Odbor stavite stvo
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Odbor: STAVITEĽSTVO. Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera Lučenec. Špecializácie od 3. ročníka. Pozemné staviteľstvo Záhradná a krajinná tvorba Dopravné stavby Stavebný manažment MINIMÁLNY POČET ŽIAKOV NA KONKRÉTNU OBLASŤ JE 12 !. Ako prebieha špecializácia?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lidia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odbor stavite stvo

Odbor: STAVITEĽSTVO

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera Lučenec


Pecializ cie od 3 ro n ka
Špecializácie od 3. ročníka

 • Pozemné staviteľstvo

 • Záhradná a krajinná tvorba

 • Dopravné stavby

 • Stavebný manažment

  MINIMÁLNY POČET ŽIAKOV NA KONKRÉTNU OBLASŤ JE 12 !


Ako prebieha pecializ cia
Ako prebieha špecializácia?

 • Žiaci tvoria jednu triedu ako doteraz

 • Špecializácia prebieha v rámci voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku


Preh ad volite n ch predmetov pre jednotliv smery
Prehľad voliteľných predmetov pre jednotlivé smery

Pozemné staviteľstvo:

 • stavebné konštrukcie

 • pozemné staviteľstvo

 • prax

 • výpočtová technika v odbore

 • drevené a kovové konštrukcie


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

Záhradná a krajinná tvorba

 • pozemné staviteľstvo

 • záhradná a krajinná tvorba

  (s využitím VYT)

 • základy záhradníctva

 • dendrológia

 • záhradné stavby

 • urbanizmus

 • prax


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

Dopravné stavby

 • pozemné staviteľstvo

 • dopravné staviteľstvo

 • mosty a tunely

 • stroje a zariadenia

 • prax


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

Stavebný manažment

 • Manažment osobných financií

 • Administratíva a korešpondencia

 • Účtovníctvo

 • Marketing

 • Manažment

 • Úvod do sveta práce

 • Hospodárske právo

 • PraxZ hradn a krajinn tvorba
ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ TVORBA

 • Záhradné stavby

  - žiaci majú možnosť oboznámiť sa so stavbami, ktoré sú bežnou súčasťou väčších i menších sadovníckych úprav v záhradách. Získajú vedomosti o stavebných materiáloch vhodných pre záhradné stavby, stavebných konštrukciách a typologických zásadách navrhovania. Naučia sa riešiť – navrhovať jednoduché záhradné stavby a zakomponovať ich do sadovníckych úprav.


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Základy záhradníctva

 • žiaci majú možnosť získať základné vedomosti z ekologických podmienok pre pestovanie plodín a ich využitie pre zlepšenie životného prostredia. Predmet ich oboznamuje s pestovaním vybraných druhov v zakrytých priestoroch, so zavádzaním nových technológií do záhradníckej výroby.


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Dendrológia

 • žiaci si osvojujú základné teoretické poznatky o sortimente okrasných drevín, poznávajú habitus rastlín, určujú základné rozlišovacie znaky jednotlivých druhov. Získajú prehľad z klimatickej rajonizácie drevín a budú vedieť zaradiť domáce dreviny podľa ich výskytu.


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Urbanizmus

 • žiaci sa naučia orientovať v územno-plánovacej dokumentácii. Oboznámia sa so základmi tvorby územných plánov, s obsahovou i formálnou zložkou územno-plánovacej dokumentácie. Naučia sa chápať zeleň v kontexte širších vzťahov územno-plánovacej dokumentácie.


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Prax

 • žiaci budú mať možnosť využiť svoje teoretické vedomosti z ostatných predmetov aj v rámci okolia školy. Získajú podrobnejšie poznatky z praktickej oblasti predošlých predmetov.


Dopravn stavite stvo
DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO

 • Dopravné stavby

 • Úlohou predmetu je umožniť žiakom osvojiť si základné vedomosti z oblasti dopravného staviteľstva, projektovania stavieb, realizácie, údržby a opráv týchto stavieb. Oboznamuje žiakov s materiálmi používanými v dopravnom staviteľstve a s požiadavkami na ich vlastnosti.


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Mosty a tunely

 • Učivo predmetu mosty a tunely poskytuje žiakom vedomosti o statickom pôsobení, priestorovom usporiadaní, spôsobe výstavby a údržby mostov a tunelov. Žiaci sa oboznámia so spôsobmi zvyšovania únosnosti základovej pôdy, s izolačnými a vozovkovými vrstvami na moste a so stavebnými provizórnymi zariadeniami. Učivo je zamerané hlavne na územie Slovenska.


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Stroje a zariadenia

 • Učebný predmet má odborno – technický charakter, kladie sa v ňom dôraz na vytvorenie schopnosti praktických aplikácií teoretických poznatkov. Všetko v napojení na predchádzajúce predmety.


Stavebn mana ment
STAVEBNÝ MANAŽMENT

 • Manažment osobných financií

 • žiaci sa naučia účelne využívať svoje financie, oboznámia sa s funkciami bánk, odkiaľ peniaze prichádzajú a kam idú, s modernými platobnými nástrojmi, menovou sústavou a politikou štátu. Vyučovací predmet sa realizuje prostredníctvom web-stránky, kde sú učebné texty a úlohy, situačné metódy, diskusné fóra a ankety


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Administratíva a korešpondencia

 • žiaci sa naučia písať desaťprstovou hmatovou metódou. Za prvoradú sa považuje presnosť, nie rýchlosť. V 4.ročníku spoznávajú zásady štylizácie a písomného styku, naučia sa vypisovať jednoduché právne písomnosti


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Účtovníctvo

 • žiaci si osvoja základné pojmy a vzťahy z účtovníctva v podmienkach trhovej ekonomiky. Dôkladne spoznajú a pochopia podstatu účtovného zobrazenia procesov podniku.


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Marketing

 • umožňuje získať informácie o trhu, spoznať špecifiká trhu. Naučia sa riešiť jednoduché prípady postavenia podniku na trhu, navrhovať reklamu, vykonávať prieskum trhu, určovať životný cyklus výrobku, stanovovať stratégiu firmy v konkurenčnom prostredí, stanoviť cenu výrobku


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Manažment

 • umožňuje získať vedomosti o podnikaní v malých a stredných podnikoch, osvoja si vystupovanie v kontakte s inými podnikat. subjektami, získajú praktické návyky pri vybavovaní základnej podnikateľskej agendy a informácie o ekonomickom a právnom prostredí


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Úvod do sveta práce

 • poskytne základné vedomosti o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, vedie k aktívnemu prístupu pri hľadaní pracovného miesta po ukončení SŠ. Oboznámia sa s rôznymi spôsobmi hľadania zamestnania-sprostredkovateľské a poradenské služby, orientácia v inzerátoch, internet. Naučia sa písať životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a podobne


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Hospodárske právo

 • žiaci sa oboznámia s právnymi predpismi-Občiansky zákonník, Obchodný zákon, Zákonník práce, trestné, hospodárske, rodinné a pracovné právo


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

 • Prax

 • žiaci získajú praktické zručnosti pri využívaní poznatkov z jednotlivých predmetov


Stredn priemyseln kola stavebn oskara winklera lu enec

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ.

Ďalšie prípadné informácie: Ing. Miroslav Lázár, tel. 0907 808 121

Konzultačné hodiny: Pondelok 12.15 – 13.00 h.