1 / 11

– vart tar all forskning om skolan vägen

Från skolforskning …. t ill forskning i skolan. – vart tar all forskning om skolan vägen. Professor Tomas Kroksmark. Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Skolan är en kunskapsorganisation. Utgångspunkter. Kunskapsorganisationer växer bara om de tillförs ny kunskap.

joey
Download Presentation

– vart tar all forskning om skolan vägen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Från skolforskning … till forskning i skolan –varttarallforskningomskolan vägen Professor Tomas Kroksmark Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

 2. Skolan är en kunskapsorganisation Utgångspunkter Kunskapsorganisationer växerbara omdetillförsny kunskap Lärare ärenakademisktutbildad yrkesgrupp Skol-och lärarkunskapmåstevara forskningsgrundad Skolan försörjs inte med forskningsgrundad kunskap

 3. Lärarna saknar Vetenskaplig kompetens därför aldrig Egen forskning Möter aldrig forskande lärare i yrket Söker sällanvetenskapliggrundför yrket

 4. Lärarstudenterna Miniforskarutbildning ‘Forskar’ under utbildningen För-vetenskaplig attityd till yrket Möter aldrig forskande lärare under praktiken Räcker inte för en akademiskt utbildad yrkesgrupp Räcker inte för en kunskapsorganisation

 5. Pedagogisk forskningi Sverige Statsvetenskaplig Psykologisk –sociologisk– filosofisk Ekonomi Neuropedagogik/biopedagogik Saknar betydelseför lärarprofessionen Når aldrigskolanspraktiki kommunerna

 6. Pedagogisk forskningi Sverige Ca 200miljonerkronorom året Förser inteläraryrketmedny kunskap Förser intelärarutbildningmedny kunskap Forskningen nårinte lärarna Forskningen nårinte kommunerna Forskningen nårinte lärarutbildningen

 7. Skollag 2010:800 (1Kap5 §) Utbildningen skavilapåvetenskaplig grund kommer att kräva FoU-avdelningar i kommunerna Forskande lärareiskolanslokala praktik Undervisning påvetenskaplig grund Nationellt institutför lärarforskning

 8. Slutsatser Skilj mellanpedagogisk forskning och forskningiskolangjordavlärare som ökar skickligheten i yrket och elevernas kunskaper 1 ‰avdentotalaskolbudgetenförforskning avlärareidenlokala skolan Nationellt institutför lärarforskning

 9. Professor Tomas Kroksmarkwww.tomaskroksmark.se

 10. TabellenvisarRibbskolansresultatutvecklingfrånläsåret 2004/2005 – 2010/2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BLÅkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somärbehöriga till nationellt program pågymnasieskolan.RÖDkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somharminst G ialla (16) ämnen.

 11. TabellenvisarRibbskolansresultatutvecklingfrånläsåret 2010 – 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BLÅkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somärbehöriga till nationellt program på gymnasieskolan.RÖDkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somharminst G ialla (16) ämnen.

More Related