Download
opleiding voor schoolsecretariaten 2009 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

321 Views Download Presentation
Download Presentation

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opleiding voor schoolsecretariaten2009 - 2010

 2. Opleiding schoolsecretariaten Bekwaamheidsbewijzen en artistieke ervaring in het deeltijds kunstonderwijs 22 maart 2010 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 3. Inhoud • Deel 1. Bekwaamheidsbewijzen algemeen • wie, wat, waar, waarom, …? • Begrippen ‘BPB’, ‘VE’, ‘VO’, ‘AND’ • Artistieke ervaring • rechtspositie opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 4. Inhoud • Deel 2Beeldende kunst • Online opzoeken • Aandachtspunten • Enkele vakken ter illustratie opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 5. Inhoud • Deel 3Muziek, woordkunst, dans • Online opzoeken • Aandachtspunten • Instrument • Deel 4Speciale situaties • Gelijkstellingsvakken • Niet-Vlaamse studiebewijzen opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 6. Deel 1Bekwaamheidsbewijs? • Overheid • Decreet en besluiten Vlaamse regering • DKO: besluiten 31 juli 1990 • Gewijzigd in 1998, 2002, 2006, 2007, 2008 en 2009. • www.ond.vlaanderen.be/edulex • Rubriek wetgeving of rubriek omzendbrieven • Deeltijds kunstonderwijs • Personeel opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 7. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling • Basisdiploma • Bewijs van pedagogische bekwaamheid opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 8. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling • basisdiploma • Benaming • Vb. diploma van interieurarchitect • Vb. diploma master in muziek, instrument-zang, zang • Of omschrijving • Vb. diploma hoger kunstonderwijs 2de graad • Vb. diploma van professioneel gerichte bachelor (juiste inhoud van omschrijving: BVR art. 6, 7 en 8) • Verschillende niveaus: master, bachelor, SO opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 9. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling • bewijs van pedagogische bekwaamheid • Elke lerarenopleiding komt in aanmerking als BPB • Meest voorkomende BPB’s in DKO: • Geaggregeerde voor het SO – groep 2 (GHSO) • Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid • Getuigschrift pedagogische leergangen (GPL) • Nieuwe benamingen • Diploma van leraar, uitgereikt na een specifieke lerarenopleiding • Diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs • Volledige lijst BPB: • Zie omzendbrief bekwaamheidsbewijzen van 4 juli 2007 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 10. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling • Basisdiploma + BPB • Sommige diploma’s zijn twee in 1 • Vb. diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs – groep 1 • Vb. diploma van laureaat met aanvullende vermelding “…en muziekopvoeding van…” • Vb. diploma van leraar dans opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 11. ‘Vereiste’, ‘voldoend geachte’ en ‘andere’ • Online opzoeken:www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/dko.htm • Van vak naar diploma • Drie rubrieken: VE, VO en AND • Opsomming • Salarisschalen • Soms voetnoot met opmerking • Van diploma naar vak: • Enkel overzicht van vakken met VE opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 12. Categorieën • vereiste bekwaamheidsbewijzen • Vereist: ‘vakspecialisten’ • “iemand met deze diploma’s is zeker geschikt voor dit vak” • Specialisatie op basisdiploma • In overeenstemming met vak DKO • Altijd + BPB • Voorbeeld: • HKO2de graad keramiek + BPB = VE voor SAA keramiek • Hoger diploma voor voordracht + BPB= VE voor voordracht in MG en HG opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 13. Categorieën • Voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen: • Voldoend geacht: • “iemand met deze diploma’s is misschien geschikt voor dit vak” • Ruime omschrijvingen • Voor KV in principe alleen diploma’s hoger kunstonderwijs • Altijd + BPB • Voorbeeld: • Voldoend geacht voor het vak ‘instrument’ LG • Diploma HKO 3e graad (incl master en meester) + BPB • Diploma HKO 2e graad + BPB • Diploma HKO 1e graad + BPB opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 14. Categorieën • voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen • DKO-school acht de persoon bekwaam voor een vak, ook al stemt de specialisatie op zijn basisdiploma niet overeen met dat vak • Kennis verworven door: ervaring, aanverwante opleidingen, zelfstudie… • School beoordeelt dit zelf in samenspraak met het personeelslid opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 15. Categorieën • Vereist of voldoend geacht • School kiest vrij tussen houders van VE en VO • wel beperkingen op VO in rechtspositie (zie verder) • Zelfde salarisschaal • VO is een evenwaardig alternatief opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 16. Categorieën • andere bekwaamheidsbewijzen • ‘noodoplossing’ • “iemand met deze diploma’s is (nog) niet helemaal geschikt voor dit vak” • Omschrijving ‘ten minste HSO’ • Lager diplomaniveau • Geen BPB opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 17. Categorieën • Andere bekwaamheidsbewijzen • Voorlopige toestand • School vindt geen geschikte VE of VO • ‘verklaring op eer’ (behalve voor periode tot 97 dagen) Of • Personeelslid (nog) geen BPB • Kan 3 schooljaren zonder ‘verklaring op eer’ • Lagere salarisschaal • Tijdelijk opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 18. 4. Categorieën • Artistieke ervaring • Uitzonderlijk • Ervaring = bekwaamheidsbewijs DKO • Min 6 j artistieke ervaring, autoriteit • Procedure • IM roept commissie samen • Directeurs DKO en docenten hogescholen • Advies aan IM • IM beslist over erkenning opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 19. 4. categorieën • Artistieke ervaring • Meedelen aan het werkstation op papier • Typeformulier (bijlage bij omzendbrief 10/07/2002) • Resultaat • Ervaring = voldoend geacht bekwaamheidsbewijs • Volwaardige aanstelling mogelijk (VO) • Beperkt tot de vakken, vermeld in de beslissing • Ook geldig in andere DKO-scholen opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 20. Rechtspositie Rol van bekwaamheidsbewijzen in regelingen rechtspositie en TBSOB/REA Rechten & plichten Van personeelslid & school opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 21. Rechtspositie bekwaamheidsbewijzen Welke vakken MAG MOET een leraar geven ? de school aan een leraar geven ? opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 22. 1. Tijdelijk • Voorwaarde voor gewone tijdelijke aanstelling “houder van een bekwaamheidsbewijs, zoals door de Vlaamse regering voor het ambt bepaald” opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 23. 1. Tijdelijk • Vb. 1 • HKO 2° gr beeldhouwkunst + BPB • Vakken: 8/20 SAA beeldhouwkunst (VE) en 2/20 SAA keramiek (VO) • Vb. 2 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs • Vakken: 3/22 verbale vorming MG (VO) en1/22 toneel MG (VO) opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 24. 2. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur • Recht: • 720 dagen dienstanciënniteit • Verworven over minstens 3 schooljaren • Bij de inrichtende macht • Hiervan 600 dagen effectief gepresteerd • Berekening dienstanciënniteit: • Diensten minder dan de helft FT worden gehalveerd • Diensten gepresteerd tussen 1/9 en 30/6 • Niet vermenigvuldigen met 1,2 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 25. 2. Tijdelijk doorlopende duur • Leraars: onderscheid VE en VO • Personeelslid nu in vak met VE • Wat telt mee voor de berekening dienstanciënniteit: • Diensten gepresteerd in vakken met een VE • Diensten gepresteerd in vakken met een VO opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 26. 2. Tijdelijk doorlopende duur • Leraars: onderscheid VE en VO • Personeelslid nu in vak met VO • Wat telt mee voor de berekening dienstanciënniteit: • Enkel de diensten gepresteerd in dit specifieke vak (VO) opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 27. 2. Tijdelijke doorlopende duur • Vb.1. • Aanstelling voor: • 8/20 SAA beeldhouwkunst (VE) • 2/20 SAA keramiek (VO) • Recht op TADD • SAA beeldhouwkunst na 3 schooljaren met 720 d. DA als leraar (VE/VO) • SAA keramiekna 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar keramiek opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 28. 2. Tijdelijke doorlopende duur • Vb. 2 • Aanstelling voor: • 5/22 toneel (VO) • 6/22 verbale vorming (VO) • Recht op TADD • Toneel na 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar toneel • Verbale vormingna 5 schooljaren met 720 d. DA als leraar verbale vorming opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 29. 3. Vast benoemd • Voorwaarde voor vaste benoeming • Tijdelijk aangesteld zijn voor doorlopende duur in ambt (leraar) • Recht op TADD hebben in het vak van vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 30. 3. Vast benoemd • Voorwaarde: TADD als leraar en recht op TADD voor vak • Vb. • SAA beeldhouwkunst (VE) • VB mogelijk in 4de schooljaar • SAA keramiek (VO) • VB mogelijk in 6de schooljaar opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 31. 4. Vast benoemd draagwijdte • Vaste benoeming van leraar geldt voor: • Alle vakken waarvoor VE • Alleen die vakken met VO waarvoor hij expliciet vast benoemd is • Bestaande vaste benoeming geldt niet automatisch voor vakken met VO • Verschuiven binnen vaste benoeming naar vak met VO kan zomaar niet! opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 32. 4. Vast benoemd draagwijdte • Vb1. VB geldt voor • SAA beeldhouwkunst (VE) • SAA keramiek (VO) • En ook • SAA tekenkunst (VE), tekenen (VE), bijzondere kunstgeschiedenis (VE) ABV (VE), kleurstudie (VE), kunstinitiatie (VE), vormstudie (VE), waarnemingstekenen (VE) • Niet voor andere vakken waarvoor VO opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 33. 4. Vast benoemd draagwijdte • Vb. 2. VB geldt voor: • Verbale vorming (VO) • Toneel MG (VO) • Niet voor andere vakken • Geen waarvoor VE • Niet benoemd voor andere waarvoor VO opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 34. Deel 2. Beeldende kunst • BB Online: • Vb. algemeen beeldende vorming • Afstudeerrichtingen van zo’n 40 jaar • Overeenstemming met vak • Breed in LG en MG • Gespecialiseerd in HG en SG opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 35. Diploma van master • Vanaf 1/9/2008 • Ook als VE opgenomen • Niet bij alle vakken • Niet verwarren met ‘meesterdiploma’ • VE in • Alle vakken LG en MG • HG en SG: enkele ateliers • Vb. SAA fotokunst • Maar niet bij SAA beeldhouwkunst, SAA schilderkunst… opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 36. Diploma van master • VO: mogelijke vermeldingen: • ‘diploma HKO 3de graad (inclusief master en meester) + BPB’: • Geldt enkel voor masters in volgende studiegebieden: • Architectuur • Audiovisuele en beeldende kunst • Muziek en dramatische kunst • Muziek en podiumkunst • Voorbeeld: • Master beeldende kunsten, vrije kunsten : OK • Master industriële wetenschappen, bouwkunde: niet OK opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 37. Diploma van master • VO: mogelijke vermeldingen: • ‘ten minste master (inclusief diploma HKO 3de graad) + BPB’: • Geldt voor masters in alle studierichtingen • Master beeldende kunsten, mode: OK • Master bedrijfseconomie: OK opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 38. Professioneel gerichte bachelor (PBA) • VE: • PBA <opleiding (+ afstudeerrichting)> + BPB • In BK: tiental bachelors opgenomen • Vb. • PBAmultimedia en communicatietechnologie(= opleiding) industrieel productontwerpen (+ afstudeerrichting)+ BPB • = VE voor ABV en vormstudie opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 39. Professioneel gerichte bachelor (PBA) • VO: • Komt in aantal vakken bij VO voor:PBA (zonder vermelding opleiding) + BPB • Vb. • bachelor (PBA) + BPB • Voor digitale beeldverwerking, textiele werkvormen, … • Komt in aantal vakken bij VO voor:PBA (met vermelding opleiding) + BPB • Vb. • bachelor (PBA) interieurvormgeving + BPB • Voor ABV, SAA architectuurtekenen, … opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 40. Vak: digitale beeldverwerking • Geen vereiste! • Geen gespecialiseerde opleiding aanwijsbaar • Voldoende geachte • Ruimer dan kunstdiploma’s opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 41. AV: kunstgeschiedenis • Andere • Ten minste PBAvervangt vroegere benaming ten minste HOKTVL (zelfde inhoud) • Strenger dan andere vakken waar niveau voor ‘andere’ ten minste HSO is opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 42. Directeur BK • Onderscheid instelling met/zonder HG • Met strengere bekwaamheidsbewijzen • Hogere weddenschalen • Andere • Was ‘ten minste HKO 2de graad’ • Is nu ‘ten minste HKO 1e graad’ • Salarisschaal 302 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 43. Deel 3. Muziek, woordkunst, dans • BB Online • Vb. algemene muziekcultuur • Vereiste • Diploma’s van vroeger en nu • Overeenstemming met vak! opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 44. Diploma van master • Vanaf 1/9/2008 • Ook als VE opgenomen • Bij alle vakken Muziek en Woordkunst • Voor Dans bestaan er geen masteropleidingen • Niet verwarren met ‘meesterdiploma’ opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 45. Diploma van master • VO: mogelijke vermeldingen: • ‘diploma HKO 3de graad (inclusief master en meester) + BPB’: • Geldt enkel voor masters in volgende studiegebieden: • Architectuur • Audiovisuele en beeldende kunst • Muziek en dramatische kunst • Muziek en podiumkunst • Voorbeeld: • Master muziek, instrument/zang, piano : OK • Master taal- en letterkunde (Nederlands): niet OK opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 46. Diploma van master • VO: mogelijke vermeldingen: • ‘ten minste master (inclusief diploma HKO 3de graad) + BPB’: • Geldt voor masters in alle studierichtingen • Voorbeeld: • Master drama: OK • Master handelswetenschappen: OK opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 47. Professioneel gerichte bachelor (PBA) • VE: • PBA <opleiding> + BPB • In MWD: één bachelor opgenomen • Bachelor (PBA) dans + BPB= VE voor alle dansvakken opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 48. Professioneel gerichte bachelor (PBA) • VO: • Bachelor (PBA) + BPB • = VO • In zeer beperkt aantal vakken: • Dansinitiatie • Literaire creatie opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 49. Vak instrument • Hoe online opzoeken: • “Voor het vak instrument * gelden de volgende BB”* = alle mogelijke instrumenten • “OPM: 4”= overzicht instrumentengroepen • SAMENLEZEN opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010

 50. Vak instrument • Leraar geeft een welbepaald instrument(vak) • Leraar heeft een diploma in een welbepaald instrument • Vereist bekwaamheidsbewijs? • Als het instrument op zijn diploma in dezelfde groep zit als het instrument dat hij geeft • Vb • Diploma trompet = • VE voor trompet, bugel en cornet. • NIET voor andere kopers opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010