1 / 20

Tradisjoner i endring Om kvinnelig omskjæring

Tradisjoner i endring Om kvinnelig omskjæring. Flyktninghelsetjenesten Des 2011. Kvinnelig omskjæring. Hvor mange land i Afrika praktiserer omskjæring? 28 land. 130 millioner kvinner. 3 millioner jenter hvert år. 6000 jenter står i fare for å bli omskåret i dag.

kamala
Download Presentation

Tradisjoner i endring Om kvinnelig omskjæring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tradisjoner i endringOm kvinnelig omskjæring Flyktninghelsetjenesten Des 2011 Alta kommune Flyktninghelseteamet

 2. Kvinnelig omskjæring • Hvor mange land i Afrika praktiserer omskjæring? • 28 land. • 130 millioner kvinner. • 3 millioner jenter hvert år. • 6000 jenter står i fare for å bli omskåret i dag. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 3. Land i Afrika der omskjæring praktiseres Egypt Mauritania Land utenfor Afrika Irak Kurdere Iran Kurdere og noen få andre Forente Arabiske Emirater De fleste i lokalbefolkningen India noen få muslimer Indonesia noen få muslimer Malaysia noen få muslimer Yemen (23%) Somaliere og noe lokalbef Mali Senegal Niger Gambia Tchad Sudan Eritrea Burkina Faso Guinea Nigeria Sierra Leone Elfenbens kysten Liberia Ghana Etiopia Sent.afr.rep. Kamerun Somalia Uganda Kongo Kenya Tanzania Alta kommune Flyktninghelseteamet

 4. Kvinnelig omskjæring • Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5–14 år. • Forskjellige typer omskjæring. • Usterile forhold. • Mange kvinner får store helseplager på grunn av omskjæring. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 5. Akutte fysiske komplikasjoner: • Smerter • Livstruende blødninger • Smitterisiko • Infeksjoner • Urinstans Alta kommune Flyktninghelseteamet

 6. Komplikasjoner på lang sikt. • Smerter. • Menstruasjons problemer. • Opphopning av urin og menstruasjonsblod. • Gjentatte urinveisinfeksjoner. • Smerter ved samleie. • Arrdannelser. • Cyster. • Fistula. • Lekkasje av urin/avføring. • Fødselskomplikasjoner. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 7. Psykiske reaksjoner Kjønnslemlestelse medfører i mange tilfeller ekstreme smerter, som er ledsaget av tvang og fysisk vold fra barnets nærmeste. Smertene og opplevelsene fra inngrepet kan reaktiveres senere i livet i situasjoner som minner om kjønnslemlestelsen. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 8. Film • Hvorfor gjorde du det mamma? Alta kommune Flyktninghelseteamet

 9. Tradisjoner • Hva er tradisjoner? • Hvilke tradisjoner har vi? • Gode tradisjoner. • Skadelige tradisjoner. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 10. Skadelige tradisjoner • Tvangsekteskap • Barneekteskap • Scarification rituals. Dyp kutting • Ringer rundt halsen. • Omskjæring Alta kommune Flyktninghelseteamet

 11. Tradisjoner • Hvilke tradisjoner ønsker vi å videreføre til våre barn? • Kan man endre på tradisjoner? Alta kommune Flyktninghelseteamet

 12. Ulike grunner • Hva er grunnen til at ritualet med omskjæring opprettholdes? Alta kommune Flyktninghelseteamet

 13. Ulike grunner. Forts. • Religion. • Bra/ hel/ riktig kvinne. • Renhet/ Skjønnhet. • Bevare Jomfrudom. • Beskyttelse mot seksuelle lyster. • Blir ikke gift. • Skam for familien. • Straff. • Utstøtt av samfunnet. • Kan ikke bli gravid/føde barn. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 14. Eldgammel tradisjon i forandring. 3000 år tilbake. Ingen religion krever omskjæring Fantes lenge før både kristendom og islam oppsto. Innført i Islam 742 år f.kr. Religion eller tradisjon? Alta kommune Flyktninghelseteamet

 15. Den hellige boken…. • ” It is Allah who has made for you the earth as a resting place and the sky as a canopy, and has given you shapes and made your shapes beautiful- (40:64) (Sitert av en Imam fra Saudi Arabia) Alta kommune Flyktninghelseteamet

 16. Hadith • Um Atiyyat al-Ansariyyah said: • A woman used to perform circumcision in Medina. The Prophet (pbuh) said to her: Do not cut too severely as that is better for a woman and more desirable for a husband. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 17. Hvilke av våre tradisjoner ønsker vi å videreføre til våre barn? • Hva om vi tar bort det som er skadelig, og fortsetter med resten av ritualet? Alta kommune Flyktninghelseteamet

 18. Det jobbes aktivt i mange land i verden. Alta kommune Flyktninghelseteamet

 19. Røde kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tlf: 815 55 201 Alta kommune Flyktninghelseteamet

 20. Kilder: • Kvinner liv og helse. Veiledning for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres. 2004. OK-prosjektet. • Kjønnslemlestelse(KL): En Veiviser. NKVTS.no • Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. Q-1145 B. BLD og HOD. • Handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2008-2011. BOL. • Fra kunskap til handling. Håndbok om kjønnslemlestelse. 2005 R. Elise B. Johansen. OK Prosjektet. Alta kommune Flyktninghelseteamet

More Related