slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu - PowerPoint PPT Presentation

kezia
93 Views
Download Presentation

„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva "Kultúra - zrkadlo duše„Zachowanie kulturowego i duchowego dziedzictwa "Kultura - zwierciadło duszy" „Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

 2. Zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva "Kultúra - zrkadlo duše„ Ako sa to celé začalo: • Prvé stretnutie s naším hlavným poľským partnerom – Mesto Piwniczna – Zdroj sa uskutočnilo v roku 2005. • Dohodli sme sa na spolupráci pri vypracovávaní, implementácií cezhraničných projektov. • Prvý spoločný projekt s „Pre budúcnosť Ľutiny“ sme realizovali v roku 2006 v rámci programu Interreg IIIA. • V roku 2009 sme cezhraničné partnerstvo rozšírili o ďalšie inštitúcie a zapojili sme sa do Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 s projektom Zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva "Kultúra - zrkadlo duše„

 3. Partneri projektu • Vedúci partner: Obec Ľutina • Partner č. 1:Mesto Piwniczna – Zdroj • Partner č.2:Agentúra regionálneho rozvoja PSK • Partner č.3: Krajská rozvojová agentúra Prešov • Partner č.4: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina • Partner č.5:Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie"

 4. Ciele projektu Hlavný cieľ: Rozvoj a modernizácia kultúrnej infraštruktúry, ochrana kultúrneho dedičstva a propagácia kultúrnych tradícií poľsko-slovenskej cezhraničnej oblasti Špecifické ciele: • Podpora investícií do rozvoja kultúrnej infraštruktúry za účelom zlepšenia kultúrnych služieb v PL-SR cezhraničnom regióne • Vytváranie cezhraničných partnerských sietí medzi inštitúciami z oboch strán hraníc s cieľom zefektívnenia cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry • Propagácia tradícií, ľudovo-umeleckej tvorby a histórie SR-PL cezhraničného regiónu • Vypracovanie komplexnej stratégie rozvoja kultúrneho dedičstva a turisticko-kultúrnych služieb v SR-PL cezhraničnej oblasti

 5. Aktivity projektu • 1. etapa projektu: Predprípravná fáza projektu - úvodná publicita projektu, • úvodné stretnutie projektového tímu, • verejné obstarávanie na dodávku prác, služieb a zariadení.

 6. Aktivity projektu • 2. etapa projektu:Investičná etapa - rozvoj kultúrnej infraštruktúry • Rekonštrukcia kultúrneho domu v Ľutine • Modernizácia kultúrneho domu v Piwniczna – Zdroj Zámerom projektových aktivít v investičnej etape je modernizácia objektov kultúrnych domov a vybudovanie multifunkčných moderných kultúrnych centier na oboch stranách hraníc.

 7. Aktivity projektu • 3. etapa projektu: Neinvestičná etapa • Inovatívna stratégia rozvoja kultúrneho dedičstva a turisticko-kultúrnych služieb v SR-PL cezhraničnej oblasti • Konferencia „Otvárame dvere cezhraničnej spolupráci“ • Seminár o význame pútnických miest pre duchovný a kultúrny rozvoj slovensko-poľských vzťahov“ • Folklórne slávnosti v Ľutine • Folklórne slávnosti v Piwniczna-zdroj • Publikácia „Oprášená história Nowosadeckého a Prešovského kraja“ • Fotografická súťaž „História a kultúra očami amatérskej fotografie“ • Putovná výstava amatérskych fotografií „História na kolesách“ • Regionálny autobus „cezhraničnej spolupráce“

 8. Časový harmonogram projektu • Trvanie projektu: 34 mesiacov • Začiatok realizácie projektu: December 2009 • Koniec realizácie projektu: September 2012

 9. Rozpočet projektu

 10. Vizualizácia KD v Ľutine

 11. Vizualizácia KD v Ľutine

 12. Vizualizácia KD v Ľutine

 13. Vizualizácia KD v Ľutine

 14. Vizualizácia KD v Ľutine

 15. Vizualizácia KD v Ľutine

 16. Vizualizácia KD v Ľutine

 17. Vizualizácia KD v Ľutine

 18. Vizualizácia KD v Ľutine

 19. KD v Ľutine k 20.3. 2012

 20. KD v Ľutine k 20.3. 2012

 21. Ďakujem za pozornosť.www.lutina.eu