om / hvordan velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet for brukerne og mer effektive omsorgstjenester

Status:

Demoleilighet klar i juni

Testbrukere er under utvelgelse

Jobber med utarbeidelse av informasjon til testbrukere

Problemstillinger:

Utarbeidelse av rutiner ift for utrykning, innhenting av samtykke, alarmmottak, opplæring med mer

Evaluering ansatte, brukere og pårørende – hvordan fungerer teknologien – hva bør vi gå for?

Beskrive / dokumentere hvordan velferdsteknologi bidrar til reduksjon av kostnader

frivillighet
Frivillighet

Mål: Etablere 2-4 partnerskapsavtaler med frivillige aktører i forhold til helse- og omsorgstjenester

Status:

Arbeidet er i gang. Dialog med frivillige organisasjoner er etablert.

Problemstillinger:

Hvordan øke rekrutteringen i frivillige organisasjoner?

Hvordan definere områder hvor kommunen trenger frivillig innsatts?

Avklare sammenhengen mellom frivillige org og kommunens behov?

Etablering av 2-4 partnerskapsavtaler (samarbeid med Kultur og fritid)

opps kende team boligteam
Oppsøkende team / boligteam

Mål: Etablere oppsøkende tjenester som jobber målrettet og koordinert

Status:

Boligteam er etablert og i drift i NAV

Økt koordinering mellom enhetene BUE, NAV, H&R og politiet

Helhetlig familiefokus

Økt bevissthet hos skolene / barnehagene

Problemstillinger:

Konkretisering av arbeidsmetodikk, målgrupper, integrering med andre deler av organisasjonen.

Endret ungdomsatferd

hvordan bruke kommunens eiendomsmasse
Hvordan bruke kommunens eiendomsmasse?

Mål: Kommunens har en kostnadseffektiv bruk av egen bygningsmasse. Innleie, salg eller utleie av bygg brukes aktivt som virkemiddel for å kunne yte gode tjenester og redusere kostnader. Kommunale virksomheter er lokalisert slik at det legger til rette for god samordning av tjenester

Status:

Grunnlagsdokument ift bruk av rådhuset / Fjellgata / Rasta er ferdigstilt. Andre del av utredningen er ikke igangsatt.

Problemstillinger:

Når flytte Fjellgata (inkl servicetorg) inn i rådhuset?

Er det mulig å redusere kostnadene gjennom effektiv bruk av kommunens lokaler?

stab st tte
Stab/støtte

Mål: Redusere kostnader iftstøttetjenster. Forebygge sårbarhet og risiko på grunn av fravær, frafall og kompetansesvikt. En bedre utnytting, samordning og utvikling av kommunens samlede administrative ressurser

Status:

Beslutning i forhold til modell for organisering av støtteressurser og fordeling kutt er foretatt. Nedbemanning pågår.

Problemstillinger:

Hvordan implementere ny modell for sekretærressurser med minst mulig negative konsekvenser

Prioritering av oppgaver med lavere bemanning.

digitalisering av arbeidsporsesser
Digitalisering av arbeidsporsesser

Mål: Effektivisere kommunens tjenester gjennom bruk av digitale tjenester

Status:

Elektroniske reiseregninger

E-handel

Ressursstyringsportal

Feide – felles elevid

Mobil omsorg

Problemstillinger:

Opplæring

Gevinstrealisering

nedbemanning
Nedbemanning

Mål: Effektivisering / kostnadsreduksjon

Status:

KKE: Nedbemanning er fullført

Barnehage: Fullføres innen 1. august

Assistenter skole: Fullført

Aktivitet og bistand: Prosessen er i gang

Reduksjon leder helse / P&R: Fullført

Støtteressurser: Prosessen er i gang

GPPS: Avviklet ca 1.oktober

Problemstillinger:

Hvordan unngå oppsigelser

Hvordan sitte igjen med den kompetansen kommunen trenger?

slide30
Lean

Mål: Effektivisering / kostnadsreduksjon

Status:

Hatt dialog med industribedrifter i regionen.

Problemstillinger:

Etablering av en modell / masterplan som muliggjør en gradvis implementering innenfor innarbeidede prinsipper (medarbeiderskap og langtidsfrisk)

hva har vi lykkes med
Hva har vi lykkes med?
 • Økt fokus på samhandling
 • Kostnadsreduksjon
 • Nye fremtidsrettede samhandlingsarenaer
 • Ny bevissthet om ledelse
 • Kimen til et styringssystem som virker
 • Praksisendring
 • Reel endring flere steder
 • Innovasjonsfokus
hva m vi jobbe videre med for lykkes
Hva må vi jobbe videre med for å lykkes?
 • Tett oppfølging av prosjektene / prosessene
 • Styringssystem
 • Ledelse
 • Samhandling
 • Kontinuerlig forbedring (LEAN)
 • Rapportering
 • Unngå oppsigelser
 • Tydeliggjøre forventinger og ansvar også ut mot innbyggerne (tjenestedesign)
 • Informasjon
videre prosess
Videre prosess
 • Rapportering 15. jun
 • Rapportering 20. september
 • Erfaringsseminar oktober / november
 • Prosjektrapporter leveres løpende ift avtalte frister
 • Løpende oppfølging av hver enkelt prosjet
rapportering
Rapportering
 • Mål prosjektet / prosessen
 • Status (2-3 linjer)
 • Viktigste milepæler / aktiviteter neste 2-3 mnd
 • Utfordringer / problemer som må løses i prosjektet/prosessen?