Download
ivotn prostredie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

228 Views Download Presentation
Download Presentation

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 2. Životné prostredie- všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. = „súbor všetkých činiteľov, s ktorými prichádza do styku živý subjekt, a ktorými je obklopený. Všetko, na čo subjekt priamo i nepriamo pôsobí. Subjektom môže byť organizmus, populácia, človek i celá ľudská spoločnosť. Väčšinou sa pojem životné prostredie chápe ako životné prostredie človeka.“Termín začal používať Jakob Johann von Uexküll.

 3. Životné prostredie - je vnímané rôzne - v závislosti od odvetvia - prostriedok, kt. umožňuje zákl. prejavy a funkcie života organizmu • vonkajší svet organizmov, s kt. majú organizmy vzájomné vzťahy * WICK (Nór) – UNESCO: ŽP je časť sveta, s kt je človek vo vzájomnej interakcii, t. j., kt používa, ovplyvňuje a kt. sa prispôsobuje • Spoločným ŽP všetkých organizmov je ekosféra–oživený priestor organizmov, s kt. majú výmenu látok, energie, info. * SR – zákon z r. 1990 - ŽP je všetko, čo vytvára prírodné podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja

 4. DRUHY ŽP: 1/ podľa zložiek prírodné – ovzdušie, H2O, pôda, rastliny, živočíchy, hluk, odpady, klíma, umelé – hluk, obytné, pracovné, rekreačné prostredie, sociálne – spoločensko-kultúrne (liečebné, sociálne pomery, medziľudské vzťahy, sebarealizácia) 2/ podľa činnosti človeka pracovné – mikroklimatické podmienky, obytné – doprava, kultúrne prostr., rekreačné

 5. Zložky životného prostredia1. neživé (anorganické) zložkyvoda (hydrosféra) (bez nej vydržíme 6 dní)pôda (pedosféra) ( 3 týždne) -až 64 % potravy získavame z pôdy – dôležitá ochrana,ovzdušie (atmosféra) (3minúty). horninové podložie (litosféra) Bez týchto zložiek je život nemožný.2. živé (organické) zložkyorganizmy (biosféra) Štúdiom vzťahov organizmov a životného prostredia všeobecne sa zaoberáekológia, prípadneenvironmentalistika (skúma pôsobenie človeka na ekosystémy, prevenciou znečisťovania ŽP, nápravou vzniknutých škôd a prevenciou nežiadúcich zásahov).

 6. PRÍRODNÉ ZDROJE – súčasť neživ. alebo živých zložiek ŽP - nemajú slúžiť len človeku, ale majú byť v primeranej miere k dispozícii všetkým živým tvorom Základné členenie prírodných zdrojov: a) trvale obnoviteľné – nevyčerpateľné - slnečné žiar., vetry, morsképrúdy, vlny, tečúca voda, biomasa) b) obnoviteľné (a degradovateľné) - čistý vzduch, čistá voda, úrodná pôda...- obnova bez zásahu človeka - rýchlosť ich obnovy prekonaná rýchlosťou ich využívania- vyčerpávanie. c) neobnoviteľné (vyčerpateľné) - fosílne palivá, kovové minerály, nekovové minerály.Tieto zdroje sa teda používaním spotrebujú. d) priestor krajiny a poloha - geometrický atribút jej povrchu, poloha v krajine ovplyvňuje možnosti aktivít človeka

 7. Stav ŽP na Slovensku Ročný prírastok obyv. je 90 mil. - nároky na prír. zdroje - vážne ekon. a ekol. problémy – celosvetové:   1/ klimatický problém– globálne oteplenie planéty, nedostatok vody, 2/ a) kyslé daždeako dôsledok eko-aktivít – spaľovaním uhlia vzniká SO2 (+H2O=?), b) automobilová doprava– spaľovaním oxid dusíka (+H2O=?), 3/ poškodzovanie ozónovej vrstvy, 4/ ohrozovanie biologickej diverzity (pestrosti, rozmanitosti, ekol. rovnováhy)- čím väčšie množstvo druhov organizmov žije na určitom území, tým je funkčnejšie, • 5/ erózia pôdy– poškodzovanie nesprávnym obrábaním (eutrofizácia vôd, zníženie úrodnosti), 6/ znižovanie výmery tropických pralesov - 900 mil ha - znižuje sa podiel pitnej vody

 8. Environmentálna regionalizácia SR (ERS) • Spracovaná a prijatá MŽP SR v r. 1997 • Proces priestorového členenia krajiny na regióny s určitou kvalitou stavu ŽP alebo tendencie zmien ŽP • Vymedzených 5 stupňov kvality ŽP: • - prostredie vysokej úrovne, • - prostredie vyhovujúce, • - prostredie mierne narušené, • - prostredie narušené, • - prostredie silne narušené Územia v 4. a 5. stupni súčasne = zaťažené oblasti ŽP • Podľa najnovšieho prístupu v procese ERS boli definované regióny 1., 2. a 3. environmentálnej kvality

 9. HODNOTENÉ ZLOŽKY ŽP Ovzdušie parametre SO2, NO2, CO, PM10 (tuhé častice) Vodapovrchové toky, podzemné vody, zraniteľné a citlivé oblasti Pôda chemická degradácia pôdy, riziko kontaminácie rastlinnej produkcie Horninové prostredieriečne sedimenty, staré banské diela Odpadydostupnosť skládok

 10. VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY - VSTUPY

 11. REGIÓNY ENVIRONMENTÁLNEJ KVALITY

 12. Regióny environm. kvality SR - 2010

 13. Kvalita ŽP (2008-2009) a zaťažené oblasti – SAŽP Kvalita ŽP – zaťažené oblasti 2010

 14. BRATISLAVSKÁ OBLASŤ Znečisťovatelia: Slovnaft, a.s. Duslo,a.s. -OZ Istrochem, ČOV - Vrakuňa, Petržalka... Volkswagen, a.s.

 15. DOLNOPOVAŽSKÁ OBLASŤ Znečisťovatelia: Duslo, a.s., Šaľa, Sl. cukrovary,a.s.- Sereď, Heineken Slovensko, a.s., Medea-S, s.r.o.-Sládkovi-čovo.... www.enviroportal.sk

 16. Zaťažené oblasti ŽP na SR v roku 2007 (SAŽP)