Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalitat de Catalunya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Generalitat de Catalunya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalitat de Catalunya Mesures Agroambientals 2008 Llorenç Arnau i Guitart (llorenc.arnau@gencat.net) Barcelona, 28, 29 i 31 gener 2008 (Jornades presentació DUN 2008)

 2. Mesures agroambientals disponibles a DUN 2008 Opcions disponibles de mesures agroambientals són:RENOVACIÓ PDR 2000-2006: • Millora de pastures amb ramaderia equina (2005-2009) • Retirada producció RAMSAR a 20 anys (1998-2017) • Nou PDR 2007-2013(CGE abreujat 15 possibles): • Agricultura Ecològica • Producció Integrada • Lluita contra l’erosió i paisatge en avellaner • Agricultura racional i de conservació en avellaner • Millora i foment de pastures • Foment a la ramaderia ecològica (tècnicament no MAG)

 3. Mesures agroambientals disponibles a DUN 2008 • Apicultura per a la millora de la biodiversitat • Gestió zones humides RAMSAR (arròs/closes) • Millora de les ZEPAs en la Plana Agrícola • Foment de pastura de sotabosc en PPP • Varietats vegetals autòctones • Conservació i millora de races autòctones • Gestió sostenible de la fertilització • Sistemes alternatius a la lluita en vinya • Millora pastures muntanya ramaderia equina

 4. Ampliar informació sobre Mesures agroambientals • Ordre convocatòria de l’ajut CGE • WEB DAR: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al Període de Programació 2007-2013 • http://www20.gencat.cat/docs/DAR/01DAR_Departament/DAR_Plans%20i%20actuacions/DAR_Programa%20de%20desenvolupament%20rural/Documents/Fitxers%20estatics/pdr2007-13.pdf • Mesures agroambientals (Fitxes 21401 fins 21415) + • Benestar animal (Fitxa 21501) • WEB DAR: Apartat DUN 2008 dins dels ajuts associats • (MAGs CGE abreujats detall compromisos mesures) • http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d428b0f656287110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d428b0f656287110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 5. Agricultura Ecològica2008

 6. Agricultura Ecològica2008 (NOVETATS !!) • Declarar les superfícies si són ecològiques o en reconversió • (retorn de dades per defecte ecològic >2 anys CCPAE) • No hi ha cap limitació en les dates d’inscripció del CCPAE • Es fixaràn els increments de superfície per a tots els expedients en aquesta campanya 2008 • Els futurs increments de superfícies amb dret a pagament fins a 3 hectàrees i es podràn realitzar fins els dos darrers anys • Per simplificar gestió les explotacions amb ramaderia ecològica els productes com cereals, farratges no ficar-los a l’agricultura • El Pla agroambiental només es requerirà pels nous sol·licitants tot i que pot haver-hi canvis • Es mantè l’obligació de l’acreditació de la comercialització

 7. Producció Integrada2008

 8. Producció Integrada2008 (NOVETATS !!) • Declarar les superfícies si es fan mètodes alternatius a la lluita química o NO, amb primes diferenciades per conreus • (retorn de dades per defecte seran PI clàssic o no lluita) • Mètodes alternatius només obligatoris en les zones delimitades per Sanitat Vegetal • No hi ha cap limitació en les dates d’inscripció del CCPI • Es fixaràn els increments de superfície per a tots els expedients en aquesta campanya 2008 • Els futurs increments de superfícies amb dret a pagament fins a 3 hectàrees i es podràn realitzar fins els dos darrers anys • El Pla agroambiental només es requerirà pels nous sol·licitants • Es mantè l’obligació de l’acreditació de la comercialització i lluita si s’escau, es requerirà a qui ho demani

 9. Zones delimitades PI2008 (NOVETATS !!) • Zones delimitades per Sanitat Vegetal • Exemple F. LLAVOR: • Ceratitis capitata (Mosca de la fruita) • Comarques de Girona: Gironès, La Selva, Pla de l’Estany, Alt Empordà i Baix Empordà • Comarques de Lleida: Pla d’Urgell, Urgell, Segrià i Noguera • Cydia pomonella (Carpocapsa) • Comarques deLleida: Pla d’Urgell i Urgell. • Comarques de Girona: Gironès, la Selva, Pla de l’Estany, Alt Empordà i Baix Empordà.

 10. Erosió i paisatge en conreu avellaner2008

 11. Erosió i paisatge en conreu avellaner2008 • Dos mesures obligatòries amb particularitats específiques • (mínim alguna de les dues: MURS o TALUSSOS amb sup mínima) • Altres mesures es poden anar sumant a les diferents parcel·les on hi hagin les subactuacions: • MANTENIMENT ARBRES • PLANTACIÓ ARBRES • CAMINS • Els futurs increments de superfícies amb dret a pagament de fins a 3 hectàrees i es podràn fer 2on i 3er any. • El Pla agroambiental + fitxes SIGPAC on localitzar els elements a subvencionar només es requerirà pels nous sol·licitants (així com les parcel·les noves afegides)

 12. Agricultura racional i de conservació en avellaner2008

 13. Agricultura racional i de conservació en avellaner2008 (Novetats!!) • Declarar les superfícies si s’empren mètodes alternatius a la lluita química o NO, amb primes diferenciades • (El retorn de dades per defecte seran no lluita) • Mètodes alternatius només obligatoris en les zones delimitades per Sanitat Vegetal contra Zeuzera pyrina fixat només al municipi de Constantí • Els futurs increments de superfícies amb dret a pagament fins a 3 hectàrees i es podràn realitzar fins els dos darrers anys • El Pla agroambiental només es requerirà pels nous sol·licitants • Factures de lluita només si s’escau per la zona i també es requerirà si es demana la mesura amb lluita. • Hi ha una subactuació de coberta i lluita només pels avellaners que vulguin fer-la més l’agricultura ecològica

 14. Millora i foment prats pastures2008

 15. Millora i foment prats pastures2008 • No hi ha variacions respecte de la campanya 2007 • Els futurs increments de superfícies amb dret a pagament fins a 5 hectàrees i es podràn fer fins els dos darrers anys • En el cas de realitzar la ressembra s’ha d’aportar document • Recordar les superfícies que es poden sol·licitar per l’ajut, sempre que es complexin els requisits (netes i auxiliables): • Erms a pastures permanents • Pastures permanents • Prats naturals permanents • Prats artificials (no monocultiu farratger) • Conreus farratgers (no monocultiu farratger) • Pastures de port (no comunals)

 16. Foment ramaderia ecològica2008

 17. Foment ramaderia ecològica2008 (NOVETATS !!) • Declarar les superfícies si són ecològiques o en reconversió • (retorn de dades per defecte ecològic >2 anys CCPAE) • No hi ha cap limitació en les dates d’inscripció del CCPAE • Es fixaràn els increments de superfície per a tots els expedients en aquesta campanya 2008 • Els futurs increments de superfícies amb dret a pagament fins a 5 hectàrees i fins els dos darrers anys • Justificar en el cas de la realització de la ressembra document • Per simplificar gestió les explotacions amb ramaderia ecològica els productes com cereals, farratges no ficar-los a l’agricultura • El Pla agroambiental només es requerirà pels nous sol·licitants tot i que poden haver-hi canvis

 18. Foment ramaderia ecològica2008 (NOVETATS !!) • Recordar les superfícies auxiliables són les mateixes que en prats i pastures més una nova actuació: • Pastura de muntanya: producte pastura de port • (sota la condició de més de 1000 alçada, això ve prefixat al SIGPAC: visible en CROMOS i al detall del recinte en una apartat anomenat dades agroambientals) • Problema amb la justificació sacrifici ecològic • Variació de les primes definides 2007 (increment) • Problemàtica amb els animals declarats pendent de la seva resolució en el moment de fer la declaració, a conseqüencia de la total integració de DUN amb dades ramaderes.

 19. Apicultura per a la millora de la biodiversitat en medis fràgils 2008

 20. Apicultura per la millora de la biodiversitat2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • Requisit d’entrada per l’ajut ser ATP o EAP • Omplir arnes i superfícies en l’apartat específic d’ajuts agroambientals disponible a la DUN • Mirar la coherència de 1 arna per 2 hectàrees • Compromisos molt similars a l’anterior PDR, excepte la supresió del compromís definit de la Lluita contra la barroasis amb mètodes biològics • Disminució de la prima a 8,60 euros/ha • Els futurs increments de superfícies amb dret a pagament fins a 5 hectàrees i fins els dos darrers anys

 21. Gestió zones humides RAMSAR 2008

 22. Gestió zones humides RAMSAR 2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • 4 Mesures/Subactuacions diferenciades: • Arròs (equival a l’antiga actuacions arrossars) • (AP i EAP al 100% de l’ajut i els no professionals un 80% jubilats inclosos*) • Mateniment de closa (zona Parc Aigüamolls Empordà) • Recuperació de closa (zona Parc Aigüamolls Empordà) • Arròs més retirada de palla • CLOSES: pastures inundables particulars i amb molt interés ambiental només ubicades a la zona dels aigüamolls • PRODUCTE: Closes i només auxiliables en cas que el SIGPAC les ubiqui en aquesta zona Aigüamolls • (dades agroambientals detall recinte + cromos enviats)

 23. Gestió zones humides RAMSAR 2008 • ARROSSARS: molt similar a l’anterior PDR en quan als seus compromisos • NOVA ACTUACIÓ RETIRADA DE PALLA: • Demanar només aquesta mesura per les superfícies on dels 5 anys de compromís es retiri la palla • Superfície mínima d’acollida com a mínim 10% de l’arròs • Palla retirada una vegada recol·lectat l’arròs, caldrà justificació documental del seu transport i/o la seva correcta valorització posterior.

 24. Millora de ZEPAS Plana Agrícola 2008

 25. Millora de ZEPAS Plana Agrícola 2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • 2 Mesures/Subactuacions diferenciades: • Foment de cereal de cicle llarg • Foment de guarets en zona ZEPA • Combinació entre les dues mesures (5-20% de guarets) • Obligació de deixar banda sense conreu de cereal • Cal diferenciar que només es poden realitzar en dos ambits amb les seves particularitats ben diferenciades entre ells • Secans Orientals • Secans Occidentals • Mesures només sol·licitables en les àrees designades al SIGPAC com a ZEPA MAG (designades pel DMAH i el DAR com a prioritàries en la conservació de ZEPAs)

 26. Pastura de sotabosc en PPP 2008

 27. Pastura de sotabosc en PPP 2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • Per explotacions ramaderes de boví/oví/cabrum ubicades en municipis amb àrees PPP o limítrofes a l’àrea PPP • Superfícies sol·licitades han de ser pasturables (i arbrades) • Mesures només sol·licitables en recintes SIGPAC marcats com a PPP (delimitades pel DMAH) • Es fixa una densitat de punts d’aigua per 10-40 ha mínim • Realitzar el tancament pastor elèctric, mallazo o filferro • Obligació de mantenir unes càrregues ramaderes i uns calendaris de pastoreig variables per zones de Catalunya • Documentació inicial: Pla Agroambiental + Mapa 1:25000 on es delimiti l’àres de pasturatge i els punts d’aigua

 28. Varietats vegetals autòctones 2008

 29. Varietats vegetals autòctones 2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • Per explotacions d’horta o de fruiters amb unes determinades varietats vegetals autòctones (que s’han de sol·licitar escollint la varietat corresponent per l’ajut) • Hortícoles (Cigronet anoia, Mongeta brisa de Santa Pau, Patates: Bufet i Barbeta, Salsafí, tomàquets: Benach i de penjar, pèsols: negre i floreta, Blat de moro escairat) • Pereres: Angelina, Canyella, Tendral de Reus • Cirerers: Aiguardent, Cua llarga i Villereta • Pomeres: Camosa, Cul de ciri i Totxa • Presseguers: Benvingut, Carrutxa i Esternà • Guardar les factures corresponents a la venda del producte • Superfícies mínimes=> Horta 0,3 ha i fruiters 1 ha

 30. Conservació Races autòctones 2008

 31. Conservació Races autòctones 2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • Burro Català (200 euros/UBM) • Vaca de l’Albera, Pallaresa (200 euros/UBM), Bruna (50 euros/UBM) • Cavall pirinenc català (80 euros/UBM) • Ovella aranesa, ripollesa i xisqueta (200 euros/UBM) • Cabra blanca o de rasquera (200 euros/UBM) • Mantenir el cens ramader sense disminuïr-lo • Pertànyer a associació ramadera amb la finalitat de conservació • Tenir els caps de bestiar inscrits en el Llibre de Registre Raça • Participar en un programa de millora de genètica i tot el que es deriva d’aquests programes de millora

 32. Gestió sostenible fertilització 2008

 33. Gestió sostenible fertilització 2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • Destinada a explotacions AP o EAPs de cereals o hortícoles • Les superfícies mínimes són 4 ha d’unitats homògenies de cereals i 0,5 UHC en conreus hortícoles • Mesures anàlisi sòl (26€/ha) i addicional fert. Orgànic (18€/ha) • A.Sòl: per UHC un anàlisis complert de caracterització (MO, pH, CE, CaCO3, N, P, F i textura) + cada any anàlisi de nitrats + anàlisi complert per UHC el darrer any de compromís • A. fertilitzants orgànics (opcional):realitzar l’anàlisi de les dejeccions ramaderes prèviament a la seva aplicació. Paràmetres: MS, N, P i K • Mostres han de ser preses i analitzades per laboratori inscrit al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya.

 34. Sistemes alternatius de lluita en vinya

 35. Sistemes alternatius de lluita en vinya • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • Tenir sistemes de trampes per controlar plaga • Realitzar el tractaments correctament • Realització anàlisi multiresidu per UHC • 2 Sistemes diferenciats (Control Integrat): • CONFUSÓ SEXUAL FEROMONES + Bacillus thuringensis • Superfícies homogènies mínimes 80 ha, reduible fins a 40 ha mitjançant l’autorització del tècnic responsable • 140 euros/ha • PREPARATS DE Bacillus thuringensis • Superfície homogènia de 5 ha • 110 euros/ha

 36. Millora de pastures muntanya amb ramaderia equina 2008

 37. Millora de pastures muntanya amb ramaderia equina 2008 • Nova convocatòria de l’ajut per 2008 • Explotacions amb historial equí mínim de 3 anys • Cens mínim de 6 UBM • Respectar les càrregues ramadera 0,5 -1/1,4 UBM/ha • Superfícies auxiliables pastures naturals o artificials, però no monofites, ni tampoc forestals. • Només tenen dret al cobrament de l’ajut les que >1000 alçada o >20% pendent i el seu aprofitament ramader com a mínim maig a octubre anualment • Prima 110 euros/ha • (AP i EAP al 100% de l’ajut i els no professionals un 80%)

 38. Consideracions generalsMAGs • Pagament dels ajuts a canvi de realització d’accions ambientalment favorables i lligat a 5 anys de compromís • Prioritats i atribució de pagament, en cas de no tenir prou disponibilitat pressupostària per atendre a totes les sol·licituds • Sistema de càlcul dels ajuts: UMCA, compliments parcials … • Requisits particulars en les diferents mesures (AP, superfícies auxiliables, productes disponibles, varietats, races…) • En el cas de no aportar la documentació un cop passat els terminis de reclamació es tindrà per desistida la sol·licitud • Factures de lluita només si s’escau, i a qui ho demani tb. • El Pla agroambiental només es requerirà pels nous sol·licitants • Reclamació dels imports més els interessos en el cas d’incompliments dels compromisos

 39. Moltes gràcies!!! La informació s’actualitzarà a la web del DARhttp://www20.gencat.cat/portal/site/DAR