1 / 48

IRRI – Projekt navodnjavanja

IRRI – Projekt navodnjavanja. IRRI – Projekt navodnjavanja. UDRUGA KORISNIKA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE OPATOVAC. UDRUGA KORISNIKA ZA NAVODNJAVANJE TOMPOJEVCI. OPĆINA ODŽAK.

chaka
Download Presentation

IRRI – Projekt navodnjavanja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IRRI – Projekt navodnjavanja IRRI – Projekt navodnjavanja UDRUGA KORISNIKA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE OPATOVAC UDRUGA KORISNIKA ZA NAVODNJAVANJE TOMPOJEVCI OPĆINA ODŽAK

 2. POTREBE BILJAKA ZA VODOMKontrola vlažnosti tlaOdređivanje potreba količina broja, početka i trajanja navodnjavanjaOdžak, 2013 Prof. dr Nezir Tanović

 3. Potrebe biljaka za vodom variraju zavisno od faze životnog ciklusa. Biljke, koje imaju mali korijen, veoma su osetljive na nedostatak vode i često ne mogu da se oporave ako se osuše. Mladom drveću i žbunju, naročito onom koje je presađivano, potrebno je dodatno zalijevanje u suvim uslovima tokom jedne ili dvije godine; kad se učvrsti, većina će preživjeti bez dodatnih količina vode. Treba napomenuti, ukoliko želite uspjeh da biljke prežive i ispune očekivanja u plodonošenju, da one imaju kritičan period kada im je voda neophodna. Vrsta biljke određuje njenu potrebu za vodom. Biljke koje su otporne na sušu, prilagođene su preživljavanju u ekstremno suvim uslovima, odlično uspevaju tamo gde su rezerve vode oskudne, a mogu da propadnu ako je zemljište previše vlažno.

 4. Sadržaj raspoložive vode u tlu vrlo je promjenjiv. U uslovima Posavskog kantona i područja Posavine R.S. (Šamac, Modriča) proizvodnje i kod većine poljoprivrednih kultura, sadržaj vode u tlu je često suprotan od potreba biljaka, tako da je u doba najvećih zahtjeva za vodom njen dotok u tlo najmanji.Kulturna biljka usvaja vodu za svoje životne potrebe uglavnom iz tla pomoću korjenovog sistema (a manjim dijelom i preko lista). Zajedno s vodom ona iz tla prima i otopljena biljna hranjiva što znači da biljka istovremeno „pije i jede“. Najveću količinu usvojene vode biljka troši na procese transpiracije i izgradnju organske materije putem fotosinteze. S agronomskog stajališta bitno je stanje vlažnosti i sadržaj vode u površinskom sloju tla od jednoga do jednog metra, za voćne i šumske kulture nešto više, u njemu nalazi glavna masa korijenja većine poljoprivrednih kultura.Voda u tlu uglavnom potječe od oborina ili navodnjavanja, a samo manjim dijelomiz podzemnih voda

 5. Određivanje vode u tluSpecifične potrebe pojedine kulture za vodom mogu se odrediti eksperimentalnim ili proračunskim metodama.Za proračun su potrebni slijedeći podaci: karakteristike područja (geografske širine, dužine i nadmorske visine), kulture koje će se navodnjavati te klimatski pokazatelji (srednje mjesečne temperature zraka oC, brzina vjetra m/s, vlažnost zraka %, insolacija i količine oborina u mm.

 6. Za pravilno projektovanje i rješavanje navodnjavanja treba znati potrebu uzgajanog usjeva za vodom. Potreba usjeva za vodom odgovara stepenu potrebne evapotranspiracije u svrhu optimalnog rasta i razvoja biljke. Evapotranspiracija usjeva može se izračunati kada se evapotranspiracija usjeva pomnoži sa koeficijentom usjeva. Pri izračunavanju evapotranspiracije usjeva važno je poznavati razvojne stadije biljke i i njihovo trajanje. U praksi se obično razmatraju četiri razvojna stadija usjeva: početni stadij , traje od nicanja pa do pokrivenosti tla od oko10% , razvojni stadij, nastavlja se na početni stadij i traje do pokrivenosti tla kulturom od oko 70%-80% , do završetka sazrijevanja, odnosno berbe.

 7. Najveći dio potrebnih količina vode za uzgajane kulture na otvorenom polju tokom vegetacije dolaze iz oborina. Razlika između ukupne potrebe za vodom poljoprivrednih kultura i dotoka vode oborinama (efektivnih ili korisnih za biljku), čini deficit vode koji treba nadoknaditi navodnjavanjem. Pojednostavljeno, deficit vode na nekom području može se izračunati putem sljedećeg odnosa: manjak vode, zatim evapotranspiracija te na osnovu dotoka vode.

 8. Određivanje norme navodnjavanja Potrebe primjene navodnjavanja razlikuju se pri uzgoju biljaka na poljima i u zaštićenom prostoru. Ako se biljke uzgajaju u staklenicima ili plastenicima (zaštićeni prostor), potrebno ih je tokom vegetacije stalno navodnjavati. Kad se biljke uzgajaju na poljima (parkovima), potreba navodnjavanja najviše ovisi o klimatskim prilikama. Postoje različiti kriteriji za određivanje potrebe primjene natapanja pri uzgoju usjeva na otvorenom. Određeniju ocjenu o potrebi navodnjavanja za pojedine uvjete (područje i pojedine usjeve) može se dobiti na temelju analize raspoložive i potrebne vode za pojedine mjesece i ukupno za vegetacijsko razdoblje.

 9. KONTROLA VLAŽNOSTI TLAKlasična kontrola svojstava zbijenog tla svodi se na kontrolu postignute gustoće tla i ostvarene vlažnosti tla. Gustoća tla poredi se sa laboratorijski određenom gustoćom (tzv. maksimalna vrijednost ρdmax po Proctor-ovom pokusu), a vlažnost se uspoređuje sa optimalnom vlažnosti po istom pokusu (wopt).Zahtjevi za zbijenosti definiraju se pomoću vrijednosti stupanja zbijenosti koji se definira kao R = ρd / ρdmax x 100 (%)i za koji se standardno propisuje vrijednost 95%-100%, ovisno o tipu tla, uvjetima u konstrukciji i položaju sloja tla u konstrukciji.

 10. Pri tome treba obratiti pažnju na dva elementa:ρdmax određuje se na uzorku tla koje se koristi za izvedbu sloja; to znači da se ta vrijednost odredi unaprijed, za poznatu zonu izvorišta jednog tla, u laboratoriju (postupak ispitivanja traje 3-4 dana, za vrlo plastične gline i dulje); ρdmax se određuje na zbijenom tlu, nekom od metodaUobičajeno se u kontroli izvedenih slojeva zbijenog tla kontroliraju slijedeći parametri:debljina slojaravnost slojavisinska kota slojahomogenost po visini (dubini) i tlocrtupropusnostgustoća i vlažnostčvrstoća (uzorci u laboratoriju i/ili in situ)krustost – moduli (uzorci u laboratoriju i/ili in situ)

 11. Gustoća i vlažnost tla kontrolira se uobičajeno slijedećim postupcima:pomoću uzoraka, mjerenjem u laboratoriju; uzorci izvađeni cilindrom (za koherentna tla)volumetrom, mjerenjem volumena na terenu i mjerenjem mase iskopanog tla i vlažnosti tla u laboratoriju, za sve materijale (osim kamena)kalibriranim pijeskom, mjerenjem iskopanog uzorka i utrošenog pijeska poznate gustoće u laboratoriju, za sve materijale (slična metoda može se koristiti i za kemeni materijal uz eventualnu prilagodbu veličine zrna kalibriranog tla)nuklearnim denzimetrom, za sve materijale osim kamenog nasipa

 12. Hvala na pažnji U ODŽAKU I ŠAMCU UVIJEK JE BILO NAJLJEPŠE Hvala na pažnji

 13. Akaricidi – sredstva za suzbijanje štetnih grinja • Algicidi – sredstva za suzbijanje algi • Avicidi - sredstva za suzbijanje ptica • Baktericidi - sredstva za suzbijanje bakterija • Fungicidi – sredstva za suzbijanje gljiva • Herbicidi – sredstva za suzbijanje korova • Insekticidi – sredstva za suzbijanje štetnih insekata • Limacidi – sredstva za suzbijanje puževa • Nematocidi – sredstva za suzbijanje štetnih nematoda • Okvašivači – sredstva za poboljšanje kvašljivosti i ljepljivosti • Rodenticidi – sredstva za suzbijanje štetnih glodara • Repelenti – sredstava za odbijanje divljači • Regulatori rasta – sredstva za regulaciju rasta biljaka • PRIMJERI ZLOUPOTREBE (DEFOLIJANTI I DESIKANTI) • NOVE OPASNOSTI (GMO) Podjela pesticida prema namjeni

 14. Karenca je najmanji broj dana koji mora proći od zadnjeg tretiranja biljaka nekim pesticidom, pa do branja ili žetve biljaka i njihovog stavljanja u promet. Toleranca je najveća dopuštena količina ostatka ili rezidua sredstava za zaštitu bilja izražena u miligramima po kilogramu hrane (mg/kg), koja može biti u ili na hrani u trenutku njezina stavljanja u promet. Toleranca je određena radi očuvanja zdravlja potrošača. Karenca, Toleranca

 15. Nužnost primjene pesticida, efekti i posljedice u voćarstvu i uticaj na pčele. Gotovo je nemoguće i zamisliti današnju poljoprivredu bez korištenja sredstava za zaštitu bilja. Upotreba pesticida je možemo reći "nužno zlo" u današnjoj poljoprivredi. O pesticidima se puno govori, ali se o njima vrlo slabo zna, pogotovo o njihovim važnim osobinama (otrovnost na čovjeka i druge organizme, opasnost za okoliš, fitotoksičnost na biljkama, karenca, toleranca, opasnost od pojave rezistentnosti i dr.). Šta je bolje ?

 16. Pesticidi mogu dospjeti u organizam na više načina i to: oralno (kroz usta), udisanjem (kroz nos) i dermalno (putem kože).Najopasniji pesticidi su u obliku prašiva, manje u obliku suspenzije ili granula.

 17. U praksi, naročito kod tretiranja voćnjaka, dolazi do izražaja njihova opasnost za trovanje pčela.Za sva sredstva za zaštitu bilja koja u upustvima za primjenu imaju napomenu da imaju otrovnost za pčele, treba dobro pripaziti da ih se ne upotrebljava u vrijeme cvatnje medonosnog bilja, kao i u vrijeme cvatnje voćnih vrsta.Prije upotrebe tih sredstava, koja bi mogla otrovati pčele, treba obavezno obavijestiti pčelare o vremenu i mjestu primjene.

 18. Pčela na beharu

 19. Pčela i njena uloga u oprašivanju Pčela je prava mašina za oprašivanje . 30% strano oplodnih voćnih vrsta povećava prinos sa pčelom. Poljoprivreda, a možda čak i nastavak postojanja ljudske vrste kakvu poznajemo, bit će ugroženi izumru li pčele. Pčele hranjene polenom GM kultura u opasnosti od izlaganja toksinima. Istraživanja o prinosima GM kultura i njihovoj potrebi za pesticidima već pokazuju da većina genetski izmijenjenih kultura koje se trenutno uzgajaju niti daju više prinose niti zahtijevaju manje količine pesticida za rast. Kakve biljke i kakve životinje očekivati u bližoj i daljoj budućnosti ?

 20. Značaj pčela u oprašivanju voćaka • Moderni voćari u današnje vrijeme za postizanje stabilnih prinosa i dobrog kvaliteta plodova između ostalog koriste: visoko rodne sorte, savremenu agrotehniku i pomotehniku, sisteme za navodnjavanje, za zaštitu od grada i mraza kao i upotebu korisnih insekata u vrijeme oprašivanja; • Cvijetanje je proces otvaranja kruničnih lisića, dešava se krajem aprila pa do polovine maja.Trajanje cvijetanja raznih voćaka odvija se od 6- 15 dana, što ovisi od klimatskih uslova koji vladaju u periodu fenofaze cvijetanja; • Oprašivanje je prenošenje polenovih zrna iz prašnika na žig tučka. Ono se dešava kada je temprarura zraka od 18 – 22 *C i relativna vlažnost 75%; • U oprašivanju voćaka sudjeluje više faktora (vjetar, insekti, pčele i čovjek).Da bi živjele pčele koriste nektar i cvijetni prah.U našim uslovima preko 90% biljaka opraše insekti a najvažniju ulogu ima medonosna pčela (Apis mellifera); • Naučno je dokazano da u voćnjacima gdje se koriste pčelinja društva prinos raste od 20- 30% a i kvalitet plodova je bolji;

 21. PREPORUKA ZA VOĆARE I PČELARE

 22. Šljiva u cvijetu

 23. Značaj pčela u oprašivanju voćaka • U modernom voćarenju pčelari dovoze u vrijeme cvijetanja u plantaže svoja društva. Tako je na hektar potrebno 4-6 košnica a najbolji rezltati kod oprašivanja se postižu u radijusu od 400 m. Naročitu pomoć pčele imaju kod triploidnih sorti čiji je polen autosterilan; • U svijetu SAD, Francuska, Kina zabilježeni su slučajevi dogovora voćara sa pčelarima gdje je prisustvo pčelinjih društava i materijno stimulisano; • Radi poštenih i partnerskih odnosa i koristi koju pčele čine, voćari trebaju za vrijeme cvijetanja izbjegavati tretiranje pesticidima jer to utiče na rad, pomor i zdravlje pčela; • Stari pčelar iz Slovenije rekao je “Pčele treba gajiti i kada ne bi donosile med”. • Pored velike koristi koje pčele čine voćarstvu i pčelarima je veliko zadovoljstvo kada je dobra paša jer će se ostvariti dobar prinos : meda, matične mliječi, propolisa,voska i drugih proizvoda na bazi meda;

 24. Košnice pčela

 25. NUŽNOST PRIMJENE PESTICIDA U VOĆARSTVU I UTICAJ NA PČELE • Stalnim radom na selekciji i hibridizaciji u voćarsku praksu uvode se nove sorte koje imaju karakteristike: visok prinos, odgovarajuću aromu, povoljan sadržaj šecera, mineralnih materija, vitamina i druge osobine koje traži današnje tržište. Pored ovoga potrebno je u proizvodnji primjeniti : organska i mineralna đubriva kao i niz pesticida za održavanje zdravstvenog stanja zasada; • Mnoge bolesti i štetnici danas se bez tretiranja fungicidima , insekticidima i herbicidima ne mogu eliminisati pa su često kod pojedinih voćnih vrsta limitirajući faktor proizvodnje ili ista bilježi niske prinose i loš kvalitet sirovine; • Moramo biti svjesni da i pored procesa razlaganja hemijskih materija jedan mali dio ostaje u plodovima i štetno djeluje na zdravlje ljudi koji ih konzumiraju u kraćem ili dužem vremenskom periodu; • U procesu proizvodnje učestvuju i pčelinja društva koja se nalaze u bližem ili širem okruženju. Stručna lica u voćarstvu moraju se strogo držati uputa o primjeni pesticida (vremenu i načinu primjene) i u dogovoru sa pčelarima dati signal kada treba leta zatvoriti da ne bi došlo do trovanja pčela;

 26. VUČENI ATOMIZER Sredstvo za zaštitu od bolesti i štetočina

 27. NUŽNOST PRIMJENE PESTICIDA U VOĆARSTVU I UTICAJ NA PČELE • Primjenom postojećih Zakona i izradom novih na nivou cijele države treba uticati na poslovnu politiku i svjest proizvođača voća i meda jer i jedni i drugi djeluju na istom prostoru uz obostrani interes; • Svaka država mora preko specijalizovanih institucija djelovati da se pesticidi ispitaju kako bi se dala dozvola za stavljanje u promet jer su posljedice nekontrolisanog prometa sumljivih sredstava pogubne za pčelarsku proizvodnju i zdravlje ljudi uopšte. Za sada u BiH nema takve institucije a u susjednoj Hrvatskoj poslove ispitivanja i odobravanja pesticida te stavljanje u promet vrši Zavod za zaštiu bilja Hrvatske; • Voćari u toku procesa proizvodnje trebaju sa kolegama zaštitarima raditi programe zaštite voćaka u kojima će maksimalno biti isključeni pesticidi koji su se pokazali otrovnim za pčele , kako bi štete bile izbjegnute ili što manje; • Pčelari su dužni ispred stacioniranog ili pokretnog pčelinjaka istaći tablu sa brojem telefona kako bi na vrijeme mogli biti obavješteni o potrebi zatvaranja ili odvoženja pčelinjih društava radi sprečavanja posljedica tretiranja;

 28. Toksičnost - otrovnost pesticida • Simtomi trovanja (Većina pesticida otrovnih za pčele djeluje na nervni sistem, dolazi do paralize vitalnih organa pčele; prvo stradaju pipci, noge i krila a potom usni aparat i drugi dijelovi tijela). Otrovana pčela brzo ugiba;. • Tipični simptomi trovanja po grupama i otrovnosti pesticida: 1. Organofosforni pesticidiizazivaju : povraćanje, dezorjentaciju, bezvoljnost i paralizu. Pčele ugibaju u košnici i ispred nje, naročito pri temperaturama višim od 35*C.; Predstavnici organofosfornih pesticida na bazi aktivne materije su: Paration, Malation, Diazinon, Fosfamidon, Fosdrin, Klortion Gution, Diptereks,Tionazin, Šradan, Etion, Karbofonotion, Klorpirifos); 2. Hlorovani ugljovodični pesticidi izazivaju: nekordinirane pokrete, abnormalne aktivnosti, vučenje nogu, pčele lete ali velik broj ugine u polju.; Predstanici su: Aldrin, Dilan, Lindan, Dikofol, Endrin, Klordan, Toksafen, Heksaklorofen; 3. Karbamatni pesticidi izazivaju : nekontrolisane pokrete, agresivnost, nemogućnost letenja i ukočenost. Matica prestaje nositi jaja a najviše pčela ugine u košnici.; Predstavnici su : Sevin, Karbaril, TMTD, Maneb, Vapam, Ziram; 4. Organski pesticidi izazivaju : Najviše pčela ugine u košnici, zbog povraćanja. Predstavnici su : Dinokap, Dieldrin, DDT, Klordan, Mirex, Heptaklor i niz domaćih biljnih preparata (češnjak, kopriva, gavez, list oraha, list paradajza, preslica i dr. );

 29. Pomor pčela

 30. Toksičnost - otrovnost pesticida 5. Piretroidi i pesticidi biljnog porijekla : Izazivaju povraćanje, nervozne pokrete, nemogućnost letenja i uginuće. Većina pčela ugine između paše i košnice.; Predstavnici su : Deftametrin, Permetrin, tetrametrin; 6. Bioinsekticidi ili virusni pesticidi : Nisu otrovni za pčele.; Bt Toksin kao proizvod Bacillus thuringiensis; 7. Neonikotinoidi izazivaju : Remeti se sposobnost orjentacije i pčele se ne umiju vratiti u košnicu.;Predstavnici su : Acetamiprid, Imidakloprid, Klotianidin, Tiometoksam,Tiakloprid, Klotianidin ; NAPOMENA: Važno je napomenuti da se otrovnost insekticida, fungicida i herbicida povećava na visokim temperaturama . Pesticidi u obliku prašiva opasniji su od emulzija i suspenzija.Toksičnost pesticida je manja ako se primjenjuju : uveče, noću ili rano ujutro. Stručnjaci za zaštitu bilja moraju voditi računa o : otrovnosti, karenci, načinu i vremenu primjene pesticida i biti u stalnom kontaktu sa pčelarima kako bi se štete po pčele umanjile.

 31. Erwinia amilovora

 32. PČELE I BAKTERIJSKA PALEŽ JABUKE I KRUŠKE • Bakterijska palež (Erwinia amylovora) je vrlo opasna bolest koja napada jabuku i krušku a pored njih velike štete nanosi : dunji, glogu, oskoruši,mušmuli, te nekim ukrasnim biljkama. Raširena je u gotovo svim evropskim zemljama. U našoj zemlji jače se proširila poslije rata 1995. godine gdje stvara manje ili veće probleme u zavisnosti od kretanja vremenskih uslova u toku proljeća a naročito kada voćke cvijetaju; • Oboljelo stablo se prepoznaje po suhom lišću, suhim izbojcima i plodovima koji su crni kao da su opaljeni vatrom; U vrijeme cvijetanja ( april-maj ) nastaju prvi znaci kada pčele aktivno oprašuju voćke i putem polena sa zaraženih stabala prenose bakteriozu na cvijet zdravih voćki.

 33. Pored toga bakteriozu je moguće prenijeti : sadnicama, rezidbom , alatom , podlogom idr; • Napadnuti cvijrt se suši,bakterija preko peteljke ulazi u izbojak, granu i na deblo. Proces zaražavanja u jabuke je sporiju a u kruške je vrlo brz; • Osim kroz cvijet bakterija u biljku prodire kroz nedozreli izbojak i kroz otvorene rane na kori koja puca; • Na napadnutim djelovima biljke prisutna je bjelkasta izlučevina (eksudat) u obliku kapljica koja kasnije posmeđi a unjoj se nalazi mnoštvo bakterija koje se kišnim kapljicama raznose na zdrave biljke; • Bakterija se najviše širi u proljeće u vrijeme cvijetanja. Optimalna temperatura za širenje je 16*C pri odgovarajućoj vlažnosi; Nakon 5-30 dana uočavaju se prvi simtomi bolesti ;

 34. Tako mlad, a krči se

 35. PČELE I BAKTERIJSKA PALEŽ JABUKE I KRUŠKE • U voćnjaku je potrebno obavljati tokom vegetacije stalni pregled stabala i uklanjati zaražene priraste očenjavanjem ili rezom do zdavog mjesta na grani. Alat treba dezinfikovati u alkoholu da se ne prenosi rezom na drugu biljku. • Zaražene izboje, grane, lišće i plodove iznijeti iz voćnjaka i spaliti a jako napadnuta stabla iskrčiti; • Na mjesta iskrčene jabuke i kruške ne smije se saditi ponovo ista vrsta jer bakterioza ostaje i u zemlji i zaražava mlade sadnice; • Jedna od osnovnih mjera borbe protiv ove bolesti je sadnja otpornih sorata jabuke i kruške i provođenje mjera zaštite upotrebom hemijskih sredstava (Crveno ulje, Cuprablau Z, Corus , Karate Zeon, Calipso, Vertimek, Insegar, Score, Bijelo ulje, Merpan, Extravon, Aktara, Mospilan , Kromodin, Alijete fleš, Aewy, i sredstva za folijarnu prihranu; • U pojedinim evropskim zemljama( Švicarska i Austrija) ovoj karantinskoj bolesti posvećena je velika pažnja tako da su donijeti Zakoni o Erwiniji, koji određuju stroge inspekcijske mjere sa ciljem sprečavanja širenja bakterije; • Pored ostalog zabranjuje se slobodan promet sadnog materijala iz zaraženog područja, obaveza krčenja zaraženih domaćina (dunja, glog i ukrasne biljke), pčelarima se zabranjuje selidba iz paše na pašu, organizovana je prognozna služba i stroge mjere zaštite do upotrebe humanih antibiotika.

 36. HVALA NA PAŽNJI !

 37. N e u r a l g i j a • SIMPTOMI  • bolovi na licu u trogranom živcu; • bol duž samog nerva u obliku kraće ili duže bolne trake; • isprekidan ili trajan intenzivna bol nerva sličan električnom udaru; • bol nerva na pritisak; • bolovi koji se stalno ponavljaju i šire od vrata preko zatiljka na obje strane u predio tjemena.

 38. UPALA KRAJNIKA • SIMPTOMI  • temperatura, glavobolja, bolno gutanje;velika količina ispljuvka i pljuvačke; • nabrekli nepčani krajnici, jako crveni, a u džepićima krajnika je gnoj; • vratne limfne žlijezde nabrekle i bolne; • visoka temperatura, jaki bolovi;

 39. ATEROSKLEROZA • SIMPTOMI   • loša cirkulacija, hipertenzija; • čovjek gubi sposobnost pamćenja kod ateroskleroze moždanih krvnih sudova,moždani udar; • kod ateroskleroze krvnih sudova koji snabdijevaju srčane mišiće može doći do infarkta srca; • kod ateroskloroze bedrene arterije može se pojaviti tzv. starosna gangrena, modra boja nogu.

 40. M L I J E Č – Krvni pritisak - visok • jača organizam, • djeluje antimikrobno, • stimulira imunitet i metabolizam, • normalizira pritisak, • efikasan je kod iznemoglosti, depresija, ateroskleroze, stenokardije, gojaznosti kod anemije.

 41. A N E M I J A  SIMPTOMI  • bljedilo kože i sluzokože, koje se uočava na rožnjačama i noktima • otežano disanje pri naporu; • umor, slabost, razdražljivost; • utrnulost ili peckanje u rukama ili nogama; • ubrzan rad srca i šum na srcu koji je najčešće sistolni; • glavobolje, vrtoglavice, nesvjestice

 42. P o l e n • poboljšava apetit, • poboljšava stanje organizma kod suviše mršavih osoba, • pomže kod bolesti stomačnog trakta, • djeluje kao antibiotik, • poboljšava psihičko stanje organizma, • pozitivno djeluje na rast i razvoj djece, • ublažava bolesti prostate.

 43. BRONHITIS • SIMPTOMI • otežano disanje i hripanje; • plavičasta koža, koja je znak da je u krvi manje kiseonika, a više ugljen- monoksida; • suh neproduktivan kašalj;izbacivanje bijelog ili zelenog sekreta;bol u grudima i leđima; • manji bolovi ispod prsne kosti pri dubokom disanju.

 44. Udruženje voćara “Drina” Goražde PROCENAT ŠEĆERA U NEKTARU Lijeska Crvena djetelina Bijela djetelina Majčina dušica Kupina Esparzeta Heljda Mrtva kopriva

 45. Udruženje voćara “ Drina” Goražde PROCENAT ŠEĆERA U NEKTARU Bijela lipa 35% Kesten divlji 69% Kadulja 52% Vrijesak ? Valerijana 44% Vrba ? Lipa crna 35% Drijen

 46. Udruženje Voćara “Drina” Goražde Smiljkita Kokotac Različak Šljiva Dž. Trešnja

More Related