slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comissi ó 3 Castellar del Vallès, 30 de gener 201 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comissi ó 3 Castellar del Vallès, 30 de gener 201 3

play fullscreen
1 / 28

Comissi ó 3 Castellar del Vallès, 30 de gener 201 3

93 Views Download Presentation
Download Presentation

Comissi ó 3 Castellar del Vallès, 30 de gener 201 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Comissió 3 Castellar del Vallès, 30 de gener 2013 PROVA QUART ESO

 2. APLICACIÓ DE LES PROVES DE 4t D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CURS 2012-2013 • Aspectes procedimentals

 3. Estructura de la prova final • La prova finalestà formada per quatre quaderns: • - Competència lingüística en llengua catalana • - Competència lingüística en llengua castellana • - Competència lingüística en llengua estrangera • - Competència matemàtica

 4. 2. ASPECTES PROCEDIMENTALS 1. Abans de l’aplicació de la prova 2. Durant l’aplicació de la prova 3. Després de l’aplicació de la prova

 5. 1. ABANS DE L’APLICACIÓ DE LA PROVA

 6. 1. ABANS DE L’APLICACIÓ DE LA PROVA • 1.1. Nomenament dels membres de la comissió: • presidents • secretaris • aplicadors externs • 1.2. Confirmació de l’alumnat dels centres i marcatge de l’alumnat amb NEE • Alumnat nouvingut • Alumnat amb necessitats educatives especials • Alumnat amb malaltia prolongada • Es fan adaptacions de les proves per a l’alumnat amb: • - deficiències auditives • - deficiències visuals • Es faciliten proves específiques o els instruments o condicions necessaris per fer-les, com ara més temps, dimensions de la lletra...

 7. Les direccions dels centres han decidit si el procés de correcció de les proves per als alumnes amb NEE és intern del centre o és el normalitzat extern, abans del 21 de desembre. Els presidents de les comissions han validat la decisió del 17 de desembre a l’11 de gener. Les direccions dels centres han d’informar de la decisió a les famílies d’aquest alumnat.

 8. 1.3. Designació d’aplicadors/es de centre • Els presidents o les presidentes han designat com a mínim un/a aplicador/a extern/a de la prova per a cada centre. • S’ha previst també un aplicador per a la UEC. • Podria haver-hi algun canvi per resoldre algun imprevist. • Els professionals dels serveis educatius donen suport a l’aplicació de la prova. • Els aplicadors i aplicadores externs actuaran preferentment en el mateix municipi en què tinguin el seu lloc de treball.

 9. 1.4. Designació de correctors i correctores El president de la comissió ha designat els correctors entre els aplicadors dels quals el centre havia informat la possibilitat de ser-ho. 1.5. Informació i assessorament als centres El president o la presidenta informarà i assessorarà les direccions dels centres i altres membres de la comunitat educativa sobre el procés d'aplicació de les proves i sobre el compliment de les seves funcions. Es comunicarà a cada centre la persona designada per a l'aplicació de la prova.

 10. 1.6. Distribució de quaderns i etiquetes als centres Rebuda proves: entre els dies 4i el 8 de febrer, en horari de 9 a 17 hores. El director/a comprova que el destinatari de la tramesa és correcte, signarà el rebut corresponent amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director/a, aquesta tasca la farà un altre membre de l’equip directiu. (Atenció! Avisar a consergeria) Si hi ha desperfectes en l’embalatge, però aquests no permeten veure el contingut de les proves, no cal comunicar-ho. Si el centre no ha rebut les proves el dia 12 de febrer, ho comunicarà al president de la seva comissió i a l’adreça específica per al seguiment de la prova: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat. El paquet o paquets que continguin les proves s’han de custodiar en lloc segur fins a l’últim dia de realització de les proves. NO s’obriran fins al dia 14 de febrer en presència de l’aplicador/a extern/a i es comprovarà que el seu contingut sigui correcte.

 11. 1.7 Obertura i revisió de les proves El director del centre ha d’extreure les llistes de l’alumnat de l’aplicatiu (a partir del dia 11 de febrer). Cal tenir-les a disposició de l’aplicador a l’iniciar les proves. El dia 14 de febrer, mitja hora abans de l’hora fixada per a la realització de les proves, la direcció del centre i l’aplicador/a extern obriran el paquet o paquets i comprovaran que el seu contingut sigui correcte. Es recollirà a l’acta d’aplicació segons el model establert.

 12. 1.7 Obertura i revisió de les proves El paquet del dia 14 ha de contenir: Etiquetes identificatives per a totes les proves amb el codi corresponent a cada alumne/a. Altres etiquetes per l’alumnat que no aparegui a la llista de control. (Alerta! Per si hi ha hagut algun canvi de centre) Quaderns de la prova de llengua catalana i de la prova de matemàtiques Un sobre per a cada grup de quart i per cada matèria en el que s’hauran d’introduir tots els quaderns, un cop feta la prova (Atenció! Hi ha d’haver un únic sobre per cada matèria i per cada grup) El paquet del dia 15 ha de contenir: Quaderns de la prova de llengua castellana i de la llengua estrangera Un sobre per a cada grup de quart i per cada matèria en el que s’hauran d’introduir tots els quaderns, un cop feta la prova (Atenció! Hi ha d’haver un únic sobre per cada matèria i per cada grup) Un CD per a la prova oral de llengua estrangera.

 13. Aplicació de la prova • Les proves es duran a terme els dies 14 i 15 de febrer • L’ordre d’administració dels quaderns és: • Primer dia: • Primera sessió: prova de competència lingüística en • llengua catalana • Segona sessió: prova de competència matemàtica • Segon dia: • Primera sessió: prova de competència lingüística en llengua castellana • Segona sessió: prova de competència en llengua • estrangera

 14. 2. DURANT L’APLICACIÓ DE LA PROVA

 15. 2. DURANT L’APLICACIÓ DE LA PROVA 2.1. Presentació de l’aplicador/a extern/a La persona externa, responsable de l’administració de la prova, arribarà al centre, com a mínim, mitja hora abans de l’inici de l’activitat lectiva i es presentarà a la direcció. Si a l’hora prevista l’aplicador/a no s’ha presentat, la direcció ho comunicarà al president/a de la comissió.

 16. 2.2. Designació i coordinació de professors de suport a l’aplicació La direcció determinarà els docents del centre que intervindran en l’aplicació de la prova, preferentment tutors o tutores de quart curs, i conjuntament amb l’aplicador/a es reuniran abans de la realització de la prova per revisar les normes d'aplicació i acordar els criteris d’actuació.

 17. 2.3. Administració i supervisió de les proves L’aplicador o aplicadora, com a responsable de l’administració de la prova en el centre, actuarà també d’administrador/a a l’aula quan el centre només tingui un grup d’alumnes de quart curs i rebrà el suport del mestre o de la mestra que hagi designat la direcció. El/la directora/a designarà la persona que actuarà d'administrador de la prova en cas que hi hagi més aules que aplicadors/es externs. Si el centre té més d'un grup de quart, l’aplicador/a coordinarà i supervisarà l’administració de la prova en les diferents aules, en les quals actuaran com administradors o administradores les persones designades per la direcció del centre.

 18. 2. 4. Funcions de l’administrador/a a l’aula Presentar la prova a l’alumnat. Llegir les instruccions a l’inici de cada quadern de prova. Repartir les etiquetes identificatives i guardar les corresponents a l’alumnat absent. Anotar a l’acta l’alumnat absent i d'altres possibles incidències. Vetllar perquè les condicions en què l’alumnat fa la prova siguin les adequades: silenci, separació entre alumnes, etc. Atendre les consultes de l’alumnat durant l’aplicació, sempre que no siguin referides als continguts o enunciats. Comprovar que funcioni correctament el reproductor de veu abans de la prova de llengua estrangera. Recollir, comptar i ordenar els quaderns al final de cada sessió.

 19. 2.5. Programació de l’horari d’aplicació La prova s'aplica en quatre sessions de 60 minuts, dues per matí. Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions, de tal manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer la prova. No es permetrà l’entrada o la sortida de l’aula durant la realització de les proves.

 20. 2.6. Material per a l’aplicació S’ha d’usar bolígraf i no llapis. A la prova de matemàtiques, es pot utilitzar calculadora, però no el mòbil. Cal avisar a l’alumnat que la porti el dia 14 de febrer. L’alumnat pot utilitzar un full en blanc com a esborrany, que haurà de lliurar a l’aplicador al final de la prova.

 21. 2.7. Revisió de les proves realitzades i acta final . El director custodiarà les proves realitzades fins a la darrera prova del segon dia. L’aplicador/a comunicarà al director/a totes les incidències: absències, assignació d’etiquetes contingents, etc. Atenció! El director les introduirà a l’aplicatiu. Els quaderns de l’alumnat amb NEE que hagi fet la prova i que tinguin correcció interna s’han de quedar al centre. En finalitzar les proves de cada dia, el director o la directora i l’aplicador/a extern/a han de comptar els quaderns, tancar el sobre signant a la solapa i indicar a l'exterior el nombre total de proves que conté. Cal comprovar que el nombre de quaderns que posem en el sobre coincideix amb el nombre d’alumnes de correcció externa que hi ha a la llista. Una vegada finalitzades totes les actuacions, se signarà l’acta d'aplicació on hauran quedat recollides totes les incidències i altres informacions.

 22. 2.8. Lliurament de les proves El Director farà arribar al llarg del matí del dia 15, abans de les14 hores, a la presidenta de la comissió els sobres amb els quaderns, el llistat codificat del grup-classe i l’acta d’aplicació, després d’introduir les dades dels alumnes absents a l’aplicatiu amb el director del centre. Lloc de recollida: Serveis Educatius de Castellar del Vallès, carrer major nº 74-76, 2n pis, Castellar del Vallès. El president o presidenta de la comissió comprovarà que el nombre de proves retornades correspon al llistat inicial, llevat de les de l'alumnat de NEE que es corregeixin al centre.

 23. 3. DESPRÉS DE L’APLICACIÓ DE LES PROVES

 24. 3. DESPRÉS DE L’APLICACIÓ DE LA PROVA • 3.1. Correcció de les proves • Els dies 14 i 15 de febrer a les 10h del matí, el president/a de la comissió extraurà de l’aplicació informàtica els criteris de correcció de la prova i els passarà als correctors. • Els correctors corregiran les proves de la seva especialitat. • Els correctors hauran de corregir uns 240 quaderns aproximadament.

 25. El president/a distribuirà les proves segons els criteris següents: Un/a corrector/a no pot corregir les proves d'un centre en el qual hagi actuat d'aplicador/a, ni tampoc les del seu propi centre. No es pot repartir un grup d'alumnes del mateix centre entre diversos correctors. El dia de recollida dels quaderns a corregir es farà una reunió per analitzar els criteris de correcció. La reunió serà divendres 15 de febrer a les 17h als SE de Castellar del Vallès.

 26. 3. DESPRÉS DE L’APLICACIÓ DE LA PROVA • 3.2. Funcions de correctors i correctores • Corregir i puntuar les proves seguint els criteris de correcció establerts pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. • Enregistrar els resultats mitjançant l’aplicació informàtica corresponent. • Informar el president/a de la comissió de les incidències que es produeixin i col·laborar en l’elaboració dels informes que se’ls encarreguin. • Mantenir la màxima confidencialitat sobre el contingut de les proves que hagin corregit.

 27. 3.3. Pagament de les col·laboracions La correcció es farà en horari de no permanència al centre i haurà d’estar acabada abans de l’1 de març. En aquesta data s’han d’haver lliurat al Servei Educatiu de Castellar Els correctors i les correctores rebran una remuneració complementària per aquest treball. El barem a aplicar és de 2 euros per quadern. Condicions de les retribucions: Els correctors i correctores rebran en un termini breu per correu electrònic un document amb la seva minuta on figurarà la quantitat de quaderns corregits i l’import que percebran. Els correctors i correctores que són funcionaris no hauran d’emplenar cap formulari addicional. Els correctors i correctores que no són funcionaris del Departament d’Ensenyament hauran de realitzar les esmenes, si escau, signar la minuta i enviar-la per correu ordinari a l’adreça del CSASE que consta en la Guia abans del 22 de març. Secretaria del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu Via Augusta, 202-226, edifici annex 0821 Barcelona

 28. Contacte Comissió 3: Presidenta de la comissió: Sra. Marisa Alonso Gasa. T/ 675.785.691 malonso5@xtec.cat Secretari de la comissió Sra. Mª Dolors Arumí Ribas, CRP Castellar del Vallès T/ 93.7472392 crp-castellar@xtec.cat