1 / 161

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013. Скопје, август 2013. ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ МИРЧЕ АЦЕВ“ - СКОПЈЕ. „Мечкин Камен“ број 26 Тел/факс: 02 20 41 509. e-mail: ouma.skopje@gmail.com web : oumirceacev.edu.mk. И З В Е Ш Т А Ј. ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА.

washi
Download Presentation

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013 Скопје, август 2013

 2. ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ„МИРЧЕ АЦЕВ“ - СКОПЈЕ „Мечкин Камен“ број 26 Тел/факс: 02 20 41 509 e-mail: ouma.skopje@gmail.com web: oumirceacev.edu.mk И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА Скопје, август2013

 3. С О Д Р Ж И Н А ВОВЕДЕНДЕЛ................................................................................................................................ 4 УЧЕНИЦИВОУЧИЛИШТЕТО.......................................................................................................... 6 УЧЕНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТИМОВИ ......................................................................................... 13 ОСТВАРЕНОСТНАНАСТАВНИТЕПЛАНОВИ................................................................................... 20 НАСТАВНИПРОГРАМИ.НАСТАВА.................................................................................................. 25 УСПЕХНАУЧЕНИЦИТЕ................................................................................................................... 46 ПОВЕДЕНИЕИИЗРЕЧЕНИПЕДАГОШКИМЕРКИ............................................................................ 66 ИЗОСТАНОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ...................................................................................................... 67 ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ....................................................................................................... 68 ДРУГИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПОДРАЧЈА .................................................................................. 86 ПЕДАГОШКАЕВИДЕНЦИЈА.СЛЕДЕЊЕИПРОВЕРКА..................................................................... 95 ПРОФЕСИОНАЛЕНРАЗВОЈНАКАДАРОТ....................................................................................... 104 РАБОТАНАСТРУЧНИТЕСОРАБОТНИЦИ........................................................................................ 117 РАКОВОДЕЊЕ ..................................................................................................................................131 РАБОТАНАСТРУЧНИТЕОРГАНИ.................................................................................................... 134 СОРАБОТКАСОРОДИТЕЛИТЕ........................................................................................................ 143 ИНФОРМИРАЊЕ,МЕДИУМИ,ИМИЏ............................................................................................ 147 ПОДОБРЕНИУСЛОВИ...................................................................................................................152 ПОЗНАЧАЈНИНАСТАНИ................................................................................................................. 153 РАБОТАНАУЧИЛИШНИОТОДБОР................................................................................................ 158

 4. ВОВЕДЕН ДЕЛ наука, Бирото за развој на образованието, Државниотиспитен цен- тар, Државниот просветен инспекторат, меѓународната заедница, остварувањетонаинтернииекстернипроектиидр.Сенадевамедека овој извештај ќе даде одговор на следното прашање: Во која мера се реализирани целите од Годишната програма за работа и колкав е нивниот придонес? Во извештајот квантитавно се претставени ангажирањата на наставниците и стручните соработници во рамките на нивната 40-часовна работна недела и токму поради тоа тој содржи факти и информации од аспект на: Ангажирањенанаставницитевореализацијатананаставата. Ангажирањенанаставницитевореализацијатаназначајните активности:значајнидатуми,екскурзии,ученичкинатпревари, изложби, конкурси и сл. Ангажирање на наставниците во работата на стручните органи:одделенскораководство,одделенскисовети,стручни активи, наставнички совет и други стручни тимови. Ангажирањевореализацијанапрограмитенадругитеоргани иорганизации:советнародители,училишенодбор,одделенски заедници,детскаорганизација,подмладокнаЦрвениоткрст, ученички клубови, спортски активности и сл. Изготвувањето на овој извештај има нормативна основа која е предвиденасоЗаконотзаосновнообразование,Законотзалокална самоуправа,какоиСтатутотнаучилиштето.Меѓутоа,неговотоизгот- вувањеепотребанаучилиштетоиќемукористинаучилиштетово неговата понатамошна работа. Извештајот претставува документ кој ги содржи сите битни информациизаоценканаработатанаучилиштетоиостварувањето на годишната програма заработавоучеб- ната2012/2013година.Тојвосуштинаписменојаизразуваангажираностана училиштето (директорот, стручните соработници и наставниците) во остварувањето на дејноста на училиштето. Имајќи ги предвид реформските промени, подигањето на стандардите, планираните подрачја и приоритетни активности предвидени со годишнатапрограмазаработа,значајнитенастани,обезбедувањето транспарентност во реализација на планираните активности, како и желбата да се унапреди воспитниот и образовниот процес, се потрудивмеовојизвештајдабидеподетален,т.е.дасодржиповеќе синтетизирани информации. За голем дел информации на овој из- вештај училиштето располага со аналитички прилози (списоци на ученици, списоци на активности, фотокопии од дипломи, видео записи, линкови за публикувани прилози, извештаи и сл.). Информациитевоизвештајотсеметодолошкиихронолошки подредени според подрачјата предвидени во годишната програма заработаивоглавносеоднесуваатнаследнитепроцеси:просторни и други услови на работа, реализација на наставни планови и програми, постигања на учениците во сите наставни и воннаставни области,соработкасородителитеилокалнатасредина,солокалната самоуправаидругитеинституции, Министерствотозаобразованиеи

 5. Ангажирањевореализацијатанапрограмитезаунапредување на наставата и оценувањето. Ангажирање на стручните соработници во реализација на нивните програми. Ангажирање во реализацијата на други посебни програми од воспитно-образовниотпроцес:грижазаздравјетонаученици- те, заштита на животната средина, општествено-корисна работа, уредување на училиштето. Ангажирање на наставниците и стручните соработници во афирмација на училиштето и градење на неговиот имиџ. Ангажирањевореализацијатанапрограматазастручноусо- вршување и професионален развој на кадарот. Ангажирање во реализацијата на програмата за соработка со општествената средина: соработка со родителите, со- работка со општината, соработка со бизнис заедницата, соработка со Министерството за образование и неговите единици, соработка со невладини организации, соработка со други училишта. Имајќипредвиддекасекојнаставникевклученвоопределен тим за реализација на програмските активности во соодветно под- рачјенагодишнатапрограмазаработанаучилиштето,логичкисле- дува дека и секој наставник непосредно учествува со свои пишани прилози на овој извештај. Целта на овој извештај е да обезбеди јасни насоки за одго- ворно вклучување на сите училишни субјекти во креирањето на програмскитеопределбизаработавонаредниотпериоднаучебна година. Директор Гоце Боцевски- директор

 6. УЧЕНИЦИ ВО УЧИЛИШТЕТО Во месеците август и септември е извршена проверка дали сите децаодреонотнаучилиштетосезапишанивопрвоодделениеи еконстатиранодеказапишувањетоеворед.Напоменувамедека вопрвоодделениесезапишаниидецакоинеприпаѓаатвореонот научилиштето,апобарањенародителиидобиенасогласностод основачот. 1. ПРВ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД Запишувањенаученицитезапрвоодделениеенавременозавр- шено во законскиот рок. I одделение III одделение II одделение I, II, III одделение 6

 7. 2. ВТОР ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД IV одделение V одделение IV, V одделение I до V одделение

 8. VI одделение IV, V, VI одделение 3. ТРЕТ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД VII/8 одделение VII/9 одделение

 9. ВКУПНО: VII И VIII ОДДЕЛЕНИЕ ОСУМГОДИШНО VIII одделение 4. СУМАРНИ ПРЕГЛЕДИ VI, VII/8, VII/9 и VIII одделение I до VIII одделение

 10. 5. ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ И ОДДЕЛЕНИЈА

 11. 6. БРОЈ УЧЕНИЦИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА 7. БРОЈ ПАРАЛЕЛКИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА Вотекотнагодината воучилиштетоседојдени вкупно18ученици,15ученициземалепреведницаодучилиштетоисе запишале во другиучилишта, а 4 без преведници во странство.

 12. 8. ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ ОЦЕНУВААТ БРОЈЧАНО СПОРЕД ПОЛ И ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

 13. УЧЕНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТИМОВИ 1. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА НА УЧЕНИЦИТЕ ЦЕЛ Можност учениците да учествуваат во креирање на позитивна клима за работа, граадење и негување на другарство и соработка

 14. Одговорни наставници:Драгица Иванова Стојаноска, Илија Јанковски, АнгелаДимитријевиќ

 15. 2. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВоспоставувањенараководствонаДетскатаОрганизација,органи- зирање на предавања, учество на квизотека, организирање на детски парламент. Развивање на чувството за припадност и дружење кај учениците, подигање на културната свест и развивање на натпреварувачки дух. Одговорни наставници:Марија Цветаноска, Љубица Петковска, Јулијана Гугоска

 16. 3. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ПОДМЛАДОКОТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ Создавање,развивањеинегувањехигиенскинавикикајучениците, подигнувањенанивотоназдравственатакултура,оспособување наподмладокотзаукажувањепрвапомошвослучајнанесреќа, водењепостојанагрижазаздравјетопрекуздравахранаичиста средина за живеење. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Развивање на чувството за хуманизам, солидарност, толеранција и почитување преку разновидниактивности; стекнување на пријатели и развивање на пријателство.

 17. Одговорни наставници:Билјана Матеска, Јасна Грковиќ

 18. 4. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ТИМОВИТЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДРШКА - КОМПЈУТЕРИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Помошнаученицитеинаставницитевоработатасокомпјутерите Вклучувањенаученицитевооддржувањетонакомпјутеритево училиштето. Техничка поддршка од страна на учениците во одржувањето на компјутерите Одговорен наставник:ДејанГацевски

 19. ОСТВАРУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ ПЛАНОВИ I ОДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки) II ОДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки)

 20. III ОДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки) IV ОДДЕЛЕНИЕ (3 паралелки)

 21. V ОДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки) VI ОДДЕЛЕНИЕ (3 паралелки)

 22. VII/9 ОДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки) VII/8 ОДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки)

 23. VIII ОДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки) Со цел да се утврди остварувањето на наставните планови поодделенија,т.е.дасеопределиквантумотнареализиранитеча- сови понаставни предмети во однос на планиранита часови, ќе го користиме податокот на бројот на работните денови за целата учебнагодина,т.е. формулата: Според претходното, процентот на реализираните часови по секој наставен предмет за првото полугодие треба да изнесува околу 46,41%. Врз основа на ова и податоците во претходните девет табеларни прегледи, читателот може да добие претстава за квантитетот на остварување на наставните планови.

 24. НАСТАВНИ ПРОГРАМИНАСТАВА 1. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ Ситеодделенскиипредметнинаставницинавременоизготвијанаставнипрограмипосоодветнитенаставнипредмети:задолжителнии изборнипредмети,дополнителнаидодатнанастава,слободниученичкиактивности,образованиезаживотнивештинииактивностинаведени воодделенскиотдневникнапаралелката.ПриизготвувањетонанаставнитепрограмисепочитуванинаставнитепрограмиизготвениодБРО иодобрениодминистеротзаобразованиеинаука.Споменатитенаставнипрограмисеподготвениводвапримероци,едензанаставникот иедензапедагошкатаархиванаучилиштето.Приконцепирањетонанаставнитепрограмисепочитуваниситеедукативнипридобивкина наставниците стекнати при одржување на работилници во рамките на досегашните активности на стручните активи. Покрајпредвиденитенаставнисодржини,вогодишнитенаставнипрограминанаставницитесесодржанипрограмскиактивностипреку кои ќе се реализираат: Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем. Наставни посети надвор од училиштето. Инклузија на деца со посебни образовни потреби Наседницитенаодделенскитесоветиеконстатиранодекаодситенаставнициипоситенаставни предмети се реализирани наставните програми според планираната временска реализација заучебната 2012/13 година. НАПОМЕНА: 2. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА Наставатавоучилиштетосереализиранамакедонскинаставенјазикиводвесмени.Воеднатасменасеопфатениученицитеодпрво допеттоодделение,аводругатаученицитеодVIдоVIIIодделение.Наставатазапрватасменазапочнуваво8часот,азавторатасменаво1330 часот, односно 13 часот. Менувањето на смените се врши на секои две недели. Наставниот час трае 40 минути.

 25. Ученицитештоследат целодневнанаставасезгриженивоучилиштетооднивното доаѓање(7 до8часот)па до16часот.Занивсеорга- низира топол оброј (појадок и ручек) во училишната трпезарија. Во целодневна настава се опфатени паралелки спореддадениотпреглед. Зарадиприфаќањеизгрижувањенаученицитевоучилиштето, наставницитесенаработаеденчас(одделенскинаставници),однос- но половина час (предметни наставници) пред започнување и по завршување на наставата. ВоизминатиотпериододучебнатагодинаработатавоучилиштетосеостварувашесогласноКалендаротзаорганизацијанаработата на основните училишта. Наставата(задолжителна,изборна,додатна,дополнителна)и слободните ученички активности се реализира според училишниот распоред на часови кој беше навремено изготвен. Приреализацијананаставатанаставницитесетрудатдагиимплементираатситеедукативнипридобивкивотаасмисластекнататина екстернисеминарии работилници, како и на организираните интерни работилници. Имплементацијата се однесува на следните сегменти: Интерактивна настава и активно учење. Примена на ИКТ во наставата. Перманентназастапеностнаметоди,постапкииинструментизаоцену- вање на постигањата на учениците. Интеграцијанаеколошкиедукативниактивностивонаставниотпроцес. Работа со ученици со посебни образовни потреби Примена на креативни техники и методи, како и други латерални техники кои поттикнуваат активност на сите ученици. Вклучувањенаактивности коиразвиваатпретприемнички елементи кај учениците. Соцелученицитедасестекнатсоквалитетнизнаењаиспособностиисопозитивникултурниивоспитнинавики,какоподршкана наставатавоучилиштетосеорганизираатактивности:наставнипосетинадвородучилиште,посетанакиноитеатар,едукативно-воспитни информации прекуучилишниотразглас.

 26. 2.1. РЕАЛИЗИРАНИ ПОСЕТИ НА КИНО И ТЕАТАР Развивањељубовкон филмската ,балетската и оперската уметност.Подигањена културното живеење на учениците и наставниците. Развивањељубовкон филмската уметност и создавање навика за посета на културни институции. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 27. Одговорни наставници:Павлина Огненовска, Камка Наумова

 28. 2.3. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРЕКУ РАЗГЛАС Информации за значењето на одредени датуми и настани ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Презентирање на ученички трудови посветениназначајни датуми и настани

 29. Библиотекар: Зорица Мицевска

 30. 2.4. НАСТАВНИ ПОСЕТИ ПО ИМЕ „ПАТУВАМЕ, УЧИМЕ, СЕ ДРУЖИМЕ“ ОД I - V ОДДЕЛЕНИЕ Запознавање со работата на луѓето во непосредната околина; начинот на живеење и градење на општеството. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Стекнување со самодоверба и сигурност, како и осамостојување. Стекнување на нови знаења,или проширување на стекнатите знаења за убавините на нашата таковина,местото на живеење. Учење низ игра, дружење и забава.

 31. Одговорни наставници:Катица Делевска, Соња Трпеска, Светлана Василевска

 32. 2.5. ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА Воведување на еколошкото образование во воспитно образовниот процес.Подобрување на условите за престојиработавоучилиштето.Поттикнувањенаученицитеивработенитедаразмислуваатидадејствуваат еколошки.Исполнувањена7-течекориодпрограматазаЕкоучилиште.Интеграцијанаеколошкатаедукација воситепредметивоодделенскаипредметнанастава.Изработканаекопроекти.Одбележувањеназначајни еколошки датуми. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 33. Одговорни наставници:Јагода Арсовска, СунчицаСтојановиќ, Наташа Богатиноска

 34. 2.6. ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ • ВклучувањенадецасоПОПворедовниусловиинастава,асотоапоуспешнофункционирање,комуникација, толеранција и еднаквост. • Флексибилна индивидуализирана подршка на децата со ПОП одстранана наставниците и учениците. • Зголеменоактивноучествовоинклузивниотиобразовниотпроцесипрактичнавклученостнародителите на деца со ПОП. • Изработка на ИОП соодветни на способностите ,потребитеи подготвеноста на секој ученик. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Психолог: Розалина Симоновска

 35. 2.7. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНАТА НАСТАВА а) Одделенска настава

 36. а) Предметна настава

 37. 2.8. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА а) Одделенска настава

 38. а) Предметна настава

 39. УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ УспехотнаученицитеодI,IIиIIIодделениесеоценуваописно.Затоавоовапоглавјепрезентирамеподатоци за учениците кои се оценуваат бројчано, т.е. за учениците од IV, V, VI, VII/9, VII/8 и VIII одделение. НАПОМЕНА 1. УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СРЕДЕН УСПЕХ ПО ОДДЕЛЕНИЈА IV одделение

 40. Екстерно тестирање

 41. V одделение

 42. Екстерно тестирање

 43. VI одделение

More Related