Download
opiekun praktyk skuteczna wsp praca ze studentem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPIEKUN PRAKTYK – SKUTECZNA WSPÓŁPRACA ZE STUDENTEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPIEKUN PRAKTYK – SKUTECZNA WSPÓŁPRACA ZE STUDENTEM

OPIEKUN PRAKTYK – SKUTECZNA WSPÓŁPRACA ZE STUDENTEM

129 Views Download Presentation
Download Presentation

OPIEKUN PRAKTYK – SKUTECZNA WSPÓŁPRACA ZE STUDENTEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OPIEKUN PRAKTYK – SKUTECZNA WSPÓŁPRACA ZE STUDENTEM Artur Pasek

 2. Moje pierwsze doświadczenia ze szkołą w roli nauczyciela….

 3. Trzy sprawy o których powinien wiedzieć student przekraczając próg szkoły jako nauczyciel…

 4. Rzecz (dot. realizacji zadań służbowych) o której nie powiem studentowi podczas praktyki…

 5. ZASADY NAUCZYCIELSKIEGO PLANOWANIA PRACY, W TYM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 6. Obowiązkiem nauczyciela jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości.

 7. Definicja procesu kształcenia Proces kształcenia - to ogół zaplanowanych działań prowadzących do pożądanych zmian w sferze poznawczej i sferze postaw ucznia. Najważniejszymi składowymi poznawczymi procesu kształcenia są nauczanie (czyli ogół świadomych i zaplanowanych czynności nauczyciela) oraz uczenie się, czyli ogół świadomych i planowych czynności ucznia, zmierzających do spełnienia wymagań nauczyciela. W procesie kształcenia wyodrębnia się także budowanie postaw (poprzez nauczanie i uczenie się). Dlatego proces kształcenia jest organicznie powiązany z wychowaniem. Proces kształcenia ma charakter interakcyjny, czyli zależy od postaw i działań nauczyciela oraz ucznia. Nauczanie wpływa na uczenie się, a uczenie się ucznia – na nauczanie przez nauczyciela. Klemens Stróżyński „Poradnia Ocenianie” w http://wszpwn.pl

 8. Porozmawiajmy o ocenianiu… Co to jest ocenianie? Dlaczego oceniamy uczniów? Jak często oceniamy uczniów? Co oceniamy? Jakimi metodami oceniamy? Jak komunikujemy postępy uczniów? Na jakie przeszkody natrafiamy w ocenianiu?

 9. Co to jest ocenianie i do czego służy? Ocenianie jest procesem i systemem, który ma wspomagać pracę nauczycieli i rodziców nad sprawnym i mądrym wchodzeniem w życie młodego pokolenia.

 10. Co to jest ocenianie i do czego służy? Ocenianie to czynność wartościowania wyników sprawdzania, pomiaru lub innych form diagnozy osiągnięć ucznia. Polega na przypisaniu tym wynikom, w drodze decyzji, odpowiednich pozycji na skali wartości. Skala taka może być dychotomiczna, np. zdał – nie zdał (jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy) lub wielostopniowa. Na niektórych studiach podyplomowych stosuje się skalę trójstopniową (nie zaliczył – zaliczył – zaliczył z wyróżnieniem), na studiach stacjonarnych – skalę czterostopniową (niedostateczny – dostateczny – dobry – bardzo dobry). W praktyce szkolnej sprowadza się stopnie roczne do skali sześciostopniowej (niedostateczny – dopuszczający – dostateczny – dobry – bardzo dobry – celujący).

 11. Co to jest ocenianie i do czego służy? Ocenianie ma pomóc uczniowi w: Poznaniu własnych możliwości – uczeń poddając się ocenianiu dowiaduje się, jaki posiada zakres wiedzy z danej dziedziny i co jeszcze musi zrobić, aby podnieść swój poziom wiedzy. Rozwoju psychofizycznym – ocena ma wpływ na określenie siebie w stosunku do innych osób w tej samej grupie. Budowaniu właściwej motywacji – wystawienie i skomentowanie oceny przyczynia się do wzbudzenia nadziei, że może być lepiej. Kształtowaniu zainteresowań – odpowiedni komentarz do oceny, zachęcający ucznia do pracy w danym kierunku może mieć decydujący wpływ na rozwój zainteresowań. Nabywaniu wiedzy – stan wiedzy musi być co jakiś czas sprawdzany i oceniany, aby uczeń zdawał sobie sprawę z własnych umiejętności i braków.

 12. Co to jest ocenianie i do czego służy? Ocenianie ma pomóc nauczycielowi: 1.Nauczyciel potrzebuje stałego dopływu informacji o wynikach swoich działań, by skutecznie kierować przebiegiem uczenia się danego przedmiotu przez uczniów Ocenianie ma pomóc społeczeństwu: 1.Potrzebuje ono wykształconych kadr kierowniczych o dokładnie sprawdzonych kwalifikacjach. 2.Doświadczenie uczy, że sprawdzenie nie powinno być ograniczone do egzaminu końcowego, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 13. Dlaczego oceniamy uczniów? Ocena szkolna jest informacją o wyniku kształcenia, wraz z komentarzem dotyczącym tego wyniku. Komentarz ten dotyczy: warunków uczenia się, sposobu uzyskiwania informacji o wyniku, poprawnej jego interpretacji, sposobu wykorzystania tej informacji w toku dalszego uczenia się. (B. Niemierko) Ocena szkolna to rezultat pracy ucznia określony stopniem szkolnym, bądź opinią nauczyciela w formie słownej, opisowej lub inny, wcześniej uzgodniony z uczniami sposób. Ocena szkolna jest to ustosunkowanie nauczyciela do osiągnięć ucznia.

 14. Ocenianie szkolne, łączy w sobie procesy ustalania oceny i komunikowanie. Nauczyciel w ocenianiu posługując się umowną skalą przekazuje uczniowi znak, (słowo, literę, symbol matematyczny), a uczeń powinien być zdolny rozszyfrować ten znak i zamienić go na pełną wartościową informację przydatną do wygenerowania wiedzy potrzebnej do dalszych działań w procesie uczenia się. Dlatego też to, czemu służą oceny ma pierwszorzędny wpływ na praktykę oceniania.

 15. Jak oceniamy uczniów? - jakie cechy musi spełniać ocena? Ocena spełnia zasadnicze funkcje wtedy, gdy dokonywana jest zgodnie z jej podstawowymi cechami, co oznacza, że ocena musi być obiektywna, trafna, rzetelna, jawna i mobilizująca.

 16. Obiektywność Obiektywną jest taka ocena, która została wydana nie według mniemania egzaminatora, a na podstawie z góry ustalonych kryteriów” Osiągnięcie pełnego obiektywizmu jest niezmiernie trudne, można jednak do niego się zbliżyć. Oceną obiektywną jest ocena wyrażająca rzeczywisty poziom wiadomości uczniów w takim przybliżeniu, które nie wyrządzą szkody samemu uczniowi. Na obiektywizm oceny wpływ ma także bezstronność warunków sprawdzania osiągnięć.

 17. Trafność Wiąże się z obiektywnością. Ocena jest wtedy trafna, gdy wyraża odpowiedni zakres osiągnięć ucznia, kiedy odzwierciedla rzeczywiście to, co zamierzaliśmy stwierdzić. Przykładem narzędzia, którego najważniejszą właściwością jest trafność może być test dydaktyczny. Ocena o dużym stopniu trafności wyróżnia się zdolnością różnicowania poszczególnych uczniów w zależności od reprezentowanego przez nich poziomu wiedzy i umiejętności.

 18. Rzetelność Ocena jest rzetelna, gdy przy sprawdzaniu osiągnięć ucznia z tego samego zakresu materiału, otrzymujemy ten sam lub zbliżony wynik – stopień. Rzetelność oceny jest tym większa, im wynik jest bardziej uzależniony od poziomu wiedzy uczniów, a mniej od pewnych niekontrolowanych czynników, takich jak usposobienie nauczyciela, jego samopoczucia w danym dniu, uprzedzenia lub sympatie do niektórych uczniów, zmęczenie uczniów czy niezrozumienie pytania.

 19. Jawność Jest w ocenie szkolnej warunkiem koniecznym. Każdy oceniany musi znać wynik swojej pracy, dlatego nauczyciel powinien przekazywać tą informację możliwie jak najszybciej. Ważnym elementem jest również to, aby nauczyciel uzasadnił swoją ocenę i wskazał uczniowi kierunek dalszej pracy. Znając oceny i zalecenia uczeń może usprawnić swoją pracę. Nie znając, rzadko tego dokona.

 20. Mobilizacja ucznia do pracy Warunek ten jest spełniony, gdy nauczyciel potrafi ukazać zarówno pozytywne jak i negatywne strony wyników pracy ucznia. Bezstronna, rzeczowa analiza odpowiedzi dopinguje go do dalszej pracy nad sobą, podsyca wiarę we własne siły i zachęca do uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce.

 21. Sprawiedliwość Niewiele pisze się na temat sprawiedliwości wystawiania ocen, a jeżeli na ten fakt zwrócono uwagę, to często spierano się , czy ocena obiektywna oznacza to samo co sprawiedliwa. Wymaganie aby ocena była sprawiedliwa jest najbardziej trudne do spełnienia ze wszystkich możliwych wymagań w stosunku do ucznia. Miedzy tymi cechami jest zasadnicza różnica, ponieważ obiektywna ocena zostanie wystawiona na podstawie z góry ustalonych kryteriów, jednakowa dla wszystkich uczniów, a sprawiedliwa ocena zostanie wystawiona tylko wtedy, jeżeli nauczyciel uwzględni indywidualne cechy rozwojowe każdego ucznia.

 22. Wyrażanie oceny W praktyce szkolnej obserwujemy różne wyrażanie oceny np. - ocena opisowa, - stopnie szkolne, - ocena wyrażona procentem punktów.

 23. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania …… (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami) § 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych, oraz w szkołach dla dorosłych. (…) § 2. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 24. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania …… (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami) § 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 25. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania …… (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami) 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

 26. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania …… (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami) 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 17 ust. 7-14; 5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3; 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

 27. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania …… (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami) 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 28. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania …… (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami) 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 29. Dostosowanie wymagań Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebuje w procesie uczenia się szczególnych warunków, odpowiadających ich indywidualnym możliwościom i ograniczeniom: • specjalnego programu i metod nauczania, • indywidualnego tempa przyswajania materiału, • nauczyciela specjalisty, • specjalnych standardów lokalowo-bytowych, • specjalnych form sprawdzania poziomu ich wiedzy i umiejętności oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

 30. Dostosowanie wymagań Celem zajęć jest przezwyciężanie trudności i kompensowanie braków np.: • rozłożenie czynności złożonej na najprostsze elementy, • wielokrotne powtarzanie przyswojonych wiadomości i umiejętności, • usprawnienie manualne i polisensoryczne, • stosowanie wzmocnień pozytywnych, nauczanie zindywidualizowane czyli

 31. FUNKCJE OCENY SZKOLNEJ • diagnostyczna - powinna umożliwić ustalenie faktycznego stanu świadomości i umiejętności uczniów w stosunku do wymagań programowych, służy informowaniu ucznia i jego rodziców o tym, jak został zrealizowany dany wymóg programowy, pozwalając też na określenie pozycji ucznia w klasie szkolnej (pod ocenianym względem); • selekcyjna - gdy decyduje o promocji czy powtarzaniu klasy lub opóźnionym ukończeniu szkoły, o przyjęciu do szkoły wyższego szczebla, o uzyskaniu świadectwa dojrzałości i dostępie do studiów wyższych; • wychowawcza (motywacyjna) - jeśli pobudza ucznia do dalszego uczenia się, do wzmożenia wysiłku, daje satysfakcję z osiągniętego wyniku, podnosi jego samoocenę; • metodyczna - dzięki niej możliwe staje się usprawnianie procesu edukacyjnego poprzez analizę i krytyczną samoocenę własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej. Umożliwia ona również wdrażanie odpowiednich środków zaradczych, korygujących proces edukacyjny. • Niekiedy wyróżnia się też funkcję represyjną oceny wobec niepożądanych zachowań uczniów, która jednak z pedagogicznego punktu widzenia najczęściej nie jest akceptowana.

 32. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OCENIANIU UCZNIÓW • Bliżej nieokreślony przedmiot oceny • Niejasne określanie wymagań • Interesowność nauczyciela • Ocenianie na podstawie pierwszego wrażenia • Doraźny nastrój • Pobłażliwość nauczyciela • Średnia ocen cząstkowych • Brak różnorodności form • „Efekt aureoli” • Nieodpowiednia atmosfera oceniania

 33. ZASADY PRAWIDŁOWEGO OCENIANIA • Dokładne określenie przedmiotu oceny, w tym odróżnianie oceny czysto dydaktycznej (za wiedzę, umiejętności i sprawności) od oceny psychologiczno – społecznej (za aktywność, przygotowanie się do lekcji, za brak zadania, podpowiadanie, odpisywanie w trakcie klasówki itp.). Nie mieszanie mierników osiągnięć z osądzaniem osoby ucznia. • Przyjęcie wspólnie z klasą sformułowanych na piśmie wymaganych standardów edukacyjnych i oczekiwanych kompetencji szkolnych ucznia, uwzględniających postulat stawiania właściwych wymagań (nie za wysokich, krzywdzących, ani za niskich, faworyzujących), na górnej granicy możliwości ucznia.

 34. ZASADY PRAWIDŁOWEGO OCENIANIA • Systematyczne gromadzenie wiedzy (faktów) o uczniu, jego postępach w nauce i sprawowaniu, korzystanie zarówno z oceny liczbowej, jak i opisowej. • Odejście od liczenia średniej ze stopni cząstkowych, nie uwzględniającego wagi poszczególnych kryteriów oceny. Adekwatność stopnia oceny do poziomu wymagań. • Stosowanie metod obiektywizujących proces oceniania, dających możliwość arytmetycznej obróbki wyników, porównań, niezależnie od osobowości nauczyciela. Anonimowość ucznia podczas egzaminów.

 35. ZASADY PRAWIDŁOWEGO OCENIANIA • Ocenianie osiągnięć, a nie faktu występowania braków. Najpierw podkreślenie osiągnięć, potem zwracanie uwagi na braki. • Świadome różnicowanie na pewien czas wymagań, tzn. obniżanie ich w stosunku do uczniów z mikrodefektami, wadami czy urazami, po chorobie itp. • Wprowadzanie spokojnej i życzliwej uczniom, bezinteresownej atmosfery podczas odpytywania ustnego, sprawdzianów pisemnych i egzaminów. Takt pedagogiczny, kultura osobista, zrównoważenie emocjonalne nauczyciela i jego wysokie poczucie sprawiedliwości (branie pod uwagę czynników utrudniających i ułatwiających uczenie się).

 36. ZASADY PRAWIDŁOWEGO OCENIANIA • Poczucie i przejawianie współodpowiedzialności za wyniki w nauce i sprawowanie ucznia. Oceniając ucznia, oceniamy własną pracę i jej efekty. • Niezmienianie reguł „w trakcie gry” . Korygowanie wymagań tylko na korzyść ucznia. • Jawność kryteriów, procedur oceniania i samej oceny. Uzasadnienie ocen, zwłaszcza negatywnych. Gotowość do udzielania pomocy uczniom mającym niepowodzenia szkolne oraz stwarzanie możliwości poprawy złych stopni.

 37. Zadania nauczyciela • Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności, • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej (warunki i tryb udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki), • ocenianie osiągnięć edukacyjnych, w tym ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, • formułowanie wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,

 38. Zadania nauczyciela • systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów, • przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, • przestrzeganie terminów ustalania oceny śródrocznej i rocznej, • informowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, • informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, • informowanie o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania roczna ocena klasyfikacyjna,

 39. Zadania nauczyciela • dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, • informowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, • stwarzanie uczniowi szansy na uzupełnienie braków, • prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, • systematyczne i sumienne realizowania zajęć przewidzianych planem nauczania i tygodniowym rozkładem zajęć, • dokumentowanie oceniania.

 40. 16 próśb uczniów do nauczycieli w sprawie ocen szkolnych: • 1. Oceniajcie nas, mając zawsze na uwadze nasze indywidualne zdolności. • 2. Przedstawcie nam jasno swoje wymagania, żebyśmy wiedzieli, jak mamy zapracować na dobrą ocenę. • 3. Wprowadźcie ponownie „plusy” i „minusy”, bo ich brak zaniża nam oceny. • 4. Mówcie głośno, jaką ocenę nam wystawiacie i postarajcie się ją uzasadnić. • 5. Stwarzajcie nam więcej możliwości otrzymania oceny celującej, a pokażemy Wam, że wcale nie tak rzadko na nią zasługujemy. • 6. Wprowadzajcie atmosferę spokoju podczas odpytywania przy tablicy i na klasówkach, bo cały nasz trud żmudnej pracy w domu kończy się fiaskiem, gdy jesteśmy zdenerwowani. • 7. Nie sugerujcie się utartą opinią o uczniu, uczeń „słaby” także potrafi przygotować się na piątkę. • 8. Nie stawiajcie gorszych stopni tylko dlatego, że nie podoba się Wam nasz strój czy fryzura, bo to, co się naprawdę liczy, pozostaje niewidoczne dla oczu. • 9.Jeśli stawiacie oceny za brak pracy domowej, nagradzajcie nas także, kiedy ją odrabiamy. • 10. Bądźcie dla nas cierpliwi, nie stawiajcie jedynek już przy pierwszym potknięciu w czasie odpowiedzi. Czasem naprawdę trudno zebrać myśli, kiedy widzimy Wasze surowe spojrzenie. • 11. Nie stawiajcie na semestr ocen będących średnią zdobytych wcześniej stopni, bo przecież piątka czy szóstka z klasówki liczy się bardziej niż jedynka za brak zeszytu. • 12. Nie zaniżajcie ocen, myśląc, że w ten sposób mobilizujecie nas do pracy, to błędne przekonanie zniechęca nas do pracy. • 13. Zauważajcie i doceńcie nasz aktywny udział w lekcji, stawiajcie dobre oceny i plusy. • 14. Stwarzajcie nam różne możliwości poprawienia oceny niedostatecznej. Powtórzcie sprawdzian czy klasówkę, abyśmy nauczyli się tego, czego wymagacie. • 15. Stawiając jedynkę, dajcie nam odczuć, że zawsze mamy szansę ją poprawić. • 16. Bądźcie bardziej hojni w stawianiu dobrych ocen!

 41. Bibliografia: • Klimczyk-PiegzK., Szymonek J., Ocenianie – istota, funkcje i rola oceny szkolnej, http://www.zeszyt.pl. • NiemierkoB., Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002. • Stróżyński K., Ocenianie szkolne dzisiaj. Poradnik dla nauczycieli, PWN, Warszawa 2003. • Szaleniec H., Ocenianie w klasie źródłem sukcesu na egzaminie -wykład • SzklarczykJ., Prawne aspekty oceniania szkolnego uczniów -wykład, 2005 • Walczak W., Jak oceniać ucznia? Teoria i praktyka, Galaktyka, Łódź 2001. • Wieczorkowska G., Siarkiewicz M., Inteligencja ucznia a wynik egzaminu zewnętrznego, Biuletyn Badawczy CKE, 13/2007.

 42. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO STUDENTA

 43. KOMPETENCJE ZAWODOWE OPIEKUNA • Odnosi pozytywne efekty w swojej pracy dydaktycznej. • Ma dobry kontakt z uczniami i osiąga sukcesy wychowawcze. • Efektywnie pracuje metodami aktywnymi. • Jest świadomy swoich postaw pedagogicznych i nadal pracuje nad ich rozwijaniem. • Potrafi współpracować w zespole nauczycielskim. • Aktywnie uczestniczy w procesie WDN. • Umie dzielić się własnymi doświadczeniami zawodowymi /zarówno sukcesami jak i porażkami/. • Umie planować i stale poddaje refleksji własną praktykę zawodową. • Docenia rolę programu placówki, aktywnie uczestniczy w realizacji programu jej rozwoju. • Potrafi udzielić wsparcia emocjonalnego, docenia różnice pomiędzy wspomaganiem a ocenianiem

 44. KOMPETENCJE ZAWODOWE OPIEKUNA uniknięcie UKRYTEGO PROGRAMU MENTOR IONGU: • „Mam nad Tobą władzę”; • „Jestem autorytetem”; • „Będę nauczycielem dyplomowanym”; • „Potrzebuję współczucia”; • „Zaopiekuję się Tobą”.