tuzemsk zdroje pro rozvoj v uky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky. Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011 http://kurz-projekty.ff.cuni.cz (oddíl 5). Přehled tématu. Nejvýznamnějšími zdroje Fond rozvoje vysokých škol Operační program Praha – Adaptabilita

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky' - jill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tuzemsk zdroje pro rozvoj v uky

Tuzemské zdrojepro rozvoj výuky

Připraveno v rámci projektu

„Projektové financování vysokých škol“

podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011

http://kurz-projekty.ff.cuni.cz (oddíl 5)

p ehled t matu
Přehled tématu
 • Nejvýznamnějšími zdroje
  • Fond rozvoje vysokých škol
  • Operační program Praha – Adaptabilita
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Další méně významné zdroje
 • Obecný postup při přípravě žádostí

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

fond rozvoje vysok ch kol
Fond rozvoje vysokých škol
 • Jednoleté projekty na rozvoj výuky
 • Poskytovatel MŠMT / administruje ARVŠ
 • Žadatelem VŠ, resp. fakulta
 • 100% financování
 • Webové stránky FRVŠ: http://www.frvs.cz
 • Webová aplikace ISAAR-F: http://frvs.vsb.cz
 • Možnost stát se oponentem projektů a závěrečných zpráv
 • Pravidla vyhlášena pro každý rok zvlášť

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

projektov cyklus
Projektový cyklus
 • Vyhlášení výběrového řízení … březen předchozího roku
 • Podání žádosti … březen/duben předchozího roku
 • Výsledky výběrového řízení … leden
 • Čerpání prostředků ... únor-listopad
 • Žádosti o změny … do půli listopadu
 • Závěrečná zpráva … do začátku ledna následujícího roku
 • Oponentní posudky … leden
 • Obhajoba před komisí … únor následujícího roku

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

okruh a
Okruh A
 • Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro prakt. výuku a IT
 • Příklady realizovaných projektů z FF UK:
  • Inovace počítačové učebny katedry logiky
  • Inovace otevřené počítačové učebny ve Šporkově paláci
  • Inovace tlumočnické laboratoře Ústavu translatologie
  • Inovace audiovizuální techniky v učebnách Ústavu hudební vědy
 • Min. 250 tis. Kč, max. 1.750 tis. Kč, jen investice (nutno konzultovat)
 • Počet žádostí podávaných za FF omezen (na r. 2012 max. 6)
 • Řešitel: akademik, spoluřešitel i neakademik s VŠ vzděláním

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

okruh f
Okruh F
 • Inovace jednotlivých předmětů a vznik předmětů nových
 • Pro SSH podokruh F5, pro umělecké obory podokruh F2
 • Podporované aktivity:

a) inovace předmětu stávajících studijních programů (i pro U3V a CŽV)

b) tvorba nového předmětu stávajících studijních programů,

c) pobyty zahraničních hostujících profesorů vedoucí k inovaci předmětu,

d) podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům českých vysokých škol.

 • Typická výše podpory do 150 tis. Kč, zřídka nad 300 tis. Kč
 • Řešitel: akademik, spoluřešitel: kdokoliv vč. studenta

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

okruh g
Okruh G
 • Projekty studentů, jejichž výstupy představují rozvoj výuky a napomohou jejímu zkvalitnění.
 • Pro SSH podokruh G5, pro umělecké obory podokruh G2
 • Příklady realizovaných projektů z FF UK:
  • Příprava mutlimediální pomůcky pro výuku latiny
  • Výukový elektronický nástroj pro práci s korpusy v klínovém písmu
  • Jak se dívat na balet (historicko-teoretické přednášky s ukázkami z praxe a s diskuzními bloky)
 • Typická výše podpory do 150 tis. Kč, zřídka nad 300 tis. Kč
 • Řešitel: prezenční doktorand, povinně dva spoluřešitelé: školitel doktoranda a další doktorand

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

ostatn okruhy
Ostatní okruhy
 • Dříve více okruhů
 • Pro r. 2012 byl ještě jen okruh E Vysokoškolské knihovny
 • Pouze jeden projekt na celou VŠ
 • Rektorát vždy vyzve k zasílání nápadů
 • Z hlediska studentů (a akademiků) nemá cenu se tímto příliš zabývat

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

v hody a nev hody frv
Výhody a nevýhody FRVŠ
 • Výhody
  • dobrý zdroj pro menší inovace, zvl. na vybavování literaturou a technikou
  • administrativně jednoduché
  • kvalitní uživatelská podpora (webová aplikace, dlouhodobé zkušenosti FF UK s realizací těchto projektů)
 • Nevýhody
  • nemožnost financovat rozsáhlejší inovace
  • není příliš oceněna práce akademiků
  • nefinancují některé důležité náklady (kopírování, překlady)
  • závěrečná oponentura

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

oppa op praha adaptabilita
OPPA (OP Praha – Adaptabilita)
 • Projekty na inovaci (především) bc. a PGS programů
 • Jen pro pražské VŠ
 • Max. délka 30 měsíců
 • Poskytovatel hl.m.Praha a SF EU (ESF+ERDF)
 • Žadatelem je VŠ (žádost podepisuje rektor UK)
 • Výše podpory min. 1 mil. Kč – max. 8 mil. Kč (dle výzvy)
 • 100% financování
 • Webové stránky: http://www.oppa.cz
 • Webová aplikace Benefit7: http://www.eu-zadost.cz
 • Pravidla: příručka, (stabilní) text příslušné výzvy

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

projektov cyklus1
Projektový cyklus
 • Vyhlášení výzvy dle Plánu výzev … měsíc 0
 • Seminář pro žadatele … měsíc 1
 • Podání žádosti … měsíc 3
 • Výsledky výběrového řízení … měsíc 9
 • Uzavření smlouvy a převod financí … měsíc 10-11
 • Realizace projektu … měsíc 12-42 (dle délky projektu)
 • Závěrečná zpráva … do měsíce 44

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

typick aktivity
Typické aktivity
 • Inovace předmětů, příprava nových předmětů
 • Pilotní výuka
 • Stáže akademiků
 • Exkurze studentů
 • Nákup literatury a techniky
 • Modernizace a dovybavení prostor (v rámci křížového financování)
 • Řízení projektu

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

typick n klady
Typické náklady
 • Přímé náklady
  • personální náklady na participující akademiky
  • personální náklady na administraci projektu
  • pořízení literatury a techniky
  • příprava studijních materiálů
  • zahraniční cesty
  • exkurze studentů
 • Křížové financování
  • rekonstrukce prostor a pořízení nábytku
 • Nepřímé náklady

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

typick v stupy
Typické výstupy
 • Nové a inovované produkty
  • Nové/inovované sylaby
  • Vytvořené/inovované studijní a učební pomůcky
  • Analýzy, zprávy
 • Podpořené osoby
  • Studenti a akademici, kteří obdrželi podporu
 • Úspěšně podpořené osoby
  • Studenti a akademici, kteří úspěšně absolvovali podporu

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

opvk vzd l v n pro konkurenceschopnost
OPVK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • Projekty na inovaci studia (oblast podpory 2.2.)
 • Max. 36 měsíců
 • Pro mimopražské VŠ
 • Poskytovatel SF (ESF+ERDF) + MŠMT (státní rozpočet)
 • Žadatelem je VŠ
 • Web : http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
 • Webová aplikace Benefit7: http://www.eu-zadost.cz
 • Typické parametry projektu - aktivity, náklady a výstupy podobné OPPA

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

ff uk jako nefinan n partner
FF UK jako nefinanční partner
 • FF UK formou nefinančního partnerství – náš ústav/katedra pomáhá svým kolegům z mimopražské VŠ spíše okrajovým způsobem
 • Veškeré financování přes mimopražskou VŠ
 • Mimopražská VŠ nám může darovat majetek nakoupený v rámci projektu
 • Administrativně velmi jednoduché
 • Doporučuji

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

ff uk jako finan n partner
FF UK jako finanční partner
 • FF UK formou nefinančního partnerství – náš ústav/katedra pomáhá svým kolegům z mimopražské VŠ zásadnějším způsobem
 • FF UK hospodaří s vlastním rozpočtem
 • Administrativně velmi náročné (viz dále)
 • Spíše nedoporučuji

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

v hody a nev hody
Výhody a nevýhody
 • Výhody a nevýhody obdobné OPPA
 • Další výhody
  • Mnohem bohatší zdroj (v 5. výzvě min. 5 a max. 90 mil. Kč)
  • Delší období realizace projektu o půl roku
 • Další nevýhody
  • Administrativně náročnější než OPPA (velmi nepřehledná pravidla)
  • Slabší podpora ze strany poskytovatele při realizaci projektu než u OPPA

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

dal zdroje 1
Další zdroje 1
 • Centralizované rozvojové projekty MŠMT
 • Vyhlašuje se každý rok v létě na další rok, témata se mění
 • V r. 2011 se pro inovaci výuky dobře hodila např. podpora krátkodobých mobilit – katedra sociologie: Stáž studentů organizačního rozvoje FF UK na univerzitách a špičkových firmách Californie, USA za účelem přenosu nejlepších praktik MM a řízení ("best practices") do ČR

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

dal zdroje 2
Další zdroje 2
 • Mimořádné dotace ministerstev
  • na základě priorit daného ministerstva
  • nutné osobní jednání a lobbying
  • příklad: Podpora MV ČR pro malé obory na FF UK (cca 10 mil. Kč/rok)
 • Menší oborově specifické zdroje
  • menší částky
  • zpravidla není přímo určeno na inovací výuky, ale může to při ní pomoci
  • Nadace český hudební fond, Nadace český literární fond, Nadace Sophia atd.

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

obecn postup p i p prav dosti
Obecný postup při přípravě žádosti
 • Sledujte uzávěrky + přihlaste se k odběru grantových novinek na emailu: filip.maly@ff.cuni.cz
 • Ujasněte si svůj záměr
 • Přečtěte si pravidla poskytovatele
 • Poraďte se se zkušenými kolegy
 • Informujte se o interních pravidlech FF UK: grantový referát zasílá ke každé významnější výzvě podrobné instrukce, jinak platí, ozvat se grantovému referátu ideálně měsíc před uzávěrkou
 • Kontaktujte grantový referát
 • Nenechávejte nic na poslední chvíli

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost !

Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky