1 / 18

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

anja
Download Presentation

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 2. Životné prostredie- všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. = „súbor všetkých činiteľov, s ktorými prichádza do styku živý subjekt, a ktorými je obklopený. Všetko, na čo subjekt priamo i nepriamo pôsobí. Subjektom môže byť organizmus, populácia, človek i celá ľudská spoločnosť. Väčšinou sa pojem životné prostredie chápe ako životné prostredie človeka.“Termín začal používať Jakob Johann von Uexküll.

 3. Životné prostredie - je vnímané rôzne - v závislosti od odvetvia - prostriedok, kt. umožňuje zákl. prejavy a funkcie života organizmu • vonkajší svet organizmov, s kt. majú organizmy vzájomné vzťahy * WICK (Nór) – UNESCO: ŽP je časť sveta, s kt je človek vo vzájomnej interakcii, t. j., kt používa, ovplyvňuje a kt. sa prispôsobuje • Spoločným ŽP všetkých organizmov je ekosféra–oživený priestor organizmov, s kt. majú výmenu látok, energie, info. * SR – zákon z r. 1990 - ŽP je všetko, čo vytvára prírodné podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja

 4. DRUHY ŽP: 1/ podľa zložiek prírodné – ovzdušie, H2O, pôda, rastliny, živočíchy, hluk, odpady, klíma, umelé – hluk, obytné, pracovné, rekreačné prostredie, sociálne – spoločensko-kultúrne (liečebné, sociálne pomery, medziľudské vzťahy, sebarealizácia) 2/ podľa činnosti človeka pracovné – mikroklimatické podmienky, obytné – doprava, kultúrne prostr., rekreačné

 5. Zložky životného prostredia1. neživé (anorganické) zložkyvoda (hydrosféra) (bez nej vydržíme 6 dní)pôda (pedosféra) ( 3 týždne) -až 64 % potravy získavame z pôdy – dôležitá ochrana,ovzdušie (atmosféra) (3minúty). horninové podložie (litosféra) Bez týchto zložiek je život nemožný.2. živé (organické) zložkyorganizmy (biosféra) Štúdiom vzťahov organizmov a životného prostredia všeobecne sa zaoberáekológia, prípadneenvironmentalistika (skúma pôsobenie človeka na ekosystémy, prevenciou znečisťovania ŽP, nápravou vzniknutých škôd a prevenciou nežiadúcich zásahov).

 6. PRÍRODNÉ ZDROJE – súčasť neživ. alebo živých zložiek ŽP - nemajú slúžiť len človeku, ale majú byť v primeranej miere k dispozícii všetkým živým tvorom Základné členenie prírodných zdrojov: a) trvale obnoviteľné – nevyčerpateľné - slnečné žiar., vetry, morsképrúdy, vlny, tečúca voda, biomasa) b) obnoviteľné (a degradovateľné) - čistý vzduch, čistá voda, úrodná pôda...- obnova bez zásahu človeka - rýchlosť ich obnovy prekonaná rýchlosťou ich využívania- vyčerpávanie. c) neobnoviteľné (vyčerpateľné) - fosílne palivá, kovové minerály, nekovové minerály.Tieto zdroje sa teda používaním spotrebujú. d) priestor krajiny a poloha - geometrický atribút jej povrchu, poloha v krajine ovplyvňuje možnosti aktivít človeka

 7. Stav ŽP na Slovensku Ročný prírastok obyv. je 90 mil. - nároky na prír. zdroje - vážne ekon. a ekol. problémy – celosvetové:   1/ klimatický problém– globálne oteplenie planéty, nedostatok vody, 2/ a) kyslé daždeako dôsledok eko-aktivít – spaľovaním uhlia vzniká SO2 (+H2O=?), b) automobilová doprava– spaľovaním oxid dusíka (+H2O=?), 3/ poškodzovanie ozónovej vrstvy, 4/ ohrozovanie biologickej diverzity (pestrosti, rozmanitosti, ekol. rovnováhy)- čím väčšie množstvo druhov organizmov žije na určitom území, tým je funkčnejšie, • 5/ erózia pôdy– poškodzovanie nesprávnym obrábaním (eutrofizácia vôd, zníženie úrodnosti), 6/ znižovanie výmery tropických pralesov - 900 mil ha - znižuje sa podiel pitnej vody

 8. Environmentálna regionalizácia SR (ERS) • Spracovaná a prijatá MŽP SR v r. 1997 • Proces priestorového členenia krajiny na regióny s určitou kvalitou stavu ŽP alebo tendencie zmien ŽP • Vymedzených 5 stupňov kvality ŽP: • - prostredie vysokej úrovne, • - prostredie vyhovujúce, • - prostredie mierne narušené, • - prostredie narušené, • - prostredie silne narušené Územia v 4. a 5. stupni súčasne = zaťažené oblasti ŽP • Podľa najnovšieho prístupu v procese ERS boli definované regióny 1., 2. a 3. environmentálnej kvality

 9. HODNOTENÉ ZLOŽKY ŽP Ovzdušie parametre SO2, NO2, CO, PM10 (tuhé častice) Vodapovrchové toky, podzemné vody, zraniteľné a citlivé oblasti Pôda chemická degradácia pôdy, riziko kontaminácie rastlinnej produkcie Horninové prostredieriečne sedimenty, staré banské diela Odpadydostupnosť skládok

 10. VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY - VSTUPY

 11. REGIÓNY ENVIRONMENTÁLNEJ KVALITY

 12. Regióny environm. kvality SR - 2010

 13. Kvalita ŽP (2008-2009) a zaťažené oblasti – SAŽP Kvalita ŽP – zaťažené oblasti 2010

 14. BRATISLAVSKÁ OBLASŤ Znečisťovatelia: Slovnaft, a.s. Duslo,a.s. -OZ Istrochem, ČOV - Vrakuňa, Petržalka... Volkswagen, a.s.

 15. DOLNOPOVAŽSKÁ OBLASŤ Znečisťovatelia: Duslo, a.s., Šaľa, Sl. cukrovary,a.s.- Sereď, Heineken Slovensko, a.s., Medea-S, s.r.o.-Sládkovi-čovo.... www.enviroportal.sk

 16. Zaťažené oblasti ŽP na SR v roku 2007 (SAŽP)

More Related