slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulering av aroma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulering av aroma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Regulering av aroma - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Regulering av aroma. EU : Forordning (EF) 1334/2008 regulerer spesifikt aromaer Publisert 30. desember 2008; ikrafttredelse : 1. januar 2011 Forordning (EU) 872/2012 ( unionslisten over aromastoffer ) og 873/2012 ( overgangsordninger ) - ikrafttredelse : 22. april 2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regulering av aroma' - jui


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Reguleringav aroma

 • EU:
 • Forordning (EF) 1334/2008 regulererspesifiktaromaer
 • Publisert 30. desember 2008; ikrafttredelse: 1. januar 2011
 • Forordning (EU) 872/2012 (unionslisten over aromastoffer) og 873/2012
 • (overgangsordninger) - ikrafttredelse: 22. april 2013
 • Norge:
 • Den norskearomaforskriftenregulererallearomaer, ogsårøykaromaer
 • Den sisterevisjonenavaromaforskrifteninnfører - for første gang –
 • unionslisten over aromastoffer I norsklovverk.
 • Ikrafttredelse: 15. juli 2013
 • Harmonisert med EU regelverk, med unntakavbarnemat (sjekk)
slide3

Hvaer aroma?

 • Påvirkersmak, luktogsyn
 • Detfinnesti ganger flerereseptorer for luktenn for smak, med bl.a. koblingtil
 • bl.a. emosjonellresponsoghukommelse.
 • Generellevilkår for brukav aroma inæringsmidler
 • - Ikkehelserisiko
 • - Ikkevilledeforbruker
 • Aroma reguleresseparatfratilsetningsstoffer
 • - Brukesismåmengder
 • Selvbegrensendemengder, avhengigavbrukerenspreferanser (smakogbehag).
 • Dettemedfører at eksponeringenvanligviserlav, oglitenhelserisiko.
slide4

Aroma: definisjoner

 • Aroma er produkter som
 • tilsettes næringsmidler for å tilføre eller endre duft og/eller smak, [..for å gjøre den mer appetittvekkende]
 • ikke er beregnet på konsum som sådan
 • tilsettes vanligvis i små mengder, tilstrekkelig til å oppnå ønsket effekt (= «quantumsatis»)
 • - og derfor gir lav eksponering og liten helserisiko
 • (Aromaforordningen, art. 2; aromaforskriften)
slide5

Aroma: kategorier

 • aromastoffer
 • aromapreparater
 • reaksjonsaromaer
 • røykaromaer
 • aromaforløpere eller
 • andre aromaer eller blandinger av disse
 • (Aromaforordningen, art. 2; aromaforskriften)
slide7

Alminnelige vilkår for bruk av aromaer i eller på næringsmidler (aromaforordningen, art. 4)

Bare aromaer eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som oppfyller følgende krav, kan brukes i eller på næringsmidler:

a) Må ikke utgjøre en helserisiko (i.e. tatt opp i unionslisten)

b) Må ikke villede forbrukeren (se «naturlig» nedenfor)

slide8

Unionslisten over aromastoffer

 • ca. 2500 aromastofferpå listen (evalueringforegårfortsatt, men sistefrist for innleveringav data er des. 2013)
 • 11 aromastoffer med bruksbegrensninger:
 • koffein(FL 16.016),
 • teobromin(FL 16.032),
 • ammoniumklorid(FL 16.048),
 • D-kamfer(FL 07.215),
 • trekininsalter - kininhydroklorid, kininsulfat,
 • kininmonohydroklorid-dihydrat(FL 14.011, FL 14.152 and FL 14.155),
 • glycyrrhizinsyre(FL 16.012) og dens ammoniumform (FL 16.060),
 • rebaudiosidA(steviolglykosidfraplanten Stevia Rebaudiana, søtstoff) (FL 16.113) og
 • neohesperidinDC, søtstoff(FL 16.061)
slide10

Aroma - maksimumsgrenser

 • De flestearomaerharingenmaksimumsgrenser
 • (ca. 2500 aromastofferergodkjent for brukinæringsmidler)
 • Maksimumsgrensererimidlertidinnført for enkeltenaturlig
 • forekommendesubstanser:
 • Metyleugenol (4-allyl-1,2-dimetoksybenzen)
 • Estragol (1-allyl-4-metoksybenzen)
 • Safrol (1-allyl-3,4-metylendioksybenzen)
 • Blåsyre (hydrocyansyre)
 • Kumarin(1,2-benzopyron)
 • Capsaicin - ikkeinnførtmaksimumsgrense (mangler data)
 • m.fl.
 • Ingenavdissearomastoffeneskaltilsettesi mat- ogdrikkevarersomsådan.
 • Begrensningermhp. brukavenkeltekildematerialer
slide12

Aroma ibarnemat:

EU:

Aroma ibarnemat - ikkefulltutharmonisertinnenfor EU; inntilvidereer aroma tillattbruktibarnemat, avhengigavnasjonallovgivning.

Norge:

Aroma ikketillattibarnemat.

Unntak: grøtitørrtilstand

slide14

Røykaroma (I)

EU:

Røykaromaerdefinertsomegenkategoriavaromaeriaromaforordningen - forordning (EF) no. 1334/2008.

Særligevilkår for brukavrøykaromaerregulertiegenforordning – forordning (EF) 2065/2003, separatfragenerellekraviaromaforordningen.

Norge:

– Røykaromaerregulertiaromaforskriften

slide15

Røykaroma (II)

Risikovurderingavrøykaroma (såkalte “primærprodukt”) harpågåttsiden 2005.

Prosedyre for søknadoggodkjenninginnebærerbl.a. innsendingavtoksikologiske

data ogtekniskespesifikasjoner (bl.a. treslag, fremstillingsmetode, kjemisk

sammensetning, oginnholdavpolyaromatiskehydrokarboner (PAH).

Blantannetkreves data for in vitrogentoksisitetstesterog en 90-dagers

foringsstudieiforsøksdyr (Veiledningsdokument; EFSA, 2005)

Formål:

Lage en positivliste (i.e. unionsliste) over røykaromaersomkanbrukes

inæringsmidlerinnenfor EU/EØS.

Betingelser for tryggbrukinnebærerogså å bestemmemaksimumsgrenserinnenfor

tillattematvarekategorier.

slide16

Røykaroma (III)

Status:

EFSA harferdigstiltrisikovurderingerav 10 røykaromaer (primærprodukter)

EU kommisjonenharsammen med arbeidsgruppen for aroma (WGF) utarbeidet et forslagtilreguleringavdisserøykaromaene. Detteinnebæreretableringav en positivliste(i.e. unionsliste), med bruksbetingelser.

Lovforslagetforventesfremlagtiregulatoriskkomite (SCFCAH) for voteringiløpetav 2013 (men tidspunktikkeangitt).

Komitologi med “scrutiny” prosedyreiParlamentet

slide18

Merking – aroma

“aroma” skalståoppførtiingredienslisten, men ikkekravomspesifiseringavaromaenssammensetning.

Praktiskeårsaker:

Flerearomaer (ti-talls) kanbrukesikombinasjon for å frembringeønsket aroma; e.g. såkan en jordbæraromainneholde >30 aromastoffer + et aromapreparat

Unntak: koffein, kinin, ammoniumsalter (sjekk!)

slide19

Merking - røykaroma

 • Forbrukerne bør informeres dersom røyksmaken i et bestemt næringsmiddel skyldes tilsetning av røykaromaer
 • Merkingen bør ikke villede forbrukeren med hensyn til om produktet er røykt på tradisjonelt vis med frisk røyk eller behandlet med røykaromaer
slide20

B2B:

Merdetaljertekravtil å oppgiaromaerogandrekomponenter, men ikkealltidoffentligtilgjengelig, ogerikke å finnepåmerkelapptilforbruker

slide21

Naturlig aroma

 • Begrepet “naturlig” aroma erdefinertiaromaforordningen (art. 3, og art. 16).
 • “Naturlig” erikkedefinert for tilsetningsstoffer
 • “Kunstig” og “natur-identisk” – begrepeneharopphørt å eksistere for aromaeriht. den nyearomaforordningen, ogkanikkelengrebrukes.
slide22

Naturligaroma (forts.)

 • 95/5 % regel:
 • 100 % av aroma måværefranaturligekilder
 • Når en aromakildenavngismå ≥95% (vektprosent) kommefradennekilden.
 • Resterende 5% kanværefraandrekilder, men måogsåværenaturlig
 • Eks. For naturlig mint aroma måminst 95% av aroma kommefra mint.
 • “naturlig ” kanikkebrukessombetegnelsepåandrekategorier aroma ennaromasubstanserogaromapreparater (f.eks. reaksjonsaromaer, røykaroma, aromaforløpere, ellermatvareingredienser med aromaegenskaper
slide23

Aromaersomersøknads- oggodkjenningspliktige (art. 9)

Detteeraromaersompågrunnlagav EFSAs risikovurderingvilinngåpå en unionsliste

Aromaersomikkeersøknads- oggodkjenningspliktige (art. 8)

Trengerikke å gjennomgårisikovurdering under forutsetning at de stammer franæringsmidler

Sombehandles I følgevedlegg 3 I aromaforordningen.

slide24

Aromaersomikkeersøknads- oggodkjenningspliktige

Aromaerognæringsmiddelingredienser med aromagivendeegenskapersomdetikkekrevesvurderingoggodkjenning for (aromaforordningen, art. 8)

1. Følgendearomaerognæringsmiddelingredienser med aromagivendeegenskaperkanbrukesiellerpånæringsmidlerutenvurderingoggodkjenningihenholdtildenneforordning, forutsatt at de overholderbestemmelsenei art. 4:

a) aromapreparateromhandletiartikkel 3 nr. 2 bokstav d) i),

b) reaksjonsaromaeromhandletiartikkel 3 nr. 2 bokstav e) i) somoppfyllervilkårene for framstillingavreaksjonsaromaerogsomikkeoverskridergrenseverdienesomangisivedlegg V for vissestofferireaksjonsaromaer,

c) aromaforløpereomhandletiartikkel 3 nr. 2 bokstav g) i),

næringsmiddelingredienser med aromagivendeegenskaper.

Sammekravtilbrukavbetegnelsennaturligsom for godkjenningspliktigearomaer

slide25

Unionslisten over aromastoffer

 • Ikrafttredelse: 22. april 2013
 • Historikk: resultatav ca. 10 årsinnsats (etableringav register, evalueringsprosedyre, risikovurdering EFSA, viktigedatoer)
 • Toksikologiske studier, bl.a. dyreforsøk; Maximised survey-derived daily intake (MSDI), Threshold toxicological concern (TTC), gentoksisitet
 • 7 aromaerbleforbudt å benyttesom aroma (trukketfra listen)
 • Liste
 • Estragol
 • Safrol
 • (liste – Annex I selveforordningen. Dissestoffeneerforbudt å tilsette, men kanforekommenaturlig I matvarer)
slide26

Unionslisten over aromastoffer

 • - ca. 2500 aromastoffer (for enkelteforegårevalueringfortsatt – etterplanenferdigvedutgangenav 2013)
 • 11 aromastoffer med bruksbegrensningermhpmengdeogmatvarekategori
 • - Ettaromastoff (navn?) blenyligfjernetfraunionslistenpgagentoksiskeegenskaper (FGE 19?)
slide27

Unionslisten (forts):

 • De flesteav ca. 2500 aromastofferpåunionslistenutenbruksbegrensninger:
 • 11 aromastofferharmaksimumsgrenser:
 • Koffein
 • Teobromine
 • Steviolglykosid
 • m.fl.
 • Begrensningermhpmatvarekategorier:
 • kininsalt (kun iikke-alkoholholdigeogalkoholholdigedrikkevarer)
 • Barnemat: ikkefullstendigharmonisert
 • NB! noenavdissestoffeneerogsåregulertsomtilsetningsstoffer (pgahøyerebruksnivåerennsom aroma)
slide28

Unionslisten:

 • On-line database over unionsliste med bruksbetingelserinnenforaktuelle
 • matvarekategorier (se sammekategorienesombenyttes for tilsetningsstoffer
 • Entry 1
 • Entry 2
 • Entry n
 • Oppdateringer:
 • Fellesfremgangsmåte for allestoffer I “4-pakken” (“Common authorization procedure”)
 • “Guidelines” mht å lettesøknadsprosess
slide29

Oppsummering:

Aromaer: harmonisering med EUs regelverkpå de flesteområder.

Hjelpemiddel:online database for rasktoverblikk (NB! Sjekklikevel at denneeroppdatert)

Unntak: aroma ibarnemat (midlertidig? I påventeavnyttbarnematregelverk)

Røykaroma: deterventetnyreguleringavrøykaromaeri form avunionsliste

slide30

Kommendenyheter:

Aromaer:

Vedlikeholdogoppdateringavunionsliste for aromastoffer –nyearomastofferiflg.

fellesgodkjenningsprosedyre

Unionslisterogså for andrekategorier (B-F)avsøknads- oggodkjenningspliktigearomaer

Røykaroma:

Nyreguleringavrøykaromaer I form avunionslistepåtrappene

slide32

Før:

Nå: