Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
– vart tar all forskning om skolan vägen PowerPoint Presentation
Download Presentation
– vart tar all forskning om skolan vägen

– vart tar all forskning om skolan vägen

139 Views Download Presentation
Download Presentation

– vart tar all forskning om skolan vägen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Från skolforskning … till forskning i skolan –varttarallforskningomskolan vägen Professor Tomas Kroksmark Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

 2. Skolan är en kunskapsorganisation Utgångspunkter Kunskapsorganisationer växerbara omdetillförsny kunskap Lärare ärenakademisktutbildad yrkesgrupp Skol-och lärarkunskapmåstevara forskningsgrundad Skolan försörjs inte med forskningsgrundad kunskap

 3. Lärarna saknar Vetenskaplig kompetens därför aldrig Egen forskning Möter aldrig forskande lärare i yrket Söker sällanvetenskapliggrundför yrket

 4. Lärarstudenterna Miniforskarutbildning ‘Forskar’ under utbildningen För-vetenskaplig attityd till yrket Möter aldrig forskande lärare under praktiken Räcker inte för en akademiskt utbildad yrkesgrupp Räcker inte för en kunskapsorganisation

 5. Pedagogisk forskningi Sverige Statsvetenskaplig Psykologisk –sociologisk– filosofisk Ekonomi Neuropedagogik/biopedagogik Saknar betydelseför lärarprofessionen Når aldrigskolanspraktiki kommunerna

 6. Pedagogisk forskningi Sverige Ca 200miljonerkronorom året Förser inteläraryrketmedny kunskap Förser intelärarutbildningmedny kunskap Forskningen nårinte lärarna Forskningen nårinte kommunerna Forskningen nårinte lärarutbildningen

 7. Skollag 2010:800 (1Kap5 §) Utbildningen skavilapåvetenskaplig grund kommer att kräva FoU-avdelningar i kommunerna Forskande lärareiskolanslokala praktik Undervisning påvetenskaplig grund Nationellt institutför lärarforskning

 8. Slutsatser Skilj mellanpedagogisk forskning och forskningiskolangjordavlärare som ökar skickligheten i yrket och elevernas kunskaper 1 ‰avdentotalaskolbudgetenförforskning avlärareidenlokala skolan Nationellt institutför lärarforskning

 9. Professor Tomas Kroksmarkwww.tomaskroksmark.se

 10. TabellenvisarRibbskolansresultatutvecklingfrånläsåret 2004/2005 – 2010/2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BLÅkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somärbehöriga till nationellt program pågymnasieskolan.RÖDkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somharminst G ialla (16) ämnen.

 11. TabellenvisarRibbskolansresultatutvecklingfrånläsåret 2010 – 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BLÅkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somärbehöriga till nationellt program på gymnasieskolan.RÖDkurvavisarandelen (%) eleveriskolår 9 somharminst G ialla (16) ämnen.