Download
ohro en druhy pt ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohrožené druhy - ptáci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohrožené druhy - ptáci

Ohrožené druhy - ptáci

507 Views Download Presentation
Download Presentation

Ohrožené druhy - ptáci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ohrožené druhy - ptáci Pří_102_Rozmanitost přírody_Živočichové_Ohrožené druhy_Ptáci Autor: Mgr. Marie Boučková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

 2. Anotace: • Digitální učební materiál je určen pro práci za pomoci počítače s interaktivní tabulí. Je součástí tématického okruhu „Rozmanitost přírody.“ • Materiál je v souladu s osnovami vyučovacího předmětu přírodověda a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Slušovice. Je určený k vyvozování nového učiva, opakování a procvičování učiva. V prezentaci jsou stručným způsobem uvedeny některé ohrožené druhy ptáků v České republice. • Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál • k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: Člověk a jeho svět. Bratislavská 23d, 602 00 Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., 2011. ISBN 978-807289-301-0. • Je určen pro předmět Přírodověda 5. ročník.

 3. 1. Přírodověda 5.ročník Ohrožené druhy ptáků v ČR

 4. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992. • Patří mezi hrabavé ptáky. • Samec dosahuje délky těla • 74-90 cm a je nápadně barevný. • Samice je asi o třetinu menší a • je nenápadně hnědá. • Žije ve starých a rozlehlých • listnatých nebo smíšených • lesích. • Obvykle se živí plody, jehličím, • listy, výhonky, v menší míře i • hmyzem. • Dříve se u nás vyskytoval poměrně hojně na řadě míst. • V současné době je nejhojnější • na Šumavě. 2. Tetřev hlušec

 5. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992. • Orel skalní je druhý náš největší dravec. • Tělo dosahuje délky až 90 cm. • Rozpětí křídel bývá až 220 cm. • Obvykle se vyskytuje v hornatých oblastech, na polích a na loukách. • Při střemhlavém letu dokáže vyvinout rychlost až 300 km/h. • Loví zajíce, lasice, myši, lišky a mnohé ptáky. • V České republice byl opětovně • vysazen v Beskydech. • V roce 2013 u nás poprvé v • poslední době i vyhnízdil. 3. Orel skalní

 6. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992. • Je to největší dravec žijící na území České republiky. • Tělo dosahuje délky až 92 cm. • Rozpětí křídel bývá až 2,5, m. • Živí se hlavně rybami, občas i malými savci a ptáky. • V České republice každoročně hnízdí 30 až 35 párů. • V přírodě nemá žádného vážného nepřítele. • Jediné nebezpečí pro něho • představuje člověk, který mu ničí • hnízda a klade otrávené návnady. • Vyskytuje se v jezernatých a rybničnatých oblastech s • dostatkem potravy. 4. Orel mořský

 7. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. • ze dne 11. června 1992. • Tělo dosahuje délky až 50 cm. • Rozpětí křídel bývá až 115 cm. • Patří mezi dravce. • Loví výhradně ptáky za letu. • Nejčastější kořistí bývají holubi, • hrdličky, zpěvní ptáci, ale také třeba • kachny, havrani, vrány či racci. • Výjimečně loví drobné savce na zemi, • nejčastěji to jsou veverky, netopýři, • sysli či králíci. • Při střemhlavém letu dokáže vyvinout rychlost až 300 km/h. • V současné době u nás hnízdí asi • 20-25 párů sokolů. • Dříve byl u nás sokol mnohem více • rozšířený. • Byl vyhuben hlavně používáním • chemických látek v zemědělství. 5. Sokol stěhovavý

 8. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky • MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ze dne 11.června 1992. • Tělo dosahuje délky až 120 cm. • Rozpětí křídel bývá až 220 cm. • Živí se hlavně rostlinou potravou, • ale také hmyzem a jinými drobnými • živočichy. • Dříve naším územím jen řídce • protahoval. • Teprve v roce 1989 bylo u nás • prokázáno hnízdění u České Lípy. • Hnízdí v zaplavených oblastech, • nejčastěji v rašeliništích, rákosinách a mokřadech • V současné době u nás hnízdí až 35 • párů jeřábů. • Na zimu odlétá do teplých krajin. • V zemích jako je Japonsko nebo • Čína je jeřáb symbolem štěstí a dlouhověkosti. 6. Jeřáb popelavý

 9. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 • Sb. ze dne 11. června 1992. • Patří mezi brodivé ptáky. • Tělo dosahuje délky až 90 cm. • Rozpětí křídel bývá až 138 cm. • Nejčastěji loví ryby, žáby a • hmyz. • Nejčastěji hnízdí skrytě v • rákosinách rybníků, výjimečně • v koloniích volavek popelavých. • Podle odhadů u nás hnízdí jen • několik párů tohoto druhu. • Na zimu odlétá do teplých krajin. 7. Volavka červená

 10. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 • Sb. ze dne 11. června 1992. • Patří mezi vrubozobé ptáky a potápivé kachny. • Živí se vodními rostlinami a malými vodními živočichy. • Tělo dosahuje délky až 43 cm. • Rozpětí křídel bývá až 67 cm. • V České republice je velmi vzácný a podle odhadů se zde vyskytuje jen párů. • Hnízdí v blízkosti hlubších jezer • a močálů. • Vyskytuje se většinou v párech • nebo malých hejnech. • Na zimu odlétá do teplých krajin. 8. Polák malý

 11. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb. • ze dne 11. června 1992. • Patří mezi sovy. • Tělo dosahuje délky jen okolo 20 cm. • Rozpětí křídel bývá 53 až 63 cm a váží maximálně 100 g. • V České republice je velmi vzácný, • podle odhadů se u nás vyskytují • pouze 1-3 hnízdící páry. • Hnízdí v listnatých a smíšených • lesích, lesostepích, hájích, parcích • a zahradách. • Je dobře maskován, jeho peří připomíná kůru stromů. • Živí se hlavně hmyzem a hlodavci, • občas plazy nebo jinými ptáky. • Na zimu odlétá do teplých krajin. 9. Výreček malý

 12. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb. • ze dne 11. června 1992. • Patří mezi dlouhokřídlé ptáky, • nazývané bahňáci. • Tělo dosahuje délky až 45 cm. • Rozpětí křídel bývá až 82 cm. • Živí se hmyzem, drobnými • živočichy, někdy i semínky • rostlin. • U nás je vzácný, podle odhadů u nás žije jen několik desítek • hnízdících párů. • Hnízdí v travnatých bažinách a na vlhkých loukách. • Na zimu odlétá do teplých • krajin. 10. Břehouš černoocasý

 13. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb. • ze dne 11. června 1992. • Patří mezi krátkokřídlé ptáky. • Tělo dosahuje délky až 1 m a váhy až 18 kg. • Patří mezi nejtěžší létavé ptáky na světě a mezi největší ptáky • vyskytující se v Evropě. • Živí se hmyzem a rostlinami, někdy • i jinými drobnými obratlovci. • U nás se vyskytuje v současné • době jen ojediněle. • Dříve dlouho hnízdil na Znojemsku. • Žije v hejnech a obvykle je stálý. • Z oblastí s velmi studenými zimami • odlétá do jižních oblastí Evropy. 11. Drop velký

 14. Ohrožené druhy ptáků v ČR 12. • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 • Sb. ze dne 11. června 1992. • Je to sokolovitý dravec. • Tělo dosahuje délky okolo 30 cm. • Rozpětí křídel bývá okolo 70 cm. • Na zimu odlétá do teplých krajin. • V České republice se vyskytuje • jen zřídka a ojediněle i zahnízdí. • Hnízdí v otevřené krajině s lesíky, ve stepích a v údolích • kolem řek. • Nejčastěji loví hmyz a malé • savce. Poštolka rudonohá

 15. Ohrožené druhy ptáků v ČR • Kriticky ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb. • ze dne 11. června 1992. • Patří mezi sovy. • Tělo dosahuje délky až 60 cm. • Rozpětí křídel bývá až 170 cm. • Vyskytuje se ve výše položených • pralesích Beskyd, Šumavy a Českého • lesa. • Živí se drobnými savci, ptáky a hmyzem. • Hnízdí v dutinách stromů nebo v hnízdech po jiných ptácích • Své hnízdo si velmi brání a může • napadnout i člověka. • V Česku je velmi vzácný, žije • zde jen několik desítek hnízdících párů. 13. Puštík bělavý

 16. Opakování Jak se jmenuje největší dravec vyskytující se v ČR? Tetřev hlušec Orel mořský Volavka červená

 17. Opakování Který pták je v Japonsku označován jako symbol štěstí? Tetřev hlušec Drop velký Jeřáb popelavý

 18. Opakování Jak se jmenuje největší pták vyskytující se v Evropě? Výreček malý Drop velký Volavka červená

 19. Opakování Polák malý patří mezi: Sovy Vrubozobé Dravce

 20. Opakování Který dravec se živí převážně rybami? Drop velký Orel mořský Sokol stěhovavý

 21. Zdroje použitých materiálů: Obrázky: Soubor:Dolina Miętusia a2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 6. 7. 2006 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dolina_Mi%C4%99tusia_a2.jpg Soubor:David PalmerCapercaillie.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 30. 9. 2012 [cit. 2013-08-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_Palmer_Capercaillie.jpg Soubor:AquilachrysaetosFlickr.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 20. 10. 2007 [cit. 2013-08-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aquila_chrysaetos_Flickr.jpg Soubor:Seeadler-flug.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 22. 4. 2007 [cit. 2013-08-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Seeadler-flug.jpg Soubor:Accipitergentilis -injuredGoshawk.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modfied on 29. 3. 2008 [cit. 2013-08-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Accipiter_gentilis_-injured_Goshawk.jpg Soubor:Grusgrus 2 (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 11. 4. 2005 [cit. 2013-08-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grus_grus_2_(Marek_Szczepanek).jpg Soubor:PurpleHeron (Ardeapurpurea) in Hodal W IMG 6600.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 12. 4. 2009 [cit. 2013-08-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Purple_Heron_(Ardea_purpurea)_in_Hodal_W_IMG_6600.jpg Soubor:Aythya nyroca16.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 4. 7. 2005 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aythya_nyroca16.jpg Soubor:080317-N-3143M-001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 12. 8. 2009 [cit. 2013-08-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:080317-N-3143M-001.jpg

 22. Zdroje použitých materiálů: • Obrázky: • Soubor:Limosalimosa 2 (MarekSzczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 1. 4. 2005 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Limosa_limosa_2_(Marek_Szczepanek).jpg • Soubor:Dabao.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 25. 3. 2006 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dabao.jpg • Soubor:Falcovespertinus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 21. 2. 2007 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Falco_vespertinus.jpg • Soubor:Strixuralensis -Banham Zoo, Norfolk, England-8a.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, last modified on 30. 6. 2010 [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Strix_uralensis_-Banham_Zoo,_Norfolk,_England-8a.jpg