1 / 23

Omlægning til faste kørespor Erfaringer fra Danmark

Omlægning til faste kørespor Erfaringer fra Danmark. Ole Green, Green Agro. Ejendomsbeskrivelse. Jorden: 200 ha (primært JB nr. 2) Gennemsnitlig markstørrelse 4,5 ha Svineejendom: 330 søer 7.000 slagtesvin Gødning: 4.000 tons gylle. Ejendomsbeskrivelse. Sædskifte: Vårhavre Vinterhvede

Download Presentation

Omlægning til faste kørespor Erfaringer fra Danmark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Omlægning til faste køresporErfaringer fra Danmark Ole Green, Green Agro

 2. Ejendomsbeskrivelse • Jorden: • 200 ha (primært JB nr. 2) • Gennemsnitlig markstørrelse 4,5 ha • Svineejendom: • 330 søer • 7.000 slagtesvin • Gødning: 4.000 tons gylle GREEN AGRO v/Ole Green

 3. Ejendomsbeskrivelse • Sædskifte: • Vårhavre • Vinterhvede • Vårbyg • Vinterbyg/hvede • Efterafgrøde: • Olieræddike GREEN AGRO v/Ole Green

 4. Forventet effekt Effekt efter 3 – 5 år. • Merudbytte: 8 – 10 % • Brændstofbesparelse på jordbearbejdning: 25 % • Reduceret overlap  reducering af drifts- og maskinomkostninger: 3 % GREEN AGRO v/Ole Green

 5. 20 fod 6 meter Ombygning – opstart • Udgangspunktet: MF38 mejetærsker GREEN AGRO v/Ole Green

 6. Ombygning – opstart • Derfor: • Basisarbejdsbredde på 6 meter • 18 meter ved plantepleje og gødskning GREEN AGRO v/Ole Green

 7. Ombygning – opstart • Konflikter: • Hjulafstand? • Standard hjulafstand, mejetærsker: 3,00 m • Standard hjulafstand, traktor: 1,80 m • Løsning: • Hjulafstand på alle maskiner på: 2,75 m GREEN AGRO v/Ole Green

 8. Ombygning – opstart Ingen bearbejdning af kørespor? • Fordel: • Højere styrke, øget bæreevne • Ulemper: • Ombygning af maskiner • Større udyrkede areal GREEN AGRO v/Ole Green

 9. Arbejdsbredde 6000 mm MF 690 + sprøjte 2750 mm MF 4840 + gyllevogn 2450 mm MF 38 Mejetærsker 2850 mm Ubearbejdede kørespor 2750 mm Maskinplacering GREEN AGRO v/Ole Green

 10. Ombygning af maskiner • Udvidelse af sporvidde på traktorer og maskiner • Ændring af dækmontering til smallere dæk • Fjernelse af bearbejdningsdele ved køresporet • Installering af autostyring GREEN AGRO v/Ole Green

 11. Ombygning af traktor GREEN AGRO v/Ole Green

 12. Sammenbygning af Dyna Drive GREEN AGRO v/Ole Green

 13. Ombygning af såmaskine GREEN AGRO v/Ole Green

 14. 2,75 meter Ombygning af såmaskine GREEN AGRO v/Ole Green

 15. Ombygning af sprøjtetraktor GREEN AGRO v/Ole Green

 16. Ombygning af sprøjte GREEN AGRO v/Ole Green

 17. Ombygning af sprøjte GREEN AGRO v/Ole Green

 18. Specialbygning af gyllevogn GREEN AGRO v/Ole Green

 19. Autostyring GREEN AGRO v/Ole Green

 20. Autostyring GREEN AGRO v/Ole Green

 21. Omkostninger • Ombygning af maskiner: 282.000,- kr. • AutoSteer fra Autofarm: Grundmodul 169.000,- kr. 2 x ventilsæt a 26.100,- kr. Basestation 42.700,- kr. EU-kid 7.000,- kr. Kurvefølgning 19.600,- kr. Ekstra tilbehør 35.900,- kr. I alt: 326.400,- kr. GREEN AGRO v/Ole Green

 22. Forsøg I samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Landscenteret, Vestjysk Landboforening, Forsøgsvirksomhed Ytteborg og Danmarks JordbrugsForskning. Med støtte fra Direktoratet for FødevareErhver GREEN AGRO v/Ole Green

 23. Perspektiver 12 meter (40 fod) / 36 meter GREEN AGRO v/Ole Green

More Related