Download
milt suomen talouden tulevaisuus n ytt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?

Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää? Petri Mäki-Fränti Ekonomisti

 2. Kansainvälinen talouskehitys epäyhtenäistä Petri Mäki-Fränti

 3. Suomen talous polkee paikallaan Petri Mäki-Fränti

 4. Vienti viime vuoden alun tasolla Petri Mäki-Fränti

 5. Suomen vienti kasvaa vientimarkkinoita hitaammin Petri Mäki-Fränti

 6. Vaihtotase seuraa edelleen valuuttakurssin kehitystä Petri Mäki-Fränti

 7. Euron heikkeneminen on tukenut vientiä Petri Mäki-Fränti

 8. - mutta palkkataso nousi taantuman aikana kilpailijamaita nopeammin Petri Mäki-Fränti

 9. Suomen viennin rakenne suosiollinen aina finanssikriisiin asti Petri Mäki-Fränti

 10. Kotimarkkinoidenkin kysyntä vaimentunut Petri Mäki-Fränti

 11. Kotitaloudet ovat kuluttaneet velaksi Petri Mäki-Fränti

 12. Luottamusilmapiiri heikentynyt kesän aikana Petri Mäki-Fränti

 13. Työttömyyden lasku pysähtynyt Petri Mäki-Fränti

 14. Työpaikkoja siirtynyt teollisuudesta palveluihin Petri Mäki-Fränti

 15. Vaihtotaseen ylijäämä sulanut Petri Mäki-Fränti

 16. Vaihtosuhde on heikentynyt jatkuvasti Petri Mäki-Fränti

 17. Inflaatio edelleen nopeaa Petri Mäki-Fränti

 18. Talouskasvu syntyy työn tuottavuudesta • Bruttokansantuote = työn määrä x työn tuottavuus • Työpanos henkeä kohti ja väestönkasvu määrittävät työn määrän kehitykselle luontaiset rajat • Työn tuottavuus voi kasvaa rajatta • Pitkällä aikavälillä bruttokansantuotteen kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta • Työn tuottavuuden kasvun lähteet • Työpanoksen laatu • Investoinnit tuotannolliseen pääomaan • Teknologian kehitys Petri Mäki-Fränti

 19. Työn tuottavuudella on keskeinen merkitys kasvun kannalta Petri Mäki-Fränti

 20. Työvoimapanoksen kasvu ei enää tue talouskasvua Petri Mäki-Fränti

 21. Teollisuuden osuus talouden tuotannosta supistunut Petri Mäki-Fränti

 22. Väestön ikääntyminen ja palvelualojen kasvu hidastavat pitkän aikavälin kasvua Petri Mäki-Fränti

 23. BKT:n vaihtoehtoisia kehityskulkuja Petri Mäki-Fränti

 24. Julkisen talouden kestävyys • Julkinen talous on kestävä, jos vallitseva finanssipolitiikka, eli menoja koskeva lainsäädäntö ja veroasteet riittävät vakiinnuttamaan velka-asteen. • Suomen kestävyysongelmien taustalla on velka-asteen nousu ja väestön ikääntyminen. • Velka-asteen noustessa joudutaan tulevista tulovirroista kasvava osa sitomaan korkojen maksuun. Se vaikeuttaa palveluvelvoitteista suoriutumista. • Ikääntyminen puolestaan lisää palvelutarvetta ja muita menopaineita. Se vähentää myös työpanosta ja sitoo voimavaroja keskimääräistä hitaamman tuottavuuden aloille. Seurauksena on pitkän aikavälin kasvun hidastuminen. Petri Mäki-Fränti

 25. Valtion tulojen ja menojen välillä kuilu Petri Mäki-Fränti

 26. Eläkemenot kasvavat jo nyt Petri Mäki-Fränti

 27. Terveyden ja pitkäaikaishoidon menot kasvavat 2020-luvun lopulla Petri Mäki-Fränti