Download
introductie informatie voor kandidaat praktijkopleiders n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders

INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders

237 Views Download Presentation
Download Presentation

INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat-praktijkopleiders

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INTRODUCTIE-INFORMATIEvoor kandidaat-praktijkopleiders Guy Gielis06/09/2014 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

 2. Welkom als praktijkopleider

 3. VERWACHT AANTAL HAIO’s

 4. PRAKTIJKOPLEIDERS IN VLAANDEREN NOVEMBER 2011

 5. VRAAG EN AANBODIN EVENWICHT HOUDEN • verwacht aantal haio’s in 2015-2016: • 300 achtstejaars en 270 negendejaars= ± 570 haio’s • huidig aantal beschikbare praktijkopleiders: • ± 820 aangestelde HA-praktijkopleiders± 730 aangestelde HA-opleidingsplaatsen± 500 beschikbare HA-opleidingsplaatsen • ± 38 aangestelde ZH-opleidingsplaatsen ± 20 beschikbare ZH-opleidingsplaatsen

 6. kandidatuurstelling 2015-2016 intro aanst. solli. basisopleiding sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug. start haio sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug.

 7. PROGRAMMA: • voorstelling ICHO en context • relevante wetgeving • het programma voor de haio’s • het programma voor de praktijkopleiders • hoe leid ik in concreto een haio op ? • administratieve stappen en formulieren

 8. OVERVLOED AAN INFORMATIE ZELF KIEZEN

 9. PRAKTIJKOPLEIDERS LEVEREN BETERE KWALITEIT

 10. PRAKTIJKOPLEIDERS LEVEREN BETERE KWALITEIT van den Homberg P., Schalk-Soekar S., Bottema B., Campbell S. and Braspenning J. Are familypractice trainers and their host practicesanybetter ? Comparingpractice trainers and non-trainers and theirpractice. BMC Family Practice, 2013, 14:23,www.biomedcentral.com/1471-2296/14/23 • onderzoek in Nederland bij 203 praktijken: • beter op alle items van de EuropeanPracticeAssessment • diagnostische instrumenten, technische vaardigheden, aantal consultaties/huisbezoeken/telefonische advies • jobsatisfactie en engagement • medische uitrusting en hygiëne, taakdelegatie, aanpak chronische ziekten, gebruik EMD, praktijkorganisatie, kwaliteitszorg

 11. basisinformatie voor kandidaat-praktijkopleiders

 12. informatie voor kandidaat-praktijkopleiders

 13. ICHO Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw(K.U.Leuven – Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel) een netwerk-organisatie

 14. ICHO: een netwerkorganisatie ICHOvzw / I.S.H.O. praktijk-opleiding seminaries opleidings-aanbod master-proef toetsing& evaluatie secretariaatboekh. externe lesgevers,experten ± 820 aangestelde praktijkopleiders overstag 38 coördinatoren ± 495 huisartsen-in-opleiding ‘t HOP SUivzw

 15. ICHO: een netwerkorganisatie Stuurgroep I.S.H.O. = Algemene Vergadering ICHOvzw DIRCO= RvBICHOvzw POC overleg-groepen Erkennings -commissie SUivzw Hoge Raad DomusMedica

 16. OVERLEG EN PARTICIPATIE POC ‘t HOPvzw vertegen-woordiger OVERSTAG seminarie-groepen regionaaloverleg opleidings-vergadering haio’s coördinatoren praktijkopleiders rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, e-mail, telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon, ...

 17. uw contactpersonen in het ICHO: Ondersteuning voor de praktijkopleiders: Coördinatie: Carl Stubbe 03/440 19 25 Antwerpen: Carl Stubbe en Gabie Tijs Vlaams-Brabant: Paul De Cort 016/81 63 61 Oost-Vlaanderen: Peter Muylaert 09/232 20 32 Johan Buffels 02/520 14 11 Sabine De Weirdt 0484/95 67 70 West-Vlaanderen: Niek Vervaeck 050/31 55 01 Limburg: Gaby Thijs 0475/56 96 90 psychologen: Lieve Van den Block 0474/78 18 72 Charlotte Haarsma 0476/45 71 09 Alle praktische informatie: secretariaat: Lieve Buvé 016/37 90 08 Carine Coeckelberghs 016/37 90 03 Vragen/suggesties voor OVERSTAG: Els Huybregts 02/267 61 71 Algemeen, conflicten, …: Guy Gielis 016/37 90 10 *** cfr. ook de “wie is wie” op de infostek www.ICHO.be

 18. uw contactpersonen in het ICHO:

 19. VRAGEN/BEMERKINGEN ?

 20. ACCENTEN IN DE OPLEIDING: • « reflectieve praktijkstages »: leren + werken • inter-actief: samen al doende • zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt • congruent in het volledige netwerk • attitude van levenslang leren • wetenschappelijk onderbouwd

 21. ZELFSTURING en LEVENSLANG LEREN: • persoonlijke leeragenda • zelf kiezen: praktijkopleider, aanvullende stages, opleidingsmodules, internetondersteunde modules en fora, thema project masterproef, welke casussen, ..... • zelfstudie: casussen voorbereiden en nabespreken • het bijhouden van een eigen portfolio • zelfanalyses: leeragenda, PUN/PAM/DEN, kritische gebeurtenis, visgraat-analyses, zelfreflecties, ... • intervisie in groep • aandacht voor zelfzorg • …..

 22. REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK ROP coördinator coördinator coördinator regionaalstaflid regionaalstaflid regionaalstaflid seminariegroep seminariegroep seminariegroep opleidings-vergadering opleidings-vergadering opleidings-vergadering PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio haio PO ........ ...... haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO haio PO

 23. HET OPLEIDINGSPROGRAMMAVOOR DE HAIO: • 24 maanden praktijkstages • 51u seminaries per jaar (min. 40u per jaar aanwezigheid vereist !) • thematische opleidingen (life of via internet) • een masterproef: een project • bijhouden van een elektronisch portfolio • eventueel aanvullende stages • zelfstudie • toetsen/examens

 24. PRAKSTIJKSTAGES VOOR DE HAIO: • bij een huisarts-praktijkopleider: contracten voor 12 maanden • bij een ziekenhuis-praktijkopleider: max. 12 maanden in totaal (3 of 6 maanden per dienst) • in het buitenland: enkel bij een huisarts-opleider: min. 6 maanden en maximum 12 maanden • ontwikkelingssamenwerking: geldt voor ¼ • wetenschappelijk onderzoek: geldt voor ¼

 25. AANVULLENDE STAGES in functie van de leeragenda van de haio: en met het akkoord van u als praktijkopleider: • bij een geneesheer-specialist • kinesitherapeute, diëtiste, ... • centrum voor geestelijke gezondheidszorg, ... • Kind & Gezin • apotheek • ..... * met behoud van de gewone maandelijkse opleidingsvergoeding

 26. “SEMINARIES” = INTERVISIE • tweewekelijks, op dinsdagnamiddag • een groep van 12-tal haio’s • begeleid door getraind en ervaren coördinator • leeragenda, casussen, literatuur, reflecties, belevingen, projecten masterproef, zelfzorg, .....

 27. CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD • TOB = 3u op dinsdagnamiddag • TOL = x aantal keren 3u • iTOL = internetondersteunde opleidingsmodules • werkwinkel vaardighedentraining • online informatiepakketten en toetsen

 28. online inschrijven opleidingen

 29. PRAKTISCHE AFSPRAKEN: • opleidingen voor haio’s: op dinsdagnamiddag • opleidingen voor praktijkopleiders: op donderdagnamiddag

 30. DE MASTERPROEF een project + scriptie (60%) + presentatie (20%) + mondelinge verdediging(20%)

 31. DE MASTERPROEF: • met promotor (ZAP) • voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; • praktijkopleider co-promotor (?) • ondersteuning vanuit het ICHO • academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

 32. OPLEIDINGSPORTFOLIO: • archivering van bestaande leeractiviteiten • kritische reflectie op leren en functioneren • gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator • netwerk-leren • voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid • vergemakkelijken beoordeling en begeleiding

 33. TOETSEN (jaar 8) • 2 casussen uitwerken:(kunnen gebruikt worden voor de 5 casussen mondeling examen jaar 9) • reflectie op feedback kennistoets:beoordeling door coördinator + vrijstelling voor jaar 9 • stationsproef:(8 gesimuleerde situaties van elk 12 minuten) • masterproef: aanvraag ethisch comité • evaluatie van de praktijkstages en de seminariegroepen (75%) en portfolio (25%)(een onvoldoende: jaar 9 niet mogen starten !)

 34. EXAMENS JAAR 9(full credit system; geen graden !) • mondeling examen:2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren • schriftelijke kennistoets (indien niet geslaagd in jaar 8):160 multiple choice vragen • beoordelingen 3 videoconsulties door PO • masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) • evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en portfolio (25%)

 35. informatie over de eindproef

 36. TIJD OM TE LEREN ? • elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor (zelf)studie(bij voorkeur: volledige dinsdag voor (zelf)studie) • min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag • cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders • bewaking via evaluaties van de haio’s • cfr. Ministeriëel Besluit en huishoudelijk reglement • Ministeriëel Besluit 17/07/2009 en wet Milquet 12/12/2010:min. 38u en max. 48u werken per week • voorwaarden WOP: zie huishoudelijk reglement

 37. VRAGEN/BEMERKINGEN ?

 38. BELEID t.o.v. PRAKTIJKOPLEIDERS: • rekrutering van nieuwe praktijkopleiders (jonger, meer vrouwen, graag langdurig opleiden) • kwaliteit van de opleiding blijvend verbeteren: • (her-)aanstellingscriteria; op weg naar vaste opleidingspraktijken • een adequate ondersteuning van de PO’s • permanente bijscholing/training • een flexibel portfolio-opleidings-systeem • integratie met seminaries verder zetten • het statuut van de praktijkopleiders opwaarderen

 39. kwaliteitsbewaking bij PO’s: • goede informatie en zelf-selectie • selectie: (her-)aanstellingscriteria • basisopleiding bij het ICHO • permanente opleiding • permanente ondersteuning (stafleden, peer-review, agogisch, teksten op webstek, …) • evaluaties door haio’s, door stafleden, ….

 40. VRAGEN/BEMERKINGEN ?

 41. enkele wetteksten: • Europese regelgeving • federaal: FOD van Volksgezondheid • erkenning stages, erkenning praktijkopleiders • erkenning als huisarts • federaal: FOD van Sociale Zaken: RIZIV • Vlaamse Gemeenschap: Ministerie van Onderwijs • inhoud en organisatie van de opleiding • Orde der geneeskunde

 42. diploma en erkenning als huisarts • Europese richtlijn: basis-opleiding arts: minimum 6 jaar • na 7e jaar: algemeen geneeskundige(vanaf 2012-2013: basisopleiding = 6 jaar) • academische opleiding tot huisarts: duurt drie jaar (7e jaar telt dubbel)na 9e jaar: master in de huisartsgeneeskunde • erkenningscommissie: titel van erkende huisarts

 43. Wie kan een haio opleiden ? 1. erkend zijn als stagemeester door de FOD Volksgezondheid • aangesteld zijn als praktijkopleider door het ICHO • zich als beschikbare PO opgeven

 44. erkenning als stagemeester: • minimum 7 jaar praktijkervaring (na 7e jaar) • hoofdactiviteit als erkende huisarts • alle relevante aspecten van huisartsgeneeskunde • altijd bereikbaar zijn • noodzakelijke contacten met stagemeester-coördinator *** eerst de introductie-training volgen, dan pas erkenning kunnen aanvragen !

 45. erkenning als stagemeester: MB 26/11/1997: wettelijke voorschriften • continue eigen bijscholing • minimum 2 halve dagen opleiding volgen per jaar aan het ICHO • tijd en aandacht voor de haio • een evaluatierapport maken over de haio • gevariëerde morbiditeit • haio kan zelfstandig patiënten behandelen • continuïteit verzekerd (wachtdiensten) • …….

 46. erkenning als stagemeesterdoor de FOD Volksgezondheid: • eerste erkenning: voor 2 jaar • nadien: verlenging voor telkens 5 jaar • minimum 2 halve dagen opleiding per jaar te volgen om erkenning te kunnen behouden • slechts verlenging erkenning indien minstens 1 haio opgeleid in vorige periode wanneer erkenning aanvragen ????

 47. schema erkenning én aanstelling: *** aangeven in welk jaar men wil opleiden !!!! • introductie door ICHO (september) • aanstelling door het ICHO (in december) • erkenning door FOD Volksgezondheid (januari-mei) • online praktijkvoorstelling invullen (januari) • jobbeurs/sollicitaties met haio’s (maart) • basistraining door ICHO (maart - september) • starten als praktijkopleider (vanaf augustus/september )

 48. kandidatuurstelling 2013-2014 intro aanst. solli. basisopleiding sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug. start haio sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli aug.

 49. (her-)aanstellingscriteria ICHO: • minimum kwaliteitgaranties voor de haio’s • optimale kwaliteit van praktijkopleiding • continuïteit op langere termijn • selectie zo objectief mogelijk

 50. (her-)aanstellingscriteria: • cfr. www.ICHO.be :startpagina – brochures – praktijkopleiders - (her-)aanstellingscriteria • relatieve rangordening van de kandidaturen