1 / 3

Hvad kan en kombinationsaftale?

Hvad kan en kombinationsaftale?. Samle honoreringen af flere opgaver, som i dag er dækket af flere overenskomster, i en overenskomst Hindre, at overenskomsterne bliver en barriere for en fuldtidsansættelse Fjerne situationer hvor personale har flere ansættelsesforhold

loki
Download Presentation

Hvad kan en kombinationsaftale?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hvad kan en kombinationsaftale? • Samle honoreringen af flere opgaver, som i dag er dækket af flere overenskomster, i en overenskomst • Hindre, at overenskomsterne bliver en barriere for en fuldtidsansættelse • Fjerne situationer hvor personale har flere ansættelsesforhold • Adressere deltidsproblematikken - give mulighed for et højere timetal - og dermed højere løn • Skabe mulighed for udvidelse i jobfunktioner og dermed alsidighed i beskæftigelsen

  2. Omfattede medarbejdergrupper • Rengøringsassistenter, • Køkkenmedhjælpere/husassistenter, • Ikke-faglærte (hus/ren i FKKA, KBH, Frb.), • Specialarbejdere ved dagtilbud, • Teknisk servicemedarbejdere inden for 3Fs forhandlingsområde, • Pædagogmedhjælpere, • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, • Klubassistenter, • Anderledes kvalificerede skolepædagoger, • Handicapledsagere, • Cateringpersonalet på Læsøfærgen, • Legepladsmedarbejdere.

  3. Den centrale rammeaftales hovedprincipper (41.11) • Aftalen kræver udfyldelse med lokale aftaler • Den konkrete ansættelse sker efter den overenskomst, hvor de fleste timer er placeret • Ingen områdebegrænsninger • Max. 37 timer ugentligt • Se også: - Procesbilag med hvem – hvad – hvordan – hvornår - Oversigt over udarbejdet materiale, der kan hentes på Personaleweb

More Related