slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, karty indywidualnych potrzeb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, karty indywidualnych potrzeb - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, karty indywidualnych potrzeb. Opracowanie na podstawie materiałów MEN i ORE: mgr Ewa Piotrowska – Kołata mgr Zofia Wojdat Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku www.cdie-wloclawek.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, karty indywidualnych potrzeb' - daveigh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,karty indywidualnych potrzeb

Opracowanie na podstawie materiałów MEN i ORE:

mgr Ewa Piotrowska – Kołata

mgr Zofia Wojdat

Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku

www.cdie-wloclawek.pl

slide2
Dziecko ma problem –

chcę mu pomóc

www.cdie-wloclawek.pl

nowe regulacje prawne zawarte zosta y w rozporz dzeniach
Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:
 • ⇒ w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
 • przedszkolach, szkołach i placówkach
 • ⇒ w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
 • niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
 • ogólnodostępnych lub integracyjnych
 • ⇒ w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
 • niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
 • i oddziałach oraz ośrodkach
 • ⇒ w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych
 • ⇒ w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych
 • ⇒ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
 • przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • ⇒ w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • w tym publicznych poradni specjalistycznych
 • ⇒ w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

www.cdie-wloclawek.pl

slide4
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

• rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

1) szczególnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) choroby przewlekłej;

4) niedostosowania społecznego;

5) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

6) specyficznych trudności w uczeniu się;

7) zaburzeń komunikacji językowej;

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12) innych potrzeb dziecka.

www.cdie.wloclawek.pl

pedagog udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej
Pedagog udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzież

www.cdie.wloclawek.pl

pedagog mo e by inicjatorem udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
Pedagog może być inicjatorem udzielania pomocypsychologiczno- pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki

www.cdie.wloclawek.pl

w jakiej formie i komu pedagog mo e udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej
W jakiej formie i komu pedagog może udzielać pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

 • klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
 • logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • porad i konsultacji.

www.cdie.wloclawek.pl

slide8
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w

formie:

uczniom

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
 • logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
 • o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji.

rodzicom uczniów i nauczycielom

 • porad i konsultacji;
 • warsztatów i szkoleń.

www.cdie.wloclawek.pl

ilu uczni w mo e by na poszczeg lnych zaj ciach
Ilu uczniów może być na poszczególnych zajęciach?

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

3.Zajęcia specjalistyczne:

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

- zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

- zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
 • www.cdie.wloclawek.pl
kwalifikacje do prowadzenia zaj w ramach pomocy pp
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach pomocy pp

-Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje

odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego

ucznia.

www.cdie.wloclawek.pl

harmonogram dzia a szko y podstawowe i ponadgimnazjalne
HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

do 31 marca 2012

Zespoły wykonają swoje zadania:

 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
harmonogram dzia a szko y podstawowe i ponadgimnazjalne1
HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, ;
 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.
harmonogram dzia a szko y podstawowe i ponadgimnazjalne2
HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

do 30 kwietnia 2012

 • dyrektor ustala dla uczniów - na podstawie zaleceń Zespołów - formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013;
harmonogram dzia a szko y podstawowe i ponadgimnazjalne3
HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
 • niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013, dyrektor informuje rodziców uczniów o ustalonych dla uczniów formach (wymiarze godzin), sposobach i okresach udzielania pomocy od roku szkolnego 2012/2013.
harmonogram dzia a szko y podstawowe i ponadgimnazjalne4
HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

do 30 września 2012

 • Zespoły opracowują dla uczniów: IPET, PDW i KIPU realizowany w roku szkolnym 2012/2013.
kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej
Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Dyrektorwyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu.

Spotkania zespołuzwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

www.cdie.wloclawek.pl

kto mo e bra udzia w posiedzeniu zespo u
Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?

1.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części

dotyczącej ich dziecka;

2. Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora;

3. Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia.

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.

www.cdie.wloclawek.pl

zadania zespo u ds ucznia ze spe
Zadania Zespołu ds. ucznia ze spe

1. ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne;

2. określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3. planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

4. opracowuje kartę indywidualnych potrzeb ucznia KIPU oraz plan działań wspierających PDW, IPET

6. dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć;

7. podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

www.cdie.wloclawek.pl

www.cdie.wloclawek.pl

dla kogo ipet i kip
Dla kogo ipet i kip?

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały

dla nauczycieli. MEN, 2010; www.men.gov.pl

www.cdie.wloclawek.pl

organizacja pracy zespo u
Organizacja pracy Zespołu
 • Zespół tworzy dyrektor szkoły dla uczniaposiadającego:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
 • wobec którego nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych

www.cdie.wloclawek.pl

wst pne rozpoznanie potrzeb
Wstępne rozpoznanie potrzeb

Rozpoznanie dokonane przez Zespół, jest podstawą do założenia:

Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia – KIPU

Stworzenia Planu Działań Wspierających – PDW

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, jest podstawą opracowania i modyfikowania Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego – IPET

www.cdie.wloclawek.pl

slide22
Karta Indywidualnych Potrzeb UczniaPodniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli.MEN, 2010; www.men.gov.pl
co zawiera karta indywidualnych potrzeb ucznia
Co zawiera karta indywidualnych potrzeb ucznia?

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub klasy,do której uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych;

4) zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej;

5) zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu

www.cdie.wloclawek.pl

elementy kipu przyk adowe zapisy
Elementy KIPU - przykładowe zapisy

ZAKRES, w którym uczeń wymaga pomocy:

W zakresie funkcjonowania poznawczo- percepcyjnego, funkcjonowania zdrowotnego, społecznego, wspierania samooceny, radzenia sobie z emocjami, myślenia przyczynowo- skutkowego, abstrakcyjnego, usprawniania motoryki, analizatorów, dostosowania wymagań, wydłużenia czasu pracy, funkcjonowania w środowisku, w zakresie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego, rozwoju intelektualnego, itp.

Sposoby: praca grupowa, indywidualna, w parach, z udziałem rodziców, rówieśników, itp.

Okresy udzielania pomocy: np. I semestr, cały rok, zajęcia co drugi tydzień, 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w każdym tygodniu (120min.)

www.cdie.wloclawek.pl

plan dzia a wspieraj cych pdw
Plan działań wspierających PDW

Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:

- ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną;

- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;

- psiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

⇒ (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny).

www.cdie.wloclawek.pl

elementy pdw
Elementy PDW

1) cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) metody pracy z uczniem,

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania

5) działania wspierające rodziców ucznia,

6) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

www.cdie.wloclawek.pl

dla jakich uczni w ipet
Dla jakich uczniów IPET?

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne tworzone są dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

• niepełnosprawnych: słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

• niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

www.cdie.wloclawek.pl

wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przygotowana przez zespół – nauczycieli i specjalistów:

 • mocne strony, osiągnięcia rozwojowe, możliwości psychofizyczne,

zainteresowania,

 • funkcjonowanie w społeczności szkolnej,
 • poziom wiedzy i umiejętności,
 • trudności edukacyjne
 • trudności rozwojowe – ograniczenia psychofizyczne, problemy

wychowawcze, opiekuńcze

Przygotowana na podstawie zajęć obowiązkowych, dodatkowych.

Przygotowywana nie rzadziej niż raz w roku, a następnie podlegająca okresowej ocenie efektywności i ewentualnym modyfikacjom.

www.cdie.wloclawek.pl

indywidualny program edukacyjno terapeutyczny ipet
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny - IPET
 • nie ma obligatoryjnego wzoru, zależy od rodzaju

niepełnosprawności, nasilenia niedostosowania,

etapu edukacyjnego, musi zawierać te elementy,

które są wymienione w rozporządzeniu

 • nie jest programem nauczania
 • łączy funkcję dydaktyczno – wychowawczą z

funkcją terapeutyczną, czyli zawiera cele edukacyjne i terapeutyczne

 • uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzeby określone w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka

www.cdie.wloclawek.pl

elementy ipet
Elementy IPET

Program określa:

1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli,

wychowawców i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem,

3. formy i metody pracy z uczniem,

4. ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania

pomocy oraz wymiar godzin,

5. działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z

poradnią pp i specjalistami,

6. zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne i inne zajęcia,

7. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.

www.cdie.wloclawek.pl

slide31
IPET

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powinny uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz być dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych.

www.cdie.wloclawek.pl

indywidualny program edukacyjno terapeutyczny zawiera
INdywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:
 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

• rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

- ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

- ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

 • ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 • www.cdie.wloclawek.pl
indywidualny program edukacyjno terapeutyczny zawiera1
INdywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:

• formy i metody pracy z uczniem,

• ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane,

• zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia – stosownie do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,

 • działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji działań opisanych powyżej,

• zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, i innymi instytucjami

(organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku) w realizacji działań opisanych powyżej.

www.cdie.wloclawek.pl

zasady i wskaz wki dotycz ce konstruowania indywidualnych program w edukacyjno terapeutycznych
Zasady i wskazówki dotyczące konstruowania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Nie rzadziej niż raz w roku zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.

www.cdie.wloclawek.pl

slide35
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia:
 • określenie wielospecjalistyczna diagnoza oznacza, że ostateczna diagnoza jest wspólnie wypracowana przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

www.cdie.wloclawek.pl

wa ne
Ważne!

Wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania ucznia należy budować na podstawie informacji o dziecku i jego specjalnych potrzebach. Informacje te pochodzą z następujących źródeł:

- z wywiadów i rozmów z rodzicami,

- z orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zawierających specjalistyczną diagnozę (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną) ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotne informacje dotyczące szkolnego funkcjonowania dziecka,

- od lekarzy i specjalistów leczących dziecko, z dokumentacji medycznej dostarczonej przez rodziców,

- od innych specjalistów pracujących z dzieckiem (np. rehabilitantów, terapeutów, kuratorów sądowych),

- z obserwacji nauczycieli, które dotyczą funkcjonowania ucznia w klasie, szkole (między innymi z analizy wytworów dziecka),

- z badań specjalistycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) prowadzonych w szkole,

 • z dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy.

www.cdie.wloclawek.pl

wa ne1
Ważne!

Rozpoznanie powinno dotyczyć:

− mocnych stron dziecka, jego zdolności, wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji poszczególnych przedmiotów czy zadań, które mogą być przed nim stawiane, także jego

ulubionych form aktywności i zainteresowań,

− trudności edukacyjnych lub rozwojowych ucznia w zakresie:

- emocji i funkcjonowania społecznego (np. w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, wyrażaniu uczuć w sposób społecznie akceptowany, umiejętności werbalizowania uczuć),

 • sprawności motorycznej dziecka, w tym możliwości samoobsługi (szczególnie ważne w przypadku dzieci niepełnosprawnych),
 • www.cdie.wloclawek.pl
slide38
- komunikowania się (np. w przypadku dzieci obcokrajowców możliwość porozumiewania się w języku polskim, w przypadku niektórych dzieci niepełnosprawnych – konieczność stosowania metod komunikacji alternatywnej),

- funkcjonowania poznawczego (np. koncentracja uwagi, pamięć, myślenie),

- wiedzy z poszczególnych przedmiotów i umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie),

- motywacji,

− warunków zewnętrznych:

- organizacji przestrzeni klasy czy szkoły (np. oznakowanie niebezpiecznych miejsc, gdy w klasie

jest dziecko słabo widzące), pracy na lekcji, sposobu oceniania dziecka,

- sytuacji rodzinnej dziecka, w tym informacji przekazanych przez rodziców (np. że nie mają oni wystarczającej wiedzy, by pomóc dziecku w nauce),

 • dodatkowych informacji i zaleceń (np. dotyczących noszenia aparatu słuchowego, okularów, butów ortopedycznych, nietypowych zachowań dziecka).

www.cdie.wloclawek.pl

slide39
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Przed przystąpieniem do określania zakresu dostosowań warto rozważyć następujące kwestie:

- jakie cele chcę osiągnąć w pracy z uczniem,

- jaki dobór treści nauczania (wiedzy),

- jaki dobór metod i form pracy,

- jaki sposób oceniania i motywowania,

- jaki sposób organizacji klasy, szkoły, pozwoli uczniowi na przyswojenie wiedzy i sprostanie wymaganiom.

Konstruując indywidualny program dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy pamiętać, że powinien on mieć charakter edukacyjno-terapeutyczny.

www.cdie.wloclawek.pl

wa ne2
Ważne!

W zakresie funkcji edukacyjnej indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny może być:

1. adaptacją programu przyjętego w szkole zawierającą dostosowania wymagań podstawy programowej do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, a także modyfikację metod, form i sposobów realizacji oraz opis dodatkowych działań wspierających;

2. całkowicie autorskim programem zawierającym treści nauczania, metody i formy pracy na poszczególnych bądź wszystkich przedmiotach lub obszarach edukacyjnych dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego, co ich pełnosprawni rówieśnicy. Odrębną podstawę programową realizują natomiast uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

www.cdie.wloclawek.pl

wa ne3
Ważne!

W zakresie funkcji terapeutycznej indywidualny program powinien odnosić się do:

- uczniów niepełnosprawnych – zawierać elementy terapeutyczne (np. rehabilitacji ruchowej, nauki alternatywnych metod komunikacji) usprawniające zaburzone funkcje;

- uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – mieć charakter socjoterapeutyczny (np. zajęcia dotyczące kontroli wyrażania silnych emocji, eliminowanie zachowań niepożądanych, socjoterapia);

 • uczniów niedostosowanych społecznie – mieć charakter resocjalizacyjny (np. trening zastępowania agresji, trening kontroli złości).
 • www.cdie.wloclawek.pl
slide42
Formułując cele terapeutyczne do pracy z dzieckiem, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytania:

- Co jest najważniejsze dla dziecka, by w ogóle mogło się uczyć?

- Jaka forma działań czy zajęć może pozwolić dziecku pokonać tę trudność?

Jeśli dziecko ma fobię szkolną, bardzo ważnym elementem programu będzie obniżenie poziomu lęku i konieczne działania podjęte w tym zakresie.

www.cdie.wloclawek.pl

formy i metody pracy z uczniem
Formy i metody pracy z uczniem

W określeniu procedury osiągania celów rozumianej jako sposób wykorzystania dostępnych metod, form, środków dydaktycznych czy innych zasobów szkoły i środowiska w celu pomocy dziecku przydatne mogą być następujące pytania:

- Które ze znanych nauczycielom metod, form pracy, środków dydaktycznych najlepiej posłużą uczniowi?

- Które z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej najlepiej posłużą uczniowi?

- Z którym ze specjalistów, trenerów, rehabilitantów pracuje się dziecku najlepiej, najbardziej efektywnie?

- Jaki rodzaj i sposób organizacji zajęć (czas trwania, liczba osób) umożliwia dziecku efektywne korzystanie z nich?

www.cdie.wloclawek.pl

sposoby pracy z uczniem
Sposoby pracy z uczniem
 • odpowiednia organizacja pracy w czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych (m.in. Stosowanie metod pracy adekwatnych do potrzeb ucznia, podawanie materiału w odpowiednim układzie);
 • właściwe egzekwowanie wiedzy i ocenianie ucznia (np. sprawdzanie umiejętności czytania ucznia z dysleksją nie w obecności klasy; stosowanie oceny opisowej nie tylko na etapie edukacji wczesnoszkolnej);
 • wykorzystywanie codziennych szkolnych sytuacji, zajęć wychowawczych i innego rodzaju zajęć do wspierania rozwoju, kształtowania akceptowanych postaw, zapobiegania zagrożeniom, korekcję niewłaściwych zachowań (np. praca nad umiejętnościami wyrażania emocji w sytuacji konfliktu między uczniami polegająca na wspieraniu uczniów w rozwiązaniu realnie zaistniałej sytuacji)

www.cdie.wloclawek.pl

sposoby pracy z uczniem1
Sposoby pracy z uczniem
 • dostosowane warunki zewnętrzne (np. zapewnienie dziecku autystycznemu miejsca (oddzielonego parawanem), w którym będzie mógł odpocząć, jeśli poczuje się przeciążony zbyt dużą liczbą bodźców

www.cdie.wloclawek.pl

slide46
Dziękujemy

mgr Ewa Piotowska-Kołata

mgr Zofia Wojdat

www.cdie.wloclawek.pl

ad