europejski fundusz spo eczny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejski Fundusz Społeczny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejski Fundusz Społeczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 86

Europejski Fundusz Społeczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Europejski Fundusz Społeczny. Anna Mlost Kierownik Zespołu ds. Programowania, Monitoringu i Ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMWM w Krakowie. Edukacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. . Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawy prawne PO KL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Europejski Fundusz Społeczny' - liberty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
europejski fundusz spo eczny

Europejski Fundusz Społeczny

Anna Mlost

Kierownik Zespołu ds. Programowania, Monitoringu i Ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMWM w Krakowie

edukacja w programie operacyjnym kapita ludzki
Edukacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
 • Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Podstawy prawne PO KL.
 • Prezentacja PO KL:
  • Założenia
  • System wdrażania Programu
  • Finansowanie Programu
  • Informacje na temat Priorytetów i Działań ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z edukacją.
 • System realizacji projektów:
  • Wnioskowanie o dofinansowanie projektów
   • pomysł na projekt,
   • zarządzanie projektowe,
   • wypełnienie wniosku o dofinansowanie,
   • konstruowanie budżetu
  • Ocena wniosków w tym kryteria wyboru projektów,
  • Poszczególne etapy realizacji projektów.
wprowadzenie do efs
Wprowadzenie do EFS

Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund):

 • pierwszy z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej
 • powołany do życia na podstawie art. 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957r.
 • fundusz działa od 1960 roku
 • główny cel - walka z bezrobociem w krajach członkowskich
 • w szczególności wspiera działania podejmowane w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz ogłaszanych corocznie Wytycznych w Sprawie Zatrudnienia
wprowadzenie do efs1
Wprowadzenie do EFS

Pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowana poprzez:

 • organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe,
 • dostosowywanie systemów kształcenia do potrzeb na rynku pracy,
 • kształcenie kadr,
 • wspieranie pośrednictwa pracy oraz organizacji zajmujących się doradztwem i informacją zawodową,
 • wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, w tym wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn,
 • wspieranie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezdomnych i uzależnionych),
podstawy prawne po kl
Podstawy prawne PO KL
 • Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
 • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
 • Szczegółowy opis Priorytetów PO KL
 • Roczne Plany Działań
slide6

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Narodowa Strategia Spójności (NSS) (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

slide7

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych.

Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) są:

 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
slide9

Cele Programu

Cel główny:

Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele szczegółowe:

1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy

2. Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego

3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społecznego

4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa

5. Wzrost spójności terytorialnej

slide10

I

Zatrudnienie i integracja społeczna

II

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstworaz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

IV

III

Szkolnictwo wyższe i nauka

Wysoka jakość edukacji

V

Dobre rządzenie

VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VII

Promocja integracji społecznej

VIII

IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Regionalne kadry gospodarki

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

K. centralny

K. regionalny

slide11

Środki finansowe na realizację programu:

~ 11,50 mld. €

Środki finansowe na realizację k. centralnego:

~ 3,86 mld. €

Środki finansowe na realizację k. regionalnego:

~ 7,10 mld. €

Środki finansowe dla Małopolski:

~ 0,59 mld. €

co stanowi ~ 8,32% środków w ramach komponentu regionalnego

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

Środki finansowe

slide12

System wdrażania PO KL

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Pośrednicząca

Instytucja Pośrednicząca II stopnia

Beneficjent

slide13

System wyboru projektów

Projekty:

konkursowe

systemowe

Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce

 • beneficjenci wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów
 • Instytucje Pośredniczące
 • Instytucje Pośredniczące 2
priorytet i
Priorytet I

Zatrudnienie i integracja społeczna

Cele szczegółowe:

1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia

2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy

3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej

priorytet i1
Priorytet I

Zatrudnienie i integracja społeczna

Działania:

Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej

priorytet ii
Priorytet II

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Cele szczegółowe:

1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej

3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów

profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy

5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego

6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia

priorytet ii1
Priorytet II

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działania:

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr

Działanie 2.3Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

priorytet iii
Priorytet III

Wysoka jakość systemu oświaty

Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu,

ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą

2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli

3. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach

4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie

priorytet iii1
Priorytet III

Działania:

Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie

Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się

przez całe życie

priorytet iii2
Priorytet III

Środki finansowe dla Polski

Działania:

Działanie 3.1 ~ 240 mln €

Działanie 3.2 ~ 235 mln €

Działanie 3.3 ~ 474 mln €

Działanie 3.4 ~ 56 mln €

slide22
Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – projekty systemowe

Typy projektów:

Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, w tym:

 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego
 • Badania dotyczące efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych marginalizacją
 • Opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania
 • Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m. in. Poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej
poddzia anie 3 1 1
Poddziałanie 3.1.1

Typ Beneficjentów:

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Grupy docelowe:

Między innymi:

 • placówki oświatowe
 • Uczelnie i jednostki naukowe
 • Administracja oświatowa
 • Organy prowadzące szkoły i placówki
 • Kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
poddzia anie 3 1 2 modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego projekty systemowe
Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty systemowe

Przykładowe typy projektów:

 • Opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego
 • Opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego
poddzia anie 3 1 2
Poddziałanie 3.1.2

Typ Beneficjentów:

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Grupy docelowe:

Między innymi:

 • Szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące
 • Administracja oświatowe
 • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Minister właściwy ds. Oświaty i wychowania
dzia anie 3 2 rozw j systemu egzamin w zewn trznych projekty systemowe
Działanie 3.2Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – projekty systemowe

Przykładowe typy projektów:

Badania dotyczące jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych, w tym:

 • Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych
 • Badania trafności narzędzi pomiarowych wykorzystywanych przez system
 • Badania jakości i kryteriów oceny zadań egzaminacyjnych
 • Badania uwarunkowań wyników egzaminów
 • Badania EWD (edukacyjnej wartości dodanej)
 • Programy pilotażowe w zakresie modyfikacji systemu egzaminów na poszczególnych etapach kształcenia, w tym:

pilotaż matury z matematyki oraz innych przedmiotów

pilotaż egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

pilotaż nowej formuły sprawdzianu po klasie VI

pilotaż egzaminów on-line

dzia anie 3 2
Działanie 3.2

Przykładowe typy projektów cd.:

Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych (z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń), w tym:

 • szkolenia i staże pracowników i współpracowników komisji egzaminacyjnych w zakresie: m.in.: metodologii badań, diagnostyki edukacyjnej, zarządzania procesami podnoszenia jakości w edukacji
 • przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, weryfikatorów, przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
dzia anie 3 21
Działanie 3.2

Typ Beneficjentów:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Grupy docelowe:

Między innymi:

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Szkoły i placówki oświatowe i ich organy prowadzące
 • minister właściwy ds. Oświaty i wychowania
 • minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
 • izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła
poddzia anie 3 3 1 efektywny system kszta cenia i doskonalenia nauczycieli projekty systemowe
Poddziałanie 3.3.1Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe

Typ projektów:

 • Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (opracowanie koncepcji zmian systemowych w zakresie akredytacji, powołanie komórki organizacyjnej przeprowadzającej akredytację, uruchomienie systemu akredytacji)
poddzia anie 3 3 1
Poddziałanie 3.3.1

Typ Beneficjentów:

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Grupy docelowe:

 • szkoły i placówki oświatowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
poddzia anie 3 3 2 efektywny system kszta cenia i doskonalenia nauczycieli projekty konkursowe
Poddziałanie 3.3.2Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonania zawodu nauczyciela
poddzia anie 3 3 2
Poddziałanie 3.3.2

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

Między innymi:

 • szkoły i placówki oświatowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
poddzia anie 3 3 3 modernizacja tre ci i metod kszta cenia projekty systemowe
Poddziałanie 3.3.3Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe

Przykładowe typy projektów:

 • Doskonalenie postaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy
 • Upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris
 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granica szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą)
poddzia anie 3 3 3
Poddziałanie 3.3.3

Typ Beneficjentów:

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą

Grupy docelowe:

 • szkoły i placówki oświatowe
 • uczelnie i jednostki naukowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • dzieci i młodzież przebywające za granicą
poddzia anie 3 3 4 modernizacja tre ci i metod kszta cenia projekty konkursowe
Poddziałanie 3.3.4Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in.. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości
 • Ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych
poddzia anie 3 3 4
Poddziałanie 3.3.4

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

 • szkoły i placówki oświatowe
 • uczelnie i jednostki naukowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • dzieci i młodzież przebywające za granicą
poddzia anie 3 4 1 opracowanie i wdro enie krajowego systemu kwalifikacji projekty systemowe
Poddziałanie 3.4.1Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – projekty systemowe

Przykładowy typ projektów:

Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji:

 • Badania i analizy dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy, a także możliwości nabywania i potwierdzania kwalifikacji
 • Opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji – opis i usystematyzowania kompetencji i kwalifikacji według poziomu i zakresu kształcenia
 • Budowa Krajowego systemu Kwalifikacji – opracowanie i wdrożenie zasad i procedur potwierdzania kompetencji i kwalifikacji nabywanych w trybie formalnym (w formach szkolnych i pozaszkolnych) pozaformalnym i nieformalnym, a także wsparcie rozwiązań organizacyjno-instytucjonalnych (tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Systemu)
poddzia anie 3 4 1
Poddziałanie 3.4.1

Typ Beneficjentów:

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Instytut badań Edukacyjnych

Grupy docelowe:

Między innymi:

 • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące
 • administracja oświatowa
 • pracodawcy
 • izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła
 • uczelnie
 • Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
poddzia anie 3 4 2 upowszechnianie uczenia si przez ca e ycie projekty systemowe
Poddziałanie 3.4.2Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe

Typ projektów:

Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie

poddzia anie 3 4 2
Poddziałanie 3.4.2

Typ Beneficjentów:

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Grupy docelowe:

Między innymi:

 • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące
 • administracja oświatowa
 • pracodawcy
 • uczniowie, studenci, osoby pracujące i bezrobotne
 • uczelnie
 • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
poddzia anie 3 4 3 upowszechnianie uczenia si przez ca e ycie projekty konkursowe
Poddziałanie 3.4.3Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
 • Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris)
 • Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych
 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego
poddzia anie 3 4 3
Poddziałanie 3.4.3

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

 • uczniowie
 • nauczyciele i doradcy zawodowi
 • instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące
 • kuratoria oświat
 • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • uczelnie i jednostki naukowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
priorytet iv
Priorytet IV

Szkolnictwo wyższe i nauka

Cele szczegółowe:

 • Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki
 • i rynku pracy

2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych

3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym

4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych.

priorytet iv1
Priorytet IV

Szkolnictwo wyższe i nauka

Działania:

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego

uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarki

priorytet v
Priorytet V

Dobre rządzenie

Cele szczegółowe:

1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej

2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw

3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości

4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej

priorytet v1
Priorytet V

Dobre rządzenie

Działania:

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora

Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

slide48

Program Operacyjny

„Kapitał Ludzki”

priorytet vi
Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy

2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich)

4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

priorytet vi1
Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działania:

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności

zawodowej na obszarach wiejskich

priorytet vii
Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Cele szczegółowe:

1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

priorytet vii1
Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Działania:

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

ekonomii społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

priorytet viii
Priorytet VIII

Regionalne kadry gospodarki

Cele szczegółowe:

1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej

2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

priorytet viii1
Priorytet VIII

Regionalne kadry gospodarki

Działania:

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

priorytet ix
Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Cele szczegółowe:

1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi

2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)

3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich

priorytet ix1
Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania:

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

priorytet ix2
Priorytet IX

Środki finansowe dla Małopolski

Działania:

Działanie 9.1 ~ 67, 8 mln €

Działanie 9.2 ~ 42,9 mln €

Działanie 9.3 ~ 15,4 mln €

Działanie 9.4 ~ 6,8 mln €

Działanie 9.5 ~ 8,7 mln €

slide58
Poddziałanie 9.1.1Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
 • Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, poprzez m.in. : dłuższe godziny pracy przedszkoli, zatrudnienie personelu
 • Kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolna
poddzia anie 9 1 1
Poddziałanie 9.1.1

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5 lat)
 • Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5 lat)
 • Istniejące przedszkola
slide60

Poddziałenie 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych m.in.:

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogicznadla uczniów wykazujących problemy w nauce i innych zagrożeniem przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa
 • Programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki
poddzia enie 9 1 2
Poddziałenie 9.1.2

Przykładowe typy projektów –cd.:

 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
 • Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym
 • Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
 • Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania
poddzia enie 9 1 21
Poddziałenie 9.1.2

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

 • Szkoły i ich organy prowadzące
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych
 • Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty
poddzia enie 9 1 3 pomoc stypendialna dla uczni w szczeg lnie uzdolnionych projekty systemowe
Poddziałenie 9.1.3Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe

Typ projektów:

 • Realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym
poddzia enie 9 1 3
Poddziałenie 9.1.3

Typ Beneficjentów:

Samorząd Województwa

Grupy docelowe:

 • Szczególnie uzdolnieni w tym w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny
dzia anie 9 2 podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego projekty konkursowe
Działanie 9.2Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego –projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy
 • Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów poprzez:
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kuluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych
 • Współpraca szkół z instytucjami rynku pracy
dzia anie 9 2
Działanie 9.2

Przykładowe typy projektów – cd.:

 • Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
 • Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne
 • Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
 • Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania
dzia anie 9 21
Działanie 9.2

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

 • Uczniowie i słuchacze szkół oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe
 • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe
 • Partnerzy społeczno-gospodarczy
 • Pracodawcy
dzia anie 9 3 upowszechnienie kszta cenia ustawicznego projekty konkursowe
Działanie 9.3Upowszechnienie kształcenia ustawicznego - projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy
 • Programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych
 • Programy formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób formalny i pozaformalny
 • Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy
dzia anie 9 3
Działanie 9.3

Przykładowe typy projektów –cd.:

 • Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na:
  • Monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy
  • Podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty
  • Rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu
dzia anie 9 31
Działanie 9.3

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

 • Osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 –24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenie, uzupełnienie kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia)
 • Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego
 • Partnerzy społeczno-gospodarczy
 • Pracodawcy
dzia anie 9 4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty projekty konkursowe
Działanie 9.4Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu
 • Kursy i szkolenia dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego
 • Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia
 • Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji finansowania i monitoringu działalności oświatowej
 • Programy przekwalifikowania nauczycieli
dzia anie 9 4
Działanie 9.4

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe:

 • Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych
 • Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą
dzia anie 9 5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich projekty konkursowe
Działanie 9.5Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe

Przykładowe typy projektów:

 • Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich
 • Przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich
 • Działania informacyjno- promocyjne, szkoleniowe i doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich
dzia anie 9 5
Działanie 9.5

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty

Grupy docelowe

 • Mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejsko- wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców
 • Społeczności lokalne i podmioty aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich
 • Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju
slide75

Zarządzanie projektowe

Projekt to:

• zorganizowane ciągi działań ludzkich,

• zmierzające do osiągnięcia założonego wyniku,

• zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym

początkiem i końcem,

• realizowane najczęściej zespołowo,

• z wykorzystaniem skończonej ilości zasobów.

slide76

Zarządzanie projektowe

Zarządzanie projektem jest to niepowtarzalny zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie.

Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań składających się realizację celów projektu.

slide77

Zarządzanie projektowe

5 faz projektu:

1. inicjacja projektu

2. planowanie projektu

3. wykonywanie projektu

4. monitorowanie projektu

5. ukończenie projektu

Zarządzanie projektami stara się objąć następujące zmienne czynniki:

• zakres projektu

• czas wykonania projektu

• koszty projektu (budżet)

• jakość

• ryzyko

slide78

Projekty w PO KL

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

3.2 Grupy docelowe

3.3 Działania

3.4 Rezultaty

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

IV. BUDŻET PROJEKTU

V. OŚWIADCZENIE

+ Harmonogram realizacji projektu /kwartały, miesiące/

+ Budżet szczegółowy

slide79

Finansowanie projektów w PO KL

Środki krajowe – Krajowe środki publiczne:

Budżet państwa / budżet JST,

Fundusz Pracy,

PFRON,

slide81

Priorytety POKL

Wysokość alokacji dla Małopolski

w mln €

w tym C-F

w mln €

Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

188

18,80

Priorytet 7. Promocja integracji społecznej

129

19,35

Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki

132

13,20

Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach

142

14,20

Priorytety 6-9

591

65,55

Finansowanie projektów w PO KL

Cross-financing max.10% wartości projektu

(15% w przypadku projektów z zakresu integracji społecznej)

Minimalna wartość projektu 50 tys. PLN

slide82

Projekty w PO KL

Konkurs

Roczny Plan Działań

Kontrola

Sprawozdawczość

Ogłoszenie o konkursie:

kryteria

budżet konkursu

terminy

Rozliczenie końcowe / zamknięcie pomocy

Rozliczanie

Projekty / wnioski o dofinansowanie

Realizacja

Umowa

Ocena

slide83

Kryteria wyboru projektów

Kryteriaogólne

Ogólne kryteria formalne - Weryfikacja 0 – 1

Ogólne kryteria merytoryczne - Ocena wniosku na podstawie kryteriów w skali punktowej do 100 pkt.

• jakości projektu

• beneficjenta

• finansowania projektu

Ogólne kryteria horyzontalne - Weryfikacja 0 – 1

• zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym

• zgodność z prawodawstwem krajowym;

• zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL

Kryteria szczegółowe

Szczegółowe kryteria dostępu - Weryfikacja 0 – 1

Szczegółowe kryteria strategiczne - Weryfikacja 0 – 1 - Wnioski, które spełniają kryteria strategiczne otrzymują premię punktową (maksymalnie 20 punktów).

slide84

Harmonogram konkursów

2007 r.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2008 r.

Styczeń Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty

Luty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Marzec Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usługedukacyjnych

Maj Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

przydatne adresy internetowe
Przydatne adresy internetowe
 • www.fundusze.malopolska.pl
 • www.mrr.gov.pl
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • www.wup-krakow.pl
informacja teleadresowa
Informacja teleadresowa

Instytucja Pośrednicząca II ( Instytucja Wdrążająca)

WUP Kraków Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl

tel. (12) 424 07 37

Instytucja Pośrednicząca

UMWM Kraków Wielicka 72e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl

tel. (12) 29 90 700