Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009

240 Views Download Presentation
Download Presentation

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2009-2010 Girona, 17 d’abril de 2009 Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a Girona

 2. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL ÍNDEX 1. La Formació Professional a la LOE: PQPI i Cicles Formatius 2. Els nous currículums 3. Títols de nova implantació 4. Formació permanent del professorat WEB 5. El procés d’implantació Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 3. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL La Formació Professional a la LOE: PQPI i CICLES FORMATIUS Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 4. La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses Itinerari professionalitzador UNIVERSITAT M Ó N L A B O R A L T R E B A L L PPAS Preparació proves accés GS (IES i CFPA) R C PPAM Preparació proves accés GM (CFPA) CFGS CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distància PPAS POT Prova obtenció del títol (Acreditació compt i Avaluació form.) CFGM BATX Títol C Prova d’accés C Convalidacions R Reconeixement de crèdits PPAM ESO Certificació acadèmica i professional PQPI Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 5. Llei 5/2002 El model de Formació Professional a la LOE Marc Normatiu Projecte decret Ordenació FP a Catalunya Reial Decret 1538/2006 Reial Decret 1128/2003 LOE 2/2006 • Ordenació FP • Incorpora les mesures flexibilitzadores a l’oferta • Proves d’accés i d’obtenció de títols • Curs de preparació de la prova d’accés • Estableix elCatàleg Nacional • de Qualificacions • (INCUAL) • Actualització de les famílies professionals –26- • Art. 39-44 FP • Estructura la FP del sistema Educatiu en CFGM • i CFGS • Art.30 • PQPI Projecte decret pel qual es regulen els PQPI’s • Integració de les ofertes d’FP • Títols • Certificats de professionalitat en base al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals Projecte decret que estableix el Catàleg de Qualificacions Professionals a Catalunya Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 6. almenys Cada t tol cont una qualificaci sencera del Cat leg de é s d'una qualificacions. majoria í en qualificaci sencera i , en alguns casos po den incorporar qualificacions incompletes unitats de compet ncia ). El model de Formació professional a la LOE Caracter í stiques generals dels t í tols de FP Tots els t í tols tindran 2000 hores i excepcionalment algun en podr à tenir m é s (Exemple: per requeriments de la professi ó a Europa, o perqu è acrediti determinats carnets professionals, etc. ). En alguns t í tols es podran definir ESPECIALITATS ( formaci ó afegida de 300-400 h. aprox. ). í é ó à m La de t tols ten ó ( è Més informació a en relació a la Normativa http://www.xtec.cat/estudis/fp/nova_fp/fp_loe/index_no.htm Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 7. El model de Formació Professional a la LOE Els títols de tècnic i tècnic superior, els programes de qualificació professional inicial i els certificats de professionalitat s’agruparan en les 26 famílies professionalsque estableix el catàleg de qualificacions professionals : Famílies professionals INFO Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 8. El model de Formació Professional a la LOE • Què implicarà el nou catàleg de títols? • Actualització dels títols existents a nous requeriments tecnològics i necessitats del perfil professional. Exemple: TS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (TS en Anàlisi i control) incorpora la qualificació d’Assajos microbiològicsi biotecnològics Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 9. El model de Formació Professional a la LOE Què implicarà el nou catàleg de títols? • Incorporació de nous títols Exemples: T. Emergències sanitàries TS.Eficiència energètica i energia solar Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 10. El model de Formació Professional a la LOE Què implicarà el nou catàleg de títols? • Creació d’un títol a partir de dos títols anteriors: Exemple Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 11. El model de Formació Professional a la LOE Què implicarà el nou catàleg de títols? • Eliminació d’alguns títols actuals: Exemple : Es preveu en un futur l’eliminació del Tècnic en Laboratori, ja que no hi ha qualificacions de nivell 2 relacionades amb el perfil actual d’aquest títol Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 12. El model de Formació professional a la LOE El Catàleg integrat de Qualificacions i la Formació Professional Les qualificacions professionals són el referent del perfil professional en: • els programes de qualificació professional inicial: PQPI (qualificacions de N1) • els cicles formatius de grau mitjà (qualificacions de N2) • els cicles formatius de grau superior (qualificacions de N3) • els certificats de professionalitat que estableixi l’administració laboral (certificats de N1, N2 i N3) Les qualificacions estan organitzades en unitats de competència. Les unitats de competència són l’element de transferència entre els sistemes de formació professional: PQPI, títols i certificats de professionalitat Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 13. El Catàleg Integrat de Qualificacions Catàleg Qualificacions Certificat de professionalitat (Administració laboral) Títols i PQPI (Administració educativa) CFGS Qualificació N3 Certificat Professionalitat Qualificació N3 CFGS Certificat Professionalitat Qualificació N3 Certificat Professionalitat Qualificació N2 CFGM Certificat Professionalitat Qualificació N2 Certificat Professionalitat PQPI Qualificació N1 PQPI Certificat Professionalitat Qualificació N1 Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 14. El catàleg integrat de qualificacions Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats web Diapositiva 18 Serveis Territorials A Girona

 15. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL ELS NOUS CURRÍCULUMS Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 16. CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES (INCUAL) CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (ICQP) CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS PQPI TÍTULOS LOE ICQP INCUAL Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 17. Estructura del Decret d’un NOU TÍTOL El Perfil Professional El referent del perfil professional és Les qualificacions professionals i unitats de competència del ? Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya Model curricular a Catalunya : Les competències professionals, personals i socials ? El Currículum Els Objectius generals ? Els Mòduls professionals organitzats en Unitats Formatives ? Espais Professorat : centres públics i privats. Convalidació entre mòduls LOGSE i LOE Correspondència entre unitats de competència i mòduls professionals. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 18. Model Curricular a Catalunya Organització Modular del títol • mòduls professionals associats a una o més unitats de competència. • mòduls professionals de suport (formació de base de cada títol) • mòduls transversals comuns a tots el títols : • Formació i orientació laboral (FOL) • Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) • mòdul de projecte en els CFGS i mòdul de síntesi en CFGM • mòdul d’idioma: en alguns títols per tal de potenciar l’adquisició de competències de comunicació en llengua estrangera, el currículum pretén que en determinats mòduls professionals s’hagi d’incorporar la llengua anglesa com a metodologia de treball • mòdul de FCT : 350-400 h. Diapositiva 14 Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 19. Model curricular a Catalunya Els mòduls professionals s’organitzen en: Unitats formatives Organització del mòdul en unitats més petites (aprox 30h-60h.) que: • Tenen coherència didàctica per a l’aprenentatge • Tenen valor i sentit en el treball. • Faciliten l’accés de les persones adultes a la formació. • Poden ser ofertades per a la formació contínua. Més informació sobre el Model curricularweb Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 20. Model curricular a Catalunya Els mòduls professionals s’organitzen en: Les Unitats formatives • Són unitats avaluables i certificables. • La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 21. Mòdul professional 03 Dispensació de productes farmacèutics Cicle formatiu: Farmàcia i parafarmàcia Web OBTENCIÓ DEL Certificat Mòdul Professional UF1 – Parafarmàcia UF2 – Dermofarmàcia UF3 - Dietètica UF4 – Biocides UF5- Productes sanitaris UF6- Ortopèdia i pròtesis OBTENCIÓ DEL Certificat UF3 Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 22. Model curricular a Catalunya Els mòduls professionals Durada dels mòduls i hores de lliure disposició • El mòduls tenen durada variable • Alguns mòduls tenen assignades hores de lliure disposició. • Els centres distribuiran les hores de lliure disposició entre les UF del mòdul professional o podran crear una nova UF relacionada amb els continguts del mòdul. Per exemple: a les orientacions del CFGm de Farmàcia i parafarmàcia figuren les H.LL.D. WEB Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 23. Suma UF’s 165 h H.LL.D 33 h Durada total Mòdul 198 h + Exemples sobre la distribució de les hores de lliure disposició en les Unitats formatives Creació d’una UF nova a partir de les HLLD Distribució de les HLLD entre les UF ja existents EXEMPLE: MÒDUL DE 198 HORES Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 24. Model curricular a Catalunya Els mòduls professionals Durada dels mòduls i hores de lliure disposició • El Departament d’Educació podrà autoritzar projectes presentats pels centres per crear un nou mòdul en el cicle formatiu a partir de les Hores de Lliure Disposició de tots o d’alguns mòduls. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 25. Model curricular a Catalunya Elements que configuren el currículum dels mòduls professionals i les unitats formatives. • Els Resultats d’aprenentatge (RA) • Els Criteris d’avaluació (CA) • Els Continguts associats a cada resultat d’aprenentatge (que inclouen procediments, conceptes i actituds) Per exemple: CF Sistemes Microinformàtics i xarxes CF Farmàcia i parafarmàcia Els mòduls professionals Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 26. Exemple dels elements que conté un mòdul UF 1 Nom/ Durada 33 h Resultats d’aprenentage 1 Criteris d’avaluació Continguts Mòdul A UF 2 Nom/ Durada 66 h Resultats d’aprenentage 2 Criteris d’avaluació Continguts Durada del Mòdul : 132 hores Hores de lliure disposició en el mòdul 33 h UF 3 Nom/ Durada 33 h Resultats d’aprenentage 3 Criteris d’avaluació Continguts Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 27. L’avaluació i certificació dels mòduls i UF L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts en cada unitat formativa La superació del mòdul s’obté amb la superació de les unitats formatives que el componen. La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes en cada mòdul i pot detallar les qualificacions obtingudes de les unitats formatives superades (a petició de l’alumne). Els mòduls professionals acrediten les unitats de competència als quals estan associats Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 28. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Títols de nova implantació Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 29. Títols de nova implantació CICLES FORMATIUS • El curs 2008-09 alguns centres han aplicat, de manera experimental, el currículum de 3 nous títols :T. En Mecanització; T. En Sistemes microinformàtics i xarxes; TS en Educació infantil • La implantació generalitzada de la nova Formació Professional comença el curs 2009-10 amb 24 títols. • La resta de títols s’anirà implantant progressivament d’acord amb el calendari de publicació. Calendari d’implantació PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL • El curs 2008-09 ja s’han implantat alguns PQPI’s. Els seus perfils professionals s’aniran adaptant progressivament al Catàleg de Qualificacions Professionals. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 30. Títols de nova implantació curs 2009-2010 • CFPS • Audiologia protèsica • Automoció • Construccions metàl·liques • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids • Educació infantil • Gestió d'allotjaments turístics • Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat • Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids • Patronatge i Moda • Química industrial • Vitivinicultura Títols publicats al BOE i que no s’implantaran aquest curs • Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics • Eficiència energètica i energia solar • Programació de la producció en fabricació mecànica • Implantació del 1r curs de 24 títols LOE (Calendari d’implantació) • CFPM • Carrosseria • Confecció i Moda • Cuina i Gastronomia • Emegències sanitàries • Farmàcia i parafarmàcia • Forneria, pastisseria i confiteria • Instal·lacions elèctriques i automàtiques • Mecanització • Planta Química • Serveis en restauració • Sistemes microinformàtics i xarxes • Soldadura i caldereria • Olis d'oliva i vins Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

 31. Títols de nova implantació, curs 2009-2010 • Supressió del 1r curs dels títols LOGSE que són substituïts pels títols de nova implantació (Calendari d’implantació) • CFPS • Allotjament • Anàlisi i control • Automoció • Construccions metàl.liques • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció • Educació infantil • Indústries de procés químic • Manteniment i muntatge d'instal.lacions d'edifici i procés • Patronatge • CFPM • Carrosseria • Confecció • Cuina • Equips i instal·lacions electrotècniques • Explotació de sistemes informàtics • Farmàcia • Mecanització • Operacions de procés en planta química • Panificació i rebosteria • Serveis de restaurant i bar • Soldadura i caldereria • Adaptacions que es substitueixen: • Enologia i Viticultura (TS Indústries Alimentàries) • Aparells de mesura i control (T. Mecanització) Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 32. Títols de nova implantació, curs 2010-2011 • CFPS • Audiologia protèsica • Automoció • Construccions metàl·liques • Desenvolupament de projectes d'instal.lacions tèrmiques i de fluids • Educació infantil • Gestió d'allotjaments turístics • Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat • Manteniment d'instal.lacions tèrmiques i de fluids • Patronatge i Moda • Química industrial • Vitivinicultura • Tots els títols implantats el curs 2009-2010 oferiran el 1r i el 2n curs (títol complet) • Implantació del 1r curs dels nous títols LOE que s’hagin publicat (majoria) • CFPM • Carrosseria • Confecció i Moda • Cuina i Gastronomia • Emegències sanitàries • Farmàcia i parafarmàcia • Forneria, pastisseria i confiteria • Instal·lacions elèctriques i automàtiques • Mecanització • Planta Química • Serveis de restauració • Sistemes microinformàtics i xarxes • Soldadura i caldereria • Olis d'oliva i vins • Distribucions conjuntes, es modificaran i substituiran (transitòria i definitiva)

 33. Títols de nova implantació Implantació de títols nous CENTRES PÚBLICS: • Als centres públics no és necessari demanar autorització per impartir un cicle LOE si aquest substitueix al títol LOGSE que ja estava implantat. • Sí que cal autorització per als títols LOE de nova implantació al centre si aquest no impartia el corresponent títol LOGSE • Implantació automàtica als centres públics: es tramitarà la publicació d’una resolució d’implantació Distribucions extraordinàries: • Els cicles afectats per autoritzacions extraordinàries, s’han de modificar des de la Direcció General i s'autoritzaran d’ofici. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 34. Títols de nova implantació Implantació de títols nous CENTRES PRIVATS: • Autorització automàtica als centres privats (concertats o no): Es tramitarà la publicació d’una Resolució d’autorització i atès que la durada mínima dels nous CF ha de ser de 2 anys: • Si la capacitat actualment autoritzada és de 2, 4 o 6 grups (nombre parell): • S’autoritza el nou CF amb la mateixa capacitat. • Si la capacitat actualment autoritzada és d’1, 3 o 5 grups (nombre senar): • S’autoritza el nou CF amb una capacitat d’1 grup menys dels autoritzats fins ara, adaptant el nombre màxim d’alumnes al nou nombre de grups. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 35. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL ELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL(PQPI) Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 36. Què impliquen els PQPI ? • Definició d’un repertori de perfils professionals (“auxiliar de …”) referits a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions. • Currículums establerts per a cada perfil professional. • Reconeixement de la formació per a la continuïtat en els cicles formatius. • Acreditació de les competències professionals. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 37. PQPI: Plantejament • Recurs específic i possibilitador d’èxit, des de nous marcs d’aprenentatge, per a: • transició al món laboral • continuïtat formativa, prioritàriament als CFGM • opcionalment, obtenció del GESO • Destinataris: • Majors de 16 anys, preferentment menors de 21 • Sense GESO • Col·lectiu divers Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a

 38. PQPI: Objectius • Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional. • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria. • Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 39. PQPI: Inici d’un itinerari professional ESO sense acreditar PQPI Mòduls voluntaris: C PQPI Mòduls obligatoris: A, B Títol GESO [Prova accés amb reconeixement PQPI] [Prova i curs accés] Cicles formatius de grau superior (CFGS) Certificació acadèmica i professional Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) Món laboral i formació permanent Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 40. PQPI: Estructura MÒDULS OBLIGATORIS 1 curs escolar (800 - 1.100 hores) MÒDULS VOLUNTARIS (7 mòduls currículum GESO) MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL • Competències professionals referides a qualificacions de nivell 1 per a: inserció laboral i formació professional • Competències bàsiques per a: la transició al món laboral i la continuació educativa • Aspectes bàsics del currículum de l’ESO MÒDULS C MÒDULS A MÒDULS B Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 41. PQPI: Desenvolupament curricular • Mòduls específics (mòduls A) • Referent: Unitats de Competènciesde nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals • Diferents perfils professionals : repertori català dels PQPI • Inclouen: • Formació professional teòrica i pràctica • Pràctiques en empresa (FCT): 150-250 h. • Projecte Integrat en relació al perfil professional i a l’entorn laboral corresponent: 30-60 h. • Dedicació: 50-70% de les hores dels mòduls obligatoris (entre 400 i 770 hores) Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 42. PQPI: Desenvolupament curricular • Mòduls de formació general (mòduls B) • Referent: competències bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i per al món laboral • Currículum establert, organitzat en mòduls icrèdits • Flexibilitat d’aplicació a cada centre: definició d’unitats formatives • Tutoria de grup, obligatòria • Dedicació: 30-50 % de les hores dels mòduls obligatoris (entre 240 i 550 hores) Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 43. PQPI: Desenvolupament curricular • Mòduls opcionals per l’obtenció del GESO (mòduls C) • Cursats en paral·lel o, preferentment en haver finalitzat els mòduls obligatoris • Certificat acreditatiu d’inscripció o superació PQPI per a cursar-los • Es corresponen a mòduls del currículum per a l’obtenció del GESO en els centres de formació de persones adultes: • Requisit de superar els mòduls obligatòris A i B per obtenir el GESO superant els mòduls C Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 44. Avaluació PQPI Qualificació global (QG) (de l’1 al 10) • Superació PQPI (QG superior a 5): CERTIFICACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 1. Reconeixement acadèmic per a accés a cicles formatius de grau mitjà: • Exempció part de la prova d’accés i reconeixement QG PQPI (coeficient 0,25) • Exempció total de la prova si QG PQPI igual o superior 8 2. Reconeixement acadèmic per a obtenció GESO: • Opció de cursar mòduls C (part GES de FPA) • Opció d’1 mòdul (cursat, si QG del PQPI superior 6,5) 3. Reconeixement professional: • Certificat professionalitat amb unitats de competència acreditades (Dep. Treball) PQPI: Avaluació, qualificacions i certificació Serveis Territorials A Girona Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

 45. Oferta de PQPI segons els perfils professionals Administració i gestió - Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals Agrària - Auxiliar en activitats agropecuàries - Auxiliar en vivers i jardins Arts gràfiques - Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia Comerç - Auxiliar en comerç i atenció al públic - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic Edificació i obra civil - Auxiliar de paleta i construcció - Auxiliar de pintura Electricitat i electrònica - Auxiliar en muntatges d'instal.lacions electrotècniques en edificis - Auxiliar en muntatges d'instal.lacions elèctriques i d'aigua i gas Fabricació mecànica - Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura - Auxiliar de fusteria metàl.lica i PVC - Auxiliar de mecànica i electricitat Hoteleria i turisme - Auxiliar de cuina - Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració - Auxiliar d’establiments hotelers Fusta, moble i suro - Auxiliar en treballs de fusteria i instal.lació de mobles Imatge personal - Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica - Auxiliar de perruqueria Indústries alimentàries - Auxiliar de la indústria càrnia - Auxiliar de pastisseria i fleca Informàtica i comunicacions - Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics Instal.lació i manteniment - Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització Transport i manteniment de vehicles - Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers - Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles

 46. Oferta de PQPI • Segons entitats i models d’organització de la formació 1- Organitzats pel Departament d’Educació: • PQPI-Pla de Transició al Treball (PTT) • en col·laboració amb administracions locals • amb la participació d’empreses • en els IES o en instal·lacions municipals i d’empreses • PQPI-Formació i aprenentatge professional (FIAP) • en col·laboració amb el SOC • en els IES 2- Organitzats per entitats o institucions autoritzats pel Departament d’Educació: • PQPI - administracions locals • PQPI - centres docents • PQPI - establiments de formació Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 47. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL FORMACIÓ DEL PROFESSORAT Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona 47

 48. Informació general La Subdirecció General de Planificació i Organització de Formació Professional organitzarà cursos de formació per a tot el professorat que el setembre de 2009 comenci a impartir un cicle formatiu LOE. La formació es realitzarà de forma intensiva durant la setmana del 6 al 10 de juliol, descentralitzant-la tant com sigui possible. Cada cicle formatiu que s’implanti tindrà una formació associada de 15 hores de durada. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 49. Horari 1r dia 2n dia De 9 a 14h Bloc comú Bloc específic De 15:30 a 18h Bloc específic Bloc específic Estructura del curs El curs tindrà l’estructura següent: • un bloc comú de 5 hores, igual per a tots els cicles i totes les famílies. Farà referència al nou model curricular que estableix la LOE. • un bloc específic de 10 hores de durada. Farà referència al cicle formatiu en qüestió. • La formació es realitzarà en dos dies. • L’horari serà de 9 a 14 h i de 15:30 a 18 h. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona

 50. Horari 1r dia De 9 a 14 h Bloc comú De 15:30 a 18:30 h Bloc específic Estructura del curs Per al professorat de les especialitats específiques L’estructura del curs per al professorat de les especialitats de FOL i de llengua estrangera serà només d’un dia de durada (8 hores). • un bloc comú de 5 hores de durada que farà referència al nou model curricular que estableix la LOE. • un bloc específic de 3 hores de durada que farà referència als crèdits que han d’impartir. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials A Girona