Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

94 Views Download Presentation
Download Presentation

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ.04.1.03/4.1.15.3/0048 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Ústí nad Labem 13. 9. 2007 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Asociace výzkumných organizací MODUL 1: ÚVOD Svaz chemického průmyslu ČR

 3. Obsah prvního modulu • Představení projektu SCHP ČR • Vztah výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) • Regulatorní rámec (Rámec společenství) • Mezinárodní spolupráce ve VaV • Hodnocení VaV • Praktické zkušenosti a příklady Svaz chemického průmyslu ČR

 4. I. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU SCHP ČR Svaz chemického průmyslu ČR

 5. I. Cíl kurzu Posílení konkurenceschopnosti zpracovatelů v chemickém průmyslu ČR a navazujících odvětví ve vazbě na očekávané změny na evropských a světových trzích v důsledku zavádění nové chemické politiky EU, představované především nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Svaz chemického průmyslu ČR

 6. Struktura projektu Adaptabilita Oborová: • blok REACH • blok VaV • vztah mezi oběmi bloky Organizační: • školení pro pracovníky VaV • individuální školení manažerů • konzultace Svaz chemického průmyslu ČR

 7. Obsah školení (blok VaV) • Úvod • Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků – zásady • Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků – konkrétní programy • Jak ovlivní zavedení REACH inovace • Stručný přehled průmyslově-právní ochrany • Inovace • Projektové řízení • Technologické platformy • Výzkumné kapacity v oblasti chemie v ČR Svaz chemického průmyslu ČR

 8. Složení konsorcia • Asociace výzkumných organizací (AVO) • Asistenční centrum Most (ACM) • Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem (VÚANCH) Náplň činnosti a kompetence členů konsorcia Svaz chemického průmyslu ČR

 9. Představení týmu AVO: Ing. Miroslav Janeček, CSc., prezident společnosti Ing. Václav Neumajer, výkonný ředitel Ing. Karel Mráček, specialista ACM: Ing. Jakub Smetánka, vedoucí sekce podpory podnikání Ing. Barnabáš Krešne, projektový senior manažer Ing. Michaela Tintěrová, projektový senior manažer Mgr. Zuzana Vítová, projektový senior manažer VÚANCH: Ing. Milan Petrák, ředitel ústavu Ing. Stanislav Babický Svaz chemického průmyslu ČR

 10. Systém školení pro zaměstnance 5 dvoudenních, tematicky zaměřených bloků, jejichž cílem je: • předat informace • poskytnout prostor pro diskusi Samostatná práce (případová studie): • příprava projektu, řešícího konkrétní (reálný nebo hypotetický) problém • procvičení nabytých znalostí na konkrétním případu • závěrečná diskuse nad připravenými projekty Svaz chemického průmyslu ČR

 11. Samostatná práce Cíl: prohloubit si teoretické poznatky a připravit se na jejich možné konkrétního uplatnění Postup: • vytipování vhodného tématu (reálného, vycházejícího z potřeb vysílající firmy, nebo hypotetického), nejlépe souvisejícího se zaváděním REACHe • navrhnout řešení problému s pomocí VaV • vypracování projektu pro podporu z veřejných zdrojů, • závěrečná diskuse nad projekty Svaz chemického průmyslu ČR

 12. II. VZTAH VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Svaz chemického průmyslu ČR

 13. Co jsou to vlastně inovace? Definice (podle EK): Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Z podnikatelského pohledu jde o jeden z mála způsobů, jak zajistit dlouhodobou prosperitu (a existenci) firmy. Svaz chemického průmyslu ČR

 14. Vztah mezi výzkumem a inovacemi Ne každá inovace odvozuje svůj původ od výzkumu (u MSP až 80 %!!!). Ne každý výsledek VaV je inovačním podnětem. ALE: čím původnější (ve smyslu novější, neotřelé) poznatky se realizují, tím větší je šance firmy na dosažení nadprůměrného zisku a udržení pozic na trhu. Svaz chemického průmyslu ČR

 15. Kam směřuje výzkum? Svaz chemického průmyslu ČR

 16. Proč se financuje VaV Soukromníci: • v naději, že výsledky zajistí dlouhodobou prosperitu firmy (jako součást inovační strategie firmy) • protože se to sluší Stát: • jde o součást národního duševního majetku • v naději, že výsledky zajistí dlouhodobou prosperitu • firmám přispívá proto, aby pokryl zvýšené riziko VaV Svaz chemického průmyslu ČR

 17. Co je VaV? Definice VaV (Fracsatti manual): přítomnost ocenitelného prvku novostive VaV a vyjasnění vědecké a / nebo technické nejistoty, tj. když řešení problému není hned jasné někomu, kdo je obeznámen se základními běžnými znalostmi a technikami ve zmíněné oblasti. • Návaznost na inovace • Jak se výzkum dělá? • Kde přijít k výsledkům z externích zdrojů? Svaz chemického průmyslu ČR

 18. Hranice mezi VaV a inovacemi • Není snadné stanovit, kde končí výzkumná činnost a kde již začíná příprava na realizaci výsledků a výdělečná činnost. • Pomocným měřítkem může být definice NSF (vylepšení výrobku nebo technologie vs. příprava pro zavedení na trh). • V případě chemických výrob je vhodným vodítkem pro odlišení předěl mezi pokusnou a záběhovou výrobou. Svaz chemického průmyslu ČR

 19. III. REGULÁTORNÍ RÁMEC (Rámec společenství) Svaz chemického průmyslu ČR

 20. Proč je významné stanovit pravidla pro veřejnou podporu? • Nejvýznamnějším důvodem je ochránit konkurenční prostředí • Z toho vyplývá hlavní zásada: čím blíže trhu, tím menší je povolená míra podpory • Existují však výjimky (letecký, případně kosmický průmysl) Svaz chemického průmyslu ČR

 21. Současný regulatorní rámec Podmínky upravuje směrnice: „Rámec Společenství pro veřejnou podporu VaV a inovací“ (2006/C 323/01) z 31.12.2006 Hlavní idea EK: • Méně podpory, zato lépe nasměrované do oblastí, kde je toho zapotřebí • Blokové výjimky (např. pro malé a střední firmy) • Proč přikládá EU tak velký význam právě MSP? Svaz chemického průmyslu ČR

 22. Čím se odlišuje od dřívějšího stavu? Druh výzkumu Malé Střední Velké Základní výzkum 100 100 100 Průmyslový výzkum 70 60 50 Průmyslový výzkum ve specifických případech 80 75 65 Experimentální vývoj 45 35 25 Experimentální vývoj ve specifických případech 60 50 40 Svaz chemického průmyslu ČR

 23. IV. (MEZINÁRODNÍ) SPOLUPRÁCE VE VaV Svaz chemického průmyslu ČR

 24. Předpoklady pro spolupráci Nabídka výzkumných řešení Poptávka po nápadech, vyvolaná potřebou firmy Klíčový význam správného nastavení podmínek spolupráce: • mechanismy spolupráce • vklad smluvních stran do projektu • práva k užívání budoucích výsledků (smluvně upravený!!!) (Někdy je však motivem prostý fakt, že v rámci daného programu lze získat podporu) Svaz chemického průmyslu ČR

 25. Specifika mezinárodní spolupráce Platí všechny výše uvedené premisy K tomu přistupují další problémy, např.: • jazyková bariéra • mezikulturní rozdíly • potřeba vyhledávat partnery v předstihu • odlišné podmínky pro získání prostředků v jednotlivých zemích partnerů (př.: EUREKA) Svaz chemického průmyslu ČR

 26. Významné mezinárodní aktivity Rámcové programy EU EUREKA Stručná informace o obou programech: • historie • smysl • principy (Vedle toho existují další příležitosti, např. Interreg, Phare, Equal) Svaz chemického průmyslu ČR

 27. Spolupráce s institucemi VaV I Vysoké školy: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha (www.vscht.cz) Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická (www.upce.cz) Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická (www.vutbr.cz) Univerzita Karlova, Fakulta přírodních věd (www.cuni.cz) Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta (www.muni.cz) Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta (www.upol.cz) Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem (www.ujep.cz) VŠB – TU Ostrava (www.vsb.cz) Svaz chemického průmyslu ČR

 28. Spolupráce s institucemi VaV II Ústavy Akademie věd ČR: Z cca 60 ústavů AV ČR, které dnes mají podobu veřejných výzkumných institucí, jsou pro chemický průmysl nejvýznamnější: • Ústav organické chemie a biochemie (www.uochb.cas.cz) • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského (www.jh-inst.cas.cz) • Ústav anorganické chemie (www.iic.cas.cz) • Ústav chemických procesů (www.icpf.cas.cz) Svaz chemického průmyslu ČR

 29. Spolupráce s institucemi VaV III Průmyslové výzkumné ústavy: • VÚ anorganické chemie UL (www.vuanch.cz) • VÚ organických syntéz, Pardubice (www.vuos.cz) • SYNPO a.s., Pardubice (www.synpo.cz) • Polymer Institute Brno, s.r.o. (www.pib.cz) • VÚ průmyslové chemie Pardubice • VÚ pro farmacii a biochemii • Výzkumný ústav čistých chemikálií • Výzkumný ústav syntetického kaučuku • Výzkumný ústav antibiotik Roztoky (www.vuab.cz) Svaz chemického průmyslu ČR

 30. V. HODNOCENÍ VaV Svaz chemického průmyslu ČR

 31. Proč je třeba hodnotit VaV? Náklady na VaV jsou vlastně (poněkud specifické) investice. Vždy by se mělo zkoumat, jak dalece splnila finanční intervence svůj cíl: • u firmy je přínosem zvýšení obratu a zisku • u veřejných prostředků je škála širší (mezinárodní věhlas, stav ekonomiky, konkurenceschopnost země) Svaz chemického průmyslu ČR

 32. Kategorie hodnocení Základní rozlišení: • ex ante (předem – výběr nejlepších nabídek) • ex post Co vše lze (by se mělo) hodnotit: • poskytovatelé • programy VaV • projekty • instituce Svaz chemického průmyslu ČR

 33. Hodnocení přínosů v podnicích Metody zjišťování přínosů: • čistá současná hodnota • vnitřní výnosové procento • doba návratnosti investice Hlavní úskalí: věrohodnost vkládaných údajů (odbyt, ziskovost …) Kritický význam má schopnost firmy predikovat tyto skutečnosti. Svaz chemického průmyslu ČR

 34. Metody hodnocení VaV na (mezi)národní úrovni Vědecká výkonnost (scientometrie): • publikace, citace • odborné monografie • přednášky aj. • patenty viz. Metodika hodnocení VaV (www.vyzkum.cz) European Innovation Scoreboard: 5 kategorií indikátorů (inovační motivy, produkce poznatků, inovace a podnikatelství, aplikace, duševní vlastnictví) http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics.html Svaz chemického průmyslu ČR

 35. VI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY Svaz chemického průmyslu ČR

 36. Jak vypadá „výzkumný projekt“ v podniku? Generování námětu Fáze výzkumu: • literární rešerše • laboratorní výzkum • upgrade technologie • pokusná výroba • (záběhová výroba) • (certifikace, povolovací řízení …) Technologie zahrnuje nejen samotný proces, má i další aspekty: • řešení odpadů (nejlépe jejich odstranění) • co se stane, když … • „výroba“ technologické dokumentace V každé fázi je nezbytné zabývat se otázkou rentability!!! Svaz chemického průmyslu ČR

 37. Jak vstupuje VaV do chemie? • Masové výroby (komodity) • Chemické speciality • Specifické rysy oboru „farmacie“ Systém otevřené inovace Svaz chemického průmyslu ČR

 38. Jak ovlivní REACH inovace REACH podporuje zavádění nových výrobků • Není nutno registrovat látky, vyráběné či dovážené v množství 10-1000 Kg/rok • Látky, používané pro VaV (poloprovoz) není nutno registrovat po dobu 5 let, výjimku lze prodloužit o dalších 5 let • Není nutno sledovat výjimky používané pro VaV v tonáži do 1 t/rok • Pro meziprodukty platí zjednodušená registrace Svaz chemického průmyslu ČR

 39. Jak zapadá VaV do firemní strategie Vzájemné souvislosti s dalšími podnikovými útvary: • výroba • obchod a marketing • řízení jakosti • další (strategie, investiční výstavba, technický rozvoj) Význam vzájemné komunikace Metody komunikace Svaz chemického průmyslu ČR

 40. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Svaz chemického průmyslu ČR

 41. KONTAKT lektor: Miroslav Janeček pozice: prezident AVO kontakt: janecek@avo.cz V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. email: kollar@asistencnicentrum.cz tel.: +420 775 650 744 Svaz chemického průmyslu ČR

 42. REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Svaz chemického průmyslu ČR