Advisor
Download
1 / 43

Advisor - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Updated On :

Advisor. Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn Samarbeidsavtale med NARF og DNA. Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned. Hvorfor investere i Advisor?. Medvirker til bedre struktur Forenkler tilgangen til informasjon og erfaringer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Advisor' - issac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Advisor l.jpg

Advisor

Kvalitetssikring satt i system gir konkurransefortrinn

Samarbeidsavtale med

NARF og DNA

Trykk PageUp og PageDown for å bla opp og ned


Hvorfor investere i advisor l.jpg
Hvorfor investere i Advisor?

 • Medvirker til bedre struktur

 • Forenkler tilgangen til informasjon og erfaringer

 • Øker kvaliteten på klientrelaterte oppgaver

 • Øker kvaliteten på interne gjøremål

 • Frigjør tid

 • Øker inntjeningen langt utover investeringen

 • Gjør kontoret mer interessant som arbeidsgiver

 • Øker verdien på advokatfirmaet


Advisor optimaliserer kontorrutinene l.jpg
Advisor optimaliserer kontorrutinene

Bibliotek

Dokumentoversikt

E-post

Journaloversikt

Gjøremål dokumenter, oppgaver og saker

Saksoversikt

Klientoversikt

Navnkartotek og CRM

Fakturering

Timer, erfaringssøk, fritekstsøk, metodikk, rapportering


Saksbehandling oppdragsgjennomf ring l.jpg
Saksbehandling = oppdragsgjennomføring

 • Søk i kontaktregisteret ved nytt klientforhold

 • Erfaringssøk innenfor rettsområder

 • Opprettelse av klientkort

 • Opprettelse av sakskort

 • Opprettelse av oppdragsavtale og andre dokumenter

 • Opprettelse av motpart

 • Postjournal for inn- og utgående dokumenter og e-post

 • Journalføringer av utsagn, uttalelser m.m.

 • Journalføringer av kvittering for mottak av saksdokumenter

 • Opprettelse av relasjoner til andre involverte i saken

 • Registrering av timer og utlegg

 • Fakturering

 • Avslutning og fjernarkivering av saksdokumenter


Advisor5 l.jpg

Advisor

Forenkler timeregistrering og saksbehandling

Fleksibel fakturering

Fokuserer på drift- og organisasjonsutvikling

Arkivfunksjoner for gjenfinning av dokumenter og informasjon

Funksjoner for gjenbruk av dokumenter og informasjon

Inngående post og skanning

E-post

Journalføringer

Standardisering av saksbehandling med sjekklister


Det finnes to kunnskapsdatabaser l.jpg
Det finnes to kunnskapsdatabaser

 • Eksterne kunnskapsdatabaser; Lovdata m.fl.

  • Allemannseie, gir ikke individuelle konkurransefortrinn

 • Egen kunnskapsdatabase

  • Gir individuelle konkurransefortrinn

   • Stadig flere advokater ser verdien å strukturere egen kunnskap

   • Jo lenger man utsetter prosessen, jo mer går man glipp av

   • Mange advokatkontorer legger mye ressurser i utvikling

   • Forutsetningen for å lykkes er viljen til å

    • Planlegge

    • Strukturere

    • Gjennomføre


Kunnskapsh ndtering l.jpg
Kunnskapshåndtering

 • Informasjonsdatabase

  • Må genereres og vedlikeholdes som en del av den ordinære saksbehandlingen

 • Erfaringsdatabase

  • Må genereres som en del av den ordinære saksbehandlingen

 • Kvalitetssikring

  • Egne prosedyrer må justeres med erfaringer fra saksbehandlingen

  • Gjenbruk av kvalitetsikret kunnskap og informasjon

 • Inntjening

  • Gjenbruk gir tidsbesparelse

   • Informasjon

   • Dokumenter

   • Kunnskap

   • Prosedyrer og metodikkBeskrivelse av navnkartoteket l.jpg
Beskrivelse av navnkartoteket

 • Navnkartoteket (som består av objekter) kan importeres og vedlikeholdes fra eksterne databaser

 • Hensikten med kartoteket er at alle navnopplysninger kun skal legges inn en gang og vedlikeholdes fra ett sentralt sted. Dette øker kvaliteten og gir tidsbesparelser når man senere skal fylle inn opplysninger på klientkort og sakskort, for eksempel opplysninger om motparter, motparters advokat, vitner, sakkyndige m.m. Videre øker dette kvaliteten og gir tidsbesparelser ved dokumentbehandlingen.

 • Av oversikten fremkommer det om objektet er eller har vært klient. Videre fremkommer det om objektet har eller har hatt noe forhold til en eller flere av kontorets saker (konfliktsøk).

  • Et slikt forholdet til en sak kan være en rolle som klient, part, motpart eller motpartens advokat.

  • Andre roller som sakkyndig, vitne, konkurskreditor m.m. vil fremkomme på navnkortet.

 • På navnkortet kan det i tillegg til navnopplysninger legges inn tilknytning til andre objekter.

 • På navnkortet fremkommer også oversikt over dokumenter hvor objektet står som avsender (inngående post) eller mottaker av dokumentet (utgående post).

 • Navnkartoteket gjør det mulig å søke fram saker både via klient, part, motpart og motpartens advokat


Egen navndatabase l.jpg
Egen navndatabase

Dokumentoversikt

Opprette sakskort

E-post

Journalføring

Utvalg for CRM

Opprette dokument

Ikonene markerer at objektet er klient og at det er opprettet sakskort (gult)

Ikonene markerer at objektet har et motpartsforhold til en sak (rødt)

Opprette klientkort


Navnkortet inneholder diverse opplysninger for konfliktvurdering l.jpg
Navnkortet inneholder diverse opplysninger for konfliktvurdering

Oversikt over inngående og utgående dokumenter

Oversikt over journalføringer knyttet til saker og klienter

Roller som kan innebære innhabilitet


Dokumenter til og fra objektet l.jpg
Dokumenter til og fra objektet konfliktvurdering

Oversikt over inngående og utgående dokumenter


Erfaringss k for gjenbruk av erfaringer l.jpg
Erfaringssøk for gjenbruk av erfaringer konfliktvurdering

 • Med erfaringsarkivet kan det enkelt og fleksibelt søkes etter erfaringer knyttet til klienter, saker og dokumenter.

 • Kriteriene i søket er delt inn i tre grupper; klient, sak og dokument.

 • I søk etter dokumenter kan alle kriteriene benyttes, dvs. kriterier som er knyttet til både dokument, sak og klient.

 • I søk etter saker kan to av gruppene benyttes, dvs. kriterier som er knyttet til sak og klient.

 • Resultatet av søkene presenteres i egne oversikter, en for dokumenter og en for saker.

 • Søkene startes med egne funksjonsknapper, en for dokumenter og en for saker.

 • I resultatoversiktene kan dokumenter, dokumentinformasjon og sakskort åpnes. Både dokumenter og saker kan markeres for videre oppfølging i gjøremålsboksen (det kan opprettes oppgaver og/eller legges inn frister)


Erfaringss k med s keord kjemisk avfall l.jpg
Erfaringssøk med søkeord kjemisk avfall konfliktvurdering

De grønne feltene er fri-tekst

Søkeord kjemisk avfall

Alle feltene for kunde, oppdrag og dokument hvor det er lagt inn verdier blir hensyntatt i dokument-søket


Resultat s k dokumenter stikkord kjemisk avfall l.jpg
Resultat søk dokumenter; stikkord kjemisk avfall konfliktvurdering

Resultat erfarings-søk dokumenter

Åpne/lese dokumentet umiddelbart


Opprette ny klient og ny sak l.jpg
Opprette ny klient og ny sak konfliktvurdering

 • Pek på navnet (objektet) og benytt Ny klient-knappen. Legg inn opplysninger i de feltene som fremkommer; hvilken advokat er ansvarlig for klienten, bransje, type, distrikt m.m. (dette kan skaleres).

 • Navnopplysninger på navnkortet overføres nå til et nytt klientkort. Dette gir kvalitet og tidsbesparelser.

 • Hvis navnkort mangler må dette opprettes for å kunne opprette klientkort.

 • Senere navn- og adresseendringer på navnkortet vil automatisk bli overført til klientkortet og til de sakskortene som objektet er knyttet til.

 • Pek på navnet (objektet) og opprett ny sak med Ny sak-knappen. Legg inn opplysninger i de feltene som fremkommer; er objektet oppdragsgiver eller part i saken, beskrivelse av saken, hvilken advokat er ansvarlig for saken, hoved- og undergruppe m.m. (dette kan skaleres).


Opprette nytt klientkort l.jpg
Opprette nytt klientkort konfliktvurdering

Utføre konfliktsøk

Mangler klientikon!

Utføre konfliktsøk


Opprette nytt sakskort l.jpg
Opprette nytt sakskort konfliktvurdering

Er objektet part eller klient?

Nytt sakskort

Mangler saksikon!


Pne sakskortet via forskjellige portaler l.jpg
Åpne sakskortet via forskjellige portaler konfliktvurdering

Åpne totalt saksoversikt for deretter å åpne sakskortet

Både klientikon og saksikon!

Åpne total klientoversikt for deretter å åpne klientkortet og sakskortet

Åpne saksoversikten for objektet, for deretter å åpne sakskortet

Åpne klientkortet for for objektet for deretter å åpne sakskortet


Sakskortet er pnet for opprette dokument f eks oppdragsavtale l.jpg
Sakskortet er åpnet for å opprette dokument f.eks oppdragsavtale

Dokumentoversikt

Registrering av motparter og andre involverte i saken

Opprettelse av oppdragsavtale


Informasjon knyttet til dokumentet l.jpg
Informasjon knyttet til dokumentet oppdragsavtale

Valg dokumenttype benyttes både til sortering av maler og til sortering av det ferdige dokumentet

Dokument-beskrivelse

Maler som er koblet opp mot dokumenttype

Dokumentmottaker


Oppdragsavtale l.jpg
Oppdragsavtale oppdragsavtale


Oppdatert dokumentoversikt p sakskortet l.jpg
Oppdatert dokumentoversikt på sakskortet oppdragsavtale

Totaloversikt over dokumentene som vedrører denne saken

Hente inn eksisterende dokumenter


Klientkortet som viser flere saker l.jpg
Klientkortet som viser flere saker oppdragsavtale

Innlegging av kontaktpersoner som daglig leder, styreleder, aksjonærer, revisor m.m.

Total dokumentoversikt for alle saker

Opprette nytt sakskort


Oversikt over motparter p sakskortet l.jpg
Oversikt over motparter på sakskortet oppdragsavtale

Dokument stiles til objektet

Objekter som er hentet fra og knyttet til navnkartoteket


Navnopplysninger motpart og motpartens advokat l.jpg
Navnopplysninger motpart og motpartens advokat oppdragsavtale

Andre objekter som er hentet ned fra og knyttet til navnkartoteket


Registrere andre som er involvert i saken konkurskreditorer arvinger vitner m m l.jpg
Registrere andre som er involvert i saken; konkurskreditorer, arvinger, vitner m.m.

Dokumenter stiles til objektet

Objekter som er hentet fra og knyttet til navnkartoteket


Timeoversikt pr dag l.jpg
Timeoversikt pr. dag konkurskreditorer, arvinger, vitner m.m.

Valg av dato

Kort tekst og lang tekst

Sak og aktivitet

Ny time

Kopier dagens timer til neste dag

Utskrift av dagens timer


Registrere timer pr dag via klient l.jpg
Registrere timer pr. dag via klient konkurskreditorer, arvinger, vitner m.m.

Kan velges bort i fakturavedlegget

Tidsur

Søkeknapp. Alternativt benyttes tabulator. Gå forbi feltene for klientnummer og aktivitet (uten å registrere nummer) og søketabell fremkommer automatisk.


Timeregistrering direkte p sakskortet l.jpg
Timeregistrering direkte på sakskortet konkurskreditorer, arvinger, vitner m.m.

Timer og utlegg


Timeoversikt p sakskort l.jpg
Timeoversikt på sakskort konkurskreditorer, arvinger, vitner m.m.

Timer på en sak, fakturerte og ikke fakturert

Timer og utlegg


Timeregistrering fra sakskortet l.jpg
Timeregistrering fra sakskortet konkurskreditorer, arvinger, vitner m.m.

Da klient og sak er kjent, gjenstår det å registrere aktivitet, timer og tekst


Timeregistrering via dokumentoversikt enkelt tilgjengelig huskeliste l.jpg
Timeregistrering via dokumentoversikt (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)

Da klient og sak er kjent (er registrert som dokumentinformasjon), gjenstår det å registrere aktivitet, timer og tekst


Oversikt fremdrift fakturering l.jpg
Oversikt fremdrift fakturering (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)

4) Utskrift av vedlegg faktura og kreditnota

3) Utskrift og oppdatering av faktura og kreditnota

2) Justere faktura, opprette forskuddsfaktura og kreditnota

1)Veiviser fakturering. Alternativet er å benytte importert under fil


Fakturering av en eller flere saker l.jpg
Fakturering av en eller flere saker (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)

Benytt veiviser

Begrense perioden for timeutvalget

Velge en eller flere saker

Velge alle saker hvor det er registrert ikke fakturerte timer

Timevedlegg fakturakladd

Generere fakturakladd


Oversikt genererte fakturakladder l.jpg
Oversikt genererte fakturakladder (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)

Åpne for endringer

Visning av faktura til skjerm og utskrift

Oversikt med sammenligning beløpsavtaler m.m.


Fakturakladd f r eventuell justering l.jpg
Fakturakladd før eventuell justering (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)


Kontrollere og eventuelt endre fakturakladd l.jpg
Kontrollere og eventuelt endre fakturakladd (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)

Åpne for å endre tekst og beløp

Utsette eller nullstille timer og beløp

Fordele beløp mellom advokater

Splitte beløp mellom flere klienter


Endre tekstlinje eller bel p l.jpg
Endre tekstlinje eller beløp (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)

Tilgang til timeliste

Endre beløp og tekst


Endre transaksjoner tilh rende en tekstlinje l.jpg
Endre transaksjoner tilhørende en tekstlinje (enkelt/tilgjengelig/huskeliste)

Utsette eller nullstille enkelte timetransaksjoner


Endre timer bel p og tekst p den enkelte transaksjonen bak tekstlinjen l.jpg
Endre timer, beløp og tekst på den enkelte transaksjonen bak tekstlinjen

Åpne den enkelte transaksjon

Endre timer, beløp og tekst