Manual Standard Guru Malaysia - PowerPoint PPT Presentation

aure
manual standard guru malaysia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manual Standard Guru Malaysia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manual Standard Guru Malaysia

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Manual Standard Guru Malaysia
153 Views
Download Presentation

Manual Standard Guru Malaysia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manual Standard Guru Malaysia

 2. STANDARD GURU MALAYSIA Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskankompetensiprofesional yang patutdicapaioleh guru, dankeperluan yang patutdisediakanolehagensidaninstitusilatihanperguruanbagimembantu guru mencapaitahapkompetensi yang ditetapkan. Dokumeninidisediakansebagaipanduandanrujukankepada guru, pendidik guru, agensidaninstitusilatihanperguruandalamusahauntukmelahirkandanmelestarikan guru berkualiti. Dokumeniniakandisemaksemulasecaraberkalabagitujuanpenambahbaikanberterusan. http://www.moe.gov.my/sgm/index.html

 3. Laman SGM DiaksesmelaluiLaman IPGKBM: http://www.ipbmm.edu.my/

 4. Laman SGM Pautan ke Laman dan Manual SGM

 5. Laman SGM Nombor kad pengenalan baru 4 digit terakhir kad pengenalan

 6. Laman SGM

 7. INSTRUMEN SGM Jawab semua soalan bagi setiap standard dan tekan butang

 8. Keputusan SGM Boleh jawab lebih dari sekali, keputusan tertinggi yang akan diambil kira bagi tujuan kajian

 9. Pertanyaan tentang SGM

 10. ISU 1: LUPA PASSWORD…

 11. ISU 1: LUPA PASSWORD… • Masukkan Nombor kad pengenalan baru • Tekan butang HANTAR

 12. ISU 1: LUPA PASSWORD…

 13. ISU 2: DAFTAR PENGGUNA BARU Masukkan Nombor kad pengenalan baru

 14. ISU 2: DAFTAR PENGGUNA BARU

 15. ISU 2: DAFTAR PENGGUNA BARU