Regionalny o rodek europejskiego funduszu spo ecznego
Download
1 / 19

Regionalny O?rodek Europejskiego Funduszu Spo?ecznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Agata Szagdaj Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Spolecznych Koszalin, 7 marca 2007 r. Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie. Powstał 1 lutego 2007 r. w ramach projektu: „Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionalny O?rodek Europejskiego Funduszu Spo?ecznego' - hilary-hayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regionalny o rodek europejskiego funduszu spo ecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Agata Szagdaj

Koszalińskie Centrum

Wspierania Inicjatyw Spolecznych

Koszalin, 7 marca 2007 r.


Regionalny o rodek efs w koszalinie
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie

 • Powstał 1 lutego 2007 r. w ramach projektu:

  „Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS:

  rozwiń Zasoby – sięgnij po Kapitał”

 • Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej

  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

  Rozwój Zasobów Ludzkich

 • Jednostka Kontraktująca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Regionalny o rodek efs w koszalinie1
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie

 • Jest instytucją świadczącąnieodpłatną pomoc:

  informacyjną, szkoleniową i doradcząw zakresieprzygotowywania

  i realizacji projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • wspierającą proces przygotowania i wdrażania lokalnych projektówna rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zachodniopomorskiego.


G wnym celem regionalnego o rodka efs w koszalinie jest
Głównym celem Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie jest:

 • Aktywne promowaniewiedzy związanej EFS,

 • Przedstawianie możliwości i korzyściwynikających z aplikowania i wdrażania EFS w regionie,

 • Propagowanie idei partnerstwana rzecz lokalnego rozwoju Pomorza Zachodniego,

 • Wspieranie potencjalnych projektodawców w aplikowaniu o środki EFS i wdrażaniu projektów poprzez świadczenie bezpłatnej informacji, doradztwa specjalistycznego i szerokiej oferty szkoleniowej.


Czas realizacji dzia a regionalnego o rodka efs
Czas realizacji działań Regionalnego Ośrodka EFS:

1 luty 2007 – 31 grudzień 2007

Zasięg działania

Regionalnego Ośrodka EFS:

powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski,

sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki,

koszaliński i Miasto Koszalin


Grupy docelowe dzia a regionalnego o rodka efs
Grupy docelowe działań Regionalnego Ośrodka EFS :

 • Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS.

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

  (np. ośrodki pomocy   społecznej, centra pomocy rodzinie).

 • Instytucje rynku pracy (ochotnicze hufce pracy, urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej).

 • Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego

  (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych).

 • Szkoły i instytucje szkoleniowe.

 • Ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

 • Małe Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP).

 • Osoby indywidualne zainteresowane informacją o  EFS.


Formy dzia alno ci regionalnego o rodka efs
Formy działalności regionalnego Ośrodka EFS:

A - Realizowanie kursów szkoleniowych– na temat różnych aspektów projektów RZL w odniesieniu do obszaru działania EFS.

B - Animowanie lokalnych inicjatyw – w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, a także poprzez zapewnienie wsparcia doradczego projektodawcom w opracowaniu i zarządzaniu projektami.

C - Usługi promocyjne i informacyjne – dotyczące tematyki EFS m.in. poprzez organizowanie konferencji, dystrybucję informacji w mediach, przez Internet i in.

D – zadania zlecona przez PARP, IP, IW


Dzia anie a szkolenia
Działanie A - SZKOLENIA

W ramach tego działania przeprowadzonych zostanie

40 modułów szkoleniowych (84 dni szkoleniowe), z czego:

●36 modułów dwudniowych (szkolenia tematyczne)

● 4 moduły trzydniowe (Letnia Szkoła EFS)

Zespół kluczowych trenerów RO EFS:

 • Łukasz Cieśliński

 • Tomasz Sobolewski

  (Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z opisem tematycznym, nazwiskami trenerów, datami i miejscami ich organizacji – dołączono do materiałów informacyjnych).


Dzia anie a organizacja szkole dwudniowych
Działanie A – Organizacja szkoleń dwudniowych:

 • Każdy moduł szkoleniowy podzielony jest na dwudniowe sesje zajęciowe. Szkolenia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku, na terenie działania RO EFS, zazwyczaj w porze dnia od 9.00-17.00 godziny.

 • Dzień szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (przy założeniu, że 1 godzina lekcyjna to 45 min.) i z reguły odbywa się w godzinach 10:00-17:00 pierwszego dnia i od 9.00-16.00 drugiego dnia szkolenia.

 • Data szkolenia, miejsce i godziny szkolenia, zawsze są na bieżąco wcześniej, telefonicznie potwierdzane z uczestnikami.


Dzia anie a aktualna tematyka szkole dwudniowych
Działanie A – Aktualna tematyka szkoleń (dwudniowych):

 • "Zarządzanie projektem – pierwsze kroki...": 16-godzinne szkolenia wprowadzające do tematyki tworzenia projektów i pisania wniosków aplikacyjnych. Uczestnicy szkoleń nauczą się technik planowania, tworzenia i zarządzania projektem.

 • „Konstruowanie budżetu i rozliczanie projektów finansowanych z EFS": szkolenia w całości poświęcone będą aplikowaniu do EFS-u. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia księgowości i rozliczania projektów.

 • „Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych": szkolenie dotyczące mechanizmów tworzenia i zasad funkcjonowania partnerstw przedmiotowych i trójsektorowych.

 • „Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów EFS”: warsztaty dot. stosowania procedur i przepisów Prawa zamówień publicznych (z uwzględnieniem najnowszej, tegorocznej nowelizacji).


Dzia anie a planowana tematyka szkole dwudniowych od wrze nia 2007
Działanie A - planowana tematyka szkoleń (dwudniowych) – od września 2007:

„Szkolenia specjalistyczne” – 16-godzinne szkolenia

dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS:

 • kwalifikowalności wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS,

 • problematyki rynku pracy,

 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,

 • szkoleń i poradnictwa zawodowego,

 • rozwoju lokalnego,

 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

 • kształcenia ustawicznego i rozwoju przedsiębiorczości.

 • zagadnień prawnych, pomocy publicznej,

 • zamówień publicznych.


Dzia anie a letnia szko a efs
Działanie A – Letnia Szkoła EFS: – od września 2007:

Dwie edycjeSzkoły LETNIE EFS – każda składająca się z dwóch 3-dniowych sesji.

Ideą Szkoły Letniej EFS jest przygotowanie uczestników do aktywności lokalnej w swoim środowisku, a zaplanowane szersze ramy czasowe pozwolą na dogłębne zapoznanie uczestników z tematyką planowania i konstruowania projektów oraz nabycie umiejętności ułatwiających wprowadzanie w życie zasad pomocnych przy planowaniu działań.

(W ramach Szkoły uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie i wyżywienie,

materiały szkoleniowe ipoczęstunek. Koszty dojazdów i  ewentualnych dodatkowych

noclegów – uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Dla celów rekrutacji na Szkołę Letnią EFS – obowiązuje odrębny tryb rekrutacji i regulamin

zgłoszeniowy. Więcej informacji dostępnych jest na str.: www.kcwis.org.pl w zakładce `szkolenia`

lub pod nr. tel. 094 340 35 23. ZAPRASZAMY !


Dzia anie b animacja lokalna i doradztwo
Działanie B – Animacja Lokalna i Doradztwo – od września 2007:

 • B1 – Animacja Lokalna (spotkania Animatorki Regionalnej z przedstawicielami środowisk lokalnych w powiatach; analizowanie syt. pod kątem możliwości współpracy partnerskiej; tworzenie strategii porozumień; pomoc indywidualna w siedzibie i w terenie).

 • B2 – Doradztwo Ogólne (dot. identyfikacji źródeł finansowania; analizy problemów społeczności lokalnych; przygotowania projektu, wniosku aplikacyjnego, zarządzania projektami, tworzenia partnerstw lokalnych i in.)

 • B3 – Doradztwo Specjalistyczne ( dot. kwestii zamówień publicznych, księgowości, pomocy publicznej i in.)


Dzia anie b animacja lokalna i doradztwo1
Działanie B – Animacja Lokalna i Doradztwo – od września 2007:

W ramach Działania B realizowane są:

● usługi regionalnej animatorki oraz doradców dostępne

na bieżąco dla potencjalnych klientów w siedzibie RO EFS.

● wizyty składane przez regionalnego animatora oraz doradców

u potencjalnych klientów.

Zespół kluczowych doradców RO EFS:

 • Iwona Witkowska (Animatorka Regionalna)

 • Łukasz Cieśliński (Doradca)

 • Tomasz Sobolewski (Doradca)

  Dyżur stacjonarny doradców – codziennie od poniedziałku do piątku

  w godzinach 9.00 – 13.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 094 340 35 23.


Dzia anie c promocja i informacja efs
Działanie C: Promocja i informacja EFS – od września 2007:

CEL -Aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS w województwie.

 • 2 Konferencje wojewódzkie: otwierająca i podsumowująca powołanie RO EFS w Koszalinie.

 • 3 Konferencje prasowe z udziałem przedstawicieli IW, IP.

 • Prowadzenie INFOPUNKTURO EFS w siedzibie.

 • Bieżąca dystrybucja informacji drogą elektroniczną, poprzez INFOPUNKT, poprzez ogłoszenia w mediach i in.

 • Aktywne uczestnictwo w lokalnych i regionalnych spotkaniach promujących EFS.

 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.


Dzia anie c promocja i informacja efs1
Działanie C: Promocja i informacja EFS – od września 2007:

 • Zakładki tematyczne na stronach WWW:

  administrowanie regionalnym serwisem internetowym: www.zachodniopomorskie.ngo.pl

  prowadzenie strony www KCWIS: www.kcwis.org.pl

 • INFOPUNKTRO EFS – czynny codziennie od poniedziałku do piątkuw godz. 8.00 – 16.00, a w środy w godz. 10.00 – 18.00

  pod nr tel. 094 34 20 170 / e-mail: infopunkt.roefs@kcwis.org.pl

  Dyżur w INFOPUNKCIE pełni: Magdalena Śliwa- Specjalista ds. informacji i promocji


Osoby pracuj ce przy projekcie
Osoby pracujące przy projekcie: – od września 2007:

 • Agata Szagdaj – Kierownik projektu agata.szagdaj@kcwis.org.pl

 • Izabela Felisiak – Koordynator ds. obsługi techniczno-administracyjny projektu izabela.felisiak@kcwis.org.pl

 • Magdalena Śliwa – Spec. ds. informacji i promocjimagdalena.sliwa@kcwis.org.pl

 • Hanna Walo – Główna księgowa hanna.walo@kcwis.org.pl

 • Agnieszka Chrzanowska – Asystent księgowej

 • Wioleta Sawiełajć - Wolontariuszka

  ********

 • Łukasz Cieśliński – Kluczowy trener/doradca lukasz.cieslinski@kcwis.org.pl

 • Iwona Witkowska - Kluczowy doradca/Animatorka Regionalna iwona.witkowska@kcwis.org.pl

 • Tomasz Sobolewski – Kluczowy doradca/trener tomasz.sobolewski@kcwis.org.pl


Dane kontaktowe
Dane kontaktowe – od września 2007:

Regionalny Ośrodek EFS (RO EFS)

Koszalińskie Centrum

Wspierania Inicjatyw Społecznych

ul. Zwycięstwa 137-139, VIII piętro; 75-604 Koszalin

tel./fax. KCWIS (094) 340 35 23 / tel. RO EFS 094 34 20 170

e-mail: infopunkt.roefs@kcwis.org.pl

www.kcwis.org.pl


Regionalny o rodek europejskiego funduszu spo ecznego

Dziękuję Państwu za uwagę. – od września 2007:

Agata Szagdaj

Kierownik RO EFS Koszalin

agata.szagdaj@kcwis.org.pl