1 / 28

Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?

Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?. Gabriël van den Brink 13 mei 2014 Oosterhout. Introductie. Inhoud van mijn presentatie Even tijd voor filosofische reflectie Nederland als vloeibare samenleving Tekenen van morele weerbaarheid Countouren van regionaal verhaal

horace
Download Presentation

Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Regio West BrabantContouren voor een nieuw verhaal? Gabriël van den Brink 13 mei 2014 Oosterhout

 2. Introductie Inhoud van mijn presentatie Even tijd voor filosofische reflectie Nederland als vloeibare samenleving Tekenen van morele weerbaarheid Countouren van regionaal verhaal Op zoek naar nieuwe werkvormen

 3. 1 Filosofisch denken over onze gespannen tijd

 4. Kenmerken van moraliteit (1) Morele gevoelens volgens Adam Smith: Compassie met andere personen Vloeien uit onze verbeelding voort Onpartijdige toeschouwer als toets Gebonden aan specifieke situaties Niet in algemene regels omzetten

 5. Kenmerken van moraliteit (2) Morele vermogens volgens Frans de Waal: Ook dieren vormen gemeenschappen Competitief én coöperatief gedrag Zorg en verzoening komen veel voor Kwaliteit van de relatie is beslissend Moraliteit blijkt evolutionair bepaald

 6. Kenmerken van moderniteit (1) Drie fundamentele revoluties in Europa: Denken: scientific revolution 1700 Politiek: democratische revolutie 1800 Economie: industriële revolutie 1900 Vernieuwingen die elkaar versterken Breuk met traditionele levenswijzen

 7. Kenmerken van moderniteit (2) Moderne tendensen en beginselen: Rationalisering  waarheid zoeken Democratisering  gelijkwaardigheid Schaalvergroting  doelmatigheid Algehele mobilisatie en onthechting Van inhouden naar formele regulatie

 8. Hedendaagse spanningen (1) Moraliteit versus moderne beginselen: Gevoelens vs rationele werkwijzen Individuele differentiatie vs gelijkheid Kleine groep vs grootschaligheid Specifieke situatie vs algemene regel Lokale gehechtheid vs globalisering

 9. Hedendaagse spanningen (2) Politiek en bestuur lijken verlamd: Middenpartijen willen besturen Moderne en technocratische taal Links en rechts populisme komt op Drukken onvrede met bestuur uit Gebrek aan verbinding: 2 x verlies

 10. 2 Nederland als moderne maatschappij

 11. Nederland: vloeibare samenleving Mobiliteit nam op alle gebieden sterk toe: Ruimtelijk: auto, vliegtuig, spoor etc. Wereldhandel: goederen, diensten Sociaal: contracten en arbeidsrelaties Communicatie: ict, media, telefoon Politiek: zwevende kiezers,

 12. Aangekomen en vertrokken passagiers op Schiphol (x miljoen)

 13. Waarde (x miljoen euro) van ingevoerde (onder) en uitgevoerde goederen (boven)

 14. Arbeidsuren (x miljoen) in deeltijdbanen (lichtgrijs) en flexibele banen (donkergrijs).

 15. Telefoonaansluitingen per 100 inwoners

 16. Tweede Kamer verkiezingen: netto volatiliteit

 17. 3 Tekenen van morele weerbaarheid

 18. Ander maatschappelijk klimaat ‘Conservatieve wending’ vanaf 2000: Terug naar gezag en leiderschap Herwaardering van het persoonlijke Bloei van lokale gemeenschappen Naast kwantiteit ook meer kwaliteit Interesse voor ethische beginselen

 19. Van macht naar geloofwaardigheid Kenmerkend voor egalitaire culturen: Macht en gezag sluiten elkaar uit Macht dwingt gehoorzaamheid af Gezag ontstaat door instemming Vooronderstelt gedeelde waarden Geloofwaardig optreden nastreven

 20. Van procedure naar persoonlijkheid Best Persons zijn bureaucratie voorbij: Systeem opent zich voor leefwereld Doeleinden in plaats van middelen Geen protocollen maar resultaten Van functie naar persoonlijke relatie Sociale vorm van ondernemerschap

 21. Van globalisering naar lokaliteit Herwaardering van de saamhorigheid: Bloei van maatschappelijk initiatief Interesse voor regionale cultuur Lokale partijen boeken grote winst Meer oog voor de menselijke maat Naar nieuwe vormen van empathie

 22. Van begroting naar meer balans Goed Werk is een combinatie van: Technisch-ambachtelijke kwaliteit Maatschappelijke waarden uitdragen Respecteren van individuele ethiek Inperking van bedrijfsmatig werken Herwaardering normatieve dimensie

 23. Van regels naar beginselen Europese continent biedt weerstand: Sinds 1990 meer regels ingevoerd Controle en het uitsluiten van risico Perverse effecten onvermijdelijk Sturing vanuit morele beginselen Herwaardering van deugdethiek

 24. 4 Contouren van een regionaal verhaal

 25. Dynamiek ten zuiden van Rotterdam Analyse door Steven van Schuppen leert: Eb en vloed al vanaf de 15e eeuw Opkomst van het Duitse achterland Rotterdam grootste wereldhaven 1962 Het megaproject van de Deltawerken Milieubehoud en demografische krimp

 26. Gevolgen voor regio West Brabant Van Schuppen noemt onder meer: Petrochemische industrie niet blijvend Haven is geen banenmotor meer Mogelijkheden in de biotechnologie West Brabant als logistieke rotonde Waterhuishouding precair zoet/zout

 27. Regio van reuring, ruimte en rust Notitie van Stefan Soeparman leert: Bedrijvigheid in de logistieke corridor Bedrijvigheid inzake maintenance Biobased bedrijvigheid in de delta Maar ook ruime natuurgebieden en relatief veel rustige nederzettingen

 28. Uitdagingen in regio West Brabant Soeparman over participatiemaatschappij: Verticale decentralisatie: gemeenten Horizontale decentralisatie: burgers Hoe de actoren met elkaar verbinden? Vormgeven aan het regionale verhaal Welke rol spelen overheden daarbij?

More Related