slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń? - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń?. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do czego przygotowuje uczniów tradycyjna edukacja?. „ Lubię szkołę tam nie trzeba myśleć wszystko powiedzą ci sami….”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń?' - irisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

Do czego przygotowuje uczniów tradycyjna edukacja?

„Lubię szkołę tam nie trzeba myśleć wszystko powiedzą ci sami….”

slide4

Większość dzieci rozpiera wyobraźnia. Co się z nimi dzieje, kiedy dorastają?

Dlaczego tak wielu dorosłych potrzebuje pomocy, by być kreatywnymi?

Dlaczego tak wielu dorosłych myśli, że sami nie są kreatywni (ani zbytnio inteligentni), podczas gdy inni ludzie są?

Jaki jest prawdziwy problem i co można z nim zrobić? 

slide14

Współczesny świat wymaga od uczniów zestawu nowych umiejętności, dzięki którym będą oni mogli w pełni korzystać z praw i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy.

Rodzi to potrzebę wygenerowania kompetencji XXI wieku

slide15

Kreatywność i innowacyjność

 • Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów
 • Komunikowanie
 • Kolaboracja-współpraca w ramach grupy/ społeczności
 • Alfabetyzm informacyjny ( umiejętności wyszukiwania, analizowania i zarządzania informacją)
 • Alfabetyzm medialny ( umiejętność korzystania z cyfrowych mediów)
 • Sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej, czyli ICT,
 • Elastyczność i adaptacyjność ( umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków)
 • Inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu
 • Umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku
 • Produktywność
 • Umiejętności liderskie i odpowiedzialność
slide17

„Nie możesz wykopać dziury w innym miejscu, pogłębiając tą samą dziurę”

De Bono

slide18

Czym jest kreatywność?

Jak pielęgnować kreatywność u dzieci?

slide19

Kreatywność to stan ducha, to pewien sposób funkcjonowania

Nie można być kreatywnym trochę lub kreatywnym na polecenie

slide23

Kreatywność to odwaga – patrzenie na rzeczy na nowo, odwracania świata do góry nogami.

Jeśli nie jesteś przygotowany na pomyłkę, to nie będziesz w stanie wymyślić nic nowego.

jak jest
Jak jest?

Większość systemów szkolnych promuje naukę przedmiotów ścisłych i humanistycznych na dalszym planie ustawiając zdolności artystyczne.

Sztuka i muzyka umiejscowione są wyżej niż teatr i taniec.

I w pewnym momencie zaczynamy kształcić dzieci „od pasa w górę” i głowa jest najistotniejsza.

Wielu utalentowanych ludzi w szkole myśli o sobie, że takimi nie są – bo nie spełniają wysokich norm zapotrzebowania na sukces akademicki.

slide30

Dotychczasowa szkoła – programy, profile pożądanych umiejętności były oparte na intelektualnych dyspozycjach ucznia ( min. pojmowaniu, wnioskowaniu, bogatym słownictwie), czyli tym, co mierzą klasyczne testy inteligencji: zdolnościach werbalnych i numeryczno-logicznych.

Obecnie zdegradowano dominację IQ- wskazując, że nawet wysoki IQ nie przynosi sukcesów osobistych i życiowych, więc dlaczego miałby wyrokować o inteligencji człowieka.

slide31

Jeśli uczeń nie jest w stanie uczyć się w sposób, w jaki jest uczony, wtedy nauczyciel powinien uczyć go we właściwy dla niego sposób.

Niesie to za sobą konieczność rezygnacji z jednego stylu nauczania dla wszystkich.

slide33

Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji w różnym stopniu rozwinięte.

Tworzą one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega zmianom.

Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują.

Każdą inteligencję można rozwijać - „słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”.

Rozwojowi inteligencji sprzyja właściwie zorganizowane środowisko domowe i szkolne

inteligencja j zykowa
INTELIGENCJA JĘZYKOWA

przejawia się w rozumieniu świata poprzez słowo mówione i pisane, we wrażliwości na rymy, znaczenie słów oraz dźwięki

inteligencja matematyczno logiczna
INTELIGENCJA MATEMATYCZNO – LOGICZNA

przejawia się w rozumieniu świata poprzez liczby, ciągi zdarzeń, myślenie logiczne i kreatywne rozwiązywanie problemów

inteligencja muzyczna
INTELIGENCJA MUZYCZNA

przejawia się w rozumieniu świata poprzez rytm i melodię, zdolnością słuchową, wrażliwością na dźwięki, rymy i kompozycje

inteligencja wizualno przestrzenna
INTELIGENCJA WIZUALNO – PRZESTRZENNA

przejawia się w rozumieniu świata poprzez myślenie obrazami, wrażliwość wzrokowo – przestrzenną, wizualizację i orientację przestrzenną

inteligencja ruchowa
INTELIGENCJA RUCHOWA

przejawia się w rozumieniu świata poprzez ruch i kontakt fizyczny orazumiejętnością wykorzystania własnego ciała do wyrażania emocji

inteligencja interpersonalna
INTELIGENCJA INTERPERSONALNA

to zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby

inteligencja intrapersonalna
INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA

to zdolność rozumienia samego siebie, własnych uczuć, patrzenia na świat ze swojego punktu widzenia, umiejętność kierowania własnym postępowaniem

slide50

Kreatywność jest powiązana z pracą prawej półkuli mózgu.

LEWA „Akademicka”

Język

Logika Matematyka Liczby

Analiza

Nadawanie porządku

Czytanie fonetyczne

PRAWA „Kreatywna”

Wyobraźnia Manipulowanie przestrzenią

Myślenia obrazowe Synteza

Rytmiczność

Fantazja

Czytanie całościowe

co blokuje nasz kreatywno
Co blokuje naszą kreatywność
 • Sztywność w spostrzeganiu, myśleniu i wykorzystywaniu obiektów; przywiązanie się do jednego sposobu myślenia
 • Skłonność do natychmiastowego oceniania swych pomysłów – wewnętrzna cenzura; porównywanie się do innych, zazdrość;
 • Przekonanie, że nie jestem twórczy i nigdy nie będę. A każdy może twórczo myśleć. I można się tego nauczyć!!!
 • Grupa i jej procesy – rywalizacja, onieśmielenie wobec innych; brak jasnych zasad w grupie; rozproszenie odpowiedzialności.
slide52

Jak rozbudzać kreatywność

„Ustal ramy prawne działania, a następnie oznajmij, że one nie istnieją, np. nie istnieje Ustawa o oświacie ani Karta Nauczyciela….”

Jaką szkołę widzimy teraz ?

slide55

Kreatywność pociąga za sobą kolejne ważne pojęcie - twórczość.

Twórczy nauczyciel to animator rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. By sprostać tym trudnym zadaniom nauczyciel musi dobrze poznać swoich uczniów, ich zdolności i style uczenia się, powinien starać się zrozumieć ich styl myślenia, nie negować go.

korzy ci jakie mog odnie uczniowie rozwijaj cy tw rcze my lenie
Korzyści, jakie mogą odnieść uczniowie rozwijający twórcze myślenie:
 • większa samodzielność m.in. w planowaniu i szukaniu rozwiązań;
 • większa pomysłowość, oryginalność myślenia (zdolność do wytwarzania pomysłów nowych, niecodziennych, ciekawych);
 • giętkość myślenia (przełamywanie utartych schematów w postrzeganiu i interpretowaniu rzeczywistości);
 • płynność myślenia (łatwość wytwarzania pomysłów);
 • wrażliwość intelektualna, wrażliwość na problemy;
 • wprawa w rozwiązywaniu problemów;
 • zdolność pokonywania barier ograniczających twórczość własną i innych;
slide57

postrzeganie świata jako bardziej interesującego, większa otwartość na nowe doświadczenia; wrażliwość intelektualna;

 • kojarzenie odległych idei i rzeczy, umiejętność przekształcania już gotowych rozwiązań w nowe;
 • wzrost motywacji wynikającej z ciekawości poznawczej i chęci rozwiązania zadania;
 • zmiana sposobu odnoszenia się do innych osób, wzrost tolerancji, zrozumienia;
 • zdolność zrozumiałego dla innych przekazywania myśli;
 • umiejętność słuchania, właściwego krytykowania;
 • wzrost wiary w siebie;
 • rozwój osobowości;
 • umiejętność współpracy w grupie;
slide58

Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.

Pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny

nauczyciel kreatywny
Nauczyciel kreatywny:
 • pobudza ciekawość poznawczą
 • stymuluje i motywuje do myślenia i poszukiwania
 • tworzy wspólnotę badawczą ze swymi uczniami, uczestniczy w dialogu jako wspólnym przedsięwzięciu
 • podąża w myśleniu za swymi uczniami
 • naucza strategii potrzebnych do rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • pomaga odkrywać talenty i drzemiący w uczniu potencjał.
co warunkuje efektywne nauczanie w kontek cie zada stawianych uczniowi
Co warunkuje efektywne nauczanie w kontekście zadań stawianych uczniowi?
 • kreatywność i entuzjazm nauczyciela
 • poznanie osobowości ucznia i indywidualizacja procesu nauczania
 • rozwijanie twórczego myślenia uczniów
 • stosowanie różnych metod i technik rozwijających myślenie twórcze
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania
 • docenianie zaangażowania ucznia, prezentacja jego wytworów
slide61

Na świecie mamy dwa rodzaje ludzi:

- jedni nie lubią swojej pracy i chcą dotrwać do weekendu

- drudzy mówią: praca to moje życie – jest ich niewielu.

slide64

Wpływ osobowości nauczyciela na rozwój uzdolnień twórczych dzieci podkreśla znane powiedzenie:

Wychowuje się nie tylko dzięki temu, co się wie i co się umie, ale przede wszystkim dzięki temu, kim się jest.

jak to robi czyli kreatywne rodowisko tworzone przez nauczycieli
Jak to robić, czyli kreatywne środowisko tworzone przez nauczycieli
 • Akceptacja ucznia (jego osoby).
 • Otwartość - dawanie uczniowi przestrzeni do rozwoju, możliwości do poszukiwania nowych, innych rozwiązań.
 • Czas – należy dać uczniowi czas, pozwolić na dłuższe myślenie, zastanowienie.
 • Zaangażowanie ze strony nauczyciela.
 • Uczeń ma prawo do pomyłki.
 • Zindywidualizowane podejście do ucznia.
slide66

Wspólne określanie zasad, granic, tematów.

 • Nauczyciel musi być aktywnym słuchaczem czyli słucha, słyszy i reaguje.
 • Nauczyciel powinien dzielić z dzieckiem ryzyko – jeżeli podejmujemy jakieś zadanie to razem za nie odpowiadamy.
 • Nauczyciel powinien zakładać, że się uda.
 • Nauczyciel umie przyznać się do tego, że nie umie.
 • Stosuje wzmacniające komunikaty: to interesujące, opowiedz o tym coś więcej, to bardzo pomysłowe, dobre pytanie, na pewno dasz sobie radę, najpierw spróbuj sam – jak będzie ci potrzebna pomoc, daj mi znać, czy przemyślałeś inne możliwości.
slide67

Do pracowni Michała Anioła wszedł mały chłopiec i spytał go czemu tak uważnie odłupuje kamień

Mistrz uśmiechnął się i odpowiedział: "Ponieważ w środku jest anioł, a ja pomagam mu się wydostać."