Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hege E. Hansen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hege E. Hansen

Hege E. Hansen

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Hege E. Hansen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hege E. Hansen

 2. UiT, Tromsø14.desember 2011 TEMA Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? CLP/GHS • Bakgrunn – Hvorfor? • Classification- Labelling- Packaging • Hva er nytt? • Status • Fareetiketten • Melding • Oppbyggingen av CLP-forordningen • Tidsfrister - Overgangsperioden • Informasjon REACH • Sikkerhetsdatablad • Eksponeringsscenarioer (ES)

 3. Kjemikalieregelverkene - hva skal ut? • Forskjellen på REACH og CLP • Merkeforskriften fases ut når CLP fases inn De øvrige skal bestå, men revideres/omstruktureres: Stoffkartotekforskriften Kjemikalieforskriften Produktforskriften (Klif) +++ Leverandørens plikterArbeidsgivers plikter

 4. FN GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) EU CLP-forordningen (Classification-Labelling-Packaging)

 5. Felles system for transport av farlig gods Mange ulike merkesystemer for ulike brukere - EØS området (inkludert Australia) - Japan - USA - Canada - ++ Manglende system i svært mange land, spesielt U-land Verdens regelverk:

 6. INCONSISTENCY http://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp

 7. Hvorfor et harmonisert system? Stoff med LD50 på 257 mg/kg

 8. BAKGRUNN • Kjemikalier er en stor trussel for helse og miljø gjennom sin livssyklus fra produksjon, håndtering, transport og bruk • Folk i alle aldre, fra barn til eldre, med ulikt språk og alfabet, analfabeter, fra ulike sosiale forhold, utsettes daglig for farlige produkter (kjemikalier, pesticider etc.) • For å håndtere denne faren og den utstrakte globale handelen med kjemikalier ønsker man et felles internasjonalt harmonisert system for kjemikalier.

 9. FORMÅLET MED GHS • Skape felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle sektorer i FNs medlemsland • Skape felles regler for utarbeidelse av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad. Disse reglene er implementert i REACH • Øke beskyttelsen for mennesker og miljø • Senke behovet for å teste og vurdere kjemikalier • Forbedre betingelsene for internasjonal handel

 10. GHS • Globale regler for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger • Fysikalske/kjemiske egenskaper • Helse • Miljø • Sikkerhetsdatablader • Klassifisering på bakgrunn av iboende egenskaper • Ikke juridisk bindende – kun rekommandasjon • Inkluderer en ”Building Block Approach”. Ulike land kan velge innen visse rammer (”pakker”) hvilke deler de vil innføre (klasser og kategorier). EU har valgt for alle EU/EØS-land. • Ikke totalharmonisering

 11. EMBALLERING(”Packaging”) • Krav til emballasje finnes i dagens regler • Krav til emballasje finnes i CLP-forordningen

 12. MERKING

 13. Brann- og eksplosjonsfaresymboler

 14. Brann- og eksplosjonsfaresymboler Nye GHS piktogram

 15. Helse- og miljøfaresymboler og farebetegnelse

 16. Helse- og miljøfaresymboler og farebetegnelse Nye GHS piktogram og ”signal words” Akutt helse Kroniske helse

 17. Helsefaremerking ENDRING: • To nye piktogram • Kun to ”signalwords” (”varselord”?) - Danger (Dansk: Farlig) ”Fare”? - Warning (Dansk: Advarsel) ”Advarsel”?

 18. KLASSIFISERING

 19. Klassifisering av stoffer Kjemiske stoffer, som skal markedsføres, skal klassifiseres ved anvendelse av en eller begge fremgangsmåter: • Anvendelse av harmoniserte klassifiseringer, • Selvklassifisering ved anvendelse av kriteriene. Blandinger skal alltid selvklassifiseres

 20. Harmonisert klassifisering Harmoniserte klassifiseringer i Norge i dag: ”Stofflisten” Harmoniserte klassifiseringer i CLP: CLP, Vedlegg VI Harmoniserte klassifiseringer for et stoff er bestemt på fellesskapsnivå og er angitt i Vedlegg VI til CLP. Anvendelse av harmoniserte klassifiseringer og de spesifikke konsentrasjonsgrensene gitt i vedlegg VI er obligatoriske. Bundet harmonisert klassifisering for CMR og luftveissensibilisering.

 21. Fysiske farer Dagens merkeforskrift: 5 fareklasser • Eksplosiv • Oksiderende • Ekstremt brannfarlig • Meget brannfarlig • Brannfarlig

 22. CLP: 16 fareklasser Dansk • Eksplosiver (Ustabile eksplosiver, gr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6) • Brandfarlige gasarter (kategori 1 og 2) • Brandfarlige aerosoler (kategori 1 og 2) • Brandnærende gasser (kategori 1) • Gasser under tryk (Komprimert gas, flydende gas, nedkjølet gas og opløst gas) • Brandfarlige væsker (kategori 1, 2, og 3) • Brandfarlige faste stoffer (kategori 1 og 2) • Selvreaktive stoffer og blandinger (type A, B, C, D, E, F & G) (type A og B) • Pyrofore væsker (kategori 1) • Pyrofore faste stoffer (kategori 1) • Selvopvarmende stoffer og blandinger (kategori 1 og 2) • Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser (kategori 1, 2 og 3) • Brandnærende væsker (kategori 1, 2 og 3) (kategori 1 og 2) • Brandnærende faste stoffer (kategori 1, 2 og 3) (kategori 1 og 2) • Organiske peroxider (type A, B, C, D, E, F & G) (type A til F) • Metalætsende (kategori 1) STRENGE TESTKRAV FOR FYSISKE FARER

 23. Ny fareklasse • STOT - SE (Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure) ”Spesifikk målorgantoksisitet – enkel eksponering” • STOT - RE (Specific Target Organ Toxicity - Repeted Exposure ”Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering”

 24. HelsefareAkutt giftig, oralt

 25. HelsefareAkutt giftig, dermalt

 26. HelsefareAkutt giftig inhalasjon - gasser

 27. HelsefareEtsende/irriterende - hud

 28. HelsefareAlvorlig øyeskade/irriterende på øyne

 29. HelsefareSensibiliserende – innånding eller hud

 30. HelsefareKreft

 31. HelsefareKjønnscellemutagen virkning

 32. HelsefareReproduksjonstoksisitet Tilleggskategori for amming

 33. HelsefareSTOT-SESpesifikk målorgantoksisitet – enkel eksponeringSpesifikk målorgantoksisk – enkel eksponering

 34. HelsefareSTOT-RESpesifikk målorgantoksisitet –gjentatt eksponering

 35. HelsefareAspirasjon

 36. MiljøfareAkutt fare

 37. MiljøfareFare for skadelige langtidseffekter -

 38. MiljøfareFarlig for ozonlaget

 39. Health hazards under CLP Hazardclass Hazard category Acute oral toxicity Acute dermal toxicity Acute inhalation toxicity 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Skin corrosion/irritation Corrosive Irritation 1A 1B 1C 2 Severe eye damage/eye irritation 1 2 Sensitisation: respiratory 1 Sensitisation: skin 1 Germ cell mutagenicity 1A 1B 2 Carcinogenicity 1A 1B 2 Reproductive toxicity 1A 1B 2 Lactation STOT – single exposure STOT – repeated exposure 1 2 3 1 2 Aspiration hazard 1 http://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp

 40. Ulike testdata - Ulik klassifisering Man kan allikevel få ulik klassifisering av et stoff, selv om kriteriene er like, på grunn av tilgang til ulike testdata.

 41. HVA NÅ?

 42. GHS (2.rev) er implementert i en ny EU-forordning for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Forordningen vil etter en overgangsperiode erstatte dagens • stoffdirektiv (67/548/EEC) • stoffblandingsdirektiv (1999/45/EC) Del XI om C&L i REACH blir erstattet av den nye forordningen CLP-forordningen ble vedtatt i EU 16. desember 2008 og trådte i kraft i EU 20. januar 2009.

 43. Endring av CLP • 1. ATP til CLP er vedtatt i EU (Forordning EC (790/2009)) - var på høring i Norge til 1.6.2010. • Innebærer ny eller endret klassifisering for ca. 1300 stoffer: - ca. 700 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere får klassifisering - Ca. 600 stoffer får endret klassifisering Dette forventes å gi økt beskyttelse av helse og miljø, både det ytre miljøet og arbeidsmiljøet.

 44. Endring av CLP fortsatt • 2. ATP til CLP er vedtatt i EU (Forordning EF (286/2011) (vedtatt i EU 10. mars 2011 og trådde i kraft 19. april 2011) CLP harmoniseres med 3.rev. av FNs GHS (rev. hvert annet år) - Er på høring i Norge høsten 2011 Innebærer endring for : • Allegifremkallende stoffer Endring i klassifisering fra 1 (1 %) til 1A (0.1 %) 1B (1 %) • Miljøskadelige stofferKriteriene for klassifisering vil i større grad differensieres avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig for stoffet som skal klassifiseres. NOEC. Lett/Ikke lett nedbrytbare. Ozonnedbrytende stoffer Fra kun EUH-setn. til Pictogram 2. ATP til CLP gjelder for stoffer i EU fra 1. desember 2012 og for stoffblandinger i EU fra1. juni 2015. Frivillig før disse datoer - også i Norge

 45. Oppbygging av EUs CLP-forordning (1355 sider) Forklarende tekst (Explanatory memorandum) Forordning – 79 fortaler og 62 paragrafer 7 Annex’er som kan endres ved egen prosedyre

 46. CLP-Annex Annex I Klass./merk kriterier for stoffer og stoffblandinger (fra GHS) Annex II Spesielle regler for merking og emballasje. For eksempel barnesikret lukning og følbar merking Annex III Liste over ”Hazard Statement” (H-setn./R-setn.) (fra GHS) + EUH Ikke i GHS men i CLP Annex IV Liste over Precautionary Statement” (P-setn./S-setn.) (fra GHS) Annex V Picktogrammer (symboler) (fra GHS) Annex VI Liste over stoffer med harmonisert klassifisering (”Stofflisten”) 3.1(volum IIa): Oversettelse av dagens stoffliste til CLP 3.2 (volum IIb): Dagens Stoffliste Annex VII ”Oversettelsestabell” (”speil”) hvor klassifisering iht. stoffdirektivet er oversatt til CLP (vanskelig for fys./kjem.)

 47. Nummerering av H og P-setninger

 48. CLP-forordningen innebærer: • Nye kriterier for klassifisering • Nye farepiktogram • Plantevernmidler og biocider inkluderes • EUs ”leftovers” (ozonnedbrytende kjemikalier) inkluderes Den norske forskriften om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (merkeforskriften) vil etter en overgangsperiode bli erstattet av CLP-regelverket. Frister: 01.12. 2010 Reklassifisering av stoffer (markedsførte:1.12.2012) 01.06. 2015 Reklassifisering av stoffblandinger (m.f.: 1.06.2017)

 49. Overgangsperioder for CLP