nowe przepisy dotycz ce detergent w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DETERGENTÓW PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DETERGENTÓW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DETERGENTÓW - PowerPoint PPT Presentation


 • 395 Views
 • Uploaded on

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DETERGENTÓW. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. Obecne Prawodawstwo EU. Dyrektywa rady 73/404/EWG w sprawie detergent ó w Zmieniona dyrektywą 86/94/EWG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DETERGENTÓW' - jed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowe przepisy dotycz ce detergent w

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DETERGENTÓW

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów

obecne prawodawstwo eu
Obecne Prawodawstwo EU
 • Dyrektywa rady 73/404/EWG w sprawie detergentów
  • Zmieniona dyrektywą 86/94/EWG
 • Dyrektywa rady 73/405/EWG w sprawie metod testowania biodegradacji anionowych substancji powierzchniowoczynnych
  • Zmieniona dyrektywą 82/243/EWG
 • Dyrektywa rady 82/242/EWG w sprawie metod testowania biodegradacji niejonowych substancji powierzchniowoczynnych
 • Zalecenie komisji 89/542/EWG odnośnie przepisów dotyczących etykietowania detergentów i środków czyszczących
 • Zalecenie komisji 98/480/WE dotyczącym dobrej procedury środowiskowej dla domowych detergentów piorących
 • Dyrektywa 1999/45/WE odnosząca się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (mająca zastosowanie do detergentów)
pozosta e akty prawne
Pozostałe akty prawne
 • Dyrektywa 76/769/EWG w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych
 • Dyrektywa 67/548/EWG w sprawie klasyfikowania, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych
 • Dyrektywa 93/67/EWG ustanawiająca zasady oceny ryzyka dla człowieka i dla środowiska naturalnego ze strony substancji notyfikowanych
pozosta e akty prawne1
Pozostałe akty prawne
 • Rozporządzenie (EWG) nr 793/93
 • Rozporządzenie Komisji (WE) 1488/94 ustanawiające zasady oceny ryzyka, ze strony istniejących substancji
 • Dyrektywa 98/8/WE dotycząca wprowadzania na rynek produktów biobójczych
 • Dyrektywa 2004/10/WE w sprawie stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji ich stosowania na potrzeby badań substancji chemicznych
 • Dyrektywa 2004/9/WE w sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej
 • Dyrektywa rady 86/609/EWG w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych
cele rozporz dzenia
Cele rozporządzenia
 • Zabezpieczenie rynku wewnętrznego detergentów
 • Rozporządzenie ustanawia reguły, których celem jest osiągnięcie swobodnego przepływu detergentów i środków powierzchniowoczynnych na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopień ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego
slide6
Rozporządzenie harmonizuje zasady wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowoczynnych
 • Podatność na biodegradację substancji powierzchniowoczynnych stosowanych w detergentach
 • Ograniczenia lub zakazy stosowania środków powierzchniowoczynnych na podstawie ich podatności na biodegradację
 • Dodatkowe oznakowanie detergentów zawierających alergeny zapachowe; oraz
 • Informacje, jakie producent musi trzymać do dyspozycji odpowiednich władz państwa członkowskiego i personelu medycznego
klauzula swobodnego przep ywu
Klauzula swobodnego przepływu
 • Państwa członkowskie nie powinny zakazywać, ograniczać lub utrudniać wprowadzenia do obrotu detergentów, i/lub środków powierzchniowoczynnych dla detergentów, które spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia
 • Do czasu dalszej harmonizacji, państwa członkowskie mogą utrzymywać lub ustanawiać zasady dotyczące użycia fosforanów w detergentach
klauzula bezpiecze stwa
Klauzula bezpieczeństwa
 • Jeśli Państwo Członkowskie (P Cz) ma uzasadnione podstawy by przypuszczać że specyficzny detergent, chociaż spełniający wymagania niniejszego rozporządzenia, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia ludzkiego lub zwierząt lub zagrożenie dla środowiska, może ono tymczasowo zakazać wprowadzenia na rynek tego detergentu na swoim terytorium albo może go tymczasowo poddać specjalnym zastrzeżeniom
  • P Cz niezwłocznie powiadamia o tym inne P Cz i Komisję, podając przyczyny takiej decyzji
  • Po konsultacji, P Cz, lub techniczny lub naukowy komitet Komisji, powinno podjąć odpowiednią decyzję w tej sprawie w okresie dziewięćdziesięciu dni
zagadnienia nie podlegaj ce przepisom rozporz dzenia
Zagadnienia nie podlegające przepisom rozporządzenia
 • Beztlenowa biodegradacja
 • Biodegradacja głównych nie- powierzchniowoczynnych organicznych składników detergentu,
 • Zawartość fosforanów
za czniki do rozporz dzenia
Załączniki do rozporządzenia
 • KRYTERIA AKREDYTACJI, DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ I OCHRONY ZWIERZĄT DOTYCZĄCE KOMPETENTNYCH I UPRAWNIONYCH LABORATORIÓW DOSTARCZAJĄCYCH NIEZBĘDNYCH USŁUG W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI DETERGENTÓW Z WYMAGANIAMI NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA I JEGO ZAŁĄCZNIKAMI
 • METODY BADAŃ PIERWOTNEJ PODATNOŚCI NA BIODEGRADACJĘ ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH W DETERGENTACH
 • METODY BADANIA OSTATECZNEJ PODATNOŚCI NA BIODEGRADACJĘ (MINERALIZACJĘ) ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH W DETERGENTACH
 • UZUPEŁNIAJĄCA OCENA RYZYKA DLA ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH W DETERGENTACH
 • WYKAZ ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY ODSTĘPSTWO
 • WYKAZ ZABRONIONYCH LUB ZASTRZEŻONYCH ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH DETERGENTÓW
 • ETYKIETOWANIE I ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW
 • METODY BADAŃ I METODY ANALITYCZNE
slide11
Aby zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego, detergenty niespełniające wymagań przewidzianych w rozporządzeniu nie powinny być wprowadzane na rynek
detergent
Detergent
 • Jakakolwiek substancja lub preparat zawierający mydło i/lub inne substancje powierzchniowoczynne przeznaczoną do procesów prania i mycia
  • Detergenty mogą mieć każdą postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka, itp.) i wprowadzane są na rynek do celów używania ich w gospodarstwie domowym lub zakładowym lub do celów przemysłowych
inne produkty uwa ane za detergenty
Inne produkty, uważane za detergenty
 • Pomocnicze preparaty piorące
  • przeznaczone do zamaczania (wstępne pranie), płukania lub wybielania ubrań, domowej bielizny, itp.;
 • Zmiękczacze materiałów używane do prania
  • przeznaczone do zmiany tkaniny w dotyku, w procesach, które uzupełniają pranie materiałów;
 • Preparaty czyszczące
  • przeznaczone do różnego rodzaju mycia w gospodarstwie i/lub czyszczenia powierzchni (np.: materiałów, produktów, maszyn, urządzeń mechanicznych, środków transportu i wyposażenia dodatkowego, instrumentów, aparatów, itd.);
 • Inne preparaty czyszczące i piorące, przeznaczone do jakichkolwiek innych procesów prania i czyszczenia
slide14
Mycie
  • oznacza czyszczenie ubrań, odzieży, naczyń i innych twardych powierzchni.
 • Czyszczenie
  • ma znaczenie zdefiniowane przez normę EN ISO 862.
rodek powierzchniowoczynny
Środek powierzchniowoczynny
 • Jakakolwiek organiczna substancja i/lub preparat używany w detergentach, który ma właściwości powierzchniowoczynne i który składa się z jednej lub więcej grupy hydrofilnej oraz jednej lub więcej grupy hydrofobowej takiej natury i takiej wielkości, że jest zdolny do zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody i do rozpraszania lub absorpcji pojedynczych warstw na granicy woda-powietrze, oraz do tworzenia emulsji i/lub mikroemulsji i/lub micelli, oraz do absorpcji na granicy faz woda - ciało stałe
wst pna biodegradacja
Wstępna biodegradacja
 • Strukturalna zmiana środka powierzchniowoczynnego przez drobnoustroje prowadząca do utraty jego własności powierzchniowoczynnych w wyniku degradacji macierzystej substancji i utraty właściwości powierzchniowoczynnych, co można zmierzyć odpowiednimi metodami
ostateczna biodegradacja tlenowa
Ostateczna biodegradacja tlenowa

Oznacza poziom biodegradacji, jaki jest osiągnięty wówczas, gdy środek powierzchniowoczynny jest całkowicie zużyty przez drobnoustroje w obecności tlenu, czego efektem jest jego rozpad na dwutlenek węgla, wodę i sole mineralne rożnych obecnych pierwiastków (mineralizacja), co jest mierzone odpowiednimi metodami

wprowadzanie do obrotu
Wprowadzanie do obrotu
 • Oznacza wprowadzenie na rynek wspólnotowy, skutkiem czego produkt staje się dostępny dla osób trzecich, czy to na drodze nabycia czy innej
  • Przywóz na obszar celny Wspólnoty uważa się za wprowadzanie do obrotu
producent
Producent
 • Fizyczna lub prawna osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu detergentu bądź środka powierzchniowoczynnego dla detergentów; a w szczególności producenta, importera, konfekcjonera pracującego na własny rachunek lub jakikolwiek osobę zmieniającą charakterystyki detergentu bądź środka powierzchniowoczynnego dla detergentu, lub tworzącą bądź zmieniającą jego etykietowanie etykietami osobę, którą uważa się za producenta.
 • Dystrybutor, który nie zmienia właściwości, oznaczenia etykietami czy pakowania detergentu lub środka powierzchniowoczynnego dla detergentu, nie może być uważany za producenta, chyba, ze działa on jako importer.
detergent przemys owy
Detergent przemysłowy
 • Detergent do prania i czyszczenia poza sferą gospodarstw domowych, przeprowadzanych przez wyspecjalizowany personel używający specyficznych produktów
slide21
Wprowadzone do obrotu detergenty i środki powierzchniowoczynne dla detergentów muszą być zgodne z warunkami, właściwościami i spełniać ograniczenia ustanowione w rozporządzeniu i jego załącznikach, z dyrektywą 98/8/WE (środki biobójcze) oraz z każdym innym stosownym prawem wspólnotowym
 • Środki powierzchniowoczynne, które są także substancjami czynnymi (biobojcze)i które są używane jako środki odkażające są wyłączone z przepisów zawartych w załącznikach rozporządzenia
slide22
Producenci są odpowiedzialni za zgodność detergentów i/lub środków powierzchniowoczynnych dla detergentów z przepisami rozporządzenia i jego załącznikami.
ograniczenia bazuj ce na podatno ci na biodegradacj rodka powierzchniowoczynnego
Ograniczenia bazujące na podatności na biodegradację środka powierzchniowoczynnego
 • Środki powierzchniowoczynne i detergenty zawierające środki powierzchniowoczynne, które spełniają kryteria dla ostatecznej biodegradacji tlenowej (60% lub 70%) mogą być wprowadzane do obrotu bez dalszych ograniczeń odnoszących się do podatności na biodegradację
ograniczenia bazuj ce na podatno ci na biodegradacj rodka powierzchniowoczynnego1
Ograniczenia bazujące na podatności na biodegradację środka powierzchniowoczynnego
 • Jeżeli detergent zawiera środki powierzchniowoczynne, dla których poziom ostatecznej biodegradacji tlenowej jest niższy niż ustalony to producenci detergentów zawierających środki powierzchniowoczynne, i/lub środków powierzchniowoczynnych dla detergentów przemysłowych lub tradycyjnych, mogą prosić o odstępstwo
ograniczenia bazuj ce na podatno ci na biodegradacj rodka powierzchniowoczynnego2
Ograniczenia bazujące na podatności na biodegradację środka powierzchniowoczynnego
 • Poziom wstępnej biodegradacji ma być mierzony dla wszystkich środków powierzchniowoczynnych występujących w detergentach, które nie przeszły pozytywnie testów ostatecznej biodegradacji
 • Producent środka powierzchniowoczynnego, dla którego poziom wstępnej biodegradacji jest niższy niż 80% nie otrzyma zgody na odstępstwo
przyznawanie zgody na odst pstwo
Przyznawanie zgody na odstępstwo
 • Prośba producenta o odstępstwo
  • złożona do właściwego organu Państwa Członkowskiego i do Komisji, pod warunkiem spełnienia wymogów odnoszących się do biodegradowalności
 • Wniosek powinien zawierać

zbiór danych dostarczających pełnej informacji oraz uzasadnienia niezbędne do oceny sprawy bezpieczeństwa związanego z konkretnym zastosowaniem środków powierzchniowoczynnych w detergentach, które nie spełniają kryteriów biodegradacji

slide27

Jeżeli konieczne są dalsze informacje o produktach przemiany, to powinna być zastosowana strategia stopniowego testowania, tak aby zapewnić maksymalne wykorzystanie metod laboratoryjnych in vitro i innych metod bez wykorzystania zwierząt

slide28
W szczególnym przypadku, na podstawie oceny przeprowadzanej przez Państwo Członkowskie, Komisja może przyznać odstępstwo
slide29

Takie odstępstwa mogą zezwolić, ograniczyć lub surowo obwarować wprowadzenie do obrotu i używanie środków powierzchniowoczynnych jako składników detergentów, zależnie od wyników uzupełniającej oceny ryzyka. Mogą one zawierać okres zatrzymania wprowadzania na rynek i stosowania środków powierzchniowoczynnych jako składników detergentów. Komisja może zrewidować odstępstwa.

slide30
Komisja opublikuje wykaz środków powierzchniowoczynnych, które uzyskały zgodę na odstępstwo, wraz z odpowiednimi warunkami lub ograniczeniami stosowania
kryteria przyznawania odst pstwa
Kryteria przyznawania odstępstwa
 • Przyznawać zastosowaniom o małym zasięgu, niż zastosowaniom o szerokim zasięgu;
 • Przyznawać specyficznym przemysłowym i/lub instytucjonalnym zastosowaniom;
 • Ryzyko dla środowiska lub dla zdrowia wynikające z wielkość sprzedaży i strukturę użycia w całej Wspólnocie jest małe w porównaniu do społeczno - ekonomicznych korzyści, włączając w to bezpieczeństwo żywności oraz normy dotyczące higieny.
slide32

Tak długo jak długo Komisja nie podejmie decyzji dotyczącej prośby o odstępstwo wprowadzanie do obrotu i stosowanie rozpatrywanego środka powierzchniowoczynnego może być utrzymane, pod warunkiem, że producent może wykazać, iż dany środek powierzchniowoczynny był już w użyciu na rynku wspólnotowym w dniu wejścia w życierozporządzenia i że prośba o odstępstwo została przedstawiona w ciągu dwóch lat od tej daty

slide33
Jeżeli Komisja odmawia przyznania odstępstwa może ona ustanowić okres przejściowy, podczas którego wprowadzenie do obrotu i stosowanie środka powierzchniowoczynnego będzie ograniczane
 • Komisja opublikuje wykaz środków powierzchniowoczynnych, które zostały zidentyfikowane jako niezgodne z niniejszym rozporządzeniem
badanie rodk w powierzchniowoczynnych
Badanie środków powierzchniowoczynnych
 • Wszystkie badania są przeprowadzane zgodnie z normami:
  • norma EN ISO/IEC 17025,
  • albo zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, z wyjątkiem tych testów, dla których zasada dobrej praktyki laboratoryjnej uznana została za obowiązkową
 • W przypadku środków powierzchniowoczynnych, które są używane w detergentach, które zostały wprowadzone na rynek przed wejściem w życie powyższej normy, mogą one być zaakceptowane na zasadzie rozpatrywania każdego przypadku osobno
obowi zki pa stw cz onkowskich
Obowiązki Państw Członkowskich
 • Wyznaczenie właściwego organu lub władz odpowiedzialnych za komunikowanie i wymianę informacji dotyczących posługiwania się tym rozporządzeniem
  • Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 • Podawanie do wiadomości wykazu zatwierdzonych laboratoriów, które są kompetentne i upoważnione do przeprowadzania testów wymaganych przez niniejsze rozporządzenie
  • (obowiązek wykonany)
informacje dostarczone przez producenta
Informacje dostarczone przez producenta
 • Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 1999/45/WE, (o preparatach chemicznych) producenci wprowadzający na rynek substancje i/lub preparaty powinni utrzymywać do dyspozycji właściwych władz Państw Członkowskich:
  • informacje na temat wyników jednego lub więcej badań;
  • dla tych środków powierzchniowoczynnych, które nie przeszły badań wymienionych i dla których złożono żądanie odstępstwa
   • wyniki archiwalne techniczne wyników badań wymienionych w załączniku II,
   • wyniki archiwalne wyników badań i informacje wymienione w załączniku IV.
informacje dostarczone przez producenta1
Informacje dostarczone przez producenta
 • Producenci wprowadzający do obrotu preparaty objęte rozporządzeniem powinni, na żądanie, udostępnić bezzwłocznie i bez opłat, personelowi medycznemu, arkusz danych składników
rodki kontroli
Środki kontroli
 • Właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą podejmować, wszystkie konieczne środki kontrolne w stosunku do detergentów wprowadzonych na rynek, które zapewniają zgodność produktu z przepisami rozporządzenia.
 • Nie powinny obligować producentów do powtarzania badań wykonanych przez laboratoria spełniające określone warunki
oznakowanie
Oznakowanie
 • Przepisy rozporządzenia nie naruszają przepisów odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych i preparatów w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE
oznakowanie1
Oznakowanie
 • Następujące informacje muszą być pokazane za pomocą czytelnych, widocznych i niedających się usunąć napisów na opakowaniu, w którym detergenty są zapakowane do sprzedaży dla odbiorcy:
  • nazwa i nazwa handlowa produktu;
  • nazwa lub nazwa handlowa lub znak towarowy i pełny adres oraz numer telefonu strony odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu na rynek;
  • adres, adres e-mailowy oraz numer telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych
 • Takie same informacje muszą być zawarte na dokumentach towarzyszących detergentom transportowanym luzem
opakowanie detergent w powinno wskazywa
Opakowanie detergentów powinno wskazywać
 • Zawartość, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku VII A
 • Instrukcję użycia i specjalne środki ostrożności
 • Opakowania detergentów przeznaczonych do prania, sprzedawanych na rynku detalicznym, powinny być opatrzone informacją określoną w załączniku VII B
 • W przypadkach, gdy Państwo Członkowskie posiada krajowe wymóg oznakowania w języku narodowym, producent i dystrybutor powinien spełnić to wymaganie
oznakowanie dotycz ce zawarto ci za cznik viia
OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI (ZAŁĄCZNIK VIIA)

Postanowienia w sprawie oznakowania opakowań detergentów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej

 • Następujące zakresy procentowe:
  • mniej niż 5%,
  • 5% lub więcej, lecz mniej niż 15%,
  • 15% lub więcej, lecz mniej niż 30%,
  • 30% i więcej,
oznakowanie dotycz ce zawarto ci za cznik viia1
OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI (ZAŁĄCZNIK VIIA)
 • Powinny być użyte do wskazania zawartości składników gdy są one dodawane w stężeniu powyżej 0,2% wagowo:
  • fosforany,
  • fosfoniany,
  • anionowe środki powierzchniowoczynne,
  • kationowe środki powierzchniowoczynne,
  • amfoteryczne środki powierzchniowoczynne,
  • niejonowe środki powierzchniowoczynne,
  • środki bielące oparte na tlenie,
  • środki bielące oparte na chlorze,
  • EDTA i jego sole,
  • NTA (kwas nitrylooctowy) i jego sole,
  • fenole i chlorowcowane fenole,
  • paradichlorobenzen,
  • węglowodory aromatyczne,
  • węglowodory alifatyczne,
  • chlorowcowane węglowodory,
  • mydła,
  • zeolity,
  • polikarboksylany.
oznakowanie dotycz ce zawarto ci za cznik viia2
OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI (ZAŁĄCZNIK VIIA)
 • Następujące rodzaje składników, jeżeli są dodawane, należy umieścić w wykazie, niezależnie od ich stężenia:
  • enzymy,
  • środki odkażające,
  • wybielacze optyczne,
  • perfumy.
 • Należy umieścić w wykazie środki konserwujące niezależnie od ich stężenia, stosując nazewnictwo odnoszące się do produktów kosmetycznych.
oznakowanie dotycz ce zawarto ci za cznik viia3
OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI (ZAŁĄCZNIK VIIA)
 • Jeżeli dodano przy stężeniach przekraczających 0,01% składniki uczulające zapachowe należy umieścić je w wykazie
  • Dla detergentów przeznaczonych do użytku przenmysłowego wyżej wymagania nie muszą być spełnione, jeżeli dostarczono równoważną informację w rozumieniu arkusza danych technicznych, karty charakterystyki, lub w podobny właściwy sposób
oznakowanie dotycz ce informacji o dozowaniu za cznik vii b
OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE INFORMACJI O DOZOWANIU (ZAŁĄCZNIK VII B)

Opakowania detergentów sprzedawanych na rynku detalicznym przeznaczonych do prania powinny być opatrzone następującą informacją:

 • zalecane ilości i/lub instrukcje dozowania wyrażone w mililitrach lub gramach, właściwe dla standardowego obciążenia maszyn piorących, dla wody o klasach twardości: miękka, średnia oraz twarda z odniesieniem do prania jedno i dwukąpielowego
 • dla detergentów przeznaczonych do prania energicznego, liczbę standartowych wsadów do pralki dla „przeciętnie zabrudzonych” tkanin, oraz dla detergentów przeznaczonych dla tkanin delikatnych, liczbę standartowych wsadów do pralki dla lekko zabrudzonych tkanin, które mogą być wyprane przy pomocy zawartości opakowania, stosując wodę o twardości średniej odpowiadającej 2,5 milimolom CaCO3/l
oznakowanie dotycz ce informacji o dozowaniu za cznik vii b1
OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE INFORMACJI O DOZOWANIU (ZAŁĄCZNIK VII B)
 • objętość każdego kubka pomiarowego, jeśli dostarczono, powinna być wyrażona w mililitrach lub gramach, oraz powinna być oznaczona dawka detergentu właściwa dla standartowego wsadu pralki dla wody o klasach twardości miękka, średnia i twarda
  • Standartowym wsadem jest 4,5 kg suchej tkaniny dla detergentów przeznaczonych do pracy w ciężkich warunkach i 2,5 kg suchej tkaniny dla detergentów przeznaczonych do pracy w lekkich warunkach,
uzupe niaj ca ocena ryzyka dla rodk w powierzchniowoczynnych
UZUPEŁNIAJĄCA OCENA RYZYKA DLA ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH
 • Badania powinny obejmować obszar naturalnego środowiska naturalnego.
 • Może być wymagana przez Komitet dodatkowa informacja dotycząca właściwej oceny ryzyka zawierająca inne obszary środowiska naturalnego takie jak osady ściekowe i gleba
 • Jednakże w celu zminimalizowania badania, w szczególności dla zapobieżenia niepotrzebnym badaniom na zwierzętach, dodatkowych badań należy żądać tylko gdy taka informacja jest niezbędna
uzupe niaj ca ocena ryzyka dla rodk w powierzchniowoczynnych1
UZUPEŁNIAJĄCA OCENA RYZYKA DLA ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH
 • Tożsamość środka powierzchniowoczynnego (zgodnie z przepisami przewidzianymi w dyrektywie 67/548/EWG).
  • 1.1. Nazwa
  • 1.1.1. Nazwy w nomenklaturze IUPAC
  • 1.1.2. Inne nazwy
  • 1.1.3. Numer i nazwa CAS (jeśli dostępne)
  • 1.1.4. Numery Einecs lub Elincs (jeśli dostępne)
  • 1.2. Wzór cząsteczkowy i strukturalny
  • 1.3. Skład środka powierzchniowoczynnego`
uzupe niaj ca ocena ryzyka dla rodk w powierzchniowoczynnych2
UZUPEŁNIAJĄCA OCENA RYZYKA DLA ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH
 • 2. Informacje na temat środka powierzchniowoczynnego
  • 2.1. Ilości środka powierzchniowoczynnego stosowane w detergentach
  • 2.2. Informacja powinna być wystarczająca do umożliwienia przybliżonej, ale realistycznej oceny funkcji i ekspozycji środowiska naturalnego na środek powierzchniowoczynny związane z jego użyciem w detergentach. Powinna zawierać następujące:
   • ważność zastosowania (wartość społeczna),
   • warunki użycia (scenariusz uwalniania),
   • używana objętość,
   • dostępność i przydatność środków alternatywnych (działanie i rozważania ekonomiczne),
   • ocena odnośnych informacji o środowisku naturalnym.
uzupe niaj ca ocena ryzyka dla rodk w powierzchniowoczynnych3
UZUPEŁNIAJĄCA OCENA RYZYKA DLA ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH
 • Informacja o potencjalnie opornych metabolitach
 • Badania dodatkowe
  • Badania podatności na biodegradację
   • Wstępna adaptacja inokulum
   • Badania naturalnej podatności na biodegradację
  • Należy włączyć co najmniej jedno badanie z poniżej przedstawionych:
   • metoda według dyrektywy 67/548/EWG, załącznik V.C.12 (zmodyfikowane badanie SCAS),
   • metoda według dyrektywy 67/548/EWG, załącznik V.C.9 (metoda Zahn - Wellensa).
  • Negatywny rezultat przejścia badania naturalnej podatności na biodegradację wskazuje potencjał trwałości, który należy rozważyć, w warunkach ogólnych, jako wystarczający dla zakazania wprowadzenia do obrotu takiego środka powierzchniowoczynnego, poza przypadkami, gdzie kryteria określone w art. 6 wskazują że nie ma uzasadnienia dla odrzucenia odstępstwa.
 • Badania podatności na biodegradację symulowanego aktywowanego osadu ściekowego
uzupe niaj ca ocena ryzyka dla rodk w powierzchniowoczynnych4
UZUPEŁNIAJĄCA OCENA RYZYKA DLA ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH
 • Należy włączyć następujące badania :
  • Badanie biodegradacji
  • Negatywny rezultat wskazuje potencjał do uwalniania metabolitów przy oczyszczaniu ścieków, który należy rozważyć, w warunkach ogólnych, jako dowód potrzeby bardziej kompletnej oceny ryzyka.
 • Badanie toksyczności biodegradacji badanych płynów
  • Informacja o toksyczności badanych płynów powinna przedstawiać:
 • Informacje fizyczne i chemiczne:
  • tożsamość metabolitu (oraz środki analityczne, którymi ją uzyskano);
  • kluczowe własności fizykochemiczne (rozpuszczalność w wodzie, współczynnik podziału oktanol: woda (Log Po/w, itp.).
 • Działania na organizmy:
  • Ryby:
  • Rozwielitki:
  • Glony:
  • Bakterie:
uzupe niaj ca ocena ryzyka dla rodk w powierzchniowoczynnych5
UZUPEŁNIAJĄCA OCENA RYZYKA DLA ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH
 • Degradacja
  • Biotyczna
  • Abiotyczna
   • Informacja którą należy dostarczyć musi brać również pod uwagę potencjał metabolitów do biokoncentracji i ich rozdzielenie do fazy sedymentacyjnej
za cznik v wykaz rodk w powierzchniowoczynnych kt re uzyska y odst pstwo
ZAŁĄCZNIK V WYKAZ ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY ODSTĘPSTWO
 • Następujące środki powierzchniowoczynne detergentu, które przeszły badania zastrzeżone w załączniku II, lecz nie przeszły badań zastrzeżonych w załączniku III, mogą być wprowadzone do obrotu, w rozumieniu odstępstwa
za cznik vi wykaz zabronionych lub zastrze onych rodk w powierzchniowoczynnych
ZAŁĄCZNIK VI WYKAZ ZABRONIONYCH LUB ZASTRZEŻONYCH ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWOCZYNNYCH
 • Środki powierzchniowoczynne detergentu uznano za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia:
arkusz danych sk adnika
Arkusz danych składnika
 • Arkusz danych powinien zawierać nazwę detergentu i producenta
 • Należy umieścić wszystkie składniki; w celu obniżenia liczebności według wagi, wykaz powinien być podzielony na następujące zakresy procentowe (wagowo):
  • 10% lub więcej,
  • 1% lub więcej, lecz mniej niż 10%,
  • 0,1% lub więcej, lecz mniej niż 1%,
  • mniej niż 0,1%.
 • Zanieczyszczenia nie są uważane za składniki
 • Dla każdego składnika należy podać zwyczajowa nazwę chemiczną lub nazwę IUPAC, numer CAS i jeśli dostępna, nazwę INCI, oraz nazwę z Farmakopei Europejskiej
publikacja wykazu sk adnik w
Publikacja wykazu składników
 • Producenci powinni udostępnić na stronie internetowej arkusz danych składników z wyjątkiem następujących informacji:
  • zakresy procentowe (wagowe)
  • składniki perfum i olejków aromatycznych,
  • składniki barwników.
 • Niniejsze wymaganie nie ma zastosowania do przemysłowych detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne, lub dla środków powierzchniowo czynnych dla przemysłowych detergentów, dla których dostępne są arkusze danych technicznych lub karty charakterystyki
ustawodawstwo kt re ma by uchylone
Ustawodawstwo, które ma być uchylone
 • Następujące dyrektywy uchyla się z mocą od dnia 8 października 2005 r.
  • Dyrektywa 73/404/EWG;
  • Dyrektywa 73/405/EWG;
  • Dyrektywa 82/242/EWG;
  • Dyrektywa 82/243/EWG i
  • Dyrektywa 86/94/ EWG.
 • Zalecenie 89/542/EWG traci moc z dniem 8 października 2005 r.
wej cie w ycie
Wejście w życie
 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2005 r.
 • Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.