Download
medzin rodn kult rne podnikate sk prostredie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medzinárodné kultúrne podnikateľské prostredie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medzinárodné kultúrne podnikateľské prostredie

Medzinárodné kultúrne podnikateľské prostredie

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Medzinárodné kultúrne podnikateľské prostredie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medzinárodné kultúrne podnikateľské prostredie

 2. 4 úrovne KPP: • Individuálna:prejav kultúry v správaní sa jednotlivca • Podniková: prejav kultúry v podnikovej kultúre, vo vnútro firemnej komunikácií • Spoločenská: prejavy kultúry, postoje a hodnoty na celospoločenskej úrovni (verejný a spoločenský život) • Globálna:globálne presadzované formy podnikateľskej kultúry

 3. Prostredie pre MN podnikaniehľadiská pre posudzovanie • Vnútroregionálne • Národnohospodárske • Vonkajšie- blízke • Vonkajšie- vzdialené • MN ekonomické integračné • Konkrétny lokálny trh • Svetové hospodárstvo

 4. 1. Materiálna kultúra • Spôsob, akým spoločnosť vytvára a používa veci • Predstavuje nástroje používané v spoločnosti s výnimkou tých, ktoré neboli podrobené technologickému procesu • Bohatstvo a vlastníctvo hmotných statkov, vrátane ich prejavov (oblečenie, autá, adresa, dom, ŠPZ – D, GB, A versus rodina, priatelia, vzťahy- E, I, GR). Subkultúra mladých – Swatch, Nike, MTV, McDonald´s... • Napr.: • spôsob predaja, zakladania distribučných sietí • interiér predajní • dostupná infraštruktúra Cocacolonizácia

 5. 2. JAZYK Verbálna a neverbálna komunikácia, komunikačný priestor, chápanie pojmov (Itis a good idea)... (EU 50 jazykov a dialektov). Nie vždy jazyk determinuje kultúrne rozdiely. Jazyk – zdroj napätia (Belgicko, Švajčiarsko, Španielsko, Slovensko). • Významný pri správnej informovanosti zákazníka • ...text na etikete výrobku... v jazyku domácej krajiny • Úradný –oficiálny • Reč tela- Body language • Nárečie- hovorový- reč ulice (I am gonna, I am wonna...) • Malá Katy hovorí svojej americkej mame: „ V sobotu príde do nášho mesta cirkus. Pôjdeme? „ • Maybe- odpovedala mama. • Čo odpovedala mama? Pýta sa malá Katy svojej staršej sesty. Povedala, že „NEPOJDEME!“ • Podobne, ak Japonec povie: „ Itwillbeverydiffucult“- znamená to NIE! • Pozvanie na obed: • Francúz: Môžem Vás pozvať na obed, Merci- Ďakujem nie • Nemec: Danke. Ďakujem rád. Kedy sa stretneme? • Angličan: Thankyou, please.

 6. 3. Estetika • Súbor názorov spoločnosti na to, čo je pekné a čo nie je !! • Ovplyvňuje: • názov výrobku a jeho význam, • tvorbu reklamného sloganu, Asi ťažko sa vyvážajú elektrotechnické produkty značky ETA do Baskicka, hm...???? Obuv značky Prét-a-porte- znie taliansky ale krajinou pôvodu je Poľsko

 7. použitie farieb a architektúra budov, • vnímanie vlastností výrobku (Sony, Amway...), • obdarovanie obchodného partnera (kvety, farby) a výber obchodného času pre obchodné rokovanie.

 8. Globálne omyly- názov, reklamný slogan, produkt

 9. 4. Vzdelávanie • Prenášanie informácií z jednej generácie na druhú • Marketingový pracovník plní funkciu vzdelávania a vzdeláva svojich zákazníkov • Marketing si všíma vzdelávanie v rodine a neformálne vzdelávanie • Marketing plní aj vzdelávaciu funkciu: naučiť sa používať výrobok • ním si jednotlivec osvojuje kultúrne normy nutné pre jeho zaradenie do spoločnosti. GB – akademické vzdelávanie, D – profesijné vzdelávanie. Úroveň vzdelania národa.

 10. 5. NÁBOŽENSTVO Vplyv náboženstva na realizáciu MKT aktivít: • Náboženské sviatky • Zvyky v spotrebe potravín • Úloha a postavenie žien v spoločnosti • Úloha a postavenie rodiny v spoločnosti • Úloha a postavenie náboženských inštitúcií v spoločnosti • Existencia spoločenských kást • Existencia rozdielnych náboženských skupín • POHANSKÉ: viera vo viacerých Bohov, k viacerým prirodzeným silám, ktorým sa pripisuje rôzna váha dôležitosti • KRESŤANSKÉ • ISLAMSKÉ • HINDUISTICKÉ • BUDHISTISKÉ • ŽIDOVSKÉ

 11. Pôst: 40 dní pre Veľkou Nocou: prikázané zdržiavať sa mäsitých pokrmov, dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť Za pôstny deň sa považuje každý piatok v roku • Ježiš Kristus, Biblia, kostol, nedeľa KRESŤANSTVO • Viac ako 300 vierovyznaní • 6.12. • 24.12. • 25.12. • Veľká Noc, • Vianoce, • Mikuláš...

 12. ISLAM • Moslimovia: podriadení Alahovi • Alláh • Korán, Mekka • Ramadán • Púť do Mekky aspoň 1x v živote • Modlitba 5x denne • Dávanie almužny- charita • Bravčové mäso + alkohol + fajčenie • Pôst: Počas mesiaca ramadám, moslimovia sa zdržiavajú nápojov, jedla, fajčenia i sexu počas dňa ale v noci tento pôst neplatí a môže sa oslavovať • Sviatočný deň: piatok

 13. Taliansky dopravca viezol tovar do jednej arabskej krajiny. Bol veľmi prekvapený, keď mu po príchode tovar zhabali, vysypali do mora a vodiča kamiónu zavreli do väzenia. Nakoniec vysvitlo, že importér z arabskej krajiny objednal tovar- dar k narodeninám pre miestneho šejka v čo najkratšom možnom termíne. Príčina nezhody bola vskutku prozaická: Arabský importér sa neopýtal na presný dátum šejkových narodením a tak sa stalo, že taliansky dopravca prišiel 2 dni po šejkových narodeninách, čo urazený importér riešil uvedeným spôsobom.

 14. HINDUIZMUS • Musíš sa ním narodiť, • Systém kást, • Systém baradari: nevesta nasleduje ženích do domu jeho otca, • Posvätné kravy zákaz konzumácie hovädzieho mäsa ale konzumácia mliečnych výrokov dovolená, • Zákaz konzumácie živých zvierat, • Žena sa rodí ako následok minulých hriechov, • Reinakrácia- hlavným cieľom je: Nirvána.

 15. Hlása chudobu a striedmosť „snaha nemať nič“ (Wantlessness) BUDHIZMUS Odmietanie duševných a telesných radovánok Vznešená pravda o utrpení, VznešeNá pravda o príčinách utrpenia, Vznešená pravda o prerušení utrpenia Budhistom sa môžeme stať aj počas života Pôst: Budha, skôr než dosiahol osvietenie sa postil podľa zvyku hinduistických svätcov. Pôst je v Indii prejav sebazaprenia • Nirvána- cieľ na konci životov, ku ktorému vedie 8 ciest: • Správny pohľad, Správne túžby, Správna reč, Správne usmernenie, Správne zamestnanie, Správne úsilie, Správne uvedomenie si, Správna kontemplácia- rozjímanie

 16. Kosher, • Zákaz konzumácie bravčového mäsa a mäkkýšov, • Oddelená manipulácia s mäsom a mliekom, dodržanie pravidiel shehitah (spôsob získavania úpravy mäsa na bitúnku) • Rabín ŽIDOVSKÉ • Sviatky: • Sobota (Sabbath): posvätný deň (žiadna namáhavá činnosť) • Chanuka (Sviatok zasvätenia) • JomKipur (Deň zmierenia): najväčší židovský sviatok, sprevádzaný 25-hodinovým prísnym pôstom a intenzívnymi modlitbami za odpustenie hriechov. • RoshHa-Shannah: 2 dni židovského nového roka v septembri alebo októbri • Pôst: Tiš’abe-av:Pripomína „najsmutnejší deň v židovskej histórii“, 9. deň. Podľa Mišny sa v tento deň odohralo päť veľkých katastrof.

 17. 6. POSTOJE A HODNOTY • Sledujú vzťah ľudí k určitým veciam, • Postoj voči materiálnym statkom, • Postoj voči novinkám, novým výrobkom, • Postoj k podstupovaniu rizika (nástroje na znižovanie rizika: vzdelanie+informovanosť, poskytovanie záruk) • Názor na marketingové aktivity, majetok a vlastníctvo (Avon, Amway, prepínanie reklám v TV)

 18. 7. ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI • Spôsob, akým sa riadia vzťahy človeka k iným ľuďom, • Založená na rodovom usporiadaní, • Stavebná jednotka: rodina, ďalej kmeňové zoskupenia, záujmové skupiny, kasty, spoločenské vrstvy • Spoločenská stratifikácia, mobilita, systém kást a tried