lif temadag den 29 november 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LiF-Temadag Den 29. november 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LiF-Temadag Den 29. november 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

LiF-Temadag Den 29. november 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

LiF-Temadag Den 29. november 2010. Tandplejen i en presset kommunal økonomi. Finanssituationen i Danmark. Præget af finanskrisens eftervirkninger Regeringens ”nul-vækst program” slår igennem, uden muligheder for serviceforbedringer Det kommunale råderum er væk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LiF-Temadag Den 29. november 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lif temadag den 29 november 2010

LiF-TemadagDen 29. november 2010

Tandplejen i en presset kommunal økonomi

finanssituationen i danmark
Finanssituationen i Danmark
 • Præget af finanskrisens eftervirkninger
 • Regeringens ”nul-vækst program” slår igennem, uden muligheder for serviceforbedringer
 • Det kommunale råderum er væk
 • Der tales om negativ vækst i Danmark
den br ndende platform
Den brændende platform

Den kommunale tandpleje står overfor store besparelser

Færre ressourcer tvinger tandplejen til at gå på kompromis på de faglige krav

Personale afskediges

t r vi tage springet
Tør vi tage springet?

Og afprøve nye faglige udfordringer, som vi er tvivlende overfor

Og kan vi fastholde de opnåede resultater i usikker økonomi?

Har vi noget alternativt?

over p den nye platform
…over på den nye platform!

Med lange intervaller

Ændrede behandlingsformer

Større enheder

Ændrede teamsammensætning

Færre ressourcer

Flere patienter pr. tandlæge

opgave
Opgave
 • Er der kvantitative og kvalitative rammer for tandplejens ydelser og dermed for tandplejens mulighed for at bidrage til kommunale besparelser?
 • Den gældende lovgivning samt vejledende retningslinjer fra de centrale sundhedsmyndigheder gennemgås, ligesom der ses på fremtidige krav, der endnu ikke er udmøntet.
sp rgsm l
Spørgsmål

Kan vi frigive ressourcer i tandplejen, der kan anvendes til andre kommunale formål?

Hvad siger loven?

 • Er der kvantitative rammer i loven?
 • Er der kvalitative rammer i loven?
 • Nye fremtidige krav til lovgivningen
fokus rettes mod
Fokus rettes mod
 • Forebyggelse
 • Undersøgelsesintervaller
 • Behandlinger
 • Ortodonti
lovgrundlaget
Lovgrundlaget
 • Sundhedsloven kap. 37, §§ 127-138 nr. 95 af 7. februar 2008
 • Bekendtgørelse om tandpleje den 15. juni 2007
 • Sundhedsstyrelsens vejledning, Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af 2006
sundhedsloven kap 37 127 138 nr 95 af 7 februar 2008
Sundhedsloven kap. 37, §§ 127-138 nr. 95 af 7. februar 2008:
 • § 127. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje
 • § 130. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om ressourceanvendelsen i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
bekendtg relse om tandpleje den 15 juni 2007
Bekendtgørelse om tandpleje den 15. juni 2007
 • § 1. Den vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.
 • § 2. Børne- og ungdomstandplejen skal omfatte:
  • 1) Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed m.v.
  • 2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand.
  • 3) Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre.
  • 4) Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med bekendtgørelsen.
slide12
Sundhedsstyrelsens vejledning, Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af 2006:
 • Målsætning
 • Tandplejens indhold
 • Informationspligt
 • Tandlejen er er forebyggende og behandlende
 • Samme omfang gælder Offentlig/privat
 • Tilskud fra bopælskommunen
bekendtg relse om tandpleje den 15 juni 2007 2 stk 1
Bekendtgørelse om tandpleje den 15. juni 2007, § 2, stk 1

Almen forebyggelse, herunder oplysnings-virksomhed m.v:

 • Sundhedsfremme er ikke en isoleret tandplejeaktivitet, men en indsats, der er integreret med sundhedsvæsenets øvrige sundhedsarbejde, herunder oplysnings-virksomhed.
kvalitative kvantitative rammer almen forebyggelse
Kvalitative/kvantitative rammer – almen forebyggelse

Konklusion: Svaret er ja

 • Delegation - Kan udføres af TP og KA, og øvrig kommunal sundhedspleje.
 • Der er ikke krav om form eller hyppighed
 • Hjemmeside, lokalavis, sundhedscentre, temadage på skoler/institutioner mv?
bekendtg relse om tandpleje den 15 juni 2007 2 stk 3
Bekendtgørelse om tandpleje den 15. juni 2007, § 2, stk. 3

Forebyggelse:

 • Forebyggelse er en mere specifik aktivitet rettet mod at hindre orale sygdomme
 • Omfatter blandt andet oplysningsvirksomhed
 • Instruktion i regelmæssig hjemmetandpleje
 • Medikamentel profylakse og behandling.
kvalitative rammer forebyggelse
Kvalitative rammer - forebyggelse

Konklusion: Delvis ja

 • Ikke krav til behandlertype, men delegation - kan udføres af KA og TP.
 • Ingen nedre eller øvre grænser for hyppighed, afhængig af målgruppe

Øvrige krav:

 • Omhu og samvittighedsfuldhed
kvantitative rammer forebyggelse
Kvantitative rammer - forebyggelse

Konklusion: ja

 • Delegation
 • Forebyggelse på populationsniveau, eks skoler
 • Forebyggelse på individniveau
bekendtg relse om tandpleje den 15 juni 2007 2 stk 2
Bekendtgørelse om tandpleje den 15. juni 2007, § 2, stk. 2

Undersøgelser:

 • Fastsættes på grundlag af odontologiske kriterier.
 • Kommunen kan fastsætte generelle retningslinier vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til undersøgelse.
unders gelser
Undersøgelser
 • Eventuelle generelle kommunale retningslinier må ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor.
 • SST anser en regelmæssig tilknytning til tandplejesystemet som hensigtsmæssig
unders gelser1
Undersøgelser
 • Hyppigheden af undersøgelser skal således baseres på det kendskab, vi har til tandsygdommenes udvikling, faglige forhold, og hverken til traditioner eller administrative forhold.
 • Danne et grundlag for diagnostik, behandlingsplanlægning
odontologiske kriterier
Odontologiske kriterier?
 • Hvad forstår ved ”Odontologiske kriterier for fastlæggelse af undersøgelser?
odontologiske kriterier unders gelse
Odontologiske kriterier - undersøgelse

Fastlæggelse af intervaller kan gøres ud fra en kombination af det enkelte barns behov og faste intervaller, hvor længden afhænger af:

 • Alderstrin
 • Cariesforekomst – på populationsniveau og hvornår caries optræder i de forskellige tandtyper og tandgrupper
 • Cariesprogressionshastighed, der igen er afhængig af risikofaktorer og socio-økonomiske, kulturelle og andre faktorer
 • Indberetningspligtige årgange
odontologiske kriterier unders gelse1
Odontologiske kriterier - undersøgelse

Småbørn:

 • 1-årige med plak på fortænderne
 • 3-årige der ikke får børstet tænder regelmæssigt

Fælles for småbørn og relativ unge skolebørn inddrages følgende i risikovurderingen:

 • Forældreindkomst
 • Køn
 • Tandplejeadfærd
 • Forældrenes holdning til tandsundhed
 • Overvægt og fedme
 • Uregelmæssige måltidsvaner
 • Moderens uddannelsesniveau
 • Antal børn i familien
 • Ikke etnisk dansk mor (børn med ikke-dansk baggrund)
odontologiske kriterier unders gelse2
Odontologiske kriterier - undersøgelse

Fælles for alle:

 • Fluorindhold i drikkevandet
 • Tandflader med initialcaries
 • Tidligere carieserfaring
 • Anamnese med kariogen kost
 • Tandplejeadfærd
 • Dårlig mundhygiejne
 • Ortodontisk behandling med fast apparatur
 • Anamnese med rygning
 • Anamnese med overvægt eller fedme
odontologiske kriterier unders gelse3
Odontologiske kriterier - undersøgelse

Faste intervaller = obligatoriske indkaldelser mellem US:

 • 3-, 5-, 7-, 10-(piger), 11-(drenge), 12-, 15- og 17-årige
 • Første indkaldelse af 80 % børn ved 3 år
 • Første indkaldelse af 20 % børn (områder) ved 1½ år
kvalitative rammer unders gelsesintervaller
Kvalitative rammer - undersøgelsesintervaller

Konklusion: Delvis ja.

 • Ingen entydig bagkant, dog de indberetningspligtige årgange
 • Odontologiske kriterier, uklart
 • Dog - Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge
 • Ingen nedre og øvre grænser for intervaller
 • Meget lidt indhold om økonomi, frit slag
 • Ikke krav til hvem der undersøger, delegation
 • Ingen formkrav

Øvrige krav:

 • Omhu og samvittighedsfuldhed
 • SST strukturrapport 2004
kvantitative rammer unders gelses intervaller
Kvantitative rammer – undersøgelses-intervaller

Konklusion: Delvis ja.

 • LEON princippet
 • Ændret teamdannelse
 • Mulighed for Delegation
 • Etablering af større enheder
 • Styring efter Ressourceopgørelse
behandling
Behandling
 • Børne- og ungdomstandplejen skal medvirke til, at tand-, mund- og kæberegionen udvikles og bevares i god funktionsdygtig stand.
 • Tandbehandling hos enhver patient bør forudgås af en behandlingsplanlægning, der baseres på anamnese, individuel undersøgelse og diagnostik.
behandling1
Behandling
 • Nødvendige behandlinger omfatter interceptive og terapeutiske foranstaltninger over for sygdomstilstande og -følger, anomalier, skader og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen samt den for behandlingens gennemførelse nødvendige pædagogiske og psykologiske forberedelse.
behandling2
Behandling
 • Tandplejen må tilrettelægges med henblik på hensigtsmæssig og maksimal udnyttelse af de til opgaverne allokerede ressourcer, både personalemæssige, lokalemæssige og økonomiske, og der må skabes rammer for den fornødne fleksibilitet, afhængigt af blandt andet lokale forhold.
kvalitative rammer behandling
Kvalitative rammer - behandling

Konklusion: Delvis ja

 • Ingen kvalitative krav end, at nødvendig behandling er baseret på en behandlingsplan, der er frivillig at lave
 • Ingen krav til hvem der udfører opgaven, delegation er muligt
 • Må ikke ”hoppe” over den interceptive behandling
  • Man må eks. ikke undlade at behandle mælketænder, men det er et spørgsmål om hvad man tilbyder

Øvrige krav:

 • Sølv/plast problematikken
 • Autorisationsloven – omhu og samvittighedsfuldhed – gældende sædvane ændrer sig over tid
kvantitative rammer behandling
Kvantitative rammer - behandling

Konklusion: Delvis ja

 • Ingen særlige krav andet end: Hensigtsmæssig udnyttelse af lokaler, personale og økonomi
 • Ingen lovkrav til antal patienter pr. ansat/Tdl/Tp/Ka
  • Strukturrapporten 2004 giver forslag, men ingen binding
regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer
Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer

Målsætning

 • Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/ eller psykosociale belastninger.
regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer1
Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer
 • Udvælgelse til ortodontisk behandling finder sted på grundlag af en biologisk risikovurdering
 • Grundlaget for visitationskriterierne er en risikovurdering.
 • Alle børn med tandstillingsfejl visiteres af specialtandlæge ved en screening foretaget sammen med barnets sædvanlige tandlæge, undtaget er børn uden tandstillingsfejl
 • Behandling tilbydes ud fra fastlagte kriterier
kvalitative rammer orto
Kvalitative rammer - orto

Konklusion: Nej

Kriterier ligger fast

kvantitative rammer orto
Kvantitative rammer - orto

Konklusion: delvis ja

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandreguleringsenheder.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning (et minimumsteam): 1 specialtandlæge: 1 tandplejer: 3 klinikassistenter.
 • Afhængig af befolkningsunderlaget og andre lokale forhold - kan det være nødvendigt at udvide antallet af kliniske medarbejdere (tandplejere og klinikassistenter under ét) fra 4 til 5 personer.
kvantitative rammer orto1
Kvantitative rammer - orto
 • Tandplejen må tilrettelægges med henblik på hensigtsmæssig og maksimal udnyttelse af de til opgaverne allokerede ressourcer
 • Med henblik på at sikre den fornødne enhedsstørrelse på tandreguleringsområdet, bør der være mindst 1,2, men gerne 2 minimumsteams pr. organisatorisk enhed.
 • Under optimale forhold vil dette være ensbetydende med, at en organisatorisk enhed på tandreguleringsområdet bør dække tandreguleringsbehovet for et befolkningsunderlag på 55.000 - 100.000 personer, dvs. ca. 11.000 – 20.000 børn og unge.
delegation
Delegation
 • Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (1/1-10)
 • Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (1/1-10)
delegation1
Delegation
 • Det er væsentligt for patientsikkerheden, at opgaverne i sundhedsvæsenet varetages inden for klare rammer og med en klar ansvarsplacering.
den autoriserede sundhedspersons ansvar
Den autoriserede sundhedspersons ansvar
 • En autoriseret sundhedsperson, der delegerer en opgave inden for sit forbeholdte arbejdsområde, har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af samt tilsyn med den person, den autoriserede sundhedsperson delegerer opgaven til.
ledelsens ansvar
Ledelsens ansvar
 • Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar
 • Overtandlægen har desuden ansvaret for tandplejen.
 • Tandlæge fører tilsyn med medhjælpen
medhj lpens ansvar
Medhjælpens ansvar
 • En person, der har fået delegeret en forbeholdt opgave, er ansvarlig for at udføre denne opgave efter instruksen. Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.
 • Hvis en person, der har fået delegeret en forbeholdt opgave, følger den givne instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven påhvile den autoriserede sundhedsperson. Hvis personen ikke følger den givne instruktion, vil pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse.
fremtiden
Fremtiden

Ønsker til fremtiden!

 • Nationale standarder i den forebyggende og behandlende tandpleje
 • Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer kan opfattes som en national standard.
 • Orto-området står stærkere i sparetider.
nationale standarder i sverige
Nationale standarder i Sverige

Hvad er en retningslinie?

 • Et dokument indeholdende en bestemt foranstaltning/handling ved en bestemt diagnose/tilstand
 • Som opsummerer aktuelt viden om handlingen
 • Giver vejledning om, hvor værdifuldt det er at udføre handlingen
nationale standarder i sverige1
Nationale standarder i Sverige

Hvordan gør vi viden tilgængelig?

 • Viden om behandlingsmetoder og deres resultater er vanskeligt at få adgang til, vanskeligt at vurdere, vanskeligt at holde ajour, vanskeligt at ….
 • Dette førte til at regeringen gav Socialministeriet mandat til at udarbejde nationale retningslinjer for tandpleje.
nationale standarder i sverige2
Nationale standarder i Sverige

Mål for tandpleje iflg. lov.

 • Vævsbesparende
 • Omkostningseffektiv
 • Evidensbaseret
 • Hvordan kan vi vide det?
 • Hvor meget viden er der om vores metoder effektivitet?
 • Hvordan er den tilgængelig for behandlere og plejepersonale?