1 / 73

Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci

Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci. „Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“ Řešitelské pracoviště: Lékařská fakulta UP v Olomouci Garant: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. URL: http://ebm.upol.cz. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

henrik
Download Presentation

Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci „Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“ Řešitelské pracoviště: Lékařská fakulta UP v Olomouci Garant: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. URL: http://ebm.upol.cz TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 2. Získávání informací pro obor zubní lékařstvíZdroje & Postupy Mgr. Jarmila Potomková Lékařská knihovna & Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci potomkov@tunw.upol.cz Odborná spolupráce: Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci Technická spolupráce: RNDr. Dana Šubová Lékařská knihovna UP v Olomouci

 3. Získávání informací Co potřebujeme vědět: • Kde vyhledávat (multizdrojový přístup) • Jak vyhledávat • Rešeršní strategie (terminologie) • Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory – AND, OR, NOT) • Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací

 4. Kde vyhledávat ?Vyhledávací služby „search engines“ Google • Vyhledávací postupy • Pokročilé vyhledávání • Klasifikace a hodnocení informací • www.google.com Informace z různých zdrojů • www.scholar.google.com Informace z časopiseckých článků

 5. Google zvyšuje kvalitu obsahu Tang H., Hwee Kwoo Ng, J. Googling for diagnosis – use of Google as a diagnostic aid: internet based study. BMJ 2006, published online 10 November. Giustini D., How Google is changing medicine. BMJ 2005, 331:1487-8.

 6. Odborné téma pro vyhledávání:Autorka: Doc. MUDr. D. Koukalová, CSc Zubní plak jako faktor vzniku zubního kazu

 7. * Googlewww.google.com • Pokročilé vyhledávání • Výběr terminologie • Jazykové vymezení • V jakémkoliv jazyce • Se všemi slovy: plaque caries • S přesnou frází: • Alespoň s jedním ze slov: dental tooth teeth • Výskyt: v názvu stránky Možné kombinace: dental plaque, plaque on teeth, dental caries, tooth caries, caries of (primary) teeth

 8. *Googlewww.google.com • Pokročilé vyhledávání • Výběr terminologie • Jazykové vymezení • čeština • Se všemi slovy: zubní kaz plak • S přesnou frází: • Alespoň s jedním ze slov: • Výskyt: kdekoliv na stránce

 9. GoogleVýsledky vyhledávání • Články z odborných časopisů • Citace • Abstrakta • Plné texty • Přímo od nakladatelů nebo prostřednictvím poskytovatelů (ScienceDirect, Blackwell Publishing, Ovid Technologies, EBSCO, HighWirePress, Proquest aj.) • Odkazy na jiné databáze / katalogy/ vyhledávací služby • PubMed (Medline) – „zlatý standard“ pro medicínu včetně zubního lékařství • LookSmart Find Articles • Journal Watch • INIST

 10. GoogleVýsledky vyhledávání • Webové stránky • Institucí • Univerzit • Odborných společností • Zdravotnických zařízení • Farmaceutických firem • Médií • Obchodních společností • Soukromých osob • Aj. • Ostatní dokumenty • Pacientské informace • Obrazová dokumentace • Prezentace v powerpointu • Bibliografické soupisy • Patenty • A mnoho dalších…….

 11. Hodnocení kvality vyhledaných informací • eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

 12. eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem • Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování; • Autorstvíobsahu včetně citací použitých informačních zdrojů; • Ochrana pacientských dat; • Aktualizace obsahu; • Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací; • Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

 13. *Odborné časopisy pro zubní lékařství„Dentistry Journals“ • Ulrich´s Periodicals Directory • www.ulrichsweb.com • Browse by Subject • Medicine ---MEDICAL SCIENCE-DENTISTRY • Celkový počet časopisů z oboru = 1213 • Odborné (scholarly) = 424 • Recenzované (peer-reviewed, refereed) = 165 • ČR=69/LF=10 • S impakt faktorem = 49 • ČR=37/LF=7 • Elektronická verze = 167 • Recenzované = 100

 14. *Odborné časopisy pro zubní lékařstvíDostupnost v ČR • Síť lékařských a zdravotnických knihoven • Souborný katalog Národní lékařské knihovny v Praze • www.nlk.cz/Katalogy,Databáze/Medvik • Roky odběru v souborném katalogu (kód knihovny = „sigla“) • LFUP (OLD002) VKOL (OLA001) • Registrace pro vzdálený přístup (200,- Kč/rok) • Lékařská knihovna UP v Olomouci • www.upol.cz/Lékařská fakulta/Pracoviště/IS/Časopisy • Vědecká knihovna v Olomouci • www.vkol.cz • Např. DENTAL ABSTRACTS • Registrace pro prezenční studium (100,- Kč/rok)

 15. DENTAL ABSTRACTS • Vychází 6x ročně od r. 1955 • Stručné informace o obsahu kolem klíčových článků ze světových stomatologických časopisů • Rozsah: ca. 50 článků • Záběr: ca. 100 časopisů • Šetří čas nutný pro vyhledávání, získání a studium původní literatury. • Vědecká knihovna v Olomouci • Prezenčně ve studovně časopisů

 16. Odborné časopisy:Které jsou ty dobré? • Recenzování („peer-review“) • Měření kvality časopisů podle citačního ohlasu • „impakt faktor“ (IF) • Bibliometrie • 60. léta 20. st. • …..aplikace matematických a statistických metod pro hodnocení vědeckého dopadu psané literatury a ostatních komunikačních médií“

 17. *Institute for Scientific Information Ústav pro vědecké informace • Philadelphia, Penn., USA • Zakladatel Eugene Garfield • www.garfield.library.upenn.edu/ • 1960 • ISI • Citační analýza (Science Citation Index) • Impakt faktor časopisů (Journal Citation Reports) • Databáze WEB OF KNOWLEDGE • URL: isiknowledge.com Špála M. Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 2007-01-24]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz

 18. Impakt faktorZpůsob výpočtu • Citovanost v průběhu 3 let • IF pro rok 2005 se zjistí takto: • A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech 2003 + 2004 citovány jinými sledovanými časpisy v průběhu r. 2005 • B = kolik vyšlo v daném časopise za roky 2003 + 2004 článků celkem • IF daného časopisu pro rok 2005 = A : B

 19. *Impakt faktor : příklad výpočtu „JOURNAL OF DENTAL RESEARCH“ • A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech 2003 + 2004 citovány jinými sledovanými časopisy v průběhu r. 2005 • 2003: 176 • 2004: 163 • 03+04=339 • B = kolik vyšlo v daném časopise za roky 2003 + 2004 článků celkem • 2003: 666 • 2004: 416 • 03+04=1082 • IF daného časopisu pro rok 2005 = A : B • 1082 : 339 = 3,192

 20. Dostupnost časopisů v ČR • Caries Research

 21. *Časopisy pro zubní lékařstvípodle IF:srovnání s jinými obory • WEB OF KNOWLEDGE • http://isiknowledge.com • Journal Citation Reports • View a group of journals by Subject Category – Dentistry, Oral Surgery • Abecední řazení změnit podle IF • Sorted by: Impact Factor --- Sort again • View all journals • Sorted by: Impact Factor --- Sort again

 22. *Kde vyhledávat ?Databáze • MEDLINE • via PubMed URL:www.pubmed.com

 23. DATABÁZE MEDLINE„Zlatý standard“ pro biomedicínu Charakteristika • National Library of Medicine /Bethesda, USA • Bibliografické citace a autorské souhrny • 4,600 časopisů publikovaných v USA a 70 dalších zemích • více než14 mil. záznamů od r. 1966 • OldMedline od r. 1950 • Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem) • MEDLINE na platforměPubMed (www.pubmed.com) • originálním obsahem je citace + abstrakt • plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (LinkOut) • Přístup k citacím + abstraktům zdarma • Plné texty • zdarma • licence

 24. Odborné téma pro vyhledávání:Autorka: Doc. MUDr. D. Koukalová, CSc Zubní plak jako faktor vzniku zubního kazu

 25. Příprava rešeršní strategie • Plán pro vyhledání požadovaných informací • Jak na to: • Rozdělte rešeršní dotaz na logické celky • Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy) • Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchii pojmů) • Použijte logické operátory pro kombinaci termínů • Upřesněte dotaz • Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu (název, název + abstrakt, text…) • Věkové skupiny • Typologie dokumentů (pyramida důkazu) • Stáří dokumentu • Praktické zkušenosti, intuice ……

 26. Booleovská logika • Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy • Booleovské operátory: • AND • Dokumenty obsahují oba (nebo více) hledaných terminů • dental plaque AND dental caries • OR • Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. • Synonyma • dental caries OR tooth decay • NOT • Vylučuje daný termín. dental caries NOT fluoride

 27. Praktické vyhledávání MEDLINE via PUBMED

 28. *MEDLINE (PubMed)www.pubmed.com Search PubMed for: KROK 1 (caries OR decay*) AND plaque Limits: Title

 29. Pravostranné rozšířeníTruncation, Wildcard • PubMed vyhledá všechny termíny od slovního základu, za nímž je znak * • Příklad: • decay* • PubMed vyhledá:decay,decays, decayed,,,,,,,,

 30. *MEDLINE (PubMed)www.pubmed.com Search PubMed for: KROK 2 tooth OR teeth OR dent* Limits: Title

 31. *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com Search PubMed for: KROK 3 • Combine searches - kombinace (AND operator) • #1 AND #2 • Limits – další možnosti omezení dotazu • Age – věkové kategorie • Type of articles – typy publikací • Review – přehledové články • Clinical trials – klinické studie • aj. • Publication date – kdy článek vyšel • Languages – v jakém jazyce byl publikován

 32. *Jak PubMed zobrazuje výsledky? • Formáty • Summary • AbstractPlus • MEDLINE • Aj. • Zpracování výsledků • Send to • Clipboard (vytvoření podmnožiny vybraných záznamů) • Text (převedení do textové podoby) • File (uložení do souboru)

 33. Přehledové články (review) • Klasické review subjektivní anekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií. • Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. • Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2): 105-106. www.solen.cz

 34. Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicínězahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formysekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

 35. Zubní lékařství založené na důkazu Vyhledávání a kritická analýza poznatků

 36. Archibald L. Cochrane (1909-1988) Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London, 1972. „Naše povolání bychom měli nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím schopni nabídnout kritický přehled (průběžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií.“ Cochrane Collaboration Cochrane Library URL: www.cochrane.org/

 37. Randomizovaná kontrolovaná studieCo to je? • Klinické studie • Observační (žádným způsobem se nezasahuje do „chodu událostí“, zaznamenávají se zjištění) • Intervenční(výzkumníci určují kdo a jaké léčbě bude podroben) • Randomizované kontrolované Porovnání dvou skupin osob, z nichž jedna je např. léčena klasickým (kontrolním způsobem) a druhá postupem novým (testovaným). Zařazení do skupin může být prováděno náhodně nebo nenáhodně. Náhodné přiřazení (randomizace) omezuje možnost vzniku interpretačních chyb.

 38. Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicínězahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formysekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

 39. Pyramida důkazů : Komentáře • Systematické přehledy a meta-analýzy. • Randomizované kontrolované studie (RCT). • RCT s  validními výsledky (tj. intervaly spolehlivosti, jež se nepřekrývají s prahem klinicky významného účinku, méně než 20% ztrát probandů). • RCT s  méně validními výsledky (tj. výstup ze studie naznačuje klinicky významný účinek, ale  intervaly spolehlivosti se překrývají s prahem pro tento účinek). • Kohortové studie. • Studie případů a kontrol. • Kazuistiky. • Odborné posudky, úvodníky, názory…..

 40. Pro další vzdělávání • http://ucebnice.euromise.cz • Statistické metody v epidemiologii

 41. Téma pro vyhledání důkazůAutor: Prof. MUDr. V.Mihál, CSc Význam fluoridů v prevenci zubního kazu u dětí a adolescentů z pohledu medicíny založené na důkazu

 42. *MEDLINE (PubMed)www.pubmed.com Search PubMed for: KROK 1 (caries ORdecay*) ANDfluori* Limits: Title

 43. *MEDLINE (PubMed)www.pubmed.com Search PubMed for: KROK 2 tooth OR teeth OR dent* Limits: Title

 44. *MEDLINE (PubMed) www.pubmed.com Search PubMed for: KROK 3 • Combine searches - kombinace (AND operator) • #1 AND #2 • Limits – další možnosti omezení dotazu • Age – věkové kategorie • Child: 6-12 years, Adolescent: 13-18 years • Type of articles – typy publikací • Randomized Controlled Trials – randomizované kontrolované studie NEBO • Subsets • Systematic reviews – systematické přehledy

 45. Randomizovaná kontrolovaná studie Příklad • Truin GJ, van't Hof MA. • Caries prevention by professional fluoride gel application on enamel and dentinal lesions in low-caries children. • Caries Res. 2005;39(3):236-40.

 46. Subsets : Systematic reviewsPříklady přehledových článků • Časopisecký přehled Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham A. Systematic review of controlled trials on the effectiveness of fluoride gels for the prevention of dental caries in children. J Dent Educ. 2003;67(4):448-58. Review. • „Cochrane“ review Marinho VC et al. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2002, Issue 2.

 47. 1993 – 50 skupin • Zaměření činnosti • „Cochrane Database of Systematic Reviews „ • http://www.cochrane.org • Access Cochrane Library/Advanced • Přístup do plných verzí systematických přehledů je za poplatek

 48. COCHRANE LIBRARYADVANCED SEARCH • fluori* Record Title AND • "dental caries" OR "dental decay*„ Record Title Restrict Search by Product: The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews - CDSR)

 49. Systematický přehledPříklad (CDSR) Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents • The record should be cited as: ………….. • Datum poslední aktualizace CDSR: ………. Strukturovaný abstrakt Background(úvod)-Objectives(cíl)–Search strategy (vyhledávání)–Selection criteria(kritéria výběru studií)-Data collection&analysis(sběr a analýza dat)-Mainresults(hlavní výsledky)-Authors´conclusions(závěry autorů)-Plain languagesummary(závěr pro laiky).

 50. Systematický přehledPříklad: rozbor (CDSR) • Výběr studií • Randomizované studie • Výsledky • 25 zařazených studií /7747 dětí • Meta-analýza • Jednoznačný důkaz inhibičního účinku fluoridového gelu na tvorbu zubního kazu • 2 studie popisovaly negativní účinky • Závěry autorů • Nutnost dalších klinických studií

More Related