1 / 11

Priekulė, 2009-2010 m.m.

KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS PROJEKTAS “MANO DRAUGAI – ŠUKOS, MUILAS, RANKŠLUOSTUKAS” Projekto vadovai: vyr. auklėtoja R. Mikšienė, vyr. auklėtoja D. Lukoševičienė, vyr. auklėtoja L. Vyštartienė Projekto dalyviai: “Bitučių” grupės ugdytiniai ir tėvai.

kelton
Download Presentation

Priekulė, 2009-2010 m.m.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELISPROJEKTAS“MANO DRAUGAI – ŠUKOS, MUILAS, RANKŠLUOSTUKAS”Projekto vadovai: vyr. auklėtoja R. Mikšienė, vyr. auklėtoja D. Lukoševičienė, vyr. auklėtoja L. VyštartienėProjekto dalyviai: “Bitučių” grupės ugdytiniai ir tėvai Priekulė, 2009-2010 m.m.

 2. PROJEKTO AKTUALUMAS Dirbant su ankstyvojo amžiaus vaikais pastebėjome, kad vaikai pradėję lankyti ugdymo įstaigą neturi elementarių asmens higienos įgūdžių: nežino, kad prieš valgį ir po jo reikia plauti rankas, jas šluostyti tik į savo rankšluostį, atsikėlus susišukuoti, tik savo šukomis, kultūringai elgtis prie stalo, išmokti valgyti pačiam.

 3. TIKSLAS – formuoti asmens higienos įgūdžių pagrindus. UŽDAVINIAI: ☻ Pratinti vaikus rūpintis rankų, veido švara, plaukų priežiūra; ☻ Sugebėtų naudotis, tik savo asmens higienos reikmenimis – priemonėmis. ☻ Siekti programos tęstinumo šeimoje.

 4. PROJEKTO VEIKSMŲ PLANAS • Grupės tėvų apklausa apie turimus vaikų higienos įgūdžius (žodinė ir anketinė apklausa); • Tėvų supažindinimas su projektu; • Praktinė veikla rėžiminių procesų metu, vaizdinės priemonės, žaidybinės situacijos; • Vaikų supažindinimas su grožinės literatūros kūriniais apie švarą; • Sveikatos valandėlės: svečiuose švarioji Onutė, aš būsiu švarus ir sveikas; • Atvira veikla įstaigos pedagogams; • Projekto apibendrinimas, pristatymas pedagogams, tėvų anketavimas (refleksija).

 5. PROJEKTO AKIMIRKOS Rėžiminiai procesai.

 6. Rėžiminiai procesai. Žino savo rankšluostuką.

 7. Sveikatingumo valandėlė.

 8. Gaminame sveikuolių salotas.

 9. MENINĖS VEIKLOS METU UGDOMI VAIKŲ SAVITVARKOS ĮGŪDŽIAI

 10. IŠVADOS • Projektas vaikams padėjo įgyti kultūrinius-higieninius įgūdžius. • Vaikai supranta, kad reikia praustis, atrodyti švariam ir naudotis tik savo asmens higienos reikmenimis. • Tėveliai pastebėjo, kad vaikai noriai prausiasi, šukuojasi ir namuose.

 11. AČIŪ UŽ DĖMESĮ

More Related