Download
o metodach kszta cenia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O METODACH KSZTAŁCENIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
O METODACH KSZTAŁCENIA

O METODACH KSZTAŁCENIA

142 Views Download Presentation
Download Presentation

O METODACH KSZTAŁCENIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. O METODACH KSZTAŁCENIA KILKA UWAG, CO NIENOWE...

 2. WŚRÓD METOD AKTYWIZUJĄCYCH PROJEKT EDUKACYJNY • DLACZEGO PROJEKT? ROZWÓJ JEST EFEKTEM INTERAKCJI, KTÓRE ZAWIERAJĄ KONFLIKT POZNAWCZY, POLEGAJĄCY NA DOŚWIADCZANIU KILKU – RÓŻNYCH PERSPEKTYW OGLĄDU PROBLEMU.

 3. DLACZEGO PROJEKT?

 4. DLACZEGO PROJEKT? • ISTOTNYM ELEMENTEM PROJEKTU JEST DYSKUSJA NAD PROBLEMEM, NAZWANA „ROZUMOWANIEM O ROZUMOWANIU PARTNERA”, SZUKANIE PODOBNYCH PUNKTÓW MYŚLENIA, A WKOŃCU KONSTRUOWANIE WSPÓLNEGO ROZWIĄZANIA.

 5. DLACZEGO PROJEKT? • ROLA TUTORINGU RÓWIEŚNICZEGO: • KAŻDE DZIECKO MOŻE WYSTĄPIĆ W ROLI AUTORA I KRYTYKA, • RÓWNOŚĆ PARTNERÓW W PRZECIWIEŃSTWIE DO KONTAKTÓW: NAUCZYCIEL – UCZEŃ, • PROCES WERBALIZACJI I PRECYZOWANIA MYŚLI, • KORZYŚCI DLA SFERY SPOŁECZNO – EMOCJONALNEJ DZIECKA.

 6. DLACZEGO PROJEKT? • POŁOŻENIE AKCENTU NA PRZEKSZTAŁCANIE INFORMACJI, SPRAWDZANIE, DYSKUTOWANIE, STAWIANIE HIPOTEZ, TWORZENIE WŁASNYCH POMYSŁÓW I KONFRONTOWANIE ICH Z POSIADANĄ WIEDZĄ.

 7. DLACZEGO PROJEKT? • ROZWIĄZYWANY PROJEKT JEST OSOBIŚCIE WAŻNY DLA UCZNIA, • ZADANIEM NAUCZYCIELA JEST POSZUKIWANIE TAKIEGO SPOSOBU NAUCZANIA, ABY UCZEŃ MÓGŁ DOŚWIADCZYĆ „POCHŁONIĘCIA PROBLEMEM”, • NAGRODĘ STANOWI SAMO DOKONYWANIE ODKRYĆ, ZROZUMIENIE I ROZWIAZANIE PROBLEMU.

 8. PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA

 9. PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA • EDUKACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA POZWALA NA ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, JĘZYKOWYCH I ESTETYCZNYCH, • MOŻE ROZBUDZIĆ PASJĘ POZNAWANIA, ODKRYWANIA, DOCIEKANIA, • POZWALA NA RZECZYWISTE ZINTEGROWANIE ODDZIAŁYWAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

 10. PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA • INTEGRACJA JEST POSTRZEGANA JAKO PROCES WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM POZASZKOLNYM, • POZWALA NA ODKRYWANIE MOŻLIWOŚCI KONTAKTOWANIA SIĘ Z INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI I OŚWIATOWYMI, ZAKŁADAMI PRACY, KOŚCIOŁAMI, URZĘDAMI, • KONTAKT ZE ŚRODOWISKIEM POZASZKOLNYM KREUJE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZWALA NA SPRAWDZENIE I WYKORZYSTANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.

 11. INTEGRACJA DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 12. PROJEKT JAKO REALIZACJA POTRZEB:

 13. JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU? KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH

 14. FAZY PROJEKTU: • WYBÓR TEMATU, • PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU, • WYKONANIE PROJEKTU, • PREZENTACJA PROJEKTU.

 15. WYBÓR TEMATU: Powinien być poprzedzony rozmową z uczniami. Nauczyciel inicjuje projekt, ale stara się wykorzystać pomysły uczniów, np.: stosując technikę burzy mózgów, uczy dokonywać selekcji pomysłów zgodnie z przyjętymi kryteriami, formułuje wraz z uczniami temat projektu, kieruje wyborem optymalnej metody realizacji projektu, przygotowuje wraz z uczniami wstępny plan pracy, dokonuje podziału na grupy, przypomina zasady współpracy w grupie.

 16. PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU NAUCZYCIEL NA PODSTAWIE POCZYNIONYCH Z UCZNIAMI USTALEŃ TWORZY INSTRUKCJĘ DO PROJEKTU.

 17. PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU INSTRUKCJA ZAWIERA INFORMACJE O TEMACIE PROJEKTU, SPOSOBIE ZBIERANIA INFORMACJI, METODACH WYKONANIA PROJEKTU, ZASADACH PRACY W GRUPACH, CZASIE PRZEZNACZONYM NA REALIZACJĘ PROJEKTU, KRYTERIACH OCENIANIA PROJEKTU I SPOSOBIE PREZENTACJI.

 18. PRZYKŁADY PROJEKTÓW

 19. PROJEKT POLEGA NA OPRACOWANIU GRY DYDAKTYCZNEJ, KTÓRA UŁATWIAŁABY UCZNIOM GIMNAZJUM ZAPAMIĘTANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI NA TEMAT TWÓRCZOŚCI I BIOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA.

 20. Wybierzcie rodzaj gry, którą wykorzystacie w to być jakaś wasza ulubiona gra, do której postarajcie się dodać wymyślone przez siebie elementy – np. zmieńcie niektóre reguły. Lepiej jednak, aby to była zupełnie nowa gra.

 21. Przejrzyjcie materiały dotyczące omówionej na lekcjach poezji Mickiewicza, jego biografii oraz tych faktów z epoki, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na charakter twórczości poety. Przygotujcie zestaw pytań do gry, pamiętając o ich walorach kształcących. Dołóżcie starań, by były one atrakcyjne dla graczy. W razie wątpliwości – skonsultujcie się ze mną.

 22. Wykonajcie wszystkie potrzebne elementy gry, takie np.: jak plansza, lista reguł, pionki, karty do gry, itd. • 4. Zaprojektujcie pudełko do gry. Postarajcie się, by wyglądało efektownie i oddawało fabułę gry. • 5. Opracujcie logo swojej gry.

 23. Jest to projekt, który będziecie realizować w grupach zadaniowych, dlatego ważne jest, aby wszyscy członkowie waszego zespołu sprawiedliwie byli obdzieleni pracą. Spośród was wybierzcie koordynatora projektu, to on będzie czuwał nad całością prac, terminowym wykonaniem i atmosferą w grupie. • Czas na realizację projektu: dwa miesiące od otrzymania instrukcji. Konsultacje w piątek po piątej godzinie lekcyjnej.

 24. Prezentacja wykonanych gier będzie składała się z dwóch części: każda z grup otrzyma 5 minut na zaprezentowanie gry w klasie, po zakończeniu prezentacji grupy wymienią się grami i wypróbują je. Koordynatorzy grup pozostaną przy swoich grach, wyjaśniając ewentualne wątpliwości. Na zakończenie wszyscy wypowiedzą się na temat gier.

 25. Wasza gra będzie oceniona wg następujących kryteriów: • oryginalność i pomysłowość (wyżej oceniane będą własne pomysły gier niż przyniesienie gotowych wzorców), • strona merytoryczna pytań i reguł gry (ich atrakcyjność, fachowość i walory kształcące), • estetyka wykonania wszystkich elementów gry, • zaangażowanie wszystkich członków grupy. • O ocenie decydować będą: nauczyciel, członkowie grupy waszej i innych.

 26. WYKONANIE PROJEKTU: PRACE NAD PROJEKTEM MOGĄ TOCZYĆ SIĘ POZA SZKOŁĄ, ALE DZIAŁANIOM POZASZKOLNYM MOGĄ TOWARZYSZYĆ RÓŻNORODNE DZIAŁANIA OKOŁOPROJEKTOWE W FORMIE LEKCJI Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW: JĘZYKA POLSKIEGO, PLASTYKI, INFORMATYKI.

 27. JĘZYK POLSKI: • LEKCJA INICJUJĄCA PROJEKT, • LEKCJE POŚWIĘCONE BIOGRAFII I TWÓRCZOŚCI MICKIEWICZA, • ZBIERANIE MATERIAŁÓW W SZKOLNEJ BIBLIOTECE, POSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE, • TWORZENIE BAZY DANYCH DLA WYKONAWCÓW PROJEKTÓW, • ZAJĘCIA POŚWIĘCONE TEKSTOM UŻYTKOWYM, W TYM PRZYPADKU INSTRUKCJI.

 28. PLASTYKA: LEKCJE POŚWIĘCONY ROLI LOGOTYPU, PRZYKŁADY LOGOTYPÓW I ICH ROLA UŻYTKOWA I ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA POLEGAJĄCE NA PROJEKTOWANIU LOGO, NP.: SZKOŁY. ZAJĘCIA POŚWIĘCONE PROJEKTOWANIU I WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW GRY, NP.: PUDEŁEK

 29. INFORMATYKA POZNAWANIE PODSTAWOWYCH EDYTORÓW, TWORZENIE TEKSTÓW, NP.: INSTRUKCJI. PROJEKTOWANIE CZCIONKI, PLASTYCZNYCH ELEMENTÓW GRY W DOSTĘPNYCH PROGRAMACH GRAFICZNYCH.

 30. MOTYW DROGI W LITERATURZE, SZTUCE I ŻYCIU (KL.V)

 31. MOTYW DROGI W LITERATURZE, SZTUCE I ŻYCIU

 32. CELE PROJEKTU: • PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ROZPOZNAWANIA WARTOŚCI MORALNYCH, HIERARCHIZACJI TYCH WARTOŚCI ORAZ DOKONYWANIA WYBORÓW; GODZENIE WŁASNEGO DOBRA Z DOBREM INNYCH, ROZUMIENIA ICH POGLĄDÓW, UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE.

 33. CELE PROJEKTU:

 34. JĘZYK POLSKIDROGA, KTÓRĄ IDĘ • REULTATY: • OKREŚLENIE BARW, ZAPACHÓW, ODGŁOSÓW DOCIERAJĄCYCH DO UCZNIA W CZASIE DROGI DO DOMU, • OPISANIE KOLEŻANCE, KOLEDZE SWOJEJ DROGI DO DOMU, • ZNALEZIENIE CECH WSPÓLNYCH OPISU WŁASNEGO I LITERACKIEGO, • ROZUMIENIE TEKSTU POETYCKIEGO, • PRZEŁOŻENIE TREŚCI UTWORU LITERACKIEGO NA OBRAZ PLASTYCZNY I WYPOWIEDŹ NA JEGO TEMAT.

 35. PRZEBIEG LEKCJI: • ZAANGAŻOWANIE: • SPOTKANIE W KRĘGU: ĆWICZENIA WYKORZYSTUJĄCE FANTAZJĘ STEROWANĄ: POLECENIE:USIĄDŹCIE WYGODNIE I ZAMKNIJCIE OCZY. WYOBRAŹCIE SOBIE DROGĘ, KTÓRĄ CODZIENNIE WRACACIE ZE SZKOŁY DO DOMU. PRZYPOMNIJ SOBIE:

 36. CO WIDZISZ PO LEWEJ STRONIE, A TERAZ PO PRAWEJ? • CO SŁYSZYSZ W CZASIE DROGI? JAKIE SĄ TE ODGŁOSY? • JAKIE ZAPACHY CI TOWARZYSZĄ? CZY SĄ PRZYJEMNE? • KOGO SPOTYKASZ? CZY CIESZĄ CIĘ TE SPOTKANIA? • CZY KTOŚ NA CIEBIE CZEKA? CO CZUJESZ NA WIDOK OSOBY OTWIERAJĄCEJ CI DRZWI?

 37. POSZUKIWANIE • KOMUNIKOWANIE SIĘ W PARACH. • POLECENIE: OPOWIEDZ KOLEŻANCE LUB KOLEDZE O TYM, CO WIDZIAŁEŚ, SŁYSZAŁEŚ I CZUŁEŚ W CZASIE DROGI, KTÓRĄ SOBIE PRZYPOMNIAŁEŚ. (MASZ NA TO 2 MINUTY, POTEM ZMIANA RÓL)

 38. TRANSFORMACJA I PREZENTACJA • PRACA W MAŁYCH GRUPACH. WYSZUKIWANIE WSPÓLNYCH ELEMENTÓW DROGI DZIECI. ZAPISYWANIE TYCH ELEMENTÓW NA KARTCE, W TABELI. PRZY KAŻDYM DZIECI STAWIAJA ZNAK: + LUB -, W ZALEŻNOŚCI OD ICH OCENY. ZASTANAWIAJA SIĘ, KTÓRYCH ELEMENTÓW JEST WIĘCEJ. SPOSTRZEŻENIA ZAPISUJĄ POD TABELĄ. • PO WYKONANIU ZADANIA – PREZENTACJA WYNIKÓW.

 39. TRANSFORMACJA I PREZENTACJA • DZIECI (W GRUPACH) CZYTAJĄ WIERSZ CZ. MIŁOSZA „DROGA”, PISEMNIE FORMUŁUJĄ ODPOWIEDZI NA PYTANIA: • O CZYM OPOWIADA WIERSZ? • O KIM JEST MOWA W UTWORZE? • JAKIE ELEMENTY WSPÓLNE ODNAJDUJECIE W WIERSZU I NA WASZYCH KARTKACH Z POPRZEDNIEGO ZADANIA? POWTÓRNA PREZENTACJA WYNIKÓW.

 40. REFLEKSJA • JAKIE WNIOSKI, MYSLI NASUWAJĄ SIĘ WAM PO DZISIEJSZEJ LEKCJI? • PODANIE ZADANIA DOMOWEGO: PRZEDSTAW W SPOSÓB PLASTYCZNY TREŚĆ JEDNEJ ZE STROF WIERSZA I PODPISZ JĄ FRAGMENTEM UTWORU.

 41. JĘZYK POLSKINA SZLAKU • REZULTATY: • ZREDAGOWANIE OPOWIADANIA I OPISU KRAJOBRAZU, • WSKAZANIE RÓŻNIC MIĘDZY OPOWIADANIEM I OPISEM, • PRZEDSTAWIENIE Z KOLEGAMI SCENKI PANTOMIMICZNEJ, • OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYRODY NA NASTRÓJ CZŁOWIEKA, • ROZPOZNAWANIE PRZYSŁÓWKÓW I OKREŚLANIE ROLI PRZYMIOTNIKÓW W OPISIE.

 42. ZAANGAŻOWANIE • PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH, KTÓRE DZIECI WYKONAŁY W DOMU. KTÓRA PRACA CI SIĘ PODOBA I DLACZEGO JĄ WYBRAŁEŚ?

 43. POLECENIE: • WCZORAJ WRACALIŚMY RAZEM ZE SZKOŁY DO DOMU, DZISIAJ WYJDZIEMY POZA MIASTO. PRZYPOMNIJCIE SOBIE, GDZIE BYLIŚCIE OSTATNIO NA WYCIECZCE. JAKI KRAJOBRAZ ZAPAMIĘTALIŚCIE? TERAZ RUSZYMY NA WYCIECZKĘ W WYOBRAŹNI. POMOŻE WAM W TYM WIDOKÓWKA, KTÓRĄ OTRZYMACIE. PRZYJRZYJCIE SIĘ JEJ I WYKONAJCIE ZADANIA:

 44. OPISZCIE MIEJSCE, KTÓRE OGLĄDACIE, ZGROMADŹCIE JAK NAJWIĘCEJ WYRAZÓW ODPOWIADAJĄCYCH NA PYTANIE, JAKIE COŚ JEST: JAKIE JEST NIEBO? JAKIE SĄ GÓRY? ... • WYMYŚLCIE PRZYGODĘ, KTÓRA MOGŁA WYDARZYĆ SIĘ W MIEJSCU, KTÓRE WIDZICIE NA WIDOKÓCE. ZAPISZCIE NA KARTCE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PRZYGODZIE ORAZ PLAN ZDARZEŃ, JAKIE MIAŁY MIEJSCE. • PRZYGOTUJCIE SIĘ DO PRZEDSTAWIENIA TEJ PRZYGODY: PRZYDZIELCIE ROLE CZŁONKOM GRUPY, USTALCIE, JAK MAJĄ ZACHOWYWAĆ SIĘ BOHATEROWIE. DOBIERZCIE REKWIZYTY.

 45. PREZENTACJA • GRUP PREZENTUJĄ SWOJE OPISY PRZYRODY I PRZEDSTAWIENIA. • WSPÓLNA OCENA.

 46. ZAANGAŻOWANIE, POSZUKIWANIE • NAUCZYCIEL ODCZYTUJE TEKST J. PARANDOWSKIEGO, PT. RUSZYŁEM PRZED SIEBIE. DZIECI ROZSTRZYGAJĄ CZY TEKST JEST OPISEM CZY OPOWIADANIEM. • PRACA W PARACH: POLECENIE: ZASTANÓWCIE SIĘ, JAK PRZYRODA WPŁYWA NA CZŁOWIEKA I JEGO SAMOPOCZUCIE. ODPOWIEDZI ZAPISZCIE NA MAŁYCH KARTKACH. MOGĄ TO BYĆ TYLKO WYRAZY, KTÓE ODPOWIADAJĄ NA PYTANIE: JAK? TAKIE WYRAZY NAZYWAMY PRZYSŁÓWKAMI.

 47. PRZETWARZANIE • DZIECI PRACUJĄ W PARACH, WYPISUJĄ PRZYSŁÓWKI: MIŁO, DOBRZE, WESOŁO, RADOŚNIE... POLECENIE: PRZEDSTAWCIE TERAZ JEDNĄ ZE SWOICH ODPOWIEDZI, NIE POSŁUGUJĄC SIĘ SŁOWAMI, ALE WYKORZYSTUJĄC RUCH I MIMIKĘ. • DRAMOWE PRZEDSTAWIENIE ZNACZENIA PRZYSŁÓWKÓW. POZOSTAŁE GRUPY ODGADUJĄ TREŚĆ.

 48. CZYTANIE ULICY WIEDZA O KULTURZE ETAP IV

 49. CZYTANIE ULICY – OD SZTUKI PUBLICZNEJ PO REKLAMĘ • PRZEDMIOT: WIEDZA O SZTUCE • CEL GŁÓWNY: ZAPOZNANIE UCZNIA Z PRZYKŁADAMI POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ SZTUKI PUBLICZNEJ, JEJ JĘZYKIEM WIZUALNYM, PROBLEMATYKĄ KONCEPTUALNĄ I METODAMI ANALIZY, • WYKONANIE SAMODZIELNEGO PROJEKTU – ZAPLANOWANIA INTERWENCJI WIZUALNEJ, KTÓRA BĘDZIE SIĘ WPISYWAŁA W KONTEKST ULICY, • DOSTARCZENIE NARZĘDZI INTERPRETACYJNYCH POTRZEBNYCH DO PERCEPCJI KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.

 50. PRZEBIEG PROJEKTU: • PRZEDMIOT CODZIENNEGO UŻYTKU JAKO WIELOWARSTWOWY KOMUNIKAT WIZUALNY • SZTUKA POZA GALERIĄ • KULTURA – KONSTRUKCJA • ARTYSTA W DIALOGU Z ULICĄ/ARCHITEKTURĄ/TRADYCJĄ/MONUMENTEM • TRANSFORMACJA IDEI NA JĘZYK WIZUALNY • CZYTANIE ULICY ŚWIĘTY MARCIN JAKO KOMUNIKATU KULTUROWEGO • KONTRAKT PROJEKTU TWÓRCZEGO – SZTUKA NA ULICY.