Download
kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013

Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013

255 Views Download Presentation
Download Presentation

Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus Lii Topaasia Programmijuht 26.02.2009

 2. Eelarve Kogumaksumus 164,6 milj. krooni Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 85% Eesti riigi panus 15% Elluviija Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (Eksamikeskus)

 3. Programmi juhtimine Programmijuhid Lii Topaasia Õppekava- õppematerjali arendus Programmi administreerimine Kompetentsikeskuse kujundamine Eksamikeskuses (kutsehariduse, õpetajate ja sisehindamise nõustamise osakondade baasil)

 4. Programmi juhtimine Programmijuhid Riin Hiieväli Õpetajakoolituse tegevused Riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine Programmi raames tehtavad uuringud ja teavitustegevus

 5. Programmipere Kutsehariduse osakond - 10 peaspetsialisti Õpetaja osakond - koordinaator Sisehindamise nõustamise osakond - koordinaator Programmijuhi abi Programmi sekretär

 6. Koostöö E-õppearendamine kutsehariduses - Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus EITSA Kutsehariduse populariseerimine – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE

 7. Programmi eesmärk Kutseõppe sisu uuendamine mis vastab isiksuse arengu, ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadustele

 8. Alaeesmärgid 1. Riiklikud õppekavad ja nende rakendumist toetavate õppe- ja metoodiliste materjalide välja töötamine ja õppeprotsessis osalejatele kättesaadavaks tegemine

 9. Alaeesmärgid 2. Kutseõppeasutuste õpetajate täienduskoolitussüsteemi edasiarendamine ja kutseõpetajate pädevuse ning kvalifikatsiooni tõus

 10. Alaeesmärgid 3. Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi välja töötamine ja rakendamine

 11. Sihtrühm Kutseõppeasutuste õpetajad Koolijuhid Kvaliteedijuhid Õppekorraldajad ja juhendajad Kutse- ja karjäärinõustajad Haridustehnoloogid Praktikajuhendajad

 12. Sihtrühm 2 Kutseharidus, õpetaja koolituse ja sisehindamise nõustamise valdkondade töötajad Õppemetoodika ja õppekavaarendajad, õppematerjalide koostajad, õpetaja koolitajad, akrediteerimisega seotud spetsialistid

 13. Õppekava- ja õppematerjaliarenduse tegevused Kutsestandardile vastavate riiklike õppekavade koostamine 2008 – 2009 Oktoobris 2008 alustas tööd 21 ekspertgruppi kelle ülesandeks oli välja töötada erialade süsteem õppekavarühmas, ühtlustada erialane terminoloogia, koostada erialade üld- ja põhiõpingute moodulite lühikirjeldused ning välja töötada praktikatingimuste ja lõpetamisnõuete kirjeldused

 14. Õppekava- ja õppematerjaliarenduse tegevused Kutsestandardile vastavate riiklike õppekavade koostamine 2008 – 2009 Enam kui 190 eksperdi töö tulemusena esitati HTM-le 28 riikliku õppekava eelnõu Kinnitatud riiklike õppekavadega saab tutvuda Eksamikeskuse kodulehel http://www.ekk.edu.ee/valdkonnad/kutseharidus/kutseoppe-riiklikud-oppekavad

 15. Õppekava- ja õppematerjaliarenduse tegevused2009Kutseõppeasutuste õppekavaarendajate koolitamine kooli õppekavade arendamiseks Esialgselt planeeritud jaanuarist – juunini, jätkatakse vastavalt koolide vajadusele Eesmärk - läbi viia vähemalt 1 koolitus õppekavarühmas Regionaalsed suurüritused 05.02.2009 Narva 10.02.2009 Tallinn 26.02.2009 Pärnu

 16. Õppekava- ja õppematerjaliarenduse tegevused 2009 Õpitulemuste hindamise ühtse metoodika väljatöötamine Ühtse metoodika välja töötamine lähtudes moodulitest Riikliku õppekava rakendumist toetava hindamisjuhendi koostamine Hindajate koolitus – 2008 1 koolitusHannu Lappalainen, Maret Õunpuu - Koolituse eesmärgiks oli tutvustada Soome kutsealase koolituse hindamissätteid ja õppeasutuste hindamisealast tegevust

 17. Õppekava- ja õppematerjaliarenduse tegevused Õppe- ja metoodiliste materjalide koostamine lähtuvalt riiklikest õppekavadest sh hariduslike erivajadustega õppijate õpetamiseks) Vajaduste kaardistamine – alustati novembris 2008 (varem kinnitatud 15 riikliku õppekava) Kaardistamine toimub eriala põhiselt Kaardistajad on oma töö tänaseks lõpetanud Veebruari lõpuks 2009 on tehtud kokkuvõtted, mille põhjal alustatakse õppematerjalide hankimist E-õppematerjaid koostöös EITSA-ga

 18. Õpetajakoolituse alategevused Kutseõppeasutuste õpetajate pedagoogilis-metoodiline täienduskoolitus 2008 alustati koolitustega jätkuvad 2009 “Kuidas kutseõpetaja saab õppetunnis abistada õpiraskustega noormeest?” 2009 koolitus teemad „Kutseõpetaja areng läbi eneserefleksiooni” „Grupiprotsesside tundmine ja nendega toimetulek kutseõppeasutustes

 19. Õpetajakoolituse alategevused Kutseõpetajate erialaste teadmiste ja oskuste arendamine 2008- toimusid erialakoolitused - Ehitus ja tsiviilrajatiste ning sekretäri- ja ametnikutöö õppekavarühma kutseõpetajate 2009 erialakoolitused jätkuvad vastavalt planeeritule Töökohapõhise täienduskoolituse tegevuskava koordineerimiseks moodustati töörühm detsembris 2008 Töörühma ülesandeks on välja töötada põhimõtted ja lähtetingimused töökohapõhise täienduskoolituse rakendamiseks ning sellel osalemiseks. Protsessikirjeldus valmib 31.05.2009

 20. Õpetajakoolituse alategevused Kutseõpetajate erialavõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks 2008- toimus 10 erialavõrgustiku koolitusseminari Kokku võttis erialavõrgustike koolitusseminaridest osa 290 kutseõpetajat 2009 aastal erialavõrgustiku koolitusseminarid jätkuvad vastavalt planeeritule

 21. Õpetajakoolituse alategevused Kutseõppeasutuse juhtide ja keskastme juhtide koolitussüsteemi arendamine 2009 moodustakse ühine töögrupp mudeli ellurakendamise põhimõtete väljatöötamiseks Tegevus ühildatakse programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames ette nähtud tegevusega „Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine”

 22. Õpetajakoolituse alategevused Praktikajuhendajate koolitus 2009 aastal viiakse läbi hange õppekavade analüüsi tegija leidmiseks 2009. a alguses 2009. aastal on kavandatud välja anda infoleht praktikajuhendajatele, kus on kirjas reeglid, mida peab praktikajuhendaja praktikat alustades ning juhendades silmas pidama

 23. Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise üldine süsteem on kirjeldatud, akrediteerimise kriteeriumid algsel kujul välja töötatud ja fikseeritud 2009 aastal jätkub kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise üldise süsteemi ettevalmistavad tegevused

 24. Teavitustegevus Teavitustöö korraldamine, info- ja reklaammaterjalide väljaandmine 1. märts 2009 uus e-kalender Eksamikeskuse kodulehel, mis kajastab kõikide programmide üritusi

 25. Küsimused …

 26. Tänan kuulamast! Meeldivat koostööd!