Download
4734 sayili kamu hale kanunu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

612 Views Download Presentation
Download Presentation

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 2009/32 Ali Rıza AKDOGAN 2009/43 EnhOchir JARGAL 2010/07 Gülçin Zehra GÖKMEN 2010/18 Mehmet GÖVEN 2010/33 Oğuzhan AKTÜRK 2010/35 Bengül KAYA 2010/37 Melike SAYGILI 2010/38 Hasan YİGİT

 2. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU • 2002 yılında Türkiye'de Kamu İhale Sektöründe çok büyük reformlar yapılmıştır. • 22 Ocak 2002 tarihinde; • · 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu • · 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu • adlı iki kanun Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 3. GEREKÇE • 1983 Yılında Yasalaşan ve 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verememesi, tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer uluslararası kuruluşların ihale mevzuatına uygun olmaması gibi nedenlerle yeni bir ihale kanununa ihtiyaç duyulmuş ve 1992 yılında ihale mevzuatında revizyon çalışmalarına başlanmıştır.

 4. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunun en önemli hedeflerinden birisi bütçeyi kontrol atına almaktır. Şeffalığı sağlamak, rekabet ortamı yaratmak ve güvenilir olmak kanunun temel ilkeleridir

 5. Genel HükümlerUygulama İlkeleri • Amaç • Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

 6. Kapsam • Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: • a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler. • b)Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. • c)Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

 7. d)(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler. • İdarelerin kamu kaynağı kullanılmasını gerektirmeyen ve bu nedenle Kanun kapsamında yer almayan işleri tebliğin 3.1. maddesinde belirtilmiştir: • 1- Kat ve/veya arsa karşılığı yapım işleri • 2-Kamu kaynağı kullanılmayan, bedeli okul idaresi tarafından ödenmeyen ve sadece talep edenlerin faydalandığı öğrenci taşıma hizmeti ve yemek hizmeti alımları • 3- Kanun kapsamı dışındaki kişilerin tasarrufunda bulunan kaynaklardan yapılacak şartlı bağışlarda, bağış şartlarının 4734 sayılı Kanunun uygulanmasını olanaksız hale getirmesi halinde, söz konusu bağış miktarı ile sınırlı olarak yapılacak alımlar • Kanun kapsamındaki bir idare tarafından yine Kanun kapsamındaki başka bir idareye aktarılacak kaynaklar da 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılacaktır.

 8. KAPSAM • İdareler; Kendi bünyelerinde kurulmuş ve ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olmayan döner sermaye işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri (bu işletmelerin faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla) ihale usullerine tabi olmadan temin edebilir. Kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan döner sermaye işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri ise ihale usullerine tabi olmadan temin edemezler.

 9. İSTİSNA EDİLEN ALIMLAR • 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde Kanun kapsamında olmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine yer verilmiş, • Bentler halinde sayılan bu işler ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

 10. İstisnalar • i)(Ek: 14/7/2004-5226/21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, • k) (Ek: 20/2/2008-5737/79 md.) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları

 11. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

 12. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

 13. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

 14. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

 15. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi, Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

 16. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

 17. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA GEÇEN TANIM VE AÇIKLAMALAR Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, Kurum: Kamu İhale Kurumunu, Kurul : Kamu İhale Kurulunu İFADE EDER.

 18. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN TEMEL İLKELERİ Saydamlık: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun genel gerekçesinde de belirtildiği üzere saydamlık ilkesinin anlamı ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes önünde açık olarak yapılması ve ihale dışı kalan veya teklifi uygun görülmeyen isteklilerin talep etmesi halinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihale ilanları da saydam hale getirilmiş ve istekliler ile istekli olabilecek tüm katılımcıların ihalenin detayı hakkında bilgi sahibi olmasına olanak sağlanmıştır. Rekabet:İdarelerin,ihalelerde rekabetin gerçekleşmesine yönelik olarak gerekli ortamı sağlaması,rekabeti engelleyici davranışlardan ve düzenlemelerden kaçınması, fiyatların oluşmasında hiçbir müdahale olmaksızın serbestçe belirlenmesi ilkesidir. Kanunda ayrıca aşırı oranda düşük tekliflerin değerlendirilmeyeceği kural olarak benimsenmiş olup ancak değerlendirilebilmesi için özel bir yöntem öngörülmüş olması nedeniyle yıkıcı rekabete de izin verilmemiştir. Eşitlik: İhalelerde adaylara, istekli olabileceklere veya katılan bütün isteklilere ihalenin her aşamasında idarece eşit davranılması, pazarların yurt dışı isteklilere de açık olması (ayrımcılık yapılmaması) ile açıklanabilir. Bazı ihalelerin sadece yerli isteklilere açık olması veya yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanması bu ilkeye aykırılık teşkil etmez.

 19. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN TEMEL İLKELERİ Güvenirlik: Güvenirlik ilkesi, idareler tarafından, ilan yapıldıktan sonra, ihaleye katılım kuralları, ihale usulü, tekliflerin türü, tekliflerin değerlendirilmesi gibi hususlarda değişiklik yapılamaması, aynı şekilde isteklilerin de süreç içerisinde sundukları teklifleri geri alamaması ve hatalı teklif verenlerin cezalandırılmaları olarak açıklanabilir. Bu durumun istisnası 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu maddesinde düzenlenen İdarelerce ihale dokümanı ile veya isteklilerin talebi üzerine zeyilname ile açıklama yapılması halidir. Kamu Oyu Denetimi: Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi sadece ihale öncesi değil, ihale sırasında ve ihale sonrasında şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması amacıyla,yapılan ihalelere ilişkin işlemlerin açık olması, sonuçların ilanı ve bu surette kamuoyu önünde hesap verilebilmesidir. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması: İhalelerin, işin özelliği ve niteliği dikkate alınarak,en uygun fiyatla, temini mümkün zamanda yapılması, bir malı daha ucuz ve daha kaliteli temin edebilmek amacıyla, arz ve talep şartları göz önünde bulundurularak, ihalesinin gerçekleştirilmesi olarak açıklanabilir. Kaynakların Verimli Kullanılması: Verimlilik harcanan paranın karşılığında en iyi değer elde edilmesidir. Kamu alımlarında verimlilik, ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti ile yapım işinin ekonomik açıdan en avantajlı fiyattan almayı gerektirmektedir. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, kamu yararı gözetilerek öncelikler tespit edilmek suretiyle maksimum dönüşümü sağlayacak şekilde harcamalar yapmaktır.

 20. İHALE SÜRECİ

 21. Açık ihale usulü

 22. İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI • 1. OTURUM • ZARF AÇMADAN ÖNCEKİ İŞLEMLER • -TEKLİFLERİN ALINMASI VE BUNA İLİŞKİN TUTANAĞIN DÜZENLENMESİ (İhale saatine Kadar) • -TEKLİF ZARFLARININ ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (4734/30-1 MD.)UYGUN OLMAYANLAR İHALE DIŞI BIRAKILIR. • ZARFLARIN AÇILMASI (md./36) • -TEKLİF ZARFLARININ SIRA ALINDISINA GÖRE AÇILMASI

 23. ZARFLARIN AÇILMASI • -Teklif zarflarının sıra alındısına göre açılması • -İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrolu yapılır. • -Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilir. • -İstekliler ile Teklif fiyatları ve Yaklaşık Maliyet Tutarı açıklanır. Uyg.Yön.Mad.57

 24. -Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Komisyon Başkanınca Onaylanmış suretleri isteyenlere imza karşılığı verilir ve Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 25. -2. OTURUM TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Mad37) • Belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

 26. -Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu sürede eksiklileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

 27. -Bu işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

 28. - BU AŞAMADA, İSTEKLİLERİN İHALE KONUSU İŞİ YAPABİLME KAPASİTELERİNİ BELİRLEYEN YETERLİK KRİTERLERİNE VE TEKLİFLERİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI ile birim fiyat teklif Cetvelerinde Aritmetik hata bulunup bulunmadığı İNCELENİR. UYGUN OLMADIĞI BELİRLENEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ ile birim fiyat teklif cetvelerinde Aritmetik hata bulunan Teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

 29. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER • MADDE 38. - İHALE KOMİSYONU VERİLEN • TEKLİFLERİ 37 NCİ MADDEYE GÖRE • DEĞERLENDİRDİKTEN SONRA,”Yapım İşlerinde sınır değer hesaplama aracı” Proğramına Kurumun (www.kik.gov.tr) İnternet sayfasından erişilir. DİĞER • TEKLİFLERE VEYA İDARENİN TESPİT ETTİĞİ YAKLAŞIK MALİYETE GÖRE TEKLİFİ AŞIRI DÜŞÜK OLANLARI TESPİT EDER. BU TEKLİFLERİ REDDETMEDEN ÖNCE,BELİRLEDİĞİ SÜRE İÇİNDE TEKLİF SAHİPLERİNDEN TEKLİFTE ÖNEMLİ OLDUĞUNU TESPİT ETTİĞİ BİLEŞENLER İLE İLGİLİ AYRINTILARI YAZILI OLARAK İSTER.

 30. İHALE KOMİSYONU; • A) İMALAT SÜRECİNİN, VERİLEN HİZMETİN VE YAPIM YÖNTEMİNİN EKONOMİK OLMASI, • B) SEÇİLEN TEKNİK ÇÖZÜMLER VE TEKLİF SAHİBİNİN MAL VE HİZMETLERİN TEMİNİ VEYA YAPIM İŞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KULLANACAĞI AVANTAJLI KOŞULLAR, • C) TEKLİF EDİLEN MAL, HİZMET VEYA YAPIM İŞİNİN ÖZGÜNLÜĞÜ,

 31. HUSUSLARINDA BELGELENDİRİLMEK SURETİYLE YAPILAN YAZILI AÇIKLAMALARI DİKKATE ALARAK, AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİR. BU DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, AÇIKLAMALARI YETERLİ GÖRÜLMEYEN VEYA YAZILI AÇIKLAMADA BULUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ REDDEDİLİR

 32. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ • MADDE 39. - İHALE KOMİSYONU KARARI ÜZERİNE İDARE, VERİLMİŞ OLAN BÜTÜN TEKLİFLERİ REDDEDEREK İHALEYİ İPTAL ETMEKTE SERBESTTİR. İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE BU DURUM BÜTÜN İSTEKLİLERE DERHAL BİLDİRİLİR..

 33. İDARE BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ NEDENİYLE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEZ. ANCAK, İDARE İSTEKLİLERİN TALEPTE BULUNMASI HALİNDE, İHALENİN İPTAL EDİLME GEREKÇELERİNİ TALEP EDEN İSTEKLİLERE BİLDİRİR.

 34. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI • MADDE 40. - 37 VE 38 İNCİ MADDELERE GÖRE YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İHALE, EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİ VEREN İSTEKLİNİN ÜZERİNDE BIRAKILIR İHALE KOMİSYONU GEREKÇELİ KARARI BELİRLEYEREK,İHALE YETKİLİSİNİN ONAYINA SUNAR

 35. -İHALE YETKİLİSİ, KARAR TARİHİNİ İZLEYEN EN GEÇ BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE İHALE KARARINI ONAYLAR VEYA GEREKÇESİNİ AÇIKÇA BELİRTMEK SURETİYLE İPTAL EDER. • İHALE; KARARIN ONAYLANMASI HALİNDE GEÇERLİ, İPTAL EDİLMESİ HALİNDE İSE HÜKÜMSÜZ SAYILIR.

 36. -İHALE KARARLARI İHALE YETKİLİSİNCE ONAYLANMADAN ÖNCE İDARELER, İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ İLE VARSA EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI 2’İNCİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİNİN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLI OLUP OLMADIĞINI TEYİT ETTİREREK BUNA İLİŞKİN BELGEYİ İHALE KARARINA • EKLEMEK ZORUNDADIR.İKİ İSTEKLİNİNDE YASAKLI ÇIKMASI DURUMUNDA İHALE İPTAL EDİLİR.

 37. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ • MADDE 41. - İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahilihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

 38. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21.inci Mad.(b) ve (c) bentlerine göre yapılan İhalelerde 5 beş gün, diğer halerde ise 10 gün geçmedikçe Sözleşme İmzalanamaz.

 39. SÖZLEŞMEYE DAVET • MADDE 42. - 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Mali Hizmetler Biriminin vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

 40. KESİN TEMİNAT • MADDE 43. - Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

 41. 4735 - Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu • Amaç • MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. • Kapsam • MADDE 2. - Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.

 42. Sözleşme Türleri • MADDE 6. - Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; • a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

 43. b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, • ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedelsözleşme,

 44. c)Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Düzenlenir.

 45. İhale Dokümanının İçeriği Bazı standart formlar ve Gerekli diğer belgeler

 46. İhale Dokümanının İçeriği Bazı standart formlar ve Gerekli diğer belgeler

 47. İhale Dokümanının İçeriği Bazı standart formlar ve Gerekli diğer belgeler

 48. İhale Dokümanının İçeriği Bazı standart formlar ve Gerekli diğer belgeler

 49. İhale Dokümanının İçeriği Bazı standart formlar ve Gerekli diğer belgeler

 50. Temel ilkeler • Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. • Aralarında doğal bağlantı olmama durumuna örnek: okul binası inşaat işine ilişkin bir yapım ihalesinin kapsamında mal alımı niteliğinde olan sıra, masa, sandalye vb alınması mevzuata uygun değildir. Zira doğal bir bağlantı mevcut değildir. • Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.