Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulering av aroma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulering av aroma

Regulering av aroma

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Regulering av aroma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reguleringav aroma • EU: • Forordning (EF) 1334/2008 regulererspesifiktaromaer • Publisert 30. desember 2008; ikrafttredelse: 1. januar 2011 • Forordning (EU) 872/2012 (unionslisten over aromastoffer) og 873/2012 • (overgangsordninger) - ikrafttredelse: 22. april 2013 • Norge: • Den norskearomaforskriftenregulererallearomaer, ogsårøykaromaer • Den sisterevisjonenavaromaforskrifteninnfører - for første gang – • unionslisten over aromastoffer I norsklovverk. • Ikrafttredelse: 15. juli 2013 • Harmonisert med EU regelverk, med unntakavbarnemat (sjekk)

 2. Hvaer aroma? • Påvirkersmak, luktogsyn • Detfinnesti ganger flerereseptorer for luktenn for smak, med bl.a. koblingtil • bl.a. emosjonellresponsoghukommelse. • Generellevilkår for brukav aroma inæringsmidler • - Ikkehelserisiko • - Ikkevilledeforbruker • Aroma reguleresseparatfratilsetningsstoffer • - Brukesismåmengder • Selvbegrensendemengder, avhengigavbrukerenspreferanser (smakogbehag). • Dettemedfører at eksponeringenvanligviserlav, oglitenhelserisiko.

 3. Aroma: definisjoner • Aroma er produkter som • tilsettes næringsmidler for å tilføre eller endre duft og/eller smak, [..for å gjøre den mer appetittvekkende] • ikke er beregnet på konsum som sådan • tilsettes vanligvis i små mengder, tilstrekkelig til å oppnå ønsket effekt (= «quantumsatis») • - og derfor gir lav eksponering og liten helserisiko • (Aromaforordningen, art. 2; aromaforskriften)

 4. Aroma: kategorier • aromastoffer • aromapreparater • reaksjonsaromaer • røykaromaer • aromaforløpere eller • andre aromaer eller blandinger av disse • (Aromaforordningen, art. 2; aromaforskriften)

 5. Alminnelige vilkår for bruk av aromaer i eller på næringsmidler (aromaforordningen, art. 4) Bare aromaer eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som oppfyller følgende krav, kan brukes i eller på næringsmidler: a) Må ikke utgjøre en helserisiko (i.e. tatt opp i unionslisten) b) Må ikke villede forbrukeren (se «naturlig» nedenfor)

 6. Unionslisten over aromastoffer • ca. 2500 aromastofferpå listen (evalueringforegårfortsatt, men sistefrist for innleveringav data er des. 2013) • 11 aromastoffer med bruksbegrensninger: • koffein(FL 16.016), • teobromin(FL 16.032), • ammoniumklorid(FL 16.048), • D-kamfer(FL 07.215), • trekininsalter - kininhydroklorid, kininsulfat, • kininmonohydroklorid-dihydrat(FL 14.011, FL 14.152 and FL 14.155), • glycyrrhizinsyre(FL 16.012) og dens ammoniumform (FL 16.060), • rebaudiosidA(steviolglykosidfraplanten Stevia Rebaudiana, søtstoff) (FL 16.113) og • neohesperidinDC, søtstoff(FL 16.061)

 7. Aroma - maksimumsgrenser • De flestearomaerharingenmaksimumsgrenser • (ca. 2500 aromastofferergodkjent for brukinæringsmidler) • Maksimumsgrensererimidlertidinnført for enkeltenaturlig • forekommendesubstanser: • Metyleugenol (4-allyl-1,2-dimetoksybenzen) • Estragol (1-allyl-4-metoksybenzen) • Safrol (1-allyl-3,4-metylendioksybenzen) • Blåsyre (hydrocyansyre) • Kumarin(1,2-benzopyron) • Capsaicin - ikkeinnførtmaksimumsgrense (mangler data) • m.fl. • Ingenavdissearomastoffeneskaltilsettesi mat- ogdrikkevarersomsådan. • Begrensningermhp. brukavenkeltekildematerialer

 8. Aroma ibarnemat

 9. Aroma ibarnemat: EU: Aroma ibarnemat - ikkefulltutharmonisertinnenfor EU; inntilvidereer aroma tillattbruktibarnemat, avhengigavnasjonallovgivning. Norge: Aroma ikketillattibarnemat. Unntak: grøtitørrtilstand

 10. Røykaroma

 11. Røykaroma (I) EU: Røykaromaerdefinertsomegenkategoriavaromaeriaromaforordningen - forordning (EF) no. 1334/2008. Særligevilkår for brukavrøykaromaerregulertiegenforordning – forordning (EF) 2065/2003, separatfragenerellekraviaromaforordningen. Norge: – Røykaromaerregulertiaromaforskriften

 12. Røykaroma (II) Risikovurderingavrøykaroma (såkalte “primærprodukt”) harpågåttsiden 2005. Prosedyre for søknadoggodkjenninginnebærerbl.a. innsendingavtoksikologiske data ogtekniskespesifikasjoner (bl.a. treslag, fremstillingsmetode, kjemisk sammensetning, oginnholdavpolyaromatiskehydrokarboner (PAH). Blantannetkreves data for in vitrogentoksisitetstesterog en 90-dagers foringsstudieiforsøksdyr (Veiledningsdokument; EFSA, 2005) Formål: Lage en positivliste (i.e. unionsliste) over røykaromaersomkanbrukes inæringsmidlerinnenfor EU/EØS. Betingelser for tryggbrukinnebærerogså å bestemmemaksimumsgrenserinnenfor tillattematvarekategorier.

 13. Røykaroma (III) Status: EFSA harferdigstiltrisikovurderingerav 10 røykaromaer (primærprodukter) EU kommisjonenharsammen med arbeidsgruppen for aroma (WGF) utarbeidet et forslagtilreguleringavdisserøykaromaene. Detteinnebæreretableringav en positivliste(i.e. unionsliste), med bruksbetingelser. Lovforslagetforventesfremlagtiregulatoriskkomite (SCFCAH) for voteringiløpetav 2013 (men tidspunktikkeangitt). Komitologi med “scrutiny” prosedyreiParlamentet

 14. MERKING

 15. Merking – aroma “aroma” skalståoppførtiingredienslisten, men ikkekravomspesifiseringavaromaenssammensetning. Praktiskeårsaker: Flerearomaer (ti-talls) kanbrukesikombinasjon for å frembringeønsket aroma; e.g. såkan en jordbæraromainneholde >30 aromastoffer + et aromapreparat Unntak: koffein, kinin, ammoniumsalter (sjekk!)

 16. Merking - røykaroma • Forbrukerne bør informeres dersom røyksmaken i et bestemt næringsmiddel skyldes tilsetning av røykaromaer • Merkingen bør ikke villede forbrukeren med hensyn til om produktet er røykt på tradisjonelt vis med frisk røyk eller behandlet med røykaromaer

 17. B2B: Merdetaljertekravtil å oppgiaromaerogandrekomponenter, men ikkealltidoffentligtilgjengelig, ogerikke å finnepåmerkelapptilforbruker

 18. Naturlig aroma • Begrepet “naturlig” aroma erdefinertiaromaforordningen (art. 3, og art. 16). • “Naturlig” erikkedefinert for tilsetningsstoffer • “Kunstig” og “natur-identisk” – begrepeneharopphørt å eksistere for aromaeriht. den nyearomaforordningen, ogkanikkelengrebrukes.

 19. Naturligaroma (forts.) • 95/5 % regel: • 100 % av aroma måværefranaturligekilder • Når en aromakildenavngismå ≥95% (vektprosent) kommefradennekilden. • Resterende 5% kanværefraandrekilder, men måogsåværenaturlig • Eks. For naturlig mint aroma måminst 95% av aroma kommefra mint. • “naturlig ” kanikkebrukessombetegnelsepåandrekategorier aroma ennaromasubstanserogaromapreparater (f.eks. reaksjonsaromaer, røykaroma, aromaforløpere, ellermatvareingredienser med aromaegenskaper

 20. Aromaersomersøknads- oggodkjenningspliktige (art. 9) Detteeraromaersompågrunnlagav EFSAs risikovurderingvilinngåpå en unionsliste Aromaersomikkeersøknads- oggodkjenningspliktige (art. 8) Trengerikke å gjennomgårisikovurdering under forutsetning at de stammer franæringsmidler Sombehandles I følgevedlegg 3 I aromaforordningen.

 21. Aromaersomikkeersøknads- oggodkjenningspliktige Aromaerognæringsmiddelingredienser med aromagivendeegenskapersomdetikkekrevesvurderingoggodkjenning for (aromaforordningen, art. 8) 1. Følgendearomaerognæringsmiddelingredienser med aromagivendeegenskaperkanbrukesiellerpånæringsmidlerutenvurderingoggodkjenningihenholdtildenneforordning, forutsatt at de overholderbestemmelsenei art. 4: a) aromapreparateromhandletiartikkel 3 nr. 2 bokstav d) i), b) reaksjonsaromaeromhandletiartikkel 3 nr. 2 bokstav e) i) somoppfyllervilkårene for framstillingavreaksjonsaromaerogsomikkeoverskridergrenseverdienesomangisivedlegg V for vissestofferireaksjonsaromaer, c) aromaforløpereomhandletiartikkel 3 nr. 2 bokstav g) i), næringsmiddelingredienser med aromagivendeegenskaper. Sammekravtilbrukavbetegnelsennaturligsom for godkjenningspliktigearomaer

 22. Unionslisten over aromastoffer • Ikrafttredelse: 22. april 2013 • Historikk: resultatav ca. 10 årsinnsats (etableringav register, evalueringsprosedyre, risikovurdering EFSA, viktigedatoer) • Toksikologiske studier, bl.a. dyreforsøk; Maximised survey-derived daily intake (MSDI), Threshold toxicological concern (TTC), gentoksisitet • 7 aromaerbleforbudt å benyttesom aroma (trukketfra listen) • Liste • Estragol • Safrol • (liste – Annex I selveforordningen. Dissestoffeneerforbudt å tilsette, men kanforekommenaturlig I matvarer)

 23. Unionslisten over aromastoffer • - ca. 2500 aromastoffer (for enkelteforegårevalueringfortsatt – etterplanenferdigvedutgangenav 2013) • 11 aromastoffer med bruksbegrensningermhpmengdeogmatvarekategori • - Ettaromastoff (navn?) blenyligfjernetfraunionslistenpgagentoksiskeegenskaper (FGE 19?)

 24. Unionslisten (forts): • De flesteav ca. 2500 aromastofferpåunionslistenutenbruksbegrensninger: • 11 aromastofferharmaksimumsgrenser: • Koffein • Teobromine • Steviolglykosid • m.fl. • Begrensningermhpmatvarekategorier: • kininsalt (kun iikke-alkoholholdigeogalkoholholdigedrikkevarer) • Barnemat: ikkefullstendigharmonisert • NB! noenavdissestoffeneerogsåregulertsomtilsetningsstoffer (pgahøyerebruksnivåerennsom aroma)

 25. Unionslisten: • On-line database over unionsliste med bruksbetingelserinnenforaktuelle • matvarekategorier (se sammekategorienesombenyttes for tilsetningsstoffer • Entry 1 • Entry 2 • … • … • Entry n • Oppdateringer: • Fellesfremgangsmåte for allestoffer I “4-pakken” (“Common authorization procedure”) • “Guidelines” mht å lettesøknadsprosess

 26. Oppsummering: Aromaer: harmonisering med EUs regelverkpå de flesteområder. Hjelpemiddel:online database for rasktoverblikk (NB! Sjekklikevel at denneeroppdatert) Unntak: aroma ibarnemat (midlertidig? I påventeavnyttbarnematregelverk) Røykaroma: deterventetnyreguleringavrøykaromaeri form avunionsliste

 27. Kommendenyheter: Aromaer: Vedlikeholdogoppdateringavunionsliste for aromastoffer –nyearomastofferiflg. fellesgodkjenningsprosedyre Unionslisterogså for andrekategorier (B-F)avsøknads- oggodkjenningspliktigearomaer Røykaroma: Nyreguleringavrøykaromaer I form avunionslistepåtrappene

 28. Aroma - viktigstemarkedssegment

 29. Før: Nå:

 30. Overgangsordninger