PROFESION Perguruan Kod Etika Perguruan Standard Guru Malaysia - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROFESION Perguruan Kod Etika Perguruan Standard Guru Malaysia PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROFESION Perguruan Kod Etika Perguruan Standard Guru Malaysia

play fullscreen
1 / 23
PROFESION Perguruan Kod Etika Perguruan Standard Guru Malaysia
501 Views
Download Presentation
landon
Download Presentation

PROFESION Perguruan Kod Etika Perguruan Standard Guru Malaysia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROFESION Perguruan • KodEtikaPerguruan • Standard Guru Malaysia

 2. MisiNasional Bagimencapaiprestasi yang tinggidanimpakmaksimumdaripadapembangunannasional, MisiNasionaltelahmenggariskan lima terasutama: • meningkatkanekonomidalamrantaiannilailebihtinggi, • meningkatkankeupayaanpengetahuandaninovasinegarasertamemupukmindakelaspertama, • menanganimasalahketidakseimbangansosio-ekonomi yang berterusansecaramembinadanproduktif, • meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, • mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

 3. ApakahKodEtikaProfesionKeguruan • GarisPanduan • bagaimanauntukbertingkahlakudanbertatasulia yang selayaknyadalamprofesionkeguruan. • terdapatperkara yang jelasgarispemisahnyasamaadabolehdilakukanatautidakbolehdilakukanoleh guru-guru. Terdapatjugaperkara yang samar-samarataukaburuntuktindakandilakukan. • PeranandanTanggungjawab • menyatakandenganjelastentangperanandantanggungjawab guru terhadap stakeholders dalambidangpendidikan. Denganini, guru lebihtahudansedartentangperanandantanggungjawab yang mestidilaksanakan.

 4. TanggungjawabKepadaPelajar • Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. • Bersikap adil terhadap pelajar. • Merahsiakan maklumat ikhtisas dan sulit pelajar. • Membimbing atau mengajar pelajar dalam darjah sendiri tanpa bayaran. • Menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang baik. • Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas.

 5. TanggungjawabKepadaIbuBapa • Menghormatitanggungjawabibubapa. • Mewujudkanhubunganmesradankerjasamaerat. • Menganggapsemuamaklumat yang diberikanolehibubapamengenaikeadaanrumahtanggaatauanaksebagaisulit. • Memberimaklumatkepadaibubapademikepentingananak-anakmereka. • Elakkandiridaripadadipengaruhiolehkedudukansosialdanekonomiibubapapelajar. • Elakkandaripadamengeluarkankata-kata yang menjejaskankepercayaanpelajarterhadapibubapa.

 6. TanggungjawabKepadaMasyarakatdan Negara • Elakkandiridaripadamenyebarkanajaran yang merosakkankepentinganpelajar, masyarakat, negaraataubertentanganRukun Negara. • Memupukdalamdiripelajarsikapdannilaibaik. • Menghormatimasyarakat. • Menjalinkerjasamadenganmasyarakat. • Memberisumbangankepadamasyarakat. • Bertingkahlakusopan.

 7. TanggungjawabKepadaRakanSejawatdanProfesionPerguruan • Elakkandaripadamencemarkannamabaik guru lain. • Elakkandiridaripadakegiatan yang menjejaskankecekapan. • Menunaikantanggungjawabdenganrajindanbersungguh-sungguh. • Sediamembanturakansejawatan. • Tidakmenjejaskannamabaikprofesionperguruan. • MenjadiahliPertubuhanPendidikan.

 8. EtikaKerja KPM • 6 prinsip • Niat yang betul • Perlakuan yang baik • Berdisiplindanberadab • Penggerakkearahkebaikan • Memperkotaapa yang dikatakan • Menghargaidanbertanggungjawabhasilusahaorganisasi

 9. 1. Niat yang betul • Guru mestilahmelaksanakantugasdenganbetulsebagaimana yang dituntutoleh agama danselarasdengannilai yang dicadangkan. Bagaimanacara guru untukmenjalankantugasadalahberlandaskanFalsafahPendidikanKebangsaaniaitumelahirkaninsan yang seimbangdarisegiintelek, rohani, emosidanjasmani. 2. Perlakuan yang baik • Tingkahlaku guru bagimenjalankantugasdengansempurnauntukmencapaihasil yang berkualitidisampingmembaikiimejkualiti. Perlakuantersebutmelibatkanpenampilandiri, pertuturandantindakan yang terbaiksepanjangmasamestilahdijagadenganbaik.

 10. 3. Berdisiplindanberadab • Seorang guru mestilahmenjagaadabsopandanakhlak agar menjadicontohkepadasetiapmuridsebagaimana yang dtuntutoleh agama. Malahanmematuhisetiapperaturandanarahanperkhidmatan, prosedurdankaedah yang telahada. ContohnyamematuhiPerintah Am, AktaPendidikan 1996, Akujanji, PekelilingIkhtisas, SukatanPelajaran. 4. Penggerakkearahkebaikan • Seorang guru mestilahmenampilkandirisebagaiseorang yang dinamik, progresif, maju, berdayasaingdandapatmendorongseseorangmelakukankebaikan. Seterusnyapenambahbaikaniniberlakusecaraberterusan.

 11. 5. Memperkota apa yang dikatakan • Guru telahdiamanahkanuntukmendidikanak-anakbangsa. Segalaapa yang diajarolehseseorang guru tersebutharuslahlogikdanselaridenganapa yang dikatakanolehnya. 6. Menghargaidanbertanggungjawabhasilusahaorganisasi • Seorang guru mestilahsentiasabersyukurdanmenghargaiapa yang pihaksekolah, PPD, JPN dan KPM telahlakukanuntukmemperbaikiperkhidmatankepadatahap yang lebihbaikdenganmemberikanprestasiperkhidmatan yang cemerlangkepadaorganisasidananak-anakdidik.

 12. Standard Guru Malaysia • SGM merupakanpiawaian yang menggariskankompetensiprofesional yang patutdicapaioleh guru, dankeperluan yang patutdisediakanolehagensidaninstitusilatihanperguruanbagimembantu guru-guru mencapaitahapkompetensi yang ditetapkan. • Bagimenjamin guru yang dihasilkanberkualititinggi, tigaaspekutamaditekankaniaitu: • amalannilaiprofesionalismekeguruan, • pengetahuandankefahaman, • kemahiranpengajarandanpembelajaran.

 13. Komponen SGM

 14. S1: AmalanNilaiProfesionalismeKeguruan Standard inimemperincikankompetensiamalannilaiprofesionalismekeguruanberdasarkandomain diri, profesiondansosial, yang patutadapadaseseorang guru. • Domain Diri • Merujukkepadapegangannilaidiri guru yang sediaadadanpatutdikembangkansupaya guru bolehmemberisumbangan yang lebihberkesankepadaprofesionkeguruanbagimencapaimatlamatsistempendidikannegara. • Nilai-nilai yang difokuskandalam domain iniialahkepercayaankepadaTuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasihsayang, sabar, budibahasa, adil, bertimbang rasa, dayatahan, dayasaingdan, tahanlasak, cergas, aktifdansihat, kemahiran interpersonal dan intrapersonal, semangatsukarela, danefisien.

 15. S1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan • Domain Profesion • Merujukkepadapegangannilai yang patutdiamalkansecaratelusoleh guru dalammenjalankantugasnyasebagaiseorang guru profesional. • Nilai-nilai yang ditekankanadalahkecintaanterhadapprofesion, berketerampilan, integriti, teladan, mengamalkankerjasepasukan, proaktif, kreatif & inovatif. • Domain Sosial • Guru berperanansebagaiagensosialisasidanpenjana modal insandalammasyarakat. • Nilai-nilaiutama yang patutdiamalkanoleh guru adalahkeharmonian, kemahiransosial, semangatbermasyarakat, patriotismedankecintaanterhadapalamsekitar.

 16. S2: Pengetahuan dan Kefahaman • Standard inimemperincikankompetensiilmupengetahuandankefahamantentangsubjekpengkhususan, ilmupendidikan, kurikulumdankokurikulum yang patutadapadaseseorang guru. • Guru yang memilikidanmenguasaiilmu yang mantapdapatmeningkatkanprofesionalismekeguruan, melaksanakantugasdengancekapdanberkesansertamenjadilebihkreatifdaninovatif.

 17. S3: Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran • Standard inimemperincikankompetensikemahiranpengajarandanpembelajaran yang patutdikuasaiolehseseorang guru. • Memfokuskankebolehan guru untukmembuatperancangan, pelaksanaandanpenilaianpengajarandanpembelajaranakademikdankokurikulum.

 18. K1: Kelayakan Masuk & Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan • Keperluaninimemperincikansyaratdankriteriasertaprosedurpengambilancalon program latihanperguruan. • Untukmemastikanpermohonan yang layaksahajaditawarkanmengikuti program latihanperguruan, agensidaninstitusilatihanperguruanpatutmematuhisyaratdanprosedurberikut: • Mengiklankanpermohonan • Menapissemuapermohonandanmemanggilcalon yang layakuntukmendudukiujiankelayakan • Memanggilcalon guru yang melepasiujiankelayakanpadatahap yang ditetapkanuntukmenghadiritemuduga • Melaksanakan sesi temu duga calon guru • Membuattawarankepadacalon guru yang berjaya • Mendaftarcalon guru berpandukanbukupanduanpendaftaran • Menandatangani perjanjian latihan perguruan

 19. K2: Latihan, Pentaksiran dan Penilaian • Keperluaninimemperincikan program latihan, sistempemantauan, danpentaksirandanpenilaian. • Bagimemenuhikeperluanlatihan, pentaksirandanpenilaianlatihanperguruan, agensidaninstitusilatihanperguruanpatutmenyediakanperkaraberikut: • Kurikulumlatihan • Sumbermanusia yang berkelayakan, kompeten, danmencukupi • Program terancangbagi guru pelatihmemperolehpengetahuandanpengalamandisekolah • Sumberpengajaran dan pembelajaran • Pentaksirandanpenilaianberdasarkanperaturanpeperiksaandanpenilaian yang sedangberkuatkuasa

 20. K3: Kolaborasi • Keperluaninimemperincikanpermuafakatanantaraagensidaninstitusilatihanperguruandenganpihaksekolah, institusipendidikantinggitempatandanluarnegara, badanbukankerajaanserta lain-lain institusi yang bolehmemantapkanlagilatihanperguruan. • Bagimeningkatkanlagikualitilatihanperguruan, agensidaninstitusilatihanperguruanpatutmewujudkanpermuafakatandenganpelbagaipihakseperti yang berikut: • Sekolah • Institusipengajiantinggitempatandanluarnegara • Badanbukankerajaansepertipersatuan, unit beruniform, sertasukandanpermainan

 21. K4: Infrastruktur dan Infostruktur • Keperluaninimemperincikanprasaranapengajarandanpembelajaran, informasidankomunikasibagimengoptimumkecekapandankeberkesanan program latihan. • Bagimenyokongpelaksanaanpengajarandanpembelajaran yang berkesan, bermaknadanmenyeronokkan, agensidaninstitusilatihanperguruanpatutmenyediakanprasaranadansumber yang lengkapdanterkiniseperti yang berikut: • Menyediakankemudahanfizikal yang sesuaidanmencukupibagimemenuhikeperluankurikulumdankokurikulum, pengurusandanpentadbiran, sertakebajikanpelajardanstafberdasarkanspesifikasi standard dankos yang sedangberkuatkuasa. • Menyediakanrangkaianinfostruktur yang bersepaduuntukmenyokongaktivitipengajarandanpembelajaransertapengurusandanpentadbiran.

 22. K5: Jaminan Kualiti • Keperluaninimemperincikansemuaaspekperancangandanpelaksanaandasar, strategi, prosedursertaaktivitibagimewujudkankeyakinanbahawakualitilatihansentiasaterpeliharadanditingkatkansecaraberterusan. • Perincian standard dankeperluan yang digariskanamatpentingbagimenjamin program latihan yang dilaksanakanakanmenghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif, danberketerampilan. Pemantauan, penilaian, danpelaporanperludibuatterhadapperkara-perkaraberikutbagimenjaminkualitilatihanperguruan: • Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard • Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan • Penandaarasanlatihanperguruan • PemastianKod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

 23. Rumusan • FalsafahPendidikanKebangsaan (FPK) danFalsafahPendidikan Guru (FPG) adalahsalingberkaitan. • Misi Nasional. FPK, FPG, Tatasusila Profesion dan Etika Kerja KPM menjadi teras kepada pembinaan Standard Guru Malaysia (SGM).