Download
eindejaarstips 2013 12 jaar hermus notaris n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

200 Views Download Presentation
Download Presentation

Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

 2. Hermus Notaris Luchtkasteel 2013 • 12 ½ jaar Hermus Notaris 2001-2013 • Een overzicht: • 1992 – Nieuw Burgerlijk Wetboek • 2001 – Belastingplan (box 1,2 en 3) • 2003 – Nieuw Erfrecht • 2010 – Nieuwe Wet schenk- en erfbelasting – tariefstructuur - constructies • 2010 – Tros Radar: het radar tweetrapstestament • 2010 – juni: Jabulani – alles kan; alles mag • 2012 – Nieuw huwelijksvermogensrecht – beleggingsleer • 2012 – Defiscalisering vruchtgebruik – kent u de kracht van vruchtgebruik? • 2013 – AWBZ en vermogenstoets – Eigen woningregeling en scheiding • 2015 – Internationaal Erfrechtverdrag Pensioen – 2023 – Notariswet: de leeftijd tot 70 jaar (2026)

 3. Hermus Notaris • Speerpunt 2013: Kent u de kracht van vruchtgebruik – het Jabulani keuzetestament • De algehele volmacht en het levenstestament • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder • Het resultaat: de turboverdeling fiscaal heel voordelig en als extra voordeel: de AWBZ

 4. Zomaar een voorbeeld: €400.000

 5. t €200.000

 6. De wettelijke verdeling: 67.000 (kindsdeel) -19.000 (vrij) 48.000 (belast) Tarief 10% = €4800 Maal 2 = €9600 Erfbelasting Jammer! €67.000 €67.000 €200.000 400-67-67= 266.000 Per kind: 133.000 -19.000 (vrij) €114.000 Tarief 10% Dat kost: €11.400 Maal 2 is: €22.800 €67.000 Totaal erfbelasting: €32.400

 7. Een groter vermogen: €800.000

 8. De wettelijke verdeling (€800.000): 133.000 -19.000 114.000 Tarief 10% = €11.400 Maal 2 =€22.800 Erfbelasting Nog meer jammer! €133.000 €133.000 €400.000 800-133-133= 534.000 Per kind: 267.000 -19.000 (vrij) €248.000 Tarief 10% / 20% Dat kost: €37.800 Maal 2 is: €75.600 €133.000 Totaal erfbelasting: €98.400

 9. Samenstelling vermogen is belangrijk (1) • Spaargeld in de stenen? • Het (radar) tweetrapstestament € 600.000 belastingvrij bij 1e overlijden dus € 0 belasting • Vervolgens: spreiding over twee nalatenschappen (spreiding betekent – lagere tarieven! 10 ipv 20%) • Kleinkinderen: de pastoor heeft afscheid genomen – ieder kleinkind telt voor € 19000 belastingvrij – Tel uit uw winst! • Dat lost veel op!

 10. Man t Man Vrouw Bij eerste overlijden € 0 erfbelasting: vrijstelling partner ruim € 600.000 €200.000 €400.000 €200.000 De tweetrapsmaking

 11. Kind 1 Kind 2 €200.000 €200.000 Kinderen:

 12. Man t Vrouw t €100.000 €100.000 €100.000 €100.000

 13. Erfenis vader Erfenis moeder Kind 2 Kind 1 Kind 2 Kind 1

 14. Eerste overlijden belastingvrij Totaal erfbelasting €32.400 na tweede overlijden tot nihil Legaat kleinkinderen: €19.000 p. kleinkind belastingvrij

 15. Verschil:

 16. Samenstelling vermogen is belangrijk (2) Eigen huis – spaargeld – totaal vermogen € 800.000 Het (jabulani-) keuzetestament met quasi-wettelijke verdeling met opvullegaat – vrijstellingsbakjes vullen – ventieleren! Of: gebruik de kracht van vruchtgebruik Wel belasting betalen, maar terugverdienen! Vermogen laten verdampen! De turboverdeling – zie hierna

 17. Grotere vermogens en voldoende spaargelden Het Jabulani - keuzetestament

 18. 800 – leeg verkopen later waarde aangroei onbelast 600 Vrije waarde bij overlijden 400 Waarde in bewoonde staat

 19. Verstandig uitkleden voor het naar bed gaan • Vroeger ivm Bejaardenoorden – nu AWBZ. • Eigen bijdrage te relateren aan IB Box in waaronder begrepen Box 3 – berekend op 12 %, met een maximum van € 2189 per maand. • Eigen woning telt niet mee, wel na verkoop: box 3 gelden of na verlaten van de woning. • 2 jaar terug kijken en 2 jaar verhuisregeling.

 20. Schenken • Per jaar - € 5.141,00 (2013) – evt notarieel op papier – rente betalen 6%. • Eenmalig – kinderen tot 40 jaar - € 24.676,00 • Extra verhoogd (woning of aflossen woningschuld) - € 51.407 • 1-10-2013 – 1-1-2015: € 100.000 (woning of aflossen woningschuld) – x maal van eenieder!! eventueel verminderd met eenmalige eerder gedane grote schenking

 21. Overdragen woning aan kinderen • Overdragen woning aan kinderen (stel 1 kind) • Taxatie € 200.000 • Af: waardedruk vruchtgebruik tabel: 30% is € 60.000 • Bij: 25% correctie metterwoonclausule • Koopprijs wordt: € 155.000

 22. Overdragen woning aan kinderen • Van koopsom ad € 155.000 kwijtschelden: stel € 70.000 (ouders blijven wonen) restschuld: € 85.000 • Rente daarover verschuldigd: 6% is: € 5100,00 • Schenken kan jaarlijks: € 5.141,00 Overdrachtsbelasting komt in mindering van schenkingsrecht (dus schenking kost 8% ipv 10%) • Vruchtgebruik eindigt bij opname in AWBZ.

 23. Stel: kind gaat er wonen: eigen woning! • Eigen woning voor kind voor IB • Schenking € 100.000 is dan belastingvrij • Koopprijs is € 200.000 (waarde vrije staat) • Geldlening ouders aan kind: restant € 100.000 • Rente daarover: € 6.000,00 • Jaarlijkse schenking is € 5141,00

 24. Hermus Notaris Moorees Notaris en samenleving: signaleren en aan de orde stellen! De actualiteit: • Geld in de stenen? De tweetrapsmaking • De kantonrechter – minderjarigen en het erfrecht • Ouderen en opeethypotheken – dat kan niet waar zijn! • Einde woonrecht en faillissement – pas op! • Huis onderwater – ouders let op • veilingen voorkomen – volmacht en herfinancieren!

 25. Hermus Notaris Moorees Winter Workshops in samenwerking met kunstenaar Gé Verhulst – Hermus notaris en de kunst van het recht • Huwelijkse voorwaarden in Son – het Belgische stelsel en Hollands Koopmanschap • Wettelijke verdeling versus tweetrapsmaking • Quasi wettelijke verdeling en Jabulani • De turbo verdeling • AWBZ • De eigen woning regeling en echtscheiding

 26. Hermus Notaris Moorees • Winter workshops vervolg • Onroerend goed – erfpacht opstalrechten • Ouders – kinderen overdrachten verrekening overdrachtsbelasting en schenkingsrecht • Boedelafwikkeling en executele – juridisch, fiscaal en praktisch – Korst van der Hoef

 27. Hermus Notaris Moorees De toppers: • Turbo verdeling; quasi verdeling – Jabulani • Appartementensplitsing, erfpacht en opstal • Fusie zoals gemeenschapshuizen – Coöperatie Sonenergie • Sonse Huwelijkse voorwaarden – Nederland-België • Nederbelgentestament – meertrapsmaking – bloedlijn • Gehandicaptentestament • Serie Flex B.V.’s

 28. Hermus Notaris Moorees Bijdrage aan wetenschap – scripties ism Avans-Fontys • De ventieltechniek; de kantonrechter en de notaris in het erfrecht Publicaties: • Fiduciaire eigendomsoverdracht • Factoring (NJB) en becommentariëring proefschrift van Jeannette Beuving • FEM: interview het grote graaien in failliete boedels • Vakblad de notarisklerk: Boedelafwikkeling • Arrestenbundel Successierecht Vrije Universiteit Amsterdam

 29. Hermus Notaris Moorees • Hermus Notaris in de samenleving: • Recent: Coöperatie SonEnergie • Bijna Thuis Huis – Stichting Talent • Gilden, harmonie en steunstichtingen • Jan Merkelbachcollectie – tweetrapsschenking • Microkrediet; IJsfeest; Pret • Goed doel stichtingen – derde wereld

 30. Hermus Notaris Moorees • Dit was de introductie • Voor de liefhebbers: vervolg - de notarislezing 2014 • Dank en graag tot ziens bij een workshop of gewoon op kantoor! • www.notarissonenbreugel.nl (informatie) • www.huismerknotaris.nl (tarieven en offertes)

 31. Hermus Notaris Son • 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament! • Notarislezing 2013: nieuws!!! Defiscalisering • AWBZ – Eigen woningregeling • Nieuwe regeling wettelijke gemeenschap van goederen (2012) • Samenleverstestament is een must in dalende onroerend goedmarkt – actualiteit! – negatieve nalatenschappen. • De (quasi) ouderlijke boedelverdeling versus • Tweetrapsmakingen en Vruchtgebruik • Fusiegezinnen • Levenstestament (stand van zaken 2013)

 32. De nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen Omvang en belang van uitsluitingsclausules bij schenkingen en testamenten De nieuwe bestuursregeling De beleggingsleer Dat wordt rekenen!!

 33. De wettelijke algehele gemeenschap van goederen vóór 2012 Boedelmenging • Algehele gemeenschap van goederen omvat: • Aanbrengsten • Erfenissen • Schenkingen • Aanwinsten

 34. Problemen • Problemen bij de bestaande wettelijke gemeenschap van goederen: • Het Nederlandse systeem sluit niet aan bij buitenland (België, Duitsland) • Degene van wiens zijde een goed in de gemeenschap is gevallen – is bestuursbevoegd • (de man verdient vaak 2 maal zoveel geld - vrouw koopt meubels – man daarna bevoegd!). • Nieuwe woning aangekocht na echtscheidingsverzoek opnieuw verdelen!

 35. Wettelijke gemeenschap van goederen (oud) is eigenlijk geen algehele gemeenschap! Schenking en erfenis met uitsluitings-clausule: blijft privé M V

 36. Het wetsvoorstel • Goed nieuws: Nederland kiest voor de zuiderburen! • Aanbrengsten apart • Erfenissen apart • Schenkingen apart • Aanwinsten: delen (vgl. ook Duitsland)

 37. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen – lijkt op België: privé goederen – blijven privé! Aanbrengsten, erfenissen, schenkingen blijven privé M V Aanwinst Gemeen

 38. De politiek • Het amendement Anker wast de oren met het mooie wetsontwerp! • Terug naar af: de literatuur briest: • “een onthoofd wetsontwerp” • Daar moeten we het mee doen: het is niet anders. De oplossing blijft dus: huwelijkse voorwaarden maken!!! • Toch is het jammer: een door “Den Haag” gemiste kans.

 39. Het amendement Anker – de oren gewassen!!! Aanbrengsten erfenissen en schenkingen : alles gemeen!!! Een onthoofd wetsvoorstel!

 40. Bestuur nieuw • Nieuwe bestuursregeling: • Registergoederen (onroerend goed): tenaamstelling beslissend. • Overige goederen: roerende goederen en gelden: ieder afzonderlijk bevoegd. • Probleem: maar als een erfenis in de gemeenschap valt kan de ander opa’s zakhorloge verkopen en leveren aan derden! • Daar is een herstelwet voor gekomen (nog net op tijd). Erfgenaam bevoegd. Een gelukkige aanvulling in de wet: uitsluitingsclausule maakt goederen privé

 41. Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012 Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé. M V

 42. Wettelijke gemeenschap van goederen (nieuw) lijkt op oud (behoudens beleggingsleer) Schenking en erfenis met uitsluitings-clausule: blijft privé M V

 43. Beleggingsleer • Man heeft geërfd: 100 (mits met uitsluitingsclausule) • Vrouw heeft geërfd 50 (mits met uitsluitingsclausule) • Woning aankoop: 350 • Hypotheek: gezamenlijk: 200

 44. Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012 Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé. 100 M 50 V Woning 350 Hypotheek 200

 45. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Wat is splinternieuw en modern ook internationaal? De beleggingsleer Nederlanders zijn handelaren – beleggers!

 46. De beleggingsleer Economische deelgerechtigdheid man 100 + 100 (halve lening) = 200 Economische deelgerechtigdheid vrouw 50 + 100 (halve lening) = 150 Deel man: 200/350 in waarde woning (+ of -) Deel vrouw: 150/350 in waarde woning (+ of -)