slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA - PowerPoint PPT Presentation


  • 240 Views
  • Uploaded on

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA. 1. ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA. AIC 1990: S ignat el d i a 7 de novembre de 1990, per Foment del Treball Nacional, CC.OO. i la U.G.T. de Catalunya, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1397, de data 23 de gener de 1991.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1

ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA

AIC 1990: Signat el dia 7 de novembre de 1990, per Foment del Treball Nacional, CC.OO. i la U.G.T. de Catalunya, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1397, de data 23 de gener de 1991.

En l’article 3.1 del’AIC s’acorda instituir el Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge.

AIC 2005-2007: s’amplien les competències del Tribunal i es reforma el Reglament del mateix.

slide3

2

¿QUÈ ÉS EL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA?

Sistema extrajudicial de solució de la conflictivitat laboral, configurat com un instrument de resolució de conflictes de treball, la finalitat del qual és objectivitzar al màxim el conflicte laboral, buscant la proporció de la raó de las posicions de les parts i oferint sol·lucions ràpides i eficaces.

slide4

3

PERSONALITAT JURÍDICA

  • Fundació privada, sense ànim de lucre.
  • Òrgan de govern i administració de la Fundació: Patronat compost per 5 membres, 2 designats per Foment del Treball Nacional, 1 per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, 1 per la Unió General de Treballadors de Catalunya i 1 per la Generalitat de Catalunya.
  • Fins fundacionals: L’exercici de les funcions de conciliació, mediació i arbitratge en benefici de les empreses i els treballadors de Catalunya, previstes en l’Acord Interprofessional de Catalunya.
  • Personal propi, no funcionari.
  • Recursos: Partida pressupostària pròpia dins dels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Relacions Laborals - Departament de Treball i Indústria).
slide5

4

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA: NATURALESA i OBJECTE

NATURALESA

El Tribunal Laboral de Catalunya es constitueix en base a l’article 83.3 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors i en virtut de l’Acord Interprofessional de Catalunya.

OBJECTE

Establir un sistema extrajudicial i extraadministratiu de sol·lució de la conflictivitat laboral.

A més de les funcions d’intervenció en els conflictes d’interessos que li siguin propis, actua com a òrgan de conciliació i mediació als efectes dels articles 63 i 154 del Text Refós de la Llei de Procediment Laboral, conforme a les previsions i límits continguts en el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya.

slide6

COMESES DEL TLC

5

Competència plena del TLC com a òrgan de Conciliació, Mediació i Arbitratge, en conflictes col.lectius i plurals i en determinats conflictes individuals.

slide7

6

CONCILIACIÓ

MEDIACIÓ

ARBITRATGE

COS DE CONCILIADORS

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

COS LABORAL D’ÀRBITRES

COS DE CONCILIADORS

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

slide8

7

DELEGACIÓ DEL TLC EN MATÈRIA DE SERVEIS DE MANTENIMENT

-Delegació específica, dintre del marc procedimental del Tribunal Laboral de Catalunya, per a determinar, en cas de vaga, els serveis de manteniment que hagin d’aplicar-se en una o més empreses, i la determinació dels quals no sigui competència de l’Autoritat Laboral.

-L’acte de conciliació es celebrarà dins dels 3 dies hàbils següents a la presentació de l’escrit introductori.

-Ambdues representacions, de comú acord, podran sotmetre’s al tràmit d’arbitratge de la Delegació que hagi intervingut en la conciliació. En aquest cas el laude haurà de dictar-se en el termini de 2 dies hàbils de la data de submissió a arbitratge.

slide9

8

Els procediments de conciliació, mediació i arbitratgedel Tribunal Laboral de Catalunya es regeixen pels principis de

Gratuïtat

Igualtat

Imparcialitat

Independència

Oralitat

Audiència i

Contradicció

slide10

9

SUBMISSIÓ AL TRÀMIT DE CONCILIACIÓ DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Clàusula de submissió en Convenio Col·lectiu o acord suficient entre les parts.

Convenis d’àmbit estatal: limitat als treballadors i empreses o centres de treball ubicats en Catalunya, quan així s’estableixi expressament en el propi Conveni o quan les respectives comissions paritàries d’interpretació subscriguin un acord de submissió als procediments de conciliació i mediació del TLC.

CONCILIACIÓ

Submissió al procediment, per sol·licitud d’ambdues parts mitjançant Conveni de Submissió al mencionat tràmit (model normalitzat)

Submissió s’entén atorgada quan, després de la sol·licitud inicial d’una de les parts, compareix l’altra davant de la citació del TLC i accedeix a la celebració del tràmit de conciliació i mediació.

slide11

10

COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN DE CONCILIACIÓ

Òrgan col·legiat constituït per 4 Delegacions (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)

2 FOMENT

CONFLICTESCOL·LECTIUS

i PLURALS

4 CONCILIADORS

1 CCOO

1 UGT

1 USOC

1 FOMENT

CONFLICTES COL·LECTIUS

(EMPRESES -30 TREBALLADORS)

2 CONCILIADORS

1 UGT

o 1 CCOO

CONFLICTES INDIVIDUALS

Afiliació o petició expressa de l’interessat sol·licitant,

otorn rotatiu.

slide12

11

PROCEDIMENT DE CONCILIACIÓ

CONFLICTES

COL·LECTIUS

CONFLICTES

PLURALS

CONFLICTES

INDIVIDUALS

ESCRITINTRODUCTORI

MATEIXA EFICÀCIA QUE

L’ESTIPULAT EN CONVENI COL·LECTIU

AMB

AVINENÇA

5 DIES

HÀBILS

ACORD SUBMISSIÓ

ARBITRATGE

TRÀMITPREVIALPROCÉSJUDICIAL

(ART.63 LPL)

ACTE DE

CONCILIACIÓ

SENSE

AVINENÇA

SUBMISSIÓ A LA

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

Veure Procediment de Mediació (I)

ACTA DE

CONCILIACIÓ

INTENTAT

SENSE

EFECTE

TRÀMITPREVIALPROCÉSJUDICIAL

(ART.63 LPL)

DESESTIMENT

ARXIU

slide13

12

SUBMISSIÓ AL TRÀMIT DE MEDIACIÓ DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Submissió expressa al tràmit de mediació, una vegada finalitzat l’Acte de Conciliació sense avinença.

MEDIACIÓ

Sol·licitud directa de ambdues representacions, mitjançant model normalitzat de submissió al tràmit de mediació.

Inclusió de clàusula genèrica de submissió al trámit de mediació en conveni col·lectiu o pacte d’empresa.

slide14

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

13

Òrgan col·legiat, compost per 26 mediadors (10 nomenats per Foment del Treball Nacional, 8 per CCOO i 8 per la UGT)

2 FOMENT

CONFLICTESCOL·LECTIUS

i PLURALS

4 MEDIADORS

1 CCOO

1 UGT

1 USOC

1 FOMENT

CONFLICTES COL·LECTIUS

(EMPRESES -30 TREBALLADORS)

2 MEDIADORS

1 UGT

o 1 CCOO

CONFLICTES INDIVIDUALS

Afiliació o petició expressa de l’interessat sol·licitant,

otorn rotatiu.

slide15

14

PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ (I)

CONFLICTES

COL·LECTIUS

CONFLICTES

PLURALS

CONFLICTES

INDIVIDUALS

ACTE DE CONCILIACIÓ

SENSE ACORD

SUBMISSIÓ A LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

CITACIÓ EN 3 DIES HÀBILS

ACTE DE MEDIACIÓ

AMBAVINENÇA

SENSE AVINENÇA

PROPOSTA MEDIADORA

ACCEPTACIÓ

NO ACCEPTACIÓ

MATEIXA EFICÀCIA

QUE L’ESTIPULAT

EN CONVENI COL·LECTIU

SENSE AVINENÇA

AMB AVINENÇA

TRÀMITPREVIAL

PROCÉSJUDICIAL

(ART.63 LPL)

slide16

15

PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ (II)

CONFLICTES

COL·LECTIUS

CONFLICTES

PLURALS

CONFLICTES

INDIVIDUALS

SOL·LICITUD EXPRESSA

D’AMBDUES PARTS

SUBMISSIÓ EN

CONVENI COL·LECTIU

ACTE DE MEDIACIÓ

CITACIÓ EN 3 DIES HÀBILS

AMB AVINENÇA

SENSE AVINENÇA

PROPOSTA MEDIADORA

ACCEPTACIÓ

NO ACCEPTACIÓ

MATEIXA EFICÀCIA

QUE L’ESTIPULAT

EN CONVENI COL·LECTIU

AMB AVINENÇA

SENSE AVINENÇA

NO ÉS DÓNA PER COMPLIMENTAT

EL TRÀMITPREVIAL PROCÉS

JUDICIAL(ART.63 LPL)

slide17

16

SUBMISSIÓ AL TRÀMIT D’ARBITRATGE DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Submissió mitjançant Conveni Arbitral, firmat per ambdues representacions.

ARBITRATGE

Submissió mitjançant acord en acta de Conciliació o Mediació.

slide18

17

COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN D’ARBITRATGE

3) Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya

slide19

18

PROCEDIMENT D’ARBITRATGE

ÀRBITRE

NO DESIGNAT

LLISTA

D’ÀRBITRES

(2 DIES HÀBILS)

DESIGNACIÓ

ÀRBITRE

(1 DIA HÀBIL)

SUBMISSIÓ

MITJANÇANT

CONVENI ARBITRAL

ACCEPTACIÓ

ÀRBITRE

ÀRBITRE

DESIGNAT

TRÀMIT

D’AUDIÈNCIA

(3 DIES HÀBILS)

SUBMISSIÓ EN ACTA DE

CONCILIACIÓ O

MEDIACIÓ

3 DIES HÀBILS

7 DIES

HÀBILS

COMISSIÓ TÈCNICA

DEL TLC

(15 DIES HÀBILS)

DELEGACIÓ DEL TLC

O

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

RESOLUCIÓ

ARBITRAL

RESOLUCIÓ

ARBITRAL

7 DIES HÀBILS

COMISSIÓ TÈCNICA

DEL TLC

(15 DIES HÀBILS)

slide20

19

COMISSIONS TÈCNIQUES DEL

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

Anàlisi i estudis en relació amb aspectes amb relació a: mètodes i temps, valoració de llocs de treball, major temps invertit, problemes de desplaçament i mitjans de transport com a conseqüència del trasllat del centre de treball d’una empresa, així com el possible assessorament en els canvis productius en l’organització del treball en les empreses.

Organització del Treball

Anàlisi i estudis en relació amb l’aplicació de clàusules de desvinculació salarial, aplicació de mesures contemplades en els articles 40, 41, 47 y 51 del TRET, fonamentades en raons econòmiques i conflictes laborals derivats de l’aplicació d’externalització dels compromisos per pensions en matèria de previsió social complementària i sobre els plans prèviament constituïts.

Economia i Previsió Social Complementària

Anàlisi i estudi dels temes encomenats pels conciliadors i mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya, en aspectes relacionats amb la discrepàncies en matèria de drets i deures dels treballadors i els representants dels treballadors; drets i obligacions de les empreses; funcions del Servei de Prevenció; competències del Comitè de Seguretat i Salut Laboral; criteris a aplicar en les mesures establertes pels serveis de prevenció; anàlisi i dictamen sobre plans de prevenció; i ampliar les seves funcions en aquells supòsits que es determinin per part del TLC i siguin compatibles legalment amb les pròpies competències de la Comissió.

Seguretat i Salut Laboral

slide21

20

EVOLUCIÓ ANUAL

slide23

22

CONCILIACIONS/MEDIACIONS 1992-2004

slide24

23

CONCILIACIONS/MEDIACIONS 1992-2004

slide25

24

PROCEDIMENTS PER SECTORS

slide26

25

ORGANISMES EXTRAJUDICIALS DE

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES LABORALS

PREKO

1984

SASEC

2005

TLN

1995

ORECLA

1997

AGA

1992

SAMA

1996

TLR

1994

TLC

1990

SERLA

1996

ILM

1994

SIMA

1996

TAMIB

1995

TAL

1997

FRLEX

1998

JURADO ARBITRAL

1996

ORCL

1996

SERCLA

1996

TLCANARIAS

1995

slide28

Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya

Ronda Sant Pere, 16 3a planta

08010 Barcelona

Tel: 93 412 28 87

Fax: 93 412 05 93

Web: www.tlc.es

Mail: tlc@tlc.es